Eerste paal geslagen van nieuw onderkomen 't Hobbelpaard Ondertekening uniek samenwerkings- convenant veiligheid mewMt Jaarvergadering van de Molenvrienden Molenhuisnieuws Welkom bij uw woonspecialist in de regio! Bingo gaat niet door! Kaartavond Gouwe Rijders je over gevangenispastoraat SSSiaan06 H°ekSteen" Zanggroep Devious bij De Schuilplaats irjtr 9P zaterda8 4 maart koffith rP Devious te gast bij zaïiuor" Schuilplaats. Een 27 met een heldere bood- Christi, jg°ede nieuws van welkom '®dereen vanaf 14 jaar is vormde l," ?e ?ron' achter de her- 21 00 in,r ,AanvanS Programma J uur' zaal open 20.00 uur. makelaardij o.g. NVM 22e jaargang nummer 860 1 maart 2000 [Zevenhuizen - De vereniging Molenvrienden in het Rottemeren- gebied heeft een geslaagd jaar ach ter de rug. Het bestuur zal hiervan verslag doen op de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op donderdagavond 9 maart in de Conference Room van Rabobank. Leden en sponsors hebben voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen. Ook intro- ducees en andere belangstellen den zijn van harte welkom. De ver gadering begint om 19.30 uur. Na het huishoudelijke gedeelte vertelt de heer G. Keune uit Utrecht, werkzaam bij de Dienst Monumen tenzorg, over de Monumentenzorg in Nederland. Benthuizen - Zaterdag 4 maart 2000 is er een inloopmiddag gene alogie in het Molenhuis. De men sen uit de werkgroep "Historie", afdeling genealogie helpen de bezoekers zoeken naar gegevens over familie of aanvulling i stam boom en/of kwartierstaat. De dopen vanaf 1621 staan in de com puter en de aktes van de burge- iijke stand vanaf 1819 tot ongeveer 1900 staan op fiches. Het Molen huis is geopend: iedere zaterdag middag van 13.30 uur tot 17.00 uur, zo ook de Winkel van Sinkel. Tot en met april is de tentoonstel ling "Horeca Benthuizen" te zien. §CTr Bezoek vrijblijvend onze sh ervollè toonzalen C Antwerpseweg 9 Gouda jfejj: p Telefoon 0182 - 69 21 11 Waddinxveen - De geplande bingo van vrijdag 3 maart in buurtcen trum De Boog gaat niet door. De volgende bingo is gepland op vrij dag 17 maart. Iedereen is dan vanaf 19.00 uur welkom in het cen trum aan de C. Huygenslaan 2. ^addinxveen - Autoclub De ouwe Rijders organiseert op don- erdag 2 maart een kaartavond in n'e aan de Kerkweg-Oost 226. manJang 20.15 uur. Er worden vier "des gespeeld. Men hoeft geen te zijn van de vereniging, ieder een is welkom. jaddinxveen - De christelijk- maatschappehjte vrouwenbewe- m»?J assage" houdt woensdag 15 rij,, n'laar maandeüjkse vergade- g- Leze avond is de heer J.M. aarnoutse uit Hillegom te gast. Hij DasrrPrre^enrr0ver het gevangenis- 19d? e avond begint om Aimée was waarschijnlijk de enige die niets té maken wilde hebben met het slaan van de eerste paal. Door Svlvia van Doornen Moerkapelle - Na een jarenlange zoektocht naar een andere locatie die - aangezien sommige plaatselijke politieke partijen niet overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van een peuterspeelzaal - gepaard ging met heel wat discussies binnen het gemeentebestuur, was het vorige week vrijdag 25 februari eindelijk zover... De eerste paal van het nieuwe onderkomen van 't Hobbelpaard - thans gevestigd aan het Moerhageplantsoen - ging de grond in. De nieuwbouw is een onderdeel van het verbouwingspro ject van dorpshuis Op Moer en heel wat peuters van 't Hobbelpaard en hun ouders hadden zich op het grasveldje naast het bouwterrein verza meld om getuige te zijn van dit bijzondere moment. De driejarige Aimée was uitverkoren een handje te helpen bij het slaan van de eerste paal. Haar eveneens aanwezige moeder Judith was destijds één van de eerste peuters die gebruik maakten van 't Hobbelpaard. Aimée vond de hele situatie een beetje té spannend. Uiteindelijk werd besloten de eerste paal zonder Aimée te slaan. Voorzitter Paul Sanders van Stichting Peuterspeelzaal 't Hobbelpaard blikte die mid dag tijdens zijn toespraak terug op de tijd waarin een aantal idealisti sche ouders in Moerkapelle het voortouw nam een peuterspeelzaal op te richten. Dit gebeurde in 1973 en de doelstelling luidde destijds: "het bevorderen van de ontwikke ling van peuters, door hen in groepsverband onder deskundige leiding met leeftijdsgenootjes te laten spelen op een wijze die bij hun ontwikkelingsfase en behoefte past." Bijna 27 jaar later is er uiteraard veel veranderd, ook de zienswijze met betrekking tot de opvoeding van kinderen, maar de doelstelling staat nog steeds overeind. Volgens Sanders is er tot op heden echter geen structureel beleid van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle met betrekking tot kinderopvang. Wel heeft de gemeente aangekon digd voor de grote schoolvakantie met een beleidsnota inzake peuter- speelzaalwerk en crèches te komen. Sanders hoopt dat met het verschij nen van deze nota het bestaan van het peuterspeelzaalwerk definitief veilig wordt gesteld aangezien alleen met een structureel hogere financië le bijdrage van de overheid, bestuur en ouders in staat zijn om deze Moerkapelse voorziening in stand te houden. Tachtig jaar ervaring en vakmanschap bij bouwcombinatie In de gemeente Zevenhuizen-Moerka pelle opereren gerenommeerde bouw bedrijven, waaronder bouwbedrijf G.J. Bakker Zn B.V., bouwbedrijf D. de Graaf B.V. en bouw- en aanne mingsbedrijf Arend P. van der Knaap b.v. Om naast het reguliere werk projecten aan te kunnen die doorgaans te omvangrijk zijn voor één bouwbedrijf, besloten de drie ondernemingen vorig jaar tot het oprichten van een bouw combinatie. Geen fusie, maar een bundeling van kracht en kennis bij opdrachten van, formaat. De bouw combinatie ontwikkelt zelf maar voert ook werken in opdrachten uit. Omdat het hier gaat .om allround bedrijven, ieder met een eigen specia lisme en totaal negentig vaste mede werkers, zijn de trefwoorden van de bouwcombinatie: concurrerend, flexi biliteit, kwaliteit en stabiliteit. Dat het concept van deze bouwcombi natie werkt, komt mede doordat de ondernemingen een zelfde culturele achtergrond hebben. Immers, kenmer kend voor de familiebedrijven Bakker, De. Graaf en Van der Knaap is dat zij alledrie in de jaren twintig als timmer mansbedrijf startten en uitgroeiden tot middelgrote bouwbedrijven waarin inmiddels de derde generatie de scep ter zwaait. Door Karin Heeren Gouda - Met de ondertekening van de intentieverklaring tot samen werking tussen de ondernemers verenigingen van vier gemeenten, is het startsein gegeven voor samenwerking bij de collectieve beveiliging van bedrijven in Wad- dinxveen, Zevenhuizen-Moerkapel le, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Het is voor het eerst in Nederland dat onderne mersverenigingen van verschillen de gemeenten samenwerken op het gebied van beveiliging. De ondertekening bij de Kamer van Koophandel werd gedaan door de vertegenwoordigers van de onder nemersverenigingen, mevrouw Van de Berg, de heren Van de Eng, Los en Rijm, onder het toeziend oog van notaris mr. Vermeulen, kringvoorzitter Midden-Holland h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR van de Kamer van Koophandel de heer mr. Kleijnenberg en de burge meesters van de vier gemeenten, mevrouw De Bie en de heren Jonk man, Schoots en Bonthuis. Ook waren er vertegenwoordigers van de Politie HollandsMidden, regio IJssel en Gouwe. Lees verder op pagina 19.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1