Expositie De Zeven Muzen extra feestelijk wegens 25-jarig bestaan Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd 8évé|jneo^ex 100 gr. 3.69 1.84 kilo 2.50 1.25 Lampionnenoptocht [Boekenmarkt Blues en rock roll Stroopwafelactie I Gospel drive-in Bijeenkomst reumapatiënten b elkom bij uw woonspecialist in de regio! AH rundertartaar kilo 17.90 8.95 AH shoarma kilo 17.50 8.75 AH yorkham AH boerenbroden heel 2.99 1.49 Hollandse appelen AH zaanlander pikant kilo 17.90 8.95 AH perssinaasappelen net 2 kilo 5,49 2.74 e Weplr tto tkunst,: 122e jaargang^ nummer 855 26 januari 2000 Het ontstaan van de Zeven Muzen www.eitens.nl Albert Heijn Zevenhuizen Zevenhuizen - Op zaterdag 29 januari wordt de jaarlijkse lam pionnenoptocht gehouden. Start is om 19.00 uur vanaf het gemeen tehuis. De 'stoet' zal de volgende route volgen: gemeenteplein, Bos- laan, Lange Zijde, Dorpsstraat, Opril, Schoolstraat, Dahliastraat, Leliestraat, Goudsbloemstraat, Noordelijke Dwarsweg, Dorps straat, gemeenteplein. Om 19.45 wordt op het gemeenteplein door de organisatie vuurwerk afgesto ken. De deelnemende kinderen ontvangen na afloop een traktatie. (Boskoop - De rommelmarktcom- I missie van de Hervormde Gemeen- |te organiseert op zaterdag 30 janu ari de jaarlijkse boekenmarkt. Op jlcleze markt zijn naast boeken ook j LP's en CD's te vinden. Van 9.00 tot 15.50 uur kan men terecht in her- Ivormd ontmoetingscentrum "De [Brug" aan het Kerkplein. De I opbrengst is bestemd voor de I renovatie van de muren en funde- j II ring van de Hervormde kerk. Waddinxveen - Zaterdag 29 januari organiseert wijk- en speeltuinver eniging De Paddestoel een avond 'blues en rock and roll' met mede werking van "Fo(u)r Boubon". De entree bedraagt ƒ10,-; aanvang 20.00 uur. Benthuizen - De kinderen van de jeugdclubs van de Hervormde kerk komen zaterdag voor de I tweede keer van het clubseizoen langs met stroopwafels. Vanaf ongeveer 10.00 uur kan men hen verwachten. De actie wordt gehou- iden ten bate van de jeugdclub i "Jeugd Bouwt" te Benthuizen. Mocht men om wat voor reden ook, de stroopwafels aan de deur |gemist hebben, dan kan men ze ook tot 15.00 uur kopen bij de familie Bregman, Croesinck 50, [telefoon 079-3416018. |Hazerswoude-Dorp - Zaterdag 29 .fjanuari is er een gospel drive-in bij Jkoffiebar De Schutse. Aanvang |20.30 uur. De koffiebar is te vinden aan het Raadhuisplein. Iedereen is 'welkom. Regio - Woensdagavond 9 fèbruari N er een bijeenkomst van Reuma patiëntenvereniging Nieuwerkerk aan den Ussel en omstreken. De avond wordt verzorgd door het Nationaal Reumafonds. Van 20 t/m 25 maart wordt de landelijke reu macollecte gehouden en dit roept vaak vragen op zoals: "Wat doet het reumafonds voor ons?" Er orden deze avond twee video's vertoond, waarmee hierop ant woorden komen. Ook wordt uitge legd wat het "Reumadorp" op jinternet betekent. Er kunnen ook p' ragen gesteld worden. Alle belangstellenden, ook degenen die >een lid zijn van de vereniging, l11 welkom. De bijeenkomst ordt gehouden in "De Reisduif", Irenestraat 3 (hoek Kon. Emma- '°D te Nieuwerkerk aan den IJs- iatCÜr®an® 's §ratis- De zaal is 19.45 uur open. De avond P'Dhtom 20.00 uur en zal duren 1 22.00 uur. Voor meer informa- Dim Donken: 0180-315673 of a Bast, telefoon 0180-317363 Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpse weg 9 Gouda P Telefoon 0182 - 6') 21 11 Door Karin Heeren Zevenhuizen - Met de feestelijke opening van de expositie in de Rabobank en de daarop volgende receptie, werd vrijdagavond 21 januari stil gestaan bij 25 jaar cultuur en creativiteit bij 'De Zeven Muzen'. Op uitnodiging van de Rabobank heeft het bestuur van de Zeven Muzen een tentoonstel ling samengesteld met schilderijen, beeldhouw werken en tekeningen van kinderen. Na het wel komstwoord vim Rabobankdirecteur Van Breughem heeft burgemeester Schoots de tentoon stelling officieel geopend. Uit handen van de wet houder voor cultuur, de heer Zijderhand, kreeg het stichtingsbestuur een financiële bijdrage. Burgemeester Schoots stond in zijn openings toespraak stil bij de naam 'De Zeven Muzen'. "Er zijn drie mogelijkheden. Wie zijn klassie kers kent, weet dat er negen muzen zijn: negen dochters van Zeus, de Griekse godinnen van kunst en wetenschap. Welke van de Muzen moeten wij dan weglaten?" zo vroeg burgemeester Schoots zich af. "Of heeft u zich laten leiden door de zeven schone kunsten, waar in de Middeleeuwen over werd gesprol gens het middeleeuwse opvoedingsideaal sierden de zeven kunsten een man, te weten grammatica, retorica, dialectica, meet-, reken- en sterrenkunde en muziek. Of is het de zeven uit Zevenhuizen en moeten we Muzen lezen als inspiratie en originele kracht?" Woorden van dank waren er ook, voor de inzet van vele vrij willigers door de Jaren heen, in het bijzonder die van het eer ste uur. De inzet van de cursisten, met name die van de beeldhouwgroep die in slechts een seizoen al vele mooie wer ken laten zien en tenslotte ook nog voor de Rabobank, voor de gastvrijheid tijdens deze expositie. Na dit officiële deel kreeg de bijeenkomst een informeel karakter en was er gele genheid om de tentoongestelde werken van de cursisten te bewonderen. Aan het eind van de jaren zestig, begin zeventiger jaren groei de de bevolking van Zevenhuizen enorm. Vooral veel gezin nen met jonge kinderen kwamen in Zevenhuizen wonen. Het verenigingsleven in Zevenhuizen floreerde al goed, maar door de nieuwe aanwas kregen de verenigingen te kampen met Het stichtingsbe stuur ontving uit handen van de heer Zijderhand (links) een finan ciële bijdrage. ruimtegebrek. Als gevolg van deze locatie behoefte werd de niet meer in gebruik zijnde huishoudschool ingericht als dorpshuis. Naast de sportraad, waarin een aantal sportverenigingen verenigd waren, werd door de gemeente ook advies gevraagd aan een aantal 'culturele' vereni gingen en personen. In januari 1975 ont stond zodoende een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse ver enigingen, die de opdracht kreeg een inventarisatie te maken van de wensen in Zevenhuizen. De eerste leden van de werkgroep waren voor muziek mevrouw Corry Klein Haneveld, voor handenarbeid mevrouw Ingrid Andeweg, voor ballet mevrouw Martha Zom en voor tonqel mevrouw Jo Huldy. De andere leden van de commissie waren de dames Le Large en Valkenburg, de heren Ruud Huldy, Nico Dirkzwager en Willem van Woerden. Het bestaan De Zeven Muzen loopt nage noeg parallel met die van het dorpshuis. Het dorpshuis werd officieel in gebruik genomen op 24 en 24 januari 1975 en ook de commissie was in die dagen present. Er was een programma samengesteld dat kon worden aangeboden aan belangstel lenden, want in september 1975 werd gestart met lessen in algemene vórming en blokfluitles, handenarbeid, toneel en ballet. Vanaf die tijd is het eerste doel van de commissie steeds geweest het coördine ren van het culturele werk van bestaande verenigin gen. Al snel kwam daar de organi satie bij van specia le evenementen zoals de organisatie van het bevrijdingsconcert, dia- of filmavon den, ensembles voor kamermuziek en zondagmorgenkoffieconcerten. Ook het ontplooien van nieuwe initiatieven werd door De Zeven Muzen serieus genomen. Door middel van een enquête onder de schooljeugd werd duidelijk waar er behoefte aan was. Het inspelen op die lokale behoefte is tot op de dag van van daag een uitdaging voor De Zeven Muzen; het cursusaanbod en het aantal cursisten is enorm gegroeid. Waddinxveen - Op maandag 31 januari organiseren de bibliotheken Moord recht, Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen gezamenlijk een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. De voorleeskampioenen van basisscholen uit de werkgebieden van deze bibliotheken treden dan voor het voetlicht. Zij lezen een fragment voor uit een kinderboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de wedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel voorleeskampioen van de school. Tijdens de eerste voorronde strijden deze kampioenen om een plek in de kwartfinale. Wie door gaat naar die volgende ronde (in Gouda) ligt in hem den van een deskundige jury. In de jury zullen plaatsnemen: mevrouw Vivian den Hollander, kinderboekenschrijfster uit Reeuwijk; de heer Th. Kuijpers, bestuurslid en medewerker openbare bibliotheek Moordrecht; mevrouw Hettie Kolijn; jeugdbibliothecaris bij de openbare bibliotheek Boskoop. Als alles goed blijft gaan maakt een kampioen nog kans op een plek in de halve of Zuid-Hollandse finale. De finale vindt tenslotte plaats op woensdag 24 mei in het muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. De voorronde vindt plaats in de Dick Brunaschool, Sperwerhoek 6 te Wad dinxveen. Het programma duurt van 16.00 tot 17.15 uur. Zoekt u een gebruikte auto? Kijk op:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1