iSsrie en aanmei" Op Moer en Hobbelpaard feestelijk in (her)gebruik genpmen i i Het einde van bewoners commissie Zevenhuizen? Ledenwerving Zonnebloem groot succes Iwaite Pietenmid- m in bibliotheek ebatjongeren- Iproblematiek i'-ers mogen «hoen zetten ihadowlands Kreater Speculaaspoppen jecursus deauverkoop in onstrantse kerk www.eitens.nl .h Yi |3e jaargang lumrner 898 ■22 november 2000 s Brood en gebak van Jongerius Bakker is terug bij: Atóf* en veKspeeUUteiten zie onze advertentie op pag. 11 V fe "Op zaterdag 25 novem- de Vrijzinnig Protestant- „jZfsgemeenschap voor orga- ™et een ideeël doel, fcppn 'u un artikelen te ver- iureem !et kerkgebouw aan de Vde n Co'Önstraat. Deelne- L'nicef Rr§fn'saties zijn dit jaar: ito e Kruis, SOEB (Stich- ininestv 0,s'"EuroPa Boskoop), Wei, "ternational, Stichting mu 'n 'K)d, de Solidariteits- •ntrumen het Israël Producten Oude gemeentearchief weer op orde lees pagina 15 Rolling "90 tweede op NK lees pagina 9 - - Hij is weer in het land! lees pagina 19 ■Éatnai Dorpsstraat 168, Zevenhuizen loskoop - Woensdagmiddag 29 member krijgt de bibliotheek ezoek van twee zwarte Pieten, pin 14,00 tot 15.00 uur zijn er twee «oldwaze Pieten. Wie zingt, knut- Jselt en dartelt mee met deze twee? Il'ie leert de Pieten strooien, klim- jen en klauteren? Kinderen tussen H en 8 jaar zijn woensdagmid- 'igwelkom. iddinxveen - Op donderdag 23 fovember wordt in Het Nieuwe aan de Stationsstraat een t gehouden over jongerenpro- matiek. Voor de PCW treedt Korevaar in debat met Celal tuntas van Groen Links. Burge- eester Jonkman treedt op als wrzitter. Aanvang 20.00 uur. loskoop - Dinsdag 28 november oudt de K.V.V. haar jaarlijkse Sin- 'klaasviering. Alle dames mogen n schoen meenemen. Het wordt avond vol verrassingen. De asten bedragen ƒ5,-. De avond (gint om 20.00 uur in de paro- (thiezaal. Wdinxveen - Vrijdag 24 novem- iw draait de film "Shadowlands" Ne filmzaal van Kreater aan de eg. Aanvang 20.00 uur. Deze md wordt verzorgd door de wumssie Vorming en Toerusting. ViatoyVs er gelegenheid om met elraar van gedachten te wisselen 'eer deze film. Pastor Ad van der Helm zal het gesprek leiden. Aan wen bij Corrie Smallegange, 'Woon 614401. De toegang is vrij. enthuizen - Op zaterdag 25 wember is er een speculaaspop- iWactie in Benthuizen. De kinde- "1van het kinderkoor ude Bent- "zer Zangertjes" komen 's orgens aan de deur om de pop- e verkopen. De speculaaspop- w zijn te bestellen: 3313247. De P ren§st van deze actie is s'emd voor het kinderkoor. a'„ u'z®n - Bij voldoende ^telling wordt begin volgend een korte stoomcursus bridge n. Vier lessen op zaterdag om «•'nemers rijp te maken voor 'Qgeclub in Zevenhuizen. f v°orstudie is een vereiste. nri(.ü?Sfen moeten zelf de basis uer ae knie krijgen en een beetje oetenen en studeren aan de van een boekje dat verkrijg- bij F.C. Schiereck, Koren* 2®telefoon 0180-631869. «venhuizen bestaat sinds 1974 j widgeclub, waar circa 100 ««a dinsdagavond elkaar irdten met de 52 kaarten. Er tiirimoiTlenteel in drie wed- 'Ogroepen gespeeld. tóiV? ie°pend van 9.00 tot k?Ur' 'edereen is welkom. Door Karin Heeren Moerkapelle - Na de officiïle ope ning afgelopen vrijdag, konden genodigden een kijkje nemen in het geheel gerenoveerde en opgeknapte dorpshuis Op Moer. Lichte kleuren, moderne inrichting en verbouwing hebben het dorpshuis een totaal ander aanzien gegeven. "De basis is gelegd waarmee het bestuur en de medewerkers moeten zorgen dat de exploitatie gezond wordt. Dorps huis Op Moer moet een vastere plaats krijgen in de gemeenschap" aldus voorzitter Klaas Oosterhof. Met uitbreiding van de activiteiten, waarbij gedacht wordt aan vergade ringen, zakenlunches en het vieren van verjaardagen en andere gele genheden, moet dit gerealiseerd kunnen worden. Door bestuurslid Janneke Kei ter werd terug gekeken op een periode van intense samen werking om te komen tot de realise ring van de nieuwe behuizing van de peuterspeelzaal binnen het dorpshuis. "Een belangrijke stap voorwaarts en er is een voorwaarde gecrelerd voor de continuering van het peuterspeelzaal- werk in Moerkapelle." Bij de peuterspeelzaal was er sprake van dubbel feest het afge lopen weekend. Het was 18 november exact 30 jaar geleden dat mevrouw Beppie Roos startte met de eerste peutergroep in de voormalige voetbal kantine. Janneke Kei ter: "Na die periode in de voetbalkantine en daarna de houten keet aan het Moerhage- plantsoen betrekken wij nu na 30 jaar een ruimte die speciaal ontwikkeld en ingericht is voor peu ters. Dat is dan ook erkenning voor de professionalisering van het peu- terspeelzaalwerk. In Moerkapelle is bijtijds ingezien en is er een actieve rol gespeeld in het veranderingspro ces." Aan het slot van haar toe spraak onthulde zij samen met de overige bestuursleden en aanwezige leidsters het nieuwe logo van peuterspeelzaal Het Hobbel paard. Wethouder Zijderhand stond in zijn toe spraak even stil bij het langdurig overleg en de verdeeldheid in de gemeen teraad dat vooraf is gegaan aan de feitelijke realisering. Zijderhand: "Na jaren van overleg schieten nu de woor den tekort bij de aanblik van het geheel verbouwde dorps huis. Ik hoop dat ook dege nen die destijds twijfelden inmiddels overtuigd zijn." Woorden van dank waren er voor de bouwcombinatie die de feitelijke verbouwing heeft gerealiseerd. Ook het constructieve overleg met het bestuur van de peuter speelzaal roemde de voorzitter en bekrachtigde dat met een envelop met inhoud. Klaas Oosterhof ont ving uit handen van de wethouder een beeldje dat symbool staat voor samenwerking en de heer Jan de Koning ontving een grote bos bloe men als dank voor zijn inspannin gen als deskundige en voorzitter van de bouw commissie. Voorzitter Ooster hof had ook nog enkele presentjes uit te delen. Het scheidende bestuurslid Ciska Dijkema kreeg een aan denken voor haar betrok kenheid en inzet. De architect Wilma Meijer werd in het zonnetje gezet en ook het bestuur van het dorpshuis bedankte Jan de Koning hartelijk voor al zijn inspanningen. Na alle officiïle handelingen en woorden was het zaterdag tijd voor feest in het dorpshuis. In het bijzijn Zoekt u een gebruikte auto? Kijk op: van de peuters werd de peuter speelzaal nogmaals geopend waar bij vele vrolijke ballonnen het lucht ruim kozen. De kinderen en hun ouders konden daarna een bezoek brengen aan het schitterende onderkomen van de peuters. De inrichting van de nieuwe peuter speelzaal is tot stand gekomen door vele activiteiten en fondsenwerving door het bestuur van de peuter speelzaal. Een belangrijke bijdrage is daarbij gekomen van het Juliana Welzijn Fonds. Er was tijd voor feest met muziek en optredens. Beheer der Wim van der Lubben heeft samen met de vaste personeelsle den Irene, Mirjam en Ingrid en vele vrijwilligers een heleboel werk ver richt om dit te verwezenlijken. Het bestuur van het dorpshuis Op Moer kan dan ook terugkijken op een geslaagde opening. Wim van der Lubben temidden van de vaste personeelsleden Irene, Mirjam en Ingrid. Zevenhuizen - De in april 1998 opgerichte bewonerscommissie Zevenhuizen houdt op 29 november haar jaarlijkse bewoners avond in dorpshuis Swanla. Aanvang 20.00 uur. Huurders en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Op deze avond zullen twee bestuursleden van het eerste uur aftreden, zij stellen zich niet herkiesbaar. Om de commissie voort te laten bestaan, doen zij dringend een oproep aan de huurders, die een woning betrekken van Woonpartners Midden-Holland in Zevenhuizen, om zich aan te melden als nieuw bestuurslid van de bewonerscom missie. Meerderjarige, thuiswonende jongeren zich overigens ook welkom zich aan te melden. Nadere inlichtingen kan men verkrij gen bij Cor Fluit, telefoon 0180-632324, evenals bij hem aanmelden voor aanvang van de vergadering. Zevenhuizen-Moerkapelle - De gelijktijdig in Zevenhuizen en Moerkapelle gehouden telefonische ledenwerfactie is succesvol verlopen. Het aantal ondersteunende leden is met 141 gegroeid tot 464 leden. De orga nisatie is daar erg blij mee omdat De Zon nebloem nu nog meer kan betekenen voor plaatsgenoten die door ziekte, handicap of leeftijd wat extra aandacht verdienen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1