Feestelijke opening 'Houter Klouter Paradijs' Afsluiting Dorpsstraat duurt nog ruim een week Op naar de finale!? femeravondl00? poneert in Zevenster Cursus reanimatie (ommelmarktspullen brengen fomeravondconcert Welkom bij uw woonspecialist in de regio! N papier inleveren Ne Eendragt feaf-tnT °P donderda§ 29 3e jaargang ummer877. [8juni 2000 C1000 Wals Zevenhuizen 24 flesjes a 30 cl 1 jm fl levenhuizen - Op maandagavond I juli geven gospelkoor El Jakim |:i muziekvereniging De Kleine frompetter een concert in de fccreatiezaal van zorgcentrum de [évenster. Het concert wordt [èzien als try-out voor het optre- [en van 1 september, The Night of larmony. Zowel koor als harmo- te orkest zullen zowel gezamen- lk als apart optreden. Het con fer! begint om 20.00 uur en is kor iedereen gratis toegankelijk. Door Karin Heeren Boskoop - Aan de Nieuwstraat in Boskoop werd zaterdag feest gevierd. De kinderen en hun ouders hadden er naar uitgeke ken en eindelijk was het zover: de geheel vernieuwde speel tuin kreeg zijn naam en werd daarmee officieel geopend. De kinderen hadden zelf, door middel van een prijsvraag, de naam mogen bedenken. Ook voor hen was het zaterdag nog een verrassing wie gewonnen had. Trots mochten de broer tjes Bart en Jelle van de Wijdeven alle ballonnen stukprikken en het bord weghalen: het "Houter Klouter Paradijs" is geo pend. Voorzitter Thea de Langen van het buurtcomité 'Voorkade- Nieuwstraat-Ridderbuurt' blikte terug op de totstandko ming van de speeltuin. In 1997 werd de toenmalige o ,'J' ^speeltuin afgekeurd, deze voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. j "Het was wel een hele bijzonde- \re speeltuin, de 'Hans Koele- man' speeltuin. Helemaal bedacht en zelf gemaakt Kgfi -.p' door Hans Koeleman. K zBm\ Daarom hebben wij deze MMË, hK vernieuwde speeltuin in F -,1de geest van Hans Koe- 1 t Ieinan zelf bedacht en I j ontworpen. Daarom is <jajpdir. I ook deze speeltuin zo 'eigen' en daarom zijn |2gHw wij er zo trots op" aldus 3§r Thea i SÉ de Lan- I H gen. Het totale budget dat nodig was om het M "Houter Klouter Paradijs" te rea- ■fe-V Aft liseren was zestigduizend gulden. Mede dank- fl zij een royale gift kon het project uitgevoerd flBnjiiflr J|| worden. Met nog een aantal sponsors, jPRNWksswft-. opbrengsten uit activiteiten van het buurtco- Wfawf.- r mité en heel veel vrijwillige uren hebben uit- au eindelijk de puntjes op de i gezet. De Langen: 9 "De speeltuin is gerealiseerd, klaar, geïnspec- li teerd en veilig bevonden. Ik spreek dan ook hPK de wens uit dat optimaal speelplezier een /RqP kans mag krijgen." Wethouder Van der Kolk van de gemeente IjL Boskoop sprak namens het college zijn waardering uit voor de totstandkoming van S§ u een gebruikte auto? Kijk op: loerkapelle - Het Rode Kruis in loerkapelle start in september p cursus reanimatie. Deze cur bs is vooral bedoeld voor men en die familie hebben met hart- lachten en voor hen die graag lillen/kunnen helpen als er, jfl ijvoorbeeld op straat op Ajm bortterrein, in een hartaan- JH pi plaatsvindt. De cursus BH liurt drie avonden van twee W '1 ur Voor meer informatie of l Bnmelding kan men bellen bar Marja Holstege, telefoon v p9-593.21.61. In januari 2001 [tart er een cursus EHBO; hier- ij rit ook het onderdeel reani- bade. Deze cursus duurt 16 ponden van twee uur. penhuizen - Elke eerste zaterdag pn de maand, dus ook zaterdag 1 b» kan men spullen brengen voor F rommelmarkt, die jaarlijks op ft kerkplein van de Hervormde jerk {braderie eerste zaterdag in ►ptember) gehouden wordt. De Wen kunnen gebracht worden PP de boerderij van de familie J. pterkerk aan het Zuideinde 26 fan 9.00 tot 12.00 uur. Men wordt pzocht van tevoren te bellen wat r" komt brengen en hoe laat. por meer informatie: A. van den P8. telefoon 079-593.15.55 of W. poenveld, telefoon 0180-63.80.48 [06-22.24.15.51. Perkapelle - De christelijke zang- reniging Sursum Corda sluit ook har het seizoen af met een heravondconcert in de Neder- n Hervormde Kerk. Op don- r(-aS 29 juni wordt een gevari- L, Programma ten gehore L 'met onder andere stuk- L vBan Bach, naar aanleiding van L-i iXaar herder stukken van f tz. Handl en Fauré. Ook staat L aanta' muzikale intermezzi op Prp^amma. Het geheel staat eiding van dirigent Erik van Lo vnnnereen is welkom. Aan- L 7 uur De toegang is vrij; ,i er een collecte gehouden L n ter bestrijding van de de speeltuin. "Wij kennen het comité als een hecht comité. Wij zijn als gemeente bestuur dan ook trots dat dit gereali seerd is" aldus de wethouder. Hij over handigde de cadeautjes aan Bart en Jelle en nodigde hen uit om de officiële ope ning te verrichten. Na deze officiële handeling konden de kinderen heerlijk spelen in hun nieuwe speelparadijs. Speciaal voor hen was er deze dag een aantal speciale activiteiten. De kinderen konden koekhappen en er was een clown die wel heel bijzondere dingen kon. Een doorgeknipt touwtje weer heel maken, allerlei schitterende ballonfiguren maken en heel veel leuke andere goocheltrucs. Dat was een leuke eerste dag van het "Houter Klouter Para dijs". >31238 1TING 11421 dening jiedzaken idige Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen 'oor uit- zerleg met >.a. de gunning, controle maast ningwet t kader ieling van Door Karin Heeren 1 krat Heineken bier Zevenhuizen - De werkzaamheden aan de Dorpsstraat ter hoogte van het voormalige benzinestation zal naar verwachting nog ongeveer een week duren. In de afgelopen periode zijn de oude tanks van het benzinestation verwijderd en is de bodem gesaneerd. Er was in de Dorpsstraat een ver ontreiniging van de bodem geconstateerd als gevolg van de bedrijfsvoe ring van destijds en de firma A.V.R. Caldwell uit Rotterdam heeft zorgge dragen'voor deskundige biologische reiniging. Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 De opdracht tot sanering is afkom stig van de SUBAT, Stichting Uitvoering Bodemsanering en Amovering Tanksta tions. Deze stichting heeft zo'n acht jaar geleden op zich geno men om ongeveer 6500 niet rendabele of voor malige tankstations te saneren. Deze sanering kan zowel een markt- als een bodemsanering inhouden. In Zevenhui zen is uiteraard alleen bodemsanering van toe passing omdat de ben zinepomp al enige jaren geleden van deze loca tie verdwenen is. D-oplei- ieve en schrifle- gheden. op een schikt u /erkinstel- ls het gaat zaamheden- Zondagavond 25 juni van zo'n uur of zes tot acht was het redelijk rustig in de straten van het verspreidingsgebied van Hart van Holland. Dat in tegenstelling tot binnenshuis in onder andere Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud Verlaat, Wad- dinxveen, Boskoop, Benthuizen, Kruisweg en Hazerswoude-dorp. Daar werd volop getoeterd, gejuicht, gezongen en wat al niet meer, na ieder doel punt dat gemaakt werd aan Hollandse zijde. Driemaal SïSH Klui- eenmaal Joegoslavië voor Nederland en tweemaal jp~ iij| Overmans. Dat Joegoslavië daarna van 6-0 6-1 je maakte, mocht de pret niet drukken. Nederland BSf rTvk'd jk is in hoera-stemming! i De halve finale tegen Italië wordt gespeeld op Gttitt '"JHn*. donderdag 29 juni, aanvang 18.00 uur. Contain )um staat de papier- Wiool n °f bet p'ein van basis linke endracht- De Wereld- •9r Sam" Hendracht zorgen dit let onrf 611 V00r de inzameling van bi iFj ,ir„Papier- Papier, gebundeld Nat?" verpakt, kan men don- N coLanaf 12'90 uur brengen. Fl uur'nn SUat er tot Lip, Daarna wordt er geen '-«meer meegenomen. 6ng Dp k- H- en trimvereni- hnsrian c-te? organiseert op Kdloon n 'Ul' een nndzomer- lr 15 in ,te '°Pen afstanden K voor h kiAlometer en 1500 K'Wis 19 30 uur" B"ieUgd' °e P kantinü ^an vana' f8.00 uur in h'devnaoi Van 'cor'balvereniging DJ |n p, aan de Gotzenhains- NW 7SSk Het inschrijfgeld P 18 iaar K:J?nger,en tot en h'infira ,betalen 72,50. Voor f lormabe; 010-5212128 ettige vaarden. :ennis e" 1.759.00 werkweek- Inmiddels zijn de tanks verwijderd, de vervuil de grond wordt afgegra ven en verwijderd. Vol gende week kunnen naar verwachting de herbestratingwerk- zaamheden aanvangen, waarna de Dorpsstraat weer opgesteld kan worden voor verkeer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1