Netwerk Educat.B officieel in gebruik Wethouder Van Holsteijn opent nieuw radioprogramma Feestelijke dag op basisschool 't Reigerbos offiebar e Schuilplaats blijft ud papier ophalen www.eitens.nl I entijn ij De Schuilplaats ew Patatoes De Schutse ugddienst manuelkerk ingo voor kinderen pen Cirkel-avond ock cover band in de ozenburcht Welkom bij uw Woonspecialist in de regio! be jaargang [ummer 857 februari 2000 Hggsai 1 Waddinxveen - Op initiatief van de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk is in samenwerking met RTW-radio het nieuw radioprogramma RTW plus tot stand gekomen dat zich richt op de senioren in Waddinxveen. In het programma, dat wekelijks op woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 wordt uitge zonden, komen allerlei onderwerpen ter sprake die senioren aangaan op gebied van sport, welzijn en zorg. - inthuizen - lil tegenstelling tot ikele gepubliceerde berichten >rige week in verscheidene kran- n, blijft Koffiebar De Schuilplaats id papier langs de huizen opha- n in Benthuizen. et trekkergeluid door de straat van het dorp hoeft men dus et te missen. Ook de "Oud ipier-ophaalkalender" blijft handhaafd. Dat betekent dus it het oud papier iedere eerste mderdag van de maand wordt )gehaald. Echter op donderdag 4 ei haalt de koffiebar geen oud tpier op in verband met Doden- irdenking. Voor meer informatie: ^9-3313519. it u ten gebruikte auto? Kijk op: I 'nthuizen - Koffiebar De Schuii- (aats ruimt een hele avond voor lentijn, en wel op zaterdag 12 jbruari vanaf 20.00 uur. Het pro- ;amma wordt niet bekend 'maakt; Valentijn is immers een van verrassingen! Iedereen naf 14 jaar is welkom in De Bron, hter de hervormde kerk. erswoude-dorp - Op zaterdag februari treedt de groep "The w Patatoes op in koffiebar De pütse. De Schutse is te vinden n het Raadhuisplein. addinxveen - Op zondag 13 bruari is er een jeugddienst in de manuelkerk. Het is een Samen Weg dienst die door dominee Jong en een aantal jongeren is orbereid. Het Kinderkoor "Jong luid" zal aan deze dienst mee- rken. Het thema is: "In een dip ften". Aanvang 10.00 addinxveen - Op woensdag 16 bruari is er een kinderbingo in urtcentrum De Boog. Aanvang 00 uur, zaal open 13.00 uur. Er orden vier rondes gespeeld. Kin- ren tot en met 12 jaar zijn wel- m aan de C. Huygenslaan 2. addinxveen - Op woensdag 16 bruari wordt een open cirkel- ond gehouden in "De Schaaps- °i achter de. Aanvang 20.00 r. ledereen is welkom. skoop - Op zaterdag 12 februari eelt de rock cover band Catch! oe Rozenburcht. Naast de rock eelt de band ook wat meer dans te nummers van onder andere rugees en Robert Palmer. De 81 gaat open om 21.30 uur. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 op Rehoboth dreigt, met een onderscheid in zij die weten en zij die niet-weten. Ik ben trots dat 't Reigerbos het voor touw wil nemen om in een vroeg sta dium te beginnen met onderwijs in het digitale netwerk." Zevenhuizen - Met het uit delen van beschuiten met muisjes heeft burgemeester Schools op vrijdag 4 februari de officiële handeling verricht voor het in gebruik nemen van een vrijwel uniek netwerk op openbare basisschool 't Reigerbos. Met de link van muisjes naar computermuizen was er een beschuitje voor alle genodigden. Burgemeester Schoots zei in zijn toespraak overtuigd te zijn van het belang van het vroegtijdig eigen maken van com putervaardigheden. "Ik sta er zelf nogal ambivalent tegenover; ener zijds ben ik overtuigd van de nood zaak, anderzijds heb ik zelf nog onderwijs genoten van de generatie die met lei en griffel is opgegroeid en ben ik derhalve niet zo handig met de computer." "Hieruit blijkt," volgens de heer Schoots, "dat opgroeien met digitale techniek van belang is omdat ook op dit gebied een tweedeling in de maatschappij De werkgroep die zich op het 't Rei gerbos heeft bezig gehouden met het documentatiecentrum heeft veel werk verricht. In eerste instantie is het gehele boekenbestand 'gereno veerd'. Vele boeken die aanwezig waren, waren verouderd. Inmiddels is er een aantal titels nieuw aange schaft. Een jaar geleden kwamen daar de voorbereidingen voor het computernetwerk bij. Probiblio heeft het applicatieprogramma Edu cat.B. geleverd, waarmee een modern en eigentijds informatie- en documentatiecentrum werd gecre- eerd. De leerlingen van 't Reigerbos kun nen met het nieuwe systeem tref- woordgewijs informatie opvragen over allerlei onderwerpen. Na het uitdelen van de beschuiten met muisjes mocht ook burgemeester Schoots, onder deskundige leiding van een aantal leerlingen van 't Rei gerbos, kennis maken met dit nieu we netwerk. Door Svlvia van Doornen De openingsuitzending vond precies een week geleden op woensdag 2 februari plaats. Een bijzonder moment, vooral voor de vele vrijwilligers die bij het tot stand komen van het radioprogram ma betrokken zijn, en in de studio van RTW werd dan ook met span ning uitgekeken naar het moment dat de stemmen van de presentato ren Hans den Tuinder en Henk Laan door de speakers zouden klinken. Bij hen aan tafel zat wethouder Van Holsteijn, die de eer had het pro gramma officieel te openen. Ook burgemeester Jonkman was die mid dag in de studio te gast. Hij noemde het programma een prachtig initia tief. Het radioprogramma kent een aan tal vaste onderdelen waaronder 'gast van de week', 'nieuws uit de gemeente' en 'regionieuws', 'ruil beurs met gesloten portemonnee' en 'lucht uw hart' waarbij men kan reageren op krantenartikelen. Ver der heeft het pro gramma een klassiek blokje, één keer per maand vertelt iemand van Historisch Genootschap Wad dinxveen over oud Waddinxveen, er zul len op locatie reporta ges worden gemaakt en uiteraard is er ook veel muziek te horen die senioren aanspreekt. Om alvast een tipje van de sluier te lichten vermelden wij dat in dé komende uitzendingen iemand van Politie Midden Holland, de voorzitter van De Zonnebloem, Anneke Gronloh en Ronnie Tober te gast zullen zijn. Verder zal er binnenkort een wedstrijd worden georganiseerd voor het bedenken van een nieuwe naam voor RTW plus. Aangezien er tweewekelijks een nieuw programma tot stand wordt gebracht, wordt een uitzending steeds in de week daarop herhaald. De uitzending van woensdag 2 februari is dus vanmiddag van 12.00 tot 14.00 opnieuw te beluisteren en volgende week wordt er een nieuw programma uitgezonden. RTW-radio is via de kabel te ontvan gen op 93.1 Mhz. en via de ether op 105.8 Mhz.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1