Boskoop luidde het nieuwe Millennium op spectaculaire wijze in i Resultaten enquête sectie Zorg i Informatie over borstvoeding Jaarvergadering Vrouwen van Nu Kaarten bij Zang en Kleur Koffieochtend )ud papier inleveren >ij de Eendragt Open Cirkel [piaklankbeeld b ij Passage IQgen ïaizé-viering araoke by De Schuilplaats www.eitens.nl IP 22e jaargang nummer 853 12 januari 2000 li - Bedrijfsbezoek fccUiZen Kofbebar De Schuil- bnnlri°I8an!Seert op zaterdag 15 Start millennium-feestweek Uitreiking bronzen conifeer Lees verder op pagina 15! Jfeofe aPPej, Zevenhuizen - "Vrouwen van Nu", afdeling Zevenhuizen, heeft haar jaarvergadering gepland op maan dag 17 januari in zorgcentrum de Zevenster. Aanvang 20.00 uur. Na de pauze is er een bingo. Op donderdag 27 januari brengen de dames een bezoek aan rozen kwekerij van der Knaap aan de 1 Knibbelweg. Aanvang 13.30 uur. Zevenhuizen - Vrijdag 14 januari organiseert vogelvereniging Zang en Kleur een kaartavond in het lubgebouw aan de Zuidplasweg. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Zevenhuizen - Op donderdag 11 november wordt een koffieoch tend gehouden in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat 156. Wargreet Houtman houdt een j lezing over het thema "Vertrouwen In de toekomst". Het programma is ran 9.30 tot 11.00 uur. De koffie itaat klaar vanaf 9.00 uur. Er is kin- leroppas aanwezig. Voor meer i nformatie: 0180-312969 of 079- f931520. tevenhuizen - Op donderdag 13 en 'rijdag 14 januari staat de papier container op het plein van basis school De Eendragt. De Wereld winkel en de Eendragt zorgen Samen voor de inzameling van het Oud papier. Papier, gebundeld of in dozen verpakt, kan men donder dag vanaf 12.00 uur brengen. De container staat er vrijdag tot 13.15 üur. Daarna wordt er geen papier ttieer aangenomen. g'addinxveen - Op woensdag 19 januari wordt een Open Cirkel avond gehouden in gebouw De Schaapskooi, achter de Brugkerk. Banvang 20.00 uur. Dominee de jong zal de avond inleiden. leder- jen is welkom. eerste bijeenkomst Oi 2000 van de christelijk maat- S' lappelijke vrouwenbeweging jassage is op donderdag 13 janua- I om 20.00 uur in De Loods. Aan lang 20.00 uur. De heer K. Snijder i' ,5 /}ar verz°rgt een diaklank- ■ee d Het thema is "Dat al wat jctt Hem eeuwig eert". Leden heb- iT.n8ratis toegang, niet-leden ■je talen ƒ5,-. Wnddinxveen Vr'jdag 14 januari Uirai, t6", Taizé-viering in de Sint Jjctorkerk. Aanvang 19.30 uur. feereen is welkom. er<4ag 22 januari organiseert de *>nmissie Vorming en Toerusting I*en n 2000 door Waddinx if ,Ue deelnemers bezoeken H pS z,es verschillende kerken. 1?nn «.begeleider. Aanvang A miPiHr de 'mmanuelkerk. r?e Sf" t0t 14 'anuari bÜ Cor- Smallegange, telefoon 614401. L en karaoke-avond. leder- f j" van jaar en ouder is wel- r in De Bron, achter de her vormde kerk. vanaf 20.00 uur. Door Svlvia van Doornen Boskoop - Alles was groots aangepakt en tot in de puntjes verzorgd. Er was veel moois om naar te luisteren, veel leuks om te zien en er kon werd gefeest en gedanst tot in de vroege uurtjes. Kortom: het Boskoopse millenniumfeest werd een grandioos spektakel waar jong en oud van genoot! Het programma bestond uit een zestal onderdelen die allemaal pla- tsvonden in het gebouw van de Bos koopse Veiling aan de Middelburgse- weg. Op zondagmiddag 2 januari werd gestart met een oecumenische bijeenkomst waaraan alle Boskoop- se kerken en vrijwel alle koren die Boskoop rijk is, hun medewerking verleenden. De oecumenische dienst werd als zeer indrukwekkend ervaren en door meer dan duizend mensen bijgewoond. Op maandag 3 januari werd het glas op het nieuwe millennium geheven tijdens de traditionele nieuwjaars bijeenkomst van de gemeente. Spe ciale gasten waren de ni.euwe bewo ners die in 1999 in Boskoop zijn komen wonen. Tijdens zijn nieuw jaarstoespraak gaf burgemeester Rijsdijk aan, zeer te hechten aan dingen in het leven die voor de samenleving waardevol zijn. Hij sprak daarom een woord van dank uit aan hen, die beroepsmatig of vrijwillig taken verrichten met een groot maatschappelijk nut. Ook complimenteerde hij al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan een "bruisend Boskoop" tijdens de millennium- feestweek. Verder schonk hij aandacht aan het feit dat er in een tijdperk van honderd jaar, in Boskoop zo ongelooflijk veel is veranderd. Een kleine eeuw geleden telde het dorp immers 4500 inwo ners die woonden in 1200 woningen. De Zijde was slechts een grindpad van zo'n vier meter breed waar wekelijks een enkele auto over reed. Ook nu, aan het begin van het nieu we millennium, zullen volgens bur gemeester Rijsdijk de veranderingen onverminderd en in hoog tempo doorgaan wat geweldige mogelijkhe den tot vooruitgang biedt, maar ook een schaduwzijde kent: sociale en economische achterstand en bedrei ging van milieu en natuur. Voor Bos koop is dit aanleiding en uitdaging genoeg om de stand van zaken op te nemen. Het financieel gezond maken en relatieve achterstanden aanpak ken noemde hij de grootste uitdagin gen. Hij lichtte dit nader toe door onder meer in te gaan op het besluit dat de gemeenteraad in november vorig jaar nam, om voor het jaar 2000 een aanvraag te toen voor extra financiële middelen uit het gemeentefonds. Ook het feit dat er jarenlang met kracht en argumenten is aangetoond dat de gemeente Bos koop een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds zou moeten ontvangen, kwam ter sprake. Door Vuurwerk én regen in de lucht. een wetswijziging in voorbereiding zal de uitkering op meer acceptabel niveau worden gebracht. Beide ope raties markeren naar mening van burgemeester Rijsdijk, de overgang van een tekort-bestuur naar een groei-bestuur. Doordat er volgens Rijsdijk veel tijd is besteed is aan het analyseren van de financiële positie, kon er jammergenoeg weinig energie worden vrijgemaakt voor het ontwikkelen van de zo broodno dige initiatieven. Hij doelde daarmee op het naar de bevolking en haar organisaties toe stimulerende karak ter, dat het beleid van een gemeen tebestuur volgens hem kan en moet hebben. De komende tijd zal daarom meer tijd worden vrijgemaakt om de betrokkenheid van de bevolking bij het wel en wee van het dorp te ver groten en het voorzieningenniveau op materieel en immaterieel gebied te versterken. Direct na de nieuwjaarstoespraak vond de uitreiking van de Bronzen Conifeer plaats. Deze gemeentelijke onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan iemand die zich bij zonder verdienstelijk heeft gemaakt De uitreiking van de Bronzen Conifeer aan de heer Sjaak Blaazer. voor de Boskoopse gemeenschap, werd dit jaar overhandigd aan de heer Sjaak Blaazer. Blaazer ontving het kunstwerk voor de manier waar op hij vanaf maart 1992 meer dan 7 jaar lang als voorzitter van voetbal vereniging Floreant leiding heeft gegeven aan de grootste- en een belangrijke sportclub in Boskoop. Van meet af aan heeft hij met inzet van al zijn krachten gewerkt aan de eenheid binnen de club. Gezien hoe de club er thans bestuurlijk en orga nisatorisch voorstaat, is hij hier vol ledig in geslaagd. Ook was Blaazer de motor achter veel bouwactivitei ten bij Floreant en schreef hij de wekelijkse column in de Floreant- krant. Wat niet iedereen weet, is dat hij ook de schrijver is van het boek Boskoop 1940-1945 waarin hij -in opdracht van het gemeentebestuur een levensecht beeld oproept van die tijd. Na de uitreiking van de Bronzen Conifeer 2000 was er op het terrein van de veiling een groot vu- rwerk, wat ondanks de regen, toch heel wat oooh.... en aaah... geroep teweegbracht. Zoekt u een gebruikte auto? Kgk op: Zevenhuizen - In het kader van clientenparticipatie is in 1998 besloten 1 keer per jaar een onderzoek te houden onder de clinten van de sectie Zorg met een Abw-, Ioaw- of een Ioaz-uitkering. Dit keer stond de enquête in het teken van dienstverlening en werd de bereikbaarheid, de behande ling en de voorlichting bij de sectie Zorg nader belicht. De resultaten van de enquête onder dé cliënten van de afdeling Zorg heeft uitgewezen dat het punt van voorlichting nog voor verbetering vat baar is. Zo is er onvoldoende kennis van het begrip 'bijzondere bijstand' de mogelijkheden van kwijtschelding en van de aanwezigheid van een budgetconsulent. Wat betreft bereikbaarheid en de behandeling van cli ënten zijn geen aanpassingen noodzakelijk. De gemeente is voornemens een voorlichtingsplan op te stellen voor het minimabeleid en het manco op te lossen. Zevenhuizen - Moerkapelle - Moeders en aanstaande moeders uit Zeven huizen, Moerkapelle en Bleiswijk kunnen maandelijks terecht op de informatiebijeenkomsten van Borstvoedingorganisatie L.L.L. Deze bijeen komsten zijn bestemd voor iedereen die meer wil weten over borstvoe- ding. Ook baby s zijn van harte welkom. Alle facetten van het geven van borstvoeding komen aan de orde en de aanwezigen krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen of ervaringen uit te wisselen. De informatiebijeenkomsten worden gehouden in series van vier. De eerste vindt plaats op dinsdag 18 januari en zal gaan over de voordelen van borst voeding. Tijdens de tweede avond op 15 februari wordt gesproken over het kraambed en het beginnen met het geven van borstvoeding. De derde avond op 14 maart gaat over het voorkomen en oplossen van de proble men. De laatste avond 11 april gaat over de overgang naar vast voedsel. Daarna begint de serie opnieuw. De bijeenkomsten worden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. De eerste avond is bij Linda Doorn, De Taling 1, Zevenhuizen. Tijdens de avonden zijn er boeken te leen en kolven te huur of te koop. Ook is er materiaal ter ondersteuning van de borstvoeding te koop. Wie telefonisch hulp en/of informatie over borstvoeding wil, kan bellen: 079-5932689.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1