Sinterklaas verovert Hart van Holland gebied Vaststelling lokale agenda 21 voor het jaar 2000 Als u iets mist. C"ou"«* MttMt ook voor boortoestellen DIJKSHOORN BRILLEN Welkom bij uw woonspecialist in de regio! 22e jaargang^Sl nummer 846 24 november 1999 Sinterklaas in Waddinxveen. Door Karin Heeren ■in Moerkapelle. In Moerkapelle wordt Sinter klaas ontvangen door burge meester Schoots. Nadat de kinderen de Sint en zijn Pieten hebben kunnen begroeten gaat Sint op zijn trouwe paard naar het dorpshuis Op Moer. Ook hier mogen een aantal kinderen een liedje zingen voor de Sint en wordt een spannend verhaal verteld. 'Voor de kinderen in Zevenhuizen komt de Sint in de middag langs. Bij drukkerij Elgersma zet hij voet aan wal en gaat, nadat hij ook hier een mooie tekening heeft gekregen, op zijn paard naar het gemeen tehuis, onder begeleiding van 'De Kleine Trompetter', waar burgemeester Schoots hem opwacht. Uiteraard mogen de kinderen ook in Zevenhuizen naar het dorpshuis waar Sinter klaas samen met hen ziet hoe de boef gevangen wordt met lijm. Voor alle kinderen was er een lekkere speculaaspop tot slot. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 én in Zevenhuizen! Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 69 21 11 Waddinxveen - Tijdens de raadsver gadering vanavond beslist de gemeenteraad van Waddinxveen of zij akkoord gaat met het opgestelde actieplan Lokale Agenda 21 voor het jaar 2000. Dit actieplan is tot stand gekomen door intensieve samenwer king tussen de Werkgroep Duurzaam Waddinxveen en de gemeente. De commissie ORSZ van de gemeente Waddinxveen heeft op 9 november positief geadviseerd ten aanzien van het voorliggende programma. De Lokale Agenda 21 is door de gemeente in het leven geroepen om samen met de lokale bevolking te werken aan een duurzame ontwikke ling van de gemeente. Dit heeft gere sulteerd in het vormen van de huidi ge Werkgroep Duurzaam Waddinxveen waarin zowel vrijwilli gers als de gemeente deel van uit maken. Vanwege de brede samen stelling en het grote scala van actie punten is er inmiddels behoefte aan een andere structuur. De Werkgroep Duurzaam Waddinxveen zal verder gaan onder de naam Platform Duur zaam Waddinxveen. De huidige vrij willigers die participeren namens een aantal maatschappelijke organi saties, zullen zitting hebben in het Platform. De taak van het Platform is het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse actieprogramma Lokale Agenda 21. Het Platform stelt een aantal werk groepen in die zich bezig gaan hou den met de uitvoering van de actie punten. Iedere werkgroep zal een specifiek deel van het actieprogram ma uitvoeren. Daarnaast wordt een coördinatiegroep ingesteld, waar binnen de afstemming tussen het Platform en de gemeente zal plaats vinden. slag zullen gaan. Het is de bedoeling dat er een duurzaamheidstoets voor collegebesiuiteri ontwikkeld wordt, zoals is opgenomen in het college programma. De Lokale Duurzaam- heidsspiegel zal opnieuw ingevuld worden. Het oprichten van een kring loopwinkel is een van de speerpun ten van het Platform en er zijn origi nele ideeën op het gebied van verkeer, zoals een carpoolrubriek en het stimuleren van "auto-delen". ffet Platform heeft ook een belangrij ke functie op het gebied van voor lichting. Enerzijds is deze bedoeld om de inwoners van Waddinxveen aan te zetten tot een duurzaam leef- gedrag; anderzijds beoogt men hier mee het draagvlak van de Lokale Agenda 1 onder de burgers te vergro ten. we structuur iet teveel van het goede is. Duidelijk werd dat deze structuur nodig is om bestaande knelpunten op te lossen, waardoor er meer helderheid komt in cje ver antwoordelijkheden van de betrok kenen. De WD-fractie vroeg aan dacht voor de relatie tussen Lokale Agenda 21 en het op te starten wijk en buurtbeheer in Waddinxveen. De PvdA sloot zich hierbij aan. Deze fractie zag ook een link met het Plat form Armoedebestrijding. Na het positieve advies van de commissie ORSZ zal het actieprogramma op 24 november in de vergadering van de gemeenteraad vastgesteld worden. Snackbar T "Het Wapen van Moerkapelle bestaat 5 jaar! Op pagina 10: feestelijke aanbiedingen! Het actieprogramma voor 2000 laat een groot aantal belangrijke aan dachtspunten zien waarmee het Platform en de ingestelde werkgroe pen het komend jaar mee aan de Tijdens de commissievergadering bleek dat de Waddinxveense politiek zich in het voorstel kan vinden. De PCW-fractie vroeg zich af of de nieu-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1