Burgemeester Westendorp geïnstalleerd Middag wandeling langs Zevenhuizerplas Tien jaar gastouder Kijk op internet!! NU bij links: Open avond bij de Jol Molenhuisnieuws Quizmasters bij De Schuilplaats Bingo voor senioren Klaveijassen Koppelkaarten bij de Springplank Koffieconcert in raathuis IJspret lees 23e jaargang nummer 906 24 januari 2001 pagina 8 en 13 Echtpaar Hes 60 jaar getrouwd lees pagina 11 Jazzdansvoorstelling O.S.S. lees pagina 15 Hazerswoude-dorp - Vrijdag 26 januari is er een open avond voor de 2e en 3e klassers. Er is dan gele genheid om te biljarten, muziek te luisteren en gezellig bij te kletsen. Zaterdag 27 januari is gospel-drive- in-show "Lightning Signal" te gast bij Jol. Christelijk Jongeren Cen trum "de Jol" is te vinden aan het Raadhuisplein 8. Benthuizen - Vrijdag 26 januari wordt in het Molenhuis om 16.00 uur een nieuwe tentoonstelling geopend. Dit keer is er een combi expositie. De hobby's van voorma lig huisarts J. de Goeje waren tuin ieren, schilderen en tekenen. Het tuinieren heeft hij er aan moeten geven, maar schilderen en tekenen doet hij nog steeds.. De uit Gouda afkomstige J. Schneider tuinierde ook, maar dan beroepshalve. Naast allerlei andere zaken verza melt hij tabakspijpen. Beide heren zijn lid van de Historische Kring Benthuizen en tonen vanaf 26 janu ari tot en met eind april een deel van hun activiteiten op de ten toonstellingsruimte van het Molenhuis. Het Molenhuis is geo pend iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur, evenals de Win kel van Sinkel. Benthuizen - Zaterdag 27 januari kunnen jongeren vanaf 14 jaar hun algemene kennis testen bij koffie bar De Schuilplaats, waar "Quiz masters" op het programma staat. Aanvang 20.30 uur in De Bron aan de Dorpsstraat 42. Waddinxveen - De Stichting Wad dinxveens Welzijnswerk, afdeling Seniorenwerk organiseert op dins dag 30 januari een bingo-avond in het Anne Frank-activiteitencen- trum. De zaal gaat open om 19.30 uur, de bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn ƒ4,- voor één plank je of ƒ5,- voor twee plankjes voor 7 ronden, inclusief een kopje koffie. Deze activiteit is toegankelijk voor alle 55-plussers in Waddinxveen. Waddinxveen - Op 29 januari 2001 organiseert biljartvereniging Sportvrienden" de vijfde in een reeks van acht klaverjasavonden van het seizoen 2000/2001. Aan het eind van de avond vindt een loterij plaats. "De kosten voor deelname bedragen ƒ5,- per deelnemer. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in café Sport aan de Kerkstraat 11. Waddinxveen - 30 januari organi seert Klaverjasvereniging de Springplank in de zaal van het ten- niscentrum Waddinxveen een kop pelkaartavond. Er worden vier ron den gespeeld. Aanvang 20.00 uur. ledereen is welkom. Boskoop - Zondag 28 januari is er een koffieconcert in Het Praathuis. Het Jozef ASschtak Trio, dat het Koffieconcert gaat verzorgen, wordt gevormd door de violist Ales Ulrich, de altviolist Rogier van oer I ak en de cellist Sven Weyens. e musici hebben elkaar enkele laren geleden ontmoet op een masterclass in Zwitserland. Aanvang 11.30 uur. Entree ƒ10,-, kinderen hebben gratis toegang. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Tijdens een buitengewone raadsvergade ring in dorpshuis Swanla op dinsdag 16 januari is burge meester drs. J.D. Westendorp geïnstalleerd, nadat hij bij Koninklijk Besluit van 29 november 2000 werd benoemd. De raadsvergadering werd bijgewoond door de Commissa ris van de Koningin de heer Franssen, vele bestuurders uit omliggende gemeenten en familieleden en vrienden van de heer Westendorp. Wethouder Zijderhand gaf een korte terugblik op de pro cedure die aanleiding is geweest tot de aanstelling van Westendorp. Het warme welkom en de grote interesse in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle hebben indruk gemaakt op de vertrouwenscommissie en het welkomscomité. Bij het afscheid van burgemeester Westendorp bij de gemeen te Velsen kreeg hij het bord "drempelcity" aangeboden, het zelfde bord dat bevestigd was aan de borden aan de rand van Moerkapelle. Het is bekend dat de heer Westendorp erg gesteld is op het strand. "En ook Zevenhuizen heeft een strandje en dat strand zal op korte termijn verdubbeld worden in grootte. Dat kan het strand bij IJmuiden toch niet evenaren," aldus wethouder Zijdérhand. De nieuwe burgemeester kreeg als herinnering aan het strand een emmer zand en een bord met de afstanden naar beide stranden. Waarnemend burgemeester Wolf hing de burgemeestersketting om bij de heer Westendorp. Hij bena drukte daarbij dat er door de strate gische ligging van de gemeente in het Groene Hart aan de rand van de stadsregio Rotterdam, een belang rijke rol te vervullen is. Als waarne mend burgemeester heeft Wolf getracht alle zaken zo goed mogelijk over te dragen "een gespreid bed, ik heb het afgehaald en opgeschud. Toch kan het geen kwaad om nog eens goed onder het bed te kijken en in de kast. Misschien ligt het lijk wel in de kast." In deze beeldspraak noemde hij de gemeente met zijn nieuwe burgemeester ook een geliefde bruid: "er zijn voldoende kapers op de kust". De heer De Jong heette de nieuwe burgemeester welkom als voorzitter van de raad. Hij gaf aan dat de raad een actieve rol verwacht bij een aantal grote en kleinere zaken. Als voorbeeld noemde De Jong de bestuurlijke ontwikkelingen, de bij stelling van de structuurvisie, de realisatie van de Omleidingsweg en de verbouw van het gemeentehuis. Namens de burgemeesterskring heette burgemeester Bonthuis van Nieuwerkerk aan den IJssel Westen dorp wel kom waarbij hij de hoop uit sprak te Waarnemend gemeentesecretaris Oosterhoff: "Installeren roept bij mij het gevoel op: je koopt wat, verricht wat handelingen en dan doet ie het of hij doét het niet. Omdat het met burgemeesters toch anders is heb ik wat installatietips." Hij heeft daar bij toegezegd dat het bestuurlijk apparaat de burgemeester zal steu nen waar nodig. Burgemeester Westendorp gaf in zijn toespraak te kennen dat hij het fantastisch vindt dat er zo'n brede belangstelling werd getoond voor zijn installatie. Met name de aanwe zigheid van zijn moeder van 95 jaar, die in het bijzijn van haar zes kinde ren deze installatie mee kon maken vond hij zeer bijzonder. Twee pun ten die nadrukkelijk op zijn agenda zullen staan in de komende" periode heeft hij nader toegelicht: de ruim telijke ontwikkeling en de bestuur lijke toekomst. "De vijfde nota ruim telijk ordening geeft aan dat het Groene Hart groen moet blijven maar het gebied moet ook niet op slot. Het moet niet zo zijn dat er niets meer mogelijk is, in alle rede lijkheid zal naar oplossingen gezocht moeten worden. Er staat ook in de nota dat de grote steden aan de rand moeten kunnen groeien en wat betekent dat voor Rotter dam? Wat mij betreft kan er niet aan de grens getornd worden op grond van de uitspraak dat de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle in het Groene Hart ligt." Ook met betrek king tot de samenwerking was Westendorp helder: "we zullen in ieder geval samen moeten werken om onze gemeentelijke krachten te bundelen." komen tot regionale samen werking, zeker met het oog op de her inrichting van de Zuidpias- polder. Zevenhuizen - De vereniging voor Natuur- en Milieue ducatie (IVN) organiseert zaterdag 27 januari een winterse wandeling langs de Zevenhuizerplas of de Rotte, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vaak zijn in deze tijd van het jaar - vooral als het vriest - veel watervogels te zien op het water. Daar om een verrekijker meenemen. Goed schoeisel wordt aanbevolen, want de paden zijn in dit jaargetijde vaak modderig. De wandeling duurt ongeveer twee en een half uur. Verzamelen om 13.00 uur bij restaurant "de Keizershof" op de hoek van de Martin Luther King- weg en de President Wilsonweg. Voor meer informa tie: Theo van der Hart: 010-4217261 of Paul Winckers: 010-4201750. Het Gastouderbureau Waddinxveen e.o. is dit jaar tien jaar actief in Zevenhuizen en Moer kapelle. Doki Overweel was destijds een van de eerste gastouders die via het bureau kinderen opving. Lees meer op pagina 15

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1