■I Veel belangstelling bij officiële opening kinder boerderij O BÉviQuitTieex Collectanten voor diabetesonderzoek gezocht 1 II GALLGALL GALLGALL Profiteer van onder- 1 I I 2e jaargang lummer 839 ioktober 1999 I Geheugen centraal bij ïrouwen van Nu Immanuel 1 steunt Zeboro I Literair uitstapje Tasten in het duister bij [De Schuilplaats Passage over de Euro (Fietstocht ]v°or 50-plussers Stichting Warnaarplant soen Chivas Regal Scotch Blended Whisky Jagermeister Kruidenlikeur van 7 7 9 9 Bokma L Jonge Jenever van 4799 Harteveld j Jonge Jenever ^799 Oban 14 yrs old U Mait van de maand oktober! En natuurlijk hebben wij ook mooie wijn in de aanbieding Aanbiedingen geldig t/m 26 oktober 1999 ZEVENHUIZEN Altijd iets bijzonders. Nieuwe bewoner Welkom bij uw x woonspecialist in de regio! «elsior gevyeJd Jloerkapelle - De afdeling Moerka- I I pelle van Vrouwen van Nu (platte- |j Jmdsvrouwen) houdt een bijeen- I ;omst op woensdag 13 oktober in 1 I dorpshuis Op Moer. Aanvang 20.00 mr. Mevrouw van Niekerken-Land- I tehr komt vertellen 'hoe om te 9 pan met uw geheugen'. Het pro- I 9 jamma is niet leeftijdsgebonden. IA ktroducés betalen ƒ5,- toegang; I mor leden is de toegang gratis. 23>)| tenthuizen - Het hervormde jemengde koor Immanuel houdt op zaterdag 16 oktober een bloem- •Henactie ten bate van de Stich- SngZoBeRo. Deze stichting organi seert ieder jaar een hulpgoede- utransport naar Roemenië. De lioembolien die Immanuel ver- ipt zijn zowel voor binnen als liten. ledereen is welkom op het Ires Dorpsstraat 33 van 9.00 tot uur. loskoop - De christelijk-maat- schappelijke vrouwenbeweging je organiseert op donderdag |14 oktob in samenwerking met |de Katholieke Vrouwenvereniging, ten avond "Uit het leven gegre- |pen". Het programma bestaat uit «iende rhalen waar de aanwe zigen kennis maken met het werk ]van auteurs als Belcampo, Carmig- jelt Marga Minco, Annie M.G. Schmidt en anderen. De vertelster l[>? deze avond is Mieke Oostveen- lVerstraete. De avond wordt gehou den in De Loods. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen Benthuizen - Bij koffiebar De ^Schuilplaats wordt op zaterdag 9 "ktober de film "Tasten in het kluister" rtoond. Iedereen vanaf ([4 jaar is welkom in De Bron vanaf I uur. De film begint om 20.30 Waddinxveen - De afdeling Wad- linxveen van de christelijk-maat- l'Chappelijke vrouwenbeweging ge houdt woensdag 13 okto |l,er haar maandelijkse vergade ring. I)> e avond zal in het teken Jstaan van de Euro. Een tweetal ■medew kers van de Rabobank lpaddiiixveen zal informatie ver- Jschaffen. De avond begint om 10.45 uur en wordt gehouden in J De Hoeksteen". Jaddinxveen - De Stichting Wad I 'nweens Welzijnswerk organi- lrert op dinsdag 12 oktober de fcl! laatste fietstocht van dit l^izoen. De tocht van 40 kilometer dchting Alphen a/d Rijn. Bij red weer kan men om 10.00 uur |ertrekken vanaf het Anne-Frank- j'jHhum, Zowel voor het vertrek ts "a afloop van de tocht is er «genheid een kopje koffie of ee te drinken in het Anne Frank- Antrum. De kosten voor deelname f'|n /4,50 per persoon. Alle pnt "JUsiaste fietsers vanaf 50 jaar j0ucl-er zijn welkom. Het is niet 0 'g zich van te voren op te leven. Men kan op de dag zelf ^hrijven vanaf 9.30 n inlormatie: (0182)-615555 of Door Karin .longkind Waddinxveen - Afgelopen zaterdag vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe kinderboerderij in het Warnaarplantsoen. Het nieuw- bouwcomplex werd officieel in gebruik genomen na de overhandi ging van de sleutel dóór Wethouder Neele aan de heer Charles Wijnen van de Stichting Warnaarplant soen. Daarmee werd meteen het beheer van het complex in handen gegeven van het stichtingsbestuur. Ondanks het slechte weer waren vele genodigden aanwezig bij de officiële opening. Gedurende de week zijn op het complex vele activiteiten voor het publiek gepland. Op maan dag 4 oktober startte een tentoon stelling met werkstukken van leerlin gen van alle Waddinxveense basisscholen. Van 6 tot 10 oktober is er een expositie van de Kleindier- sport Vereniging Midden Holland'. Het hoogtepunt en tevens de afslui ting van de week vindt plaats op zaterdag 9 oktober. Om elf uur zal de nieuwe naam van de kinderboerderij bekendgemaakt worden. Daarna vin den er verspreid over het park ver- .-f- - schillende activiteiten plaats, zoals een natuur- en milieumarkt, een ten toonstelling van oude ambachten, een ringsteekspel en een ballon- nenshow. Kinderen kunnen een ritje maken met een bokkenwagen of op kamelen, die speciaal voor deze gelegenheid het Warnaarplantsoen bezoeken. Het geheel wordt met muziek omlijst door pretkapel "De Uit blazers". Het totaal gerenoveerde park is al jaren onderwerp van gesprek bij zowel gemeentera dsleden als bewoners van het Gouwedorp. Vier jaar geleden hield projectleider Zwijenen- burg, namens de gemeente een tevredenheidsonderzoek over het Warnaarplantsoen onder de Waddinxveense bevolking. Dit onderzoek viel samen met de op handen zijnde privatise ring van het Waddinxveense 'geiten- en hertenkamp' in het Warnaarplantsoen. Al snel werd duidelijk dat het herten kamp geen grote trekpleister was. De oplossing werd gevon den in de bouw van een geheel nieuw complex, waarin zowel 0,5 liter van -44-r9S" /I 9 9 voor 0,7 liter voor Hoppe +2 bonus Vleux miles van>L4<r 99 voor jLi voor 2x 1 liter n n voor %J 0.7 liter van 33-S3T A il"" voor ü4«"i Dorpsstraat 129- Zevenhuizen- Tel.: (0180)- 63 12 51 de kinderboerderij als een educatief centrum gehuisvest konden worden. Het complex komt onder beheer van een aparte Stichting, die naast de beheersfunctie ook zorg zal gaan dragen voor de totstandkoming van financiële middelen om projecten uit te kunnen voeren. Daarvoor is men op zoek naar sponsors en dona teurs. In de komende periode zal elke bezoeker een folder ontvangen over het donateurschap. De beheerder van de kinderboerde rij is voor velen geen onbekende. Rens Boogaard beheert al vijf jaar de oude kinderboerderij met veel plezier en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Vanwege de ruimere openingstijden en de grootte van het complex zal hij in zijn werkzaam heden bijgestaan worden door een team van twaalf vrij willigers. Ook de kin deren die voorheen een onmisbare hulp bleken bij de dagelijk se verzorging van de dieren kunnen in de toekomst de handen uit de mouwen blij ven steken. Het is overigens niet de bedoeling dat er veel nieuwe diersoorten bijkomen. De kippen, (dwerg)geiten, scha pen, konijnen, cavia's en de pauw zijn geble ven. Wel is er door de komst van het twee weken oude kalfje Rocky (geschonken door de gemeente Waddinxveen) een nieuwe bewoner bij gekomen. Voor de trouwe bezoekers van het hertenkampje is er ook goed nieuws: Bezoek vrijblijvend onze 'sfeervolle toonzalen Antwerpseweg,p Gouda s Telefoon 0182 - 69 21 11 Y de herten hebben een goed onderko men gevonden in een hertenkamp in Bleiswijk. De kinderboerderij is geopend op maandag tot en met zaterdag van 7.30 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. Zevenhuizen - Van 31 oktober tot en met 6 november is de landelijke col lecte van het Diabetes Fonds. Dit jaar speelt diabetes (suikerziekte) en hart- en vaatziekten een centrale rol in de campagne. Wist u dat 6 van de 10 mensen met diabetes overlijden aan hart- en vaatziekten? Alleen onderzoek kan daar verandering in brengen. Er wordt nog niet bij iedere deur aangebeld voor een bijdrage in de bestrijding van diabetes (suikerziekte). Uw helpende hand bij de collecte is meer dan gewenst. De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschap pelijk onderzoek. Voor meer informatie over de collecte Geef voor diabetes en/of over dia betes: 033-4622055.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1