Inwoners Boskoop geven mening over toekomstbeeld gemeente Kinderboerderij gesloten Collecte Jantje Beton Oud papier Hoe sociaal is Zeven- huizen-Moerkapelle? Folkconcert op 15 maart Toneelvoorstelling in Dorpshuis Rommelmarkt Kiwanis Discoweekend in het Zuidhonk THUISKAPPER NODIG?? Oud-Verlaat - Op vrijdag 16 en zaterdag 17- maart houdt de christelijke basisschool De Nes- sevliet een oud papier-inzame ling. De opbrengst is bestemd voor extra leermiddelen voor De Nessevliet. De container staat bij De Vierkap en is geopend op vrij dagvan 12.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. jHet is de bedoeling dat het papier zo ver mogelijk achterin de container wordt gestapeld en als de container gesloten of vol is, kan er geen papier worden achter gelaten. Voor inlichtingen: 010-4550269. Zevenhuizen - Op woensdag 14 maart organiseert de ANBO, afdeling Zevenhuizen, een 'socia le middag' in samenwerking met de gemeente. Zowel leden als niet-leden zijn welkom vanaf 14.00 uur in De Zevenster. Ter afsluiting van de middag wordt een bingo gehouden. De entree is vrij. Koudekerk a/d Rijn - Op donder dag 15 maart is er een folkcon cert in de Ridderhof aan de Kerk- laan 20. Aanvang 20.30 uur. Roger Wilson's little backroom treedt op met 'prachtige songs en high energy dance tunes'. Voor reserveringen: 071-3414647 of www.ttfc.nl. Hazerswoude-dorp - "Gooi maar voor de leeuwen", dat is het blij spel dat op zaterdag 24 maart opgevoerd wordt door toneelver eniging Ontwikkeling en Vreugd in het Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur. Gouda - Zaterdag 10 maart orga niseert Kiwanis Club Gouda een rommelmarkt aan het adres Vest 13-19 van 9.00 tot 13.00 uur. De gehele opbrengst is bestemd voor een goed doel. Overtollige inboedels, spullen en kleding, geschikt voor hergebruik zijn velkom. Voor meer informatie kan men bellen: H.J.J. Overga- auw, telefoon 0180-638168 of W.P. Wildeman, telefoon 0186-602965 Waddinxveen - Vrijdag 9 en zater dag 10 maart staat het Zuidhonk jn het teken van muziek. 0n te beginnen is er vrijdag avond de jeugddisco voor jonge ren in de leeftijd van 11 tot en "iet 16 jaar. De avond begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 73,-. De disco is om ongeveer '•00 uur afgelopen. Saterdag 10 maart is het eerst de heurt aan de kinderen in de leef- Ojd tot 12 jaar. Van 18.30 tot 1 I uur wordt de kinderdisco gehouden. De kosten van deze kinderdisco bedragen ƒ3,-. oor 30-plussers begint er een disco om 21.00 uur. De kosten bedragen 10,-. De disco is om ■M uur afgelopen. Door Svlvia van Doornen Boskoop - Op donderdagavond 1 maart vond in de raadszalen van het gemeentehuis een viertal 'rondeta felgesprekken' plaats. Alle inwoners konden op deze manier hun mening geven over de toekomst van hun gemeente. De 'rondetafelgesprekken' zijn onderdeel van het project 'Boskoop 2015' dat als doel heeft tot een toekomstvisie te komen dat een samenhangend beeld geeft van de gewenste ontwikkelingen binnen Boskoop. Als richtlijn heeft de gemeen te vooraf vier verschillende 'Boskopen' op papier gezet: 'Boskoop als leefbare gemeente', 'Boskoop als bedrijvige gemeen te', 'Boskoop als recreatieve gemeente' en 'Boskoop als woon- gemeente'. Deze vier verschillen de scenario's werden afgelopen donderdagavond uitvoerig besproken waarbij inwoners hun mening kenbaar maakten over wat zij een goed idee of juist een vreselijk plan vinden. Het eerste scenario waarover werd gespro ken was 'Boskoop als leefbare gemeente' en zaken die de inwo ners als pluspunt van hun gemeente ervaren zijn onder andere het dorpse karakter en de aanwezigheid van de vele tuinde rijen en kwekerijen, die op hun beurt weer het groene karakter onderstrepen. Duidelijk minder tevreden is men over de verkeers problematiek, het wegenonder- houd en het voorzieningenniveau. Tijdens de bespreking van het toekomstbeeld 'Boskoop als bedrijvige gemeente' gaven inwo ners aan dat er behoefte bestaat aan een verbetering van de infra structuur. Ook waren sommigen van mening dat wanneer men zou kiezen voor de bedrijvige gemeen te, een vergaande samenwerking met omliggende gemeen ten noodzakelijk zal zijn en bovendien de pot- en containercul tuur best mag ver schuiven. Met betrekking tot het scenario 'Boskoop als recreatieve gemeente' kwam duidelijk naar voren dat de Boskopers zelf graag de oevers van de Gouwe aantrek kelijker willen zien worden. Deze dreigen nu volgens sommigen te veranderen in muren van apparte menten. Liever zien zij hier restaurants en gezellige terrasjes. Over het toekomstig Bentwoud vraagt men zich af hoe sterk de zuigkracht van dit bos zal worden m.b.t. de verkeerstoestroom. Ook blijkt er onder de inwoners een sterke behoefte te bestaan aan een zwembad, meer fietspaden en (buiten)sportmogelijkheden. Het vierde scenario 'Boskoop als woongemeente' maakte vooral de vraag los of kwekerijen zullen moeten verdwijnen voor woning bouw. Enerzijds zijn er voorstan ders voor meer woningen en anderzijds wil men ook het ruim- Onder leiding van externe adviseurs gingen Boskopers met elkaar in discussie over de toekomst van hun dorp. telijke karakter van het dorp behouden wat natuurlijk moeilijk samen zal gaan. Het verdwijnen van kwekerijen zal volgens velen betekenen dat ook de identiteit van het dorp verloren gaat. Ook gruwt men van de gedachte een 'slaapgemeente' te worden. Wordt er dan toch gebouwd, dan ziet men het liefst multifunctionele bouwwerken verrijzen die nu dienst doen als ouderenhuis vesting i.v.m. de sterke vergrij zing, maar ook eenvoudig kunnen worden aangepast voor andere doeleinden. Wat tijdens deze avond duidelijk naar voren is gekomen is dat het groene aspect van Boskoop als een rode draad door het toekom stig scenario zal lopen. Verder houden de Boskopers van de karakteristie ke elementen van hun dorp en die willen zij zeker bewa ren; ook tot ver na 2015. Felicitaties voor een 100-jarige lees pagina 13 -::J|ssÜÜ! Aan deze oever van de Gouwe wordt volop gebouwd, maar liever zien de inwo ners van Bos koop hier gezellige ter rasjes aan het water. Roldansles van Ashley Moore voor leden Rolling '90 lees pagina 8 Waddinxveen - De gemeente Waddinxveen heeft de kinderboerderij in het Warnaarplantsoen gesloten voor publiek in verband met het besmettingsgevaar voor mond- en klauwzeer. De gemeente geeft hiermee gehoor aan de dringende oproep van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij om kinder boerderijen te sluiten. Hierdoor wordt het risico op verspreiding van de ziekte door mens-dier contact geminimaliseerd In het Warnaarsplantsoen zijn geen dieren besmet met het mond- en klauwzeer, maar de ziekte kan zich zeer gemakkelijke verspreiden door middel van kleding of door het aaien van de dieren. De duur van de afslui ting van de kinderboerderij is nog onbekend en hangt af van het verloop en de verspreiding van het mond en klauwzeer. Zevenhuizen - De nationale collecteweek van Jantje Beton komt er aan. Deze wordt gehou den van 12 tot en met 17 maart. In Zevenhui zen collecteert peuterspeelzaal De Zeven Dwergen voor Jantje Beton. In Moerkapelle collecteert peuter speelzaal 't Hobbelpaard. De helft van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeel zaal, de andere helft is voor het jeugdfonds Jantje Beton. Jantje Beton besteedt het geld aan ver schillende projecten voor kinde ren door heel Nederland. Cor Strijdhorst neemt afscheid van De Zevenster lees pagina 11 ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! i S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1