h^zzr^-^ Fantasia-project gestart met groot feest K y. Meer bewegen voor ouderen Collectanten voor diabetes- onderzoek gezocht 06vé mmtwtt i :ff/« VMKVUtHJUtMSWl Boskoop, van vroeger tot in de toekomst Oliebollenverkoop I Feest in De Tas Reformatie-avond Twintig jaar De Schuilplaats Rapidkampioenschap Tietenoptocht Welkom bij uw woonspecialist in de regio! (HMMISTÏÏELy 12e jaargang Jummer 841 ld oktober 1999 enTeC00p,0°P eUWeSCh°ol bet^-o^io Jol Feestelijke voorstelling nam Tl I I 4 i.l veei n, 11 ('ej-j i ui Jfcvenhuizen - Maandag 25 oktober Igaan de leden van het dameskoor Vox Jubilans voor de 35e keer op .id om oliebollen te verkopen. Ife de verkoopsters aan de deur leeft gemist kan terecht bij de .(bakplaats': het duivenlokaal aan lite Zuidplasweg 8. Dit gebouw is levens de repetitieruimte van het li: het jaar 2000 viert het koor haar Harig bestaan. Wie nu lid wordt san dit jubileum meevieren! Inte nse? Bel: 0180-632689. mthuizen - Op zaterdag 23 okto- Ir organiseren dorpshuis De Tas de Vereniging Benthuizer Ont- ■etingscentrum (B.O.C.) een Inenlijke feestavond. In dorps- De Tas zal "Charisma" een Iden verzorgen met Marina In het B.O.C. neemt Drive-inn toxy de muziek voor zijn rekening. I {Aanvang, 21.00 uur. Voor meer formatie: 079-3313625. huizen - Op woensdag 27 okto- wordt een hervormingsdienst ouden in de Nederlands her- nde kerk in Benthuizen. De I forganisatie is in handen van de I Stichting "In de Rechte Straat" jGouda. Spreker is dominee W. van Gorsel uit Bergambacht over het (onderwerp: "Verlies- en winstreke ning". Muzikale medewerking wordt verleend door het Her- jvormd Gemengd Koor. Immanuel I Jen kinderkoor De Benthuizer Zan- I gertjes. Aan het orgel zit de heer J. I Vis en aan de piano Kees de Bruin, l'pe avond begint om 19.30 uur. Wereen is welkom. Benthuizen - Op zaterdag 23 okto ber wordt bij koffiebar De Schuil plaats het twintigjarig bestaan gevierd met een 'knallende' feest avond. ledereen vanaf 14 jaar is welkom in het honk op de boven verdieping van De Bron. Aanvang 20.00 uur Moerkapeile - Vrijdag 29 oktober start de schaakvereniging Moerka- jpelle het traditionele Rapidkampi- oenschap. De overige speeldata djn 3 december, 28 januari, en 3 maart. Per avond worden drie par tijen van 25 minuten bedenktijd gespeeld. Ook voor niet-leden is bit toernooi geschikt. Deelname is gratis. Vanaf 20.00 uur is de scha praai in dorpshuis Op Moer voor be schakers geopend. Voor infor matie, Ben van Geffen 079-5932238 ''Marian van Elteren 079-5932338. m Benthuizen - Op zaterdag 30 okto- er wordt de jaarlijkse bietenop- p°cht gehouden. De jeugd van tenthuizen staat dan stil bij het onderwerp 'oogst'. De kinderen tuinen tussen 10.00 en 12.00 uur gratis een biet afhalen bij winkel centrum De Korf. Thuis maken ze fut lepel en mes de biet hol, ze ■faker er gaten in, snijden ze tot taaie vormen en brengen allerlei lersieringen aan. In de holle biet tutten ze een lichtje of kaars. s Avonds, als het donker wordt, tond 19.00 uur, vertrekken de kin eren in optocht door het dorp. "der begeleiding van een muziek spel gaat de lange sliert van fra- e> soms ook luguber ogende, licht gevende bieten door het dorp. Na u optocht worden voor de mo sje bieten prijzen uitgereikt en le deelnemende kinderen krijgen en versnapering. Door Karin .longkind Waddinxveen - Drieduizend basis schoolleerlingen keken er weken lang naar uit, afgelopen vrijdag was het zover: in sporthal de Dreef ging op feestelijke wijze het (landelijke) leesproject Fantasia van start. Het betrof een unieke gebeurtenis in Nederland, want op "geen enkele andere plek deden alle basisscho len tegelijk mee. Het Fantasia-project heeft als doel het lezen door de jeugd te bevorderen. Het project moet kinderen tussen 4 en 12 jaar stimule ren om vaker en meer te lezen. De komende twee jaar zal het leespro ject op de scholen zijn beslag gaan krijgen. In die twee jaar zullen ook de peuterspeelzalen bij het project betrokken worden. Voor deze jong ste kinderen (twee tot vier jaar) is momenteel een speciaal op hen afge stemd project in ontwikkeling, "Boe- kenpret". Bij het begin van de uitvoering over handigden kinderen van elke school een boek én een puzzelstuk aan de organisatie van Fantasia. De ingele verde boeken en de complete puzzel zullen na de opening in de biblio theek van Waddinxveen tentoonge steld worden. Drieduizend kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar tegelijk her bergen leek onbezonnen werk. De scholen werden daarom in drie groe pen verdeeld. De kinderen konden afgelopen vrijdag genieten van een heuse voorstelling met muziek, toneelspel, een verteller en een jon gleur. Diverse kinderen hadden zich in de kleur van de school gestoken. Een professioneel schminkteam van Saskia Kennedy voorzag in rap tempo alle nog niet beschilderde gezichtjes van een kleurtje. De jong ste kleuters zaten aanvankelijk spra keloos te kijken naar alle bedrijvig heid, maar zongen even later met de oudere kinderen uit volle borst het vooraf ingestudeerde Fantasia-lied mee. Dit gebeurde onder leiding van de muziekdocente van Kreater, Rine- ke Marwitz. Hierna werd de zaal don ker en kon de voorstelling echt beginnen Gabriëla Lukassen (Kreater) leidde de voorstelling in door een leerling, een juffrouw en twee meesters uit de zaal uit te kiezen om als figurant mee te spelen in het toneelstuk. Zij wist tijdens de interactieve voorstelling de aandacht van de kinderen goed vast te houden. Wethouder Van Hol- steijn, verkleed als burgemeester, fungeerde als verteller in het toneel stuk. Het optreden van jongleur Marc van den Broek vormde het klapstuk van de opening. Deze entertainer jon gleerde onder andere met messen terwijl hij op een éénwieler fietste. De meeste kinderen waren diep onder de indruk van zijn prestaties. Zevenhuizen - In zwembad De Koornmolen zijn wekelijks enthousiaste seni oren te vinden die meedoen aan 'Meer bewegen voor ouderen'. Omdat het jaar 1999 het Europees jaar voor de ouderen is, wil het zwembad deze spor tieve activiteiten onder de aandacht brengen. Alle senioren zijn van harte welkom een keer de sfeer te komen proeven. Men kan een gratis introductieles volgen op donderdag 28 oktober van 10.0- 11.00 en van 14.30-15.30 uur en op donderdag 4 november eveneens van 10.00-11.00 of van 14.30-15.30 uur. De begeleiding wordt verzorgd door mevrouw Fijtje van den Bosch. Meer informatie: 0180-631860. Zevenhuizen - Van 31 oktober tot en met 6 november is de landelijke collec te van het Diabetes Fonds. Dit jaar speelt diabetes (suikerziekte) en hart- en vaatziekten een centrale rol in de campagne. Wist u dat 6 van de 10 mensen met diabetes overlijden aan hart- en vaatziekten? Alleen onderzoek kan daar verandering in brengen. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 W* Er wordt nog niet bij iedere deur aan gebeld voor een bijdrage in de bestrij ding van diabetes (suikerziekte). Uw helpende hand bij de collecte is meer dan gewenst. De opbrengst van de col lecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek. De heer T.J. de Gier heeft de organisa tie voor de collecte in Zevenhuizen op zich genomen. Omdat de aanvang van de collecte al op korte termijn plaats vindt, is de heer de Gier dringend op zoek naar collectanten. Aanmelden kan op het adres Noordelijke Dwars weg 88, telefoon 0180-632821. Boskoop - Over twee en een halve maand gaan we van 1999 naar 2000. In de gemeente Boskoop worden allerlei activiteiten rond de jaarwisseling gepland. Ook de bibliotheek draagt hier haar steentje aan bij. In het kader van de eeuwwisseling organiseert de bibliotheek een wedstrijd waar alle bewoners van Boskoop, ongeacht leeftijd, aan mee kunnen doen. Iedereen die gedichten of verhalen schrijft, foto's tekeningen of schilderijen, werkstukken, maquettes, beelden etcetera, wordt uitgenodigd aan deze wed strijd mee te doen. De werkstukken moeten uiterlijk 1 december 1999 bij de bibliotheek zijn ingeleverd. Een selectie uit alle ingezonden werkstukken zal in januari 2000 in de bibliotheek tentoongesteld worden. Bovendien zullen tijdens het mil lenniumfeest opmerkelijke inzendingen voorgelezen en/of tentoongesteld worden. Als de inzendingen zich ertoe lenen zal bovendien een speciaal Mil lenniumboekje van deze inzendingen worden samengesteld. De jury zal zich over alle ingezonden werkstukken buigen en op 4 januari bekend maken wie er in aanmerking komen voor bijzondere vermeldingen en wie de boekenbonnen winnen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de bibliotheek of met Riet Nieuwstad, telefoon 214677. Bent u benieuwd of uw gehoor nog 100% is? Dijkshoorn Brillen en Hoortoestellen is aanwezig op de NWS Info Dag met een speciaal ingerichte camper. Kom naar het Gereformeerd Centrum te Zevenhuizen, op 28 oktober en laat de Gratis Hoortest doen. Burgemeester Boerstraat 2 2761 VP Zevenhuizen Telefoon: (0180) 63 30 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1