Kinderwerkgroep Bloemendaalseweg bij gemeentebestuur Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle neemt deel in collectieve beveiliging bedrijven I BÉVgJjieiUWX Hobbyshow in Benthuizen ',Vl' '"'Cf, fod Magid Ibij Artistique (Wereldgebedsdag Historische I Kring Benthuizen Winterexpositie bij Laerken Film bij De Schuilplaats Welkom bij uw woonspecialist in de regio! Openstelling Oudheidkamer - |22e jaargang^ Inummer 859 |23 februari 2000 Femke Zwarts Donateursavond Knelpunten U *wnrt QaktPVaa start 1 /2eQ J3, ■Moerkapelle - In de periode van 4 I maart tot en met 15 april is bij I Artistique, aan het Kerkewater in ■Moerkapelle, werk te zien van Avi IMagid. ledereen is welkom. I Zoekt u een gebruikte auto? Kijk op: I ■Zevenhuizen - Het thema van de ■Wereldgebedsdag op vrijdag 3 Imaart is: "Talitha Kum - Meisje sta I ,,p!". De liturgie is samengesteld I door vrouwen in Indonesië. De dienst begint om 19.30 uur in het1 I kerkgebouw van de Vereniging van j Vrijzinnig Hervormden aan de Dorpsstraat 139. Muzikale mede- I werking wordt verleend door het dameskoor uit Oud Verlaat. leder- leen is welkom. Benthuizen - Vrijdag 25 februari organiseert de Historische Kring een lezing in de Bron, achter de Nederlands hervormde kerk. De heer A.A.F. van Duin over de geschiede nis van het rijtuig. Aan de hand van dia's wordt het verloop gevolgd van de ontwikkeling van de koets. Leden en niet leden zijn allen welkom; de avond begint om 20.00 uur. Hazerswoude-dorp - Tot en met 10 maart is er een winter expositie met nieuw werk van Willem en Bernard Heesen in galerie Laerken aan het Bent 2. Voor meer informatie; 0172- 589837. Door Karin .longkind Waddinxveen - Afgelopen woensdag vond op het gemeentehuis een bijzondere ontmoeting plaats. Een aantal kinderen, verenigd in de 'Kinderwerkgroep verkeersveiligheid Bloemendaalseweg overhan digde op die bewuste woensdagmiddag een boekje aan burge meester Jonkman en wethouder Neele over de verkeerssituatie in hun straat. In dat boekje droegen de kinderen door middel van ver halen en tekeningen een aantal oplossingen aan voor de in hun ogen onhoudbare verkeersproblematiek van de Bloemendaalse weg. De kinderen variëren in leeftijd van vijf tot twaalf jaar. De aanleiding voor de bijeenkomst was een brief die de achtjarige Femke Zwarts vorig jaar schreef aan de burgemeester van Waddinxveen. Hierin beschreef zij de verkeerssitu atie van haar straat en deed de bur gemeester het verzoek of hij maatregelen kon Benthuizen - Bij koffiebar De Schuilplaats wordt op zaterdag 26 i februari de film "Dangerous Minds" vertoond. Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur. Jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom in De Bron, achter de hervormde kerk. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 ifl NN>^i Zevenhuizen - De Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle houdt ook in februari open huis in het Historisch Centrum Ons Verleden aan de Tweemanspolder 15 en wel up zaterdag 26 februari van 13.30 tot 16 00 uur. Hoewel we te maken hebben met een niet doorzettende winter, is het centrum geheel in winterse ■heer. ledereen is van harte wei- Kom om de wintertentoonstelling te bewonderen. Donderdag 30 maart organiseert Stichting Oud Zevenhuizen- "toerkapelle een donateursavond n De Zevenster. Het thema is een urn uit de jaren zestig van Zeven- |.uiz®n' gemaakt door het voorma 's hoofd gemeentewerken, de Ogling. Voor meer informatie nemen. In diezelfde periode ontving de heer Neele (wethouder van onder andere Verkeer en Vervoer) het verzoek mee te werken aan het landelijke project 'Kinderen voor rang'. In dit project wordt gemeen tebesturen gevraagd kinderen mee te laten denken over bepaalde ver keersproblemen in hun stad of dofp. Vanwege het algemene karak ter van dit project was de gemeente niet van plan hierop in te gaan. Wel bracht het de wethouder op het idee op een andere manier aan de slag te gaan met de brief van Femke Zwarts. Na telefonisch contact met de moeder van Femke werd een aantal jonge bewoners van de Bloe mendaalseweg voor twee bijeen komsten op het gemeentehuis uit genodigd. Tijdens deze middagen konden de kinderen door middel van een 'brainstormsessie' oplos singen aandragen. De resultaten van deze bijeenkomsten waren samengebracht in het boekje dat woensdag aan burgemeester Jonkman werd overhandigd. Als dank kregen de kinderen een presentje wat béstond uit een beker met het vignet van de gemeente én een fietsbanden- plaksetje. De kinderen weten goed waar ze over praten: al jaren maken zij op weg naar en van school dagelijks gebruik van de Bloemendaalseweg. Hierbij stuiten zij iedere dag op problemen die zij deels zelf veroorzaken (in plaats van achter elkaar wordt er vaak met vier of vijf kinderen naast elkaar gefietst), maar deels ook voortkomen uit aso ciaal rijgedrag van voorbijrazende automobilisten. Deze laatst groep bestaat vaak uit sluipverkeer, dat de drukte op de Al 2 wil vermijden. Als mogelijke oplossingen droegen de kinderen diverse varianten aan, zoals de aanleg van verkeers drempels, verlaging van de maximumsnelheid van tachtig naar zestig of zelfs vijftig kilometer per uur, ver keerslichten, het achter elkaar rijden van fietsers ver plicht te stellen en het maken van een viaduct. Wet houder Neele beloofde dit jaar terug te komen op de voorstellen van de kinderen. Zodra er meer bekend is over de inrichting van de weg zullen de kinderen opnieuw op het gemeente huis ontboden worden. Tot die tijd is het oppassen geblazen! Zevenhuizen-Moerkapelle - De ondernemerskringen in de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle hebben het initiatief genomen samen te werken bij de collectieve bevei liging van bedrijven. Zij hebben daarvoor een overeenkomst gesloten met Stichting Coenraad, verbonden an de Waddinxveense ondernemers kring ICW, die reeds de collectieve beveiliging van bedrijven in Wad dinxveen verzorgt. Vertegenwoordigers van de ondernemerskringen uit de eerder genoemde gemeenten gaan nu zitting nemen in het Stichtings bestuur. De surveillance zal bedrijven in het gehele gebied van de vier gemeenten omvatten. Het is voor het eerst Nederland dat ondernemers kringen in vier verschillende gemeenten op het gebied van collectieve beveiliging samenwerken. Om de samenwerking te bekrachtigen wordt op vrij dagmiddag 25 februari bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda onder toeziend oog van de heer mr E.A. Kleijnenberg, kringvoorzitter Midden-Holland de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De besturen van de ondernemerskringen, de burge meester van de betreffende gemeen ten, de politie Hollands Midden, IJs sel en Gouwe en PreNed Beveiliging zullen hierbij aanwezig zijn. De collectieve beveiliging in Wad dinxveen die enkele jaren geleden in samenwerking met de Gemeente op het toen nieuwe bedrijfsterrein Coenecoop is gestart, heeft voor een spectaculaire daling van de inbraken daar gezorgd. De surveil lance is vervolgens uitgebreid met bedrijven o andere bedrijfsterreinen in Waddinxveen. De uitvoering van de surveillance is in handen gege ven van PreNed Beveiliging, die hiervoor nauw samenwerkt met de Politie Hollands Midden. De uitbrei ding van het samenwerkingsgebied valt geheel binnen de grenzen van het district IJssel en Gouwe. Deelna me van bedrijven en particulieren buiten de bedrijventerreinen is ook mogelijk. De uitbreiding van de surveillance wordt steeds meer als een noodza kelijke basisvoorziening van een bedrijfsterrein gezien. Vandaar dat ook steeds meer gemeenten bij ver koop van kavels grond op bedrijfsterreinen de verplichting tot deelname aan collectieve beveili gingsprojecten in de verkoopakte laten opnemen. Benthuizen - De Stichting Eve nementen Commissie Benthui zen organiseert binnenkort de Millennium Hobby show. Op zaterdag 11 maart wordt dorpshuis De Tas omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Van 12.00 tot 17.00 uur krijgen hobbyisten uit de omtrek de gelegenheid hun liefhebberij te tonen. Te denken valt aan allerlei ver zamelingen, resultaten van knutselen, schilderen, potten bakken, borduren, wenskaar ten en sieraden maken, maar ook modelbouw, miniatuur vliegtuigen en oude bromfiet sen. Deelnemers betalen ƒ5,- voor een tafel. De entree is voor bezoekers gratis. Tevens wor den tijdens de hobbyshow de eerste inzendingen voor de millenniumexpo getoond. Voor meer informatie en aanmel ding: Nico Krol, telefoon 079- 3313820 (opgeven kan tot 1 maart).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1