Rehobothschool zamelt geld in voor Peru Vrijwilligers welfarewerk in het zonnetje gezet Kijk op internet!! Bridgedrive Wereldgebedsdag Koppelkaarten bij de Springplank Grandia in Parousia Ruilbeurs Bijbelvakantieweek Hazerswoude-dorp www.hart-uan-holland.nl EpoaaQsaafc ®Q0[? Qaofe^caa ©0 23e jaargang nummer 910 21 februari 2001 Geslaagde actie Project Peru Onderlinge wedstrijden O.S.S. lees pagina 8 Project over roken en drinken lees pagina 13 Diploma voor jeugd EHBO-ers lees pagina 11 Nieuwerkerk a/d IJssel - Zaterdag 17 maart wordt in de grote zaal van Chrysanthemum aan de Bos- laan 1een bridgedrive gehou den. Aanvang 13.00 uur, deelne mers dienen om 12.30 uur aanwezig te zijn. De kosten bedragen 25,- per persoon, inclusief koffie/thee en hapjes. De opbrengst komt ten goede aan Gemiva Nieuwerkerk a/d IJs sel en zorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen. Voor meer infor matie: 0180-314818, 0180-316363 of 0180-312737. Zevenhuizen - Dit jaar is het thema van de wereldgebedsdag "Horen-Bidden-Doen". De liturgie is samengesteld door vrouwen uit Samoa. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden aan de Dorpsstraat 139 op 2 maart. Aanvang 19.30 uur. Verder is de dienst voorbe reid door de Werkgroep wereld gebedsdag Zevenhuizen/Oud Verlaat en werkt het dameskoor De Schakel uit Oud Verlaat mee Waddinxveen - Klaverjasliefheb- bers kunnen op dinsdag 27 februari koppelkaarten in de zaal van het tenniscentrum Waddinx veen aan de Sniepweg. Er wor den vier ronden gespeeld. Aan vang 20.00 uur. Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging, ook niet-leden zijn van harte welkom. Boskoop - Op zondag 25 februari is er in de Evangelische Gemeen te Parousia een speciale dienst voor de jeugd. Wim Grandia zal preken. De Boskoopse Praise- band is uitgenodigd om de muzi kale begeleiding te verzorgen. Ook zullen zij enige liederen ten gehore brengen. De dienst begint om 10.00 uur in de aula van het AOC Groencollege, aan de Zijde 105. Voor meer informatie: 231506. Waddinxveen - Wijk- en speel tuinvereniging de Paddestoel organiseert op zaterdag 24 febru ari een ruilbeurs van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 0182-616720. Hazerswoude-dorp - "Wijs op vveg" is het thema van de op 27 en 28 februari en 1 maart te hou den Bijbelvakantieweek. Op de Bijbelvakantieweek zijn alle kin deren vanaf 4 jaar welkom. Voor de kinderen tot en met groep 6 z'jn de ochtenden in de gerefor meerde kerk aan de Korenmolen laan. Hier staan klaar-overs om de kinderen te helpen met over keken. De tieners worden in "de regenboog" op het Raadhuis plein verwacht. Voor beide groe- q on '3e8'nnen de ochtenden om !li uur en eindigen om 11.30 uur. Er wordt veel gezongen en geknutseld en iedere dag een verhaal uit de bijbel verteld. De ''Iijel vakantie week wordt geor ganiseerd door de gereformeer- en de hervormde evangelisa-1 e, commissies. Voor meer i 'nformatie: 0172-588985. Door Karin .longkind Waddinxveen - De Rehobotschool (Sperwerhoek) organiseert iedere twee jaar een grootscheepse inza melingsactie voor een goed doel. Dit jaar was gekozen voor een pro ject van de Gereformeerde Zen- dingsbond (GZB) om de inwoners van de krottenwijken van Lima (Peru) te helpen. In het Zuid-Ameri kaanse land is een dringend tekort aan medische zorg en onderwijs. Ook verkondigt de GZB het evange lie in Peru. Op de Rehobothschool waren de kin deren van 5 tot en met 17 februari vol ledig in de ban van 'hun' Peru-actie. Ze zamelden geld in met de verkoop van stroopwafels, het doen van klus jes en een 'Fancy Fair' op de afslui tende dag van het project.. In totaal werd maar liefst ƒ6025,- netto opge haald voor de mensen in Peru. Direc teur de Visser van de Rehobothschool toonde zich na afloop uiterst tevreden over de actie. "De kinderen zijn zeer enthousiast te werk gegaan. Dit was niet alleen merkbaar door het grote bedrag wat ze uiteindelijk hebben opge haald, maar ook tijdens de lessen die aan Peru zijn gewijd. Voor de Fancy Fair kwamen de leerlingen zelf met goede ideeën aan. Dit was voor ons het teken dat het project goed aangeslagen was." Tijdens de actieweken kwamen de leerlingen veel te weten over Peru. Op 5 februari gaf een Neder landse leraar, die jarenlang had gewerkt in het land het startsein voor de actie. Hij vertelde over zijn werk in het mooie, maar arme land. Ook kre gen de kinderen dia's te zien over het leven van de kinderen in Peru. Tijdens de lessen werden werk stukken over Peru gemaakt, die op de Fancy Fair tentoongesteld werden. Op de Fancy Fair was veel te doen. Voor een klein bedrag konden mensen in Peruaanse kleding op de foto, werden er schoenen gepoetst, boeken en planten verkocht én was er voldoende mogelijkheid om de inwendige mens te versterken. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van het welfarewerk in zorgcentrum De Zevenster kregen drie vrijwilligsters, tot hun eigen grote ver rassing, een medaille uitgereikt voor hun jarenlange inzet. Zij kregen de onderschei ding uitgereikt door de heer Everaars, voorzitter van de Ver eniging Rode Kruis afdeling Moerkapelle- Zevenhuizen. Mevrouw Janny van der Voor den is samen met mevrouw Truus Strijdhorst tien jaar betrokken bij het wel farewerk. Mevrouw Marry de Mo'oij is al dertien jaar betrokken bij het vrijwilligers werk. "En eigenlijk is het voor ons allemaal nog veel langer" klinkt het eenstemmig. Dat is in ieder geval de tijd dat zij officieel geregistreerd zijn als vrijwilliger van het Rode Kruis. Maar ook daarvoor waren zij als vrijwilliger al lang betrokken bij het werk in De Zevenster. Al die tijd begeleiden zij het handwerken voor de ouderen van het huis en mensen van buiten De Zevenster die daaraan willen deelnemen. Zij berei den de werkstukken voor, werk wat veelal thuis gebeurt en helpen iedereen waar mogelijk en gewenst. Alle drie voelen zij zich erg betrokken bij de mensen met wie ze al vele jaren e'en band hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat zij allen nog op een andere manier betrokken zijn bij het welzijn van ouderen. Elke dinsdagmid dag van 13.30 tot 16.00 uur is er een bijeenkomst in de bovenzaal van zorgcentrum De Zevenster waarbij gehandwerkt wordt. Iedereen die graag hand werkt, maar niet meer altijd weet voor wie, is van harte welkom. Materialen zijn beschikbaar en de werkstukken wor den tijdens de jaarlijkse verkoop en op Koninginne dag verkocht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1