ui mm* Ook burgemeester Rijsdijk ging 'op safari' Bingo Ook doelmatigheidsonderzoek middelen I.J.P. Keijzerschool Communicatie, leefbaarheid, huisvesting en dienstverlening u Verantwoording willen afleggen aan de kiezers, transparantie van bestuur, dat is de verantwoorde lijkheid van het hoogste bestuursor gaan van een gemeente. Dat zijn we verplicht aan de burgers en 8000 gul- Collecte NKGG koffieochtend Met "Ons Belang" naar de Schouwburg 7 Welkom bij uwl woonspecialist I n de regio! Kaarten Wj Zang en Kleur Kinderkleding en speel goedbeurs braderie Gemeenteraad Zevenhuizen-Moerkapelle IN DE KERK Beleidspunten gemeente: Benthuizen - Mensen met een ver- Landelijke handicap kunnen vaak I eer dan wij denken. Het talent is I .nwezig. Maar ze hebben wel extra I kuip nodig. Van 27 september tot en met 2 okto- I 'i wordt de Nationale Collecte jlVerstandelijk Gehandicapten ge- Ihouden. De organisatie in Benthui- Ijzen hoopt op een goede opbrengst! Zevenhuizen - Op donderdag 7 ok tober van 9.30 tot 11.00 uur is er een koffieochtend in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat 156. Marian Hellendoorn spreekt over 'Relatie of Religie". De koffie is klaar om 9.00 uur. Er is kinderoppas aan- wezig. Voor informatie: 0180- 312969 of 079-5931520. Boskoop - Het reisfonds van de ver eniging voor ouderen organiseert een tweetal "kunstbusreizen" naar het Stadstheater in Zoetermeer. Belangstellenden kunnen op 14 ok tober naar de voorstelling van Mini ftMaxi. De tweede bustocht is op 23 november naar de komedie "Po- tasch Perlemoer". Wie interesse heeft om met Ons Belang naar de schouwburg te gaan kan dit melden bij mevrouw Verburg, telefoon 0172-213471. 9 p Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen vntwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 saaM—HMMWggg Zevenhuizen - Vogelvereniging &ng en Kleur organiseert op vrij dag 24 september een kaartavond het clubgebouw aan de Zuidplas- weS- Men kan die avond klaverjas sen of jokeren. Aanvang 20.00 uur. Venhuizen halfjaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs ten bate van Unicef wordt dit keer Behouden op donderdag 30 septem- ef en vrijdag 1 oktober in de Gere ndeerde kerk aan de Dorpsstraat '06. najaar s-/winterkleding, schoon en heel, en goed speelgoed an w°rden ingeleverd op donder dag 30 september van 9.00 tot 12.00 van 13.00 tot 16.30 uur en van 30 tot 18.30 uur. Het maximum j»ntal is 42 stuks. verkoop is op donderdagavond i(| september van 19.30 tot 21.00 "ur en °P vrijdag 1 oktober van 9.00 11.00 uur. Men bepaalt zelf de ^koopprijs, eventueel in overleg. Aderde deel van de opbrengst is Unicef, tweederde voor de j aanbieder. Voor meer informatie: "*«0-632252, 0180-638094 of 0180- 631261. Door Svlvia van Doornen Boskoop - Op vrijdag 17 en zaterdag 18 september werd er voor de 21 e keer braderie gehouden in de Boskoopse dorpskern (Burg. Colijnstraat/Gouwe- plein en omgeving). Als thema had de braderiecommissie dit jaar gekozen voor 'op safari'. Veel attracties waren geheel in stijl van dit thema. Zo konden de kinderen naar hartelust springen op het springkussen in de vorm van een aap of deelnemen aan de Super Grote Jungle Party. Verder was er een rodeo-kameel en kon men gekleed in apenpak, een partijtje Sumo- worstelen. Al met al werd het weer een gezellig evenement waarbij voor jong en oud van alles te beleven viel. Sommige deelnemers hadden hun kraam én zichzelf geheel met het oog op het thema 'safari' aangekleed. De braderie werd op vrijdagmid dag rond 14.00 uur officieel ge opend door burgemeester Rijs dijk. Tijdens zijn openingswoord bleef het helaas niet droog en kwamen de, vanwege de dreigende weersom standigheden meegebrachte para plu's, nog goed van pas. De kameel waarop burgemeester Rijsdijk even later een ritje over de braderie zou maken, was door de re genbui enigszins ver traagd. Burgemeester Rijsdijk maakte van deze gelegenheid ge- Th en om de kerk van de Vrijzinnige Protestantse Geloofs gemeenschap waren ook allerlei activitei ten georganiseerd, zoals een boeken- en rommelmarkt, 'rad van avontuur' en schilderijenexpositie. Waddinxveen - Op vrijdag 24 september wordt bij De Pad destoel een bin go georgani seerd. De entree is gratis. Ieder een van 12 jaar en ouder is wel kom vanaf 20.00 uur. ór bruik om nog even een praatje te ma ken met het publiek. Na het arriveren van de kameel klom burgemeester Rijsdijk vervolgens via een trapje op de rug. Vanaf deze hoogte had hij een prima uitzicht over de vele kramen en attracties die deze Boskoopse bra derie wederom tot een succes maak ten. Door Karin Heeren Zevenhuizen-Moerkapelle - Na een vurig betoog van de heer Brand (WD) en een verhitte discussie waarbij de gemoederen hoog opliepen is er tijdens de raadsvergadering van 14 september unaniem besloten vooreen doelmatigheidsonderzoek naar de besteding van de middelen van de 1. J.P. Keijzerschool te Moerkapelle. Voor het zomerreces had de raad al besloten tot een rechtmatigheidsonderzoek, bij stemming voor een doelmatigheidsonderzoek staakten echter de stemmen. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Het college van de Zevenhuizen-Moerkapelle heeft de begroting voor het jaar 2000 gepresenteerd. Aandacht voor de burger, het verbeteren van de communicatie en het verhogen van het leefmilieu, dat zijn de doe len die het college zich gesteld heeft voor het jaar 2000. De finan ciële verantwoording voor de plannen wordt onderbouwd in de begroting, deze is aangeboden aan de raad en zal op de agenda van dé commissievergaderingen staan van 11 en 12 oktober. Op dins dag 9 november zijn de politieke beschouwingen, waarbij de begro ting wordt vastgesteld. Wethouderde Gooijervan financiën vindt dat hij een goed product heeft neergelegd waarbij hij weinig ono verkomelijke knelpunten verwacht. Hij wacht de reacties van de raad af en zal daarop reageren. Nieuw in de begroting is een bedrag van 200.000 gulden die in een pot komt voor verhoging van de leefbaarheid. Hiermee kan direct ingespeeld worden op suggesties en vragen van de burgers. Het verkeerscirculatieplan zal een belangrijk onderwerp zijn en het herzien van de speelvoorzienin- gen. De WVG is een punt van zorg, er is nu voldoende reserve tot en met het jaar 2001, hierna zullen aanvullende middelen gezocht moeten worden. Dit is een landelij ke tendens zodat dit ook regionaal aangepakt kan gaan worden. den mag daarvoor geen belemmering zijn." aldus de heer Brand (WD) bij zijn betoog voor een doelmatigheids onderzoek. De WD, en met hen het CDA, de PvdA en de RPF, acht het van het grootste belang dat uitgezocht wordt wat er is gebeurd en er verant woording wordt afgelegd. Ondanks het feit dat de heer Brand de beide wethouders uitdrukkelijk had ver zocht zich te onthouden van stem ming leek het er lange tijd op dat zij toch gebruik zouden maken van hun recht binnen de gemeentewet om mee te kunnen stemmen als raadslid. Ook nu zouden opnieuw de stemmen staken, omdat wegens de langdurige afwezigheid van mevrouw Te Meij opnieuw geen meerderheid aanwezig was. Nadat de discussie een venijnig ka rakter had gekregen en bedekte be schuldigingen over de tafel gingen, al dan niet relevant, is er verzocht om een schorsing. Na schorsing hebben de beide wethouders in een verkla ring laten weten dat zij voor doelma tigheidsonderzoek zouden stemmen en hun fracties verzochten om het zelfde te doen om inderdaad eike schijn van betrokkenheid bij het 'on der de deksel van de pan houden' van feiten te niet te doen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1