I Geslaagde actie voor KWF Amateur muziekavond Samenwerkingsconcert De Kleine Trompetter Sint en Piet arriveren op 20 november I I I Inloopmiddag genealogie Koffieochtend Jeugddienst Bibliotheek wel open op 6 november Expositie in Artistique Koffieochtend Aforistische fototentoonstelling ^ije Tijdsplanner voor ^t Groene Hart Welkom bij uw woonspecialist in de regio! aifUMX OPEN DAG -Vee/aa' T°OS - 'e*"-» rr^°k enkte """IT? ten Sehore brengen. Het harmonie-orkest maker hrenAt i '.P" leiding van de dirigent Wenceslaus Scheep- Wr bekende muziekwerken ten gehore, zoals Dances with ©yc®@(öM GTOMismy 122e jaargang^: l-jmmer 843 x\ 3 november 1999 Benthuizen - Zaterdag 6 november is er een inloopmiddag genealogie in het Molenhuis van 13.30 tot 17.00 uur. Een ieder kan de oud heidkamer bezichtigen en de ten toonstelling "Kleertjes en uit de kunst". De winkel van Sinkel is eveneens geopend. Benthuizen - Woensdag 10 novem ber van 9.30 tot 11.00 uur is er een koffieochtend in De Bron de Dorps straat 42. Reina van Iperen spreekt over het thema "Maak je balans eens op". Br is kinderoppas aanwezig. Voor meer informatie: 079-3313817. Boskoop - Op zondag 14 november wordt in het AOC Groen College door de Evangelische Gemeente Parousia een jeugddienst gehou den. Aanvang 10.00 uur. Het thema is: "Ready to go?" ledereen is wel kom. Zevenhuizen - In tegenstelling tot eerdere berichten is de bibliotheek "iet gesloten op zaterdag 6 novem ber. De bibliotheek is die dag geo pend van 9.30 tot 11.30 uur. 'Woertapelle - In Artistique aan het takewater 4 is van 6 november toten met 18 december een expo sitie van Ingrid van der Vlugt. De openingstijden zijn maandag tot en "iet vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur OP afspraak: telefoon 079- Zevenhuizen - Op donderdag 11 november wordt een koffieoch tend gehouden in het Hervormd centrum aan de Dorpsstraat 156. „!a van den Berg houdt een lezing jer het thema "Onze waarde als i mYa Het Programma is van 9.30 17 A(Luur- De koffie staat klaar "naf .00 uur. Er is kinderoppas Voor meer informatie: "180-312969 of 079-5931520. Gouda - In de Agnietenkapel aan de uwe Markt 100 in Gouda is op 4, en b november een fototentoon- uing te bezoeken van de natu- £C .fotoclub van de Vrienden °4ad Natuur. De openingstij- "•4november van 9.00 tot 21.00 -b b november van 9.00 tot 18.00 ',8Jn 6 november van 9.00 tot ■"O nur. Toegang ƒ1,-. 1° - In een handzaam formaat nen de VW's in Midden-Hol- Tiiric^f" tweede druk van de Vrije isaml voor het Groene Hart ngesteld. De eerste druk ver- siicce'1 n 1998 en bleek een 8rc>ot fon Je nieuwe brochure geeft ift:rPa?Verzictlt van toeristisch- SebipH Ve m°gelijkheden in dit EJr en nodigt toeristen en Wif n uit voor een kort ver~ fcht a,arnaasP wordt een over- v9der °<den van ad nessen waar kden '"for™atie verkregen kan itrbiiak 'e T'idspfanner is »iA!nk aar °P de WV kantoren CPnn: B°skoop, Gouda, Mont- f'fden atCr' Schoonhoven en Door Karin Heeren Zevenhuizen - Onder het motto 'Scoren tegen kanker' zijn er de afgelopen tijd vele activiteiten ont plooid ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds. Dit fonds levert een belangrijke bijdrage in het onderzoek naar en over kanker en de organisatie bestaat dit jaar 50 jaar. Reden genoeg om stil te staan bij het KWF: de behandelmethoden zijn in de afgelopen vijftig jaar aan zienlijk verbeterd en de overle vingskansen zijn gestegen. Toch overlijden er nog steeds velen aan de gevolgen van kanker, verder onderzoek blijft van levensbelang! De franchise-organisaties van Albert Heijn, waarvan de Zevenhuizense vestiging er een is, hebben zich aangesloten zij deze actie. Met een landelijke sponsor loop vanuit vijf richtingen gingen medewerkers en sympathisanten van winkel naar winkel, waarbij de vijf 'stromen' zaterdag bijeen kwa men in Rosmalen. Daar werd tijdens een grootse bijeenkomst een cheque van ƒ35.000,- overhandigd aan ver tegenwoordigers van het KWF, een bedrag waar de franchise-organsa- ties in ieder geval zeker van zijn. In Zevenhuizen ging de estafette ploeg op woensdagmiddag van start. Een medewerker had zijn loopschoe nen aangetrokken en hij werd bijge staan door drie fietsers en twee cais sières op de skeelers. Een medewerker van de slagerij van Albert Heijn bestuurde de 'bezem brommer'. Dit ludieke stel heeft de afstand naar Krimpen aan den IJssel met goed gevolg afgelegd. Voor de kinderen was het woensdag middag ook feest: met kabouterdrin- ken, kabouterkoek en een kabouter film kon de middag niet meer stuk. Tijdens de start van de ploeg moch ten zij hun wedstrijdballon oplaten en bovendien kregen de kinderen die de mooiste kleurplaat hadden ingele verd ook nog hun prijzen uitgereikt. Inmiddels zijn de eerste kaartjes van de ballonnen weer binnen. Al met al een actie om tevreden op terug te kij ken. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 Zevenhuizen - Zaterdag 6 november organiseert de culturele stichting De Zeven Muzen een muziekavond voor en door amateur-musici in de gere formeerde kerk. Het programma bestaat uit voorna melijk (l'cht) klassieke muziek die door amateur musici op professione le wijze wordt gebracht. Er wordt muziek gemaakt en gezonden in allerlei combinaties: solo, duo, trio en een grotere groep. Het accordeonorkest "Accoord" opent de avond met vier delen uit de Schotse suite van Drieks Daams. Ver der zijn er onder andere bijdragen van Juditlr Kuipers, dwarsfluit, Resie van der Hurk, mezzosopraan en gitaarduo Ellen Tjepkema/Kees Schensema. De combinaties die te beluisteren zijn bestaan uit één of twee vocalisten begeleid door piano, een vocalist met klarinet en piano, een dwarsfluit met piano en quatre- main op de piano. Er worden werken uitgevoerd van onder andere Wolf gang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Franz Schubert, Felix Men delssohn en Hugo Godron, maar ook van Maurizio Cazzati, Yvan Rivoai, Guiseppe Farranto en Tori Amos! Iedereen is welkom op deze zeven tiende amateurmuziekavond. Aan vang 20.00 uur. De toegang is vrij. Zevenhuizen - Op zaterdag 6 november geeft de Kleine Trompetter samen h1uis'swanlaVereniSinS et Emer§°" uit Renesse een concert in dorps- Muziekvereniging Luctor et Emergo bestaat uit een fanfare-orkest met 48 Zfi l1 vr e" 6en «'^werkgroep met 13 muzikanten. Het fanfare-orkest zal I"8 Va,n dirigent Ronald Slager voor het publiek bekende muziekwerken uitvoeren, om er een paar te noemen: Abba Gold, Vivo Per e" YjME'AuDe sla2werk8r°ep bestaande uit spelers op trommels, pauken en melodische instrumenten als de xylofoon en de ria Estafette 0nedin Line, Star wars selection en Glo- Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. meV doen^.t Vaiide, K,'ein,e Trompetter zal aan dit concert niet mee doen. Zij legt zich sinds half oktober 1999, onder leiding van hun *]S Van G®.nr"P'toe °P de vorming van een slagwerkensemble n het slagwerkensemble worden diverse slagwerkinstrumenten gebruikt zoals pauken, bongo s, trommels, een klokkenspel en een xylofoon ata^lgHednn het "'et al laten weten komt de Sint 's morgens om To 30 uur zen Via ri^HrPSStra|atM°erkaPe,Ie- Daarna gaat Sint door naar Zevenhui- aan'7 h HennjPsl°ot en de ringvaart zet hij om ongeveer 13.30 uur voet aan Zevenhuizense wal bij het kantoor van Hart van Holland/Drukkerij Elger- M^aals Y°rig iaar wordt door de winkeliersvereniging Moerkapelle en door Middenstandsvereniging Zevenhuizen een kleurplaat bezorgd bij alle kinderen, waaraan een wedstrijd met leuke prijzen verbonden is. Sint reikt op 20 november zelf de prijzen uit (wie geen kleurplaat gekregen heeft kan er een afhalen bij de Bruna-winkel. De Zevenhuizense regisseur Harry de Jong was, op uitnodiging van Sinterklaas, twee maanden in Spanje; hij schreef daar, in het in aanbouw zijnde museum voor Sinttekeningen, een nieuw sinterklaas-toneelstuk. Zowel de Moerkapelse als de Zevenhuizense kinderen kunnen van dit toneelstuk genieten op 20 november. Bent u benieuwd of uw gehoor nog 100% is? Dijkshoorn Brillen en Hoortoesteilen houdt Kom op 12 november en laat de Gratis Hoortest doen. Burgemeester Boerstraat 2 2761 VP Zevenhuizen Telefoon: (0180) 63 30 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1