Jeugdtentweken in regio groot succes Diefstal uit woning Wandeltocht voor senioren Einde inzameling hulpgoederen 4UHiUM£ lude schoen en ieuwe indeling bus reanimatie pjswinnaars KR-puzzel www.eitens.nl lieuw seizoen N.B.v.P. pouwen van Nu Ie jaargang jmmer 885_ [augustus z idheidkamer op [augustus geopend Benthuizen Waddinxveen Boskoop Moerkapelle Zevenhuizen Stichting Kinderhulp Roemenië tenhuizen - De Stichting Oud jvenhuizen-Moerkapelle opent i zaterdag 26 augustus haar deu- ti van het Historisch Centrum Ls Verleden" van 13.30 tot 16.00 I Iedereen is welkom om te toen kijken naar de geprepareer- joude schoenen die is gevonden archeologische opgravingen jn de Dorpsstraat; tevens kan in diverse voorwerpen in een fcuwe opstelling bewonderen, pdie dag zijn vrijwilligers aanwe- t om mensen te enthousiasme- b om zich aan te sluiten bij de bep vrijwilligers die hand- en landienst uitvoert voor de stich- ig.ledereen is van harte welkom. Het kindervakantiefeest had dit jaar als thema 'Wijs op weg'. De boodschap hierachter is om wijs en verstandig op weg te gaan en daarbij de stem van je hart te volgen. Voor sommigen houdt dit in dat ze de weg volgen van God, anderen volgen weer hun eigen weg. Wat de organisatoren van het kin dervakantiefeest in ieder geval dui delijk wilden maken was dat je in alle gevallen na moet denken over je eigen handelen en ook verantwoor delijk bent voor je eigen daden. Door Karin Jongkind Regio - Vorige week werd op tal van plaatsen in de regio de traditionele jeugdtentweek georganiseerd. Op ini tiatief van de gereformeerde kerken wordt dit evenement ieder jaar gehouden in de laatste week van de (basis)schoolvakantie. Kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf kunnen overdag knutselen, poppenkast kij ken, zingen, speurtochten lopen of gewoon lekker met elkaar spelen. Voor de grotere kinderen worden er aparte activiteiten georganiseerd, variërend van een barbecue en het luisteren naar een gospelband tot het nemen van een zeephelling op een zelfgebouwd vlot. Bij de meeste kerken wordt de tentweek in eerste instan tie gezien als evangelisatieproject. Daarnaast heeft het evenement ook tot doel de kinderen de laatste week van de vakantie op een leuke manier door te laten brengen. Naast kinderen die deel uit maken van de kerkge meenschap kunnen daarom ook buitenkerkelijke kinderen aan de activiteiten deelnemen. perkapelle - Het Rode Kruis wil nd september een cursus Reani- ptie geven. Deze cursus is vooral woeld voor mensen die familie tbben met hartklachten of die pag willen kunnen helpen als er fi) hartaanval plaatsvindt op iaat of sportterrein. De cursus Èslaat drie avonden van twee jr. Voor meer informatie of aan- felding kan men bellen naar Brja Holstege, telefoon 079- 132161. Tevens start in januari pi een cursus EHBO (hierbij zit pk het onderdeel Reanimatie), feze cursus is 16 avonden. ■venhuizen - Op 2 augustus pd in het Hart van Holland een ppuzzel. De juiste oplossing is: foefvak. Uit dë vele inzendingen In drie winnaars getrokken. Zij [innen vanaf heden tot en met F augustus hun prijs (ƒ25,- palen bij het kantoor van Hart F Holland, Noordelijke Dwars- p 'a in Zevenhuizen. De gelukki- F zijn: B. Westerhof, Boslaan 31 [«venhuizen; W. van Westering, Nplaslaan 515 in Waddinxveen F de Graaff, Jhr. van der Wel- paat 11 in Moerkapelle. Het enthousiaste team van de tentdagencommissie was er ook dit jaar weer in geslaagd een leuke week te organiseren, met tal van hoogtepunten. Poppenspeler Jeroen van den Berg vermaakte de jongere kinderen, terwijl de ouderen een heus waterspektakel mee maakten langs en op de Vaart in Benthuizen. Er namen in totaal ongeveer honderdvijftig kinderen deel aan de activiteiten in Benthuizen. De organisatie van de jeugdtentweek in het Gouwedorp vindt plaats vanuit de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. Met de twee tenten die verspreid over het dorp opgezet zijn - Zuidpias en Wingerd -, weet de organisatie een groot deel van de Waddinxveense jeugd te bereiken. Dit jaar namen ruim zevenhonderd kinderen deel aan de Jeugdtentweek in Waddinxveen. Ook in Boskoop werd er een 'Vakantiebijbelclub' georganiseerd. De tent staat hier al jaren op hetzelfde plekje - grasveld aan de Mendelweg en ook dit jaar wisten veel kinderen de weg hiernaartoe goed te vinden. Eén van de hoogtepunten was het optreden van de gospel Praiseband Boskoop tijdens de jongerenavond. Een overheerlijke barbecue completeerde deze gezellige avond. Ook in deze gemeente verliep de jeugdweek geheel naar wens. Tradi tiegetrouw namen hier veel kinderen deel aan alle activiteiten. Zoals ieder jaar vonden de activiteiten plaats in Dorpshuis Op Moer, wat op dit moment een grondige verbouwing ondergaat. Eén van de hoogte punten van de week - het binnenhalen van een ezel, waarvan vooraf wilde speculaties de ronde deden dat het een olifant zou zijn - ging jammer genoeg op het laatste moment niet door. De jeugdweek 2000 van Moerkapelle was er een die veel kinderen zich nog lang zullen herinneren. ■Dekt u een gebruikte auto? Kijk op: >sten sten ibineerd Een 52-jarige vrouw heeft aangifte gedaan van diefstal uit haar woning aan het Woubrechterf. Vermoedelijk is de inbraak gepleegd tussen vrijdag 18 augustus 20.15 uur en zaterdag 19 augustus 01.30 uur. De insluiper(s) wist(en) zich toegang tot de woning te verschaffen door een raam te force ren. Weggenomen is onder andere een stereo installatie en een horloge. sonen Waddinxveen - Op dinsdag 29 augustus organiseert de afdeling seniorenwerk van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk een wandeltocht voor senioren. Vooraf is er gelegenheid om een kopje kof fie/thee te drinken in de foyer van het Anne Frank centrum. Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto's richting Hekendorp. Daar start de tocht van ongeveer 10 kilometer richting Oudewater. Er wordt een rustpauze ingelast. Bij terugkomst in Waddinxveen is er nog gelegenheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. De tocht gaat door indien het goed wandel weer is. Vooraf inschrijven is niet nodig. Kosten voor deelname bedragen ƒ4,50 (inclusief drie kop jes koffie/thee). Voor meer infor matie; 0182-615555 of 631932. De volgende wandeltochten zijn gepland op 26 september, 31 okto ber, 28 november en 19 december. De jeugdweek wordt hier georgani seerd door de Jeugdcentrale van de Gereformeerde Kerk en de Her vormde Gemeente. De activiteiten vonden plaats in de Gereformeerde kerk in de Dorpsstraat, maar van wege het mooie weer werd er ook veel buiten georganiseerd. Het hoogtepunt van de week was de voorstelling van de theatergroep 'Simon en zo', waarmee het vakan- tiefeest voor de jongste jeugd werd afgesloten. Voor de oudere kinde ren was op vrijdagavond nog een fietstocht georganiseerd, waarna ook hun jeugdweek werd afgeslo ten. Moerkapelle - Met ingang van maandag 21 augustus is de SKR gestopt met de inzameling van hulpgoederen. Vanaf maandag 8 januari 2001 is het magazijn aan de Zesde Tochtweg weer geopend en kan men hulp goederen brengen. De enorme hoeveelheid goederen die de afgelopen maanden is gebracht heeft het magazijn tot aan de nok gevuld en is meer dan voldoende voor het komende transport in november. De 14 vrachtwagens zijn inmiddels vol gepland en het laat zich aanzien dat er zelfs met een extra vrachtwagen rekening moet worden gehouden. De SKR bedankt alle gevers en hoopt in 2001 weer op veel hulpgoede ren. CTpseweg9 Gouda °°n 0182 - 69 2] 11

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1