.sat Installatie waarnemend burgemeester Wolf Wat doet Den uw pensioen? |»éVf Juieoj&« etl Hog [our du Rijnwoude Welkom bij uw I woonspecialist in de regio! jeugddienst pondvierdaagse fen 6 mei: p:AC in actie 2e jaargar.^ ummer 869 mei 2000 Leidraad is de wens van de burger Nog eenmaal Ceteco Discussie aangaan U kunt het nieuwe belastingplan zelf doorworstelen. U kunt ook langs de NBVA-adviseur gaan. Die is gespecialiseerd in financiële zaken en weet precies waar u in 2001 fiscaal van kunt profiteren. Eén van de 900 NBVA-adviseurs zit altijd bij u in de buurt. Kijk op www.nbva.nl of bel 0180 631866. - Het is 55 jaar geleden het bevrijdings- gevierd werd. Op vrijdag 5 wordt in de Gereformeerde aan de Zijde een bevrijdings- gegeven waarbij organist Kramer het kerkorgel Verder wordt medewer- verleend door het mannen- De Gouwe Sanghers. Tevens er een optreden van het "Bos- jopse Jeugdkoor". Aanvang 20.00 De toegang is gratis. Na loop wordt een collecte gehou- En ter bestrijding van de kosten. enthuizen - De "Tour du Rijnwou- "is een fietstocht van ongeveer km die de deelnemers brengt jngs alle bekende en minder [kende woonkernen van de meente Rijnwoude.Deze tocht [ordt op bevrijdingsdag georgani- door de stichting Evene menten Commissie Benthuizen, rtrek tussen 10.00 en 11.00 uur, i aankomst van het bevrijdings- in Benthuizen, vanaf party- de Tas. De deelname is De Millennium Expo gaat door wegens gebrek aan t?öaj Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antnerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 pfflhuizen - Op zondag 7 mei »dt een jeugddienst gehouden |<te hervormde kerk. Het thema c de dienst, die om 19.00 uur "lint, luidt: "Wapen je tegen de Dommee Kronenburg uit ['Ambacht spreekt over dit }®a. Muzikale medewerking prat verleend door "Cheharim" |j bodegraven en organist Ike Zin- Fwhuizen - De avondvierdaagse l 'f dit jaar gehouden in de Ij van 5 tot en met 9 juni. De jjmemers mogen naar keuze een ÉW avond nemen. Tijdens de avond op vrijdag vindt de fee- L '1e intocht plaats. Het aantal f meters per route is 5 of 7,5 raJer Omdat dit jaarlijks te end evenement 'n Zeven- Populair is bij jong en oud Pt net comité op veel deelne- E'W meer informatie: 0180- «65of611913. °°PVrijdagavond 5 en zater- ei zuilen de leden van jon- 'JverenigiHg J0VAC een 24_ »5ani 0'Ll('en, ten bate van de wsaue War Child. Naast j£e3d Proberen de JOVAC kdienen f, "Wd ™°geliik Seld te ittivii J '00r middel van allerlei lijVOnrK ij kan men °P 6 me' Talen u. de ai,t° vakkundig Nin tnc^860 °P bet parkeerter- Pie, <lf' z')de en de Voorof- h, "Ok kan men lege fles- VatievèiriTren' waarvan het ictie Wi goede komt aan de v%; i e "Teer over de actie wil NOVAC- kh ki'ken °P internet bij jen rnf.t 'l1 go.toXjovac of b'el- f2763 in van Herk> 0172- aat°diPrenvereni8'ng JOVAC seizoen Veertia iaar Dit «aatdit.renvereniging JOVAC >rdt 0J se,zoen veertig jaar. Dit ii 8r rierd door middel van «-jRSC,heePse reunie wor Serpnn 'eden in De Tunnel. "Ie t,u. ,ir' 'ai tijdens de 24-uurs TOatsvmden. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Onder grote publieke belangstelling werd tijdens een speciale raadsvergadering op dinsdag 25 april waarnemend burge meester J.W.J. Wolf geïnstalleerd. Wethouder Zijderhand toonde blijd schap over de snelheid van benoeming door de provincie en met een ervaren bestuurder als de heer Wolf. De gesprekken die hebben geleid tot de voordracht van Wolf noemde hij open, eerlijk en constructief. De heer S. de Jong sprak namens de gehele gemeente raad de verwachting uit dat onder de leiding van burgemeester Wolf, met zijn ervaring, de door de raad gewenste ontwikkelingen van de gemeente gestalte gegeven kun nen worden. Zodat uiteindelijk de conclusie van Wolf zou kunnen zijn: "Ceteco had ook nog iets goeds, ik mocht burgemeester van Zevenhui- zen-Moerkapelle zijn." zo besloot de heer De Jong zijn toespraak. Ook gemeentesecretaris A. Visser heette burgemeester Wolf van harte wel kom. "Een gemeente waar werk te doen is met onder andere de discus sie over de bestuurlijke positie van de gemeente en het leiding geven aan het ambtelijk apparaat. Waarnemend burgemeester Wolf zei dat het met alle loftuitingen richting oud-burgemeester Schoots voor hem niet gemakkelijk zou zijn om het net zo goed te doen. "En beter schijnt niet mogelijk te zijn." Toch gaat Wolf van start met het voorne men om datgene wat de burger wil leidraad te laten zijn voor zijn han delen. Wolf heeft veel ervaring op het bestuurlijk gebied in de provin cie Zuid-Holland. "Ongeveer twintig jaar geleden kwam ik op werkbe zoek om de schrijnende situatie op de BK-weg in ogenschouw te nemen. Inmiddels heb ik geconstateerd dat er nog geen meter asfalt van de nieuwe omlei- dingsweg ligt. En ook de glastuin bouw blijft mij achtervolgen. Nadat ik bij de Provincie betrok ken ben geweest bij de ontwikke ling van de plan nen voor glastuinbouw in een ander deel van de provincie word ik in middels met deze problematiek in de Zuidplaspol- der geconfron teerd."" In een nader gesprek komt nog een maal Ceteco aan de orde. Wolf kijkt terugkop die bewogen periode in zijn carriere en het moeilijke besluit dat hij vervolgens moest nemen: "Als blijkt dat er met gemeenschapsgeld niet zorgvuldig genoeg is omge sprongen dan heb je uiteindelijk geen andere keus dan het nemen van je verantwoordelijkheid." Terug kijkend op de besluitvorming rond om de gehele affaire had voor de heer Wolf het tegenstemmen van de commissaris van de Koningin een teken moeten zijn. Maar dit was een besluit als zovele anderen, naar aan leiding van een voorstel en een korte discussie werd het voorstel bekrachtigd. Doordat Ceteco in de financiële moeilijkheden kwam werd in de volle omvang de gevolgen van het beleid duidelijk. "Op een gege ven moment sta je dan voor die moeilijke beslissing, want ik feite wilde ik helemaal niet weg. Toch vond ik dat ik mijn verantwoordlijj- kheid moest nemen en heb mijn ont slag ingediend." "Waarnemen is meer dan op de win kel passen" zo stelde Wolf bij zijn installatie, in ogenschouw genomen dat de raad het hoogste orgaan is waar de beslissingen genomen wor den en de politieke verantwoorde lijkheid ligt, wil Jaap Wolf een belangrijke bijdrage leveren aan belangrijke discussie zonder direct het roer om te gooien, "het zou fan tastisch zijn als we in de tijd van het waarnemerschap de discussie over de aanleg van de Omleidingsweg en bijvoorbeeld de bestuurlijke positie te voeren. In een plaats als Zeven- huizen-Moerkapelle is het met name de burgemeester die dat soort pro cessen op gang brengt of houdt. Binnen de raad en het college met het gezegde'laat niet over je denken, denk zelf een uitgangspunt zijn bij dit soort discussies. Laten we die discussie maar eens aangaan." Veerman Verzekeringen Zevenhuizen betrokkeh adviseurs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1