Verbouw dorpshuis Swanla gaat van start Avondvierdaagse Zevenhuizen O ra lópen Huis |:)ij Ons Verleden Rondrit trekker menden gaat door Opbrengst collecte Nationaal Fonds Kinderhulp Grote actiemarkt Moerkapelle THUISKAPPER NODIG?? Exclusieve muntenset voor Wijkagent leest voor bij peuters fevenhuizen - Het Historisch fcentrum "Ons Verleden" aan de llweemanspolder is geopend op pnsdagavond 29 mei van 19.00 121.30 uur. Ook het molenmu- Iseum is geopend. Daar staat de I geschiedenis van Schieland cen- Itraal. Iedereen is welkom. I Moerkapelle - De trekkervrien- |den Moerkapelle hebben dit jaar getwijfeld of de jaarlijkse ■rondrit wel doorgang moet vin- Iden. De rit staat gepland voor 2 ■juni. De recente uitbraken van I mond- en klauwzeer zorgen voor leen heleboel onrust binnen de I grarische gemeenschap en er Itijn vele activiteiten afgelast. liGezien het feit dat er lange tijd heen nieuwe uitbraken van MKZ zijn geweest en helemaal niet in [deze regio, heeft De Trekker- I vrienden doen besluiten de rond- Ijrit wel door te laten gaan. ||0p 2 juni zal de tocht van start vanaf het dorpshuis Op [Hoer in Moerkapelle. Zoals elk [jaar zal er een tijd gestopt wor- den nabij het monument aan de [Roerdomp. Naar verwachting [zullen de trekkervrienden daar omstreeks 10.30 uur arriveren en [een uur verblijven. Ook nu wordt ||er een prijsvraag met verloting iedaan, waarvan de opbrengst is [voor het behoud van het monu- j ment. Zevenhuizen - De onlangs gehouden collecte voor het j Nationaal Fonds Kinderhulp Reeft in Zevenhuizen en Oud Ver laat ƒ3771,40 opgebracht, waar in ƒ512,45 in Oud Verlaat. De organisatie bedankt alle gevers en de 36 collectanten voor hun medewerking. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland, die mestal door pro- Riemen thuis, te maken krijgen ®et jeugdhulpverlening. Kinder hulp financiert bijvoorbeeld een schommel bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, een weekje kam peren. Met deze extra's brengt Pet Nationaal Fonds Kinderhulp "at kleur in het leven van kinde- ren die het in hun leven niet gemakkelijk hebben. Moerkapelle - Zaterdag 26 mei "ordt op de van Hasseltweg een grote actiemarkt gehouden. Cir j-a 50 kramen zorgen voor een weed aanbod. Een greep uit het ^sortiment: bloemen, boeken, ljs, cadeau-artikelen, gereed schap, orgels, kleding,snoep, kof- 'le en koek, oliebollen en nog vcel meer. Ook de kinderen kun- nen zich volop vermaken op ^Pringkussen, glijbaan, bij de Ondervoorstelling of het ballon- "cnfestijn. P de markt krijgen bezoekers Jw kans om bariton Karei Bogerd te horen zingen; hij zorgt twee "Wal (11.30 en 14.30 uur) voor; een muzikale bijdrage samen organist Janco Beider, ■j® markt begint om 10.00 UUrt tot 16.00 uur. De opbrengst 's bestemd voor de stichtingen kom Over En Help (hulpverle- J!lrig aan kerken en christenen in dost-Europa) en Ontmoeting hulpverlening aan dak- en thuis- Door Karin Heeren Zevenhuizen - Met het bericht van de belastingdienst afgelopen dinsdag, dat na de verbouw geen integratieheffing zou vol gen, is de weg vrij voor de offici ële start van de verbouwing van het dorpshuis. Al vele uren zijn besteed aan vergaderingen, plannen maken, weer bijstellen en de financiële consequenties berekenen. Een laatste obstakel was de mogelijkheid dat de belastingdienst zou besluiten de integratieheffing toe te passen. Met het positieve bericht dat dit niet aan de orde is, kan het echte werk eindelijk beginnen. De mogelijkheid van een der gelijke heffing was voorzien door een betrokken ambte naar van de gemeente. Ondanks het feit dat een dergelijke heffing altijd achteraf komt, wilde het bestuur van het dorpshuis Swan la van tevoren duidelijkheid heb ben van de belastingdienst. Het al dan niet heffen is afhankelijk van een aantal technische factoren die te maken hebben met de ver bouw: hoeveel volume is er voor en na de verbouwing. Het verschil daartussen is bepalend voor het feit of er al dan niet integratiehef fing wordt opgelegd. Beheerder Harm Hessels en Harry Eiting, lid van het-bestuur en de bouwcommissie, hebben samen de regie over de aan vang van de bouw. Dinsdag 15 mei is de bouwer, de firma Bontenbal uit Reeu- wijk, direct gebeld met het bericht dat de verbouw kan beginnen. Binnen nu en vier weken zal er een aanvang worden gemaakt met de daadwerkelijke voorberei dingen. De grond van de par keerplaats wordt bouwrijp gemaakt en er zal geheid worden voor het nieuwe deel. Ongeveer tien weken na nu wordt ook in het dorpshuis merkbaar dat er verbouwd gaat worden. De huidige bruine zaal en de achterzijde, waar nu de tij delijke kinderopvang wordt gerealiseerd, worden gesloopt. De kinderen die door de SZK wor den opgevangen, krijgen een tijde lijk onderkomen elders in de gemeente. Er is een mogelijke locatie, deze moet echter nog bekeken worden door de brand weer yoordat bekend gemaakt kan worden waar de kinderen van SZK tijdelijk kunnen verblijven. Bestuurslid Victor Roorda: "De kinderopvang is de belangrijkste partner en wordt dus intensief bij alles betrokken." De participatie van de stichting voor kinderop vang is tot stand gekomen na een tip van Baradina Spekman, gemeenteraadslid voor de PvdA, die wist dat de stichting op zoek was naar een locatie om kinder opvang te realiseren. Door haar bemiddeling kwam het contact tussen de SZK en het bestuur van het dorpshuis Swanla tot stand. De huurders, naast de SZK wor den ook de sportschool Jan Tim- mers en de dierenarts Hogen- doorn permanente huurders in het dorpshuis, zorgen er samen voor een belangrijk deel inkom sten die nodig zijn om de kosten van de verbouwing te kunnen terugbetalen aan de gemeente. Uiteindelijk zal de verbouw van dorpshuis Swanla de gemeen schap geen geld kosten. Er zal door de andere gebruikers van het dorpshuis, de verenigin gen, een periode komen van inschikken. Het drukke program ma van het dorpshuis zal de komende periode voor een belangrijk deel elders afgewerkt moeten worden. Naar verwach ting zal medio maart 2002 een geheel vernieuwd dorpshuis vol doen aan de verwachtingen van al haar gebruikers. De achterzijde van dorpshuis Swanla zal worden gesloopt. Zevenhuizen- Het plaatselijk comité avondvierdaagse organi seert van 11 tot en met 15 juni de avondvierdaagse voor Zeven huizen en omgeving. ok dit jaar worden er vijf avonden gewandeld, waar bij naar keuze één avond kan worden overgeslagen. Gekozen kan worden voor een route van 5 of 7,5 kilometer. De routes zijn mooi, veilig en afwisse lend. Op de laatste avond wordt er door het dorp gewandeld onder begeleiding van muziek en wie leuk verkleed komt, wint mis schien een prijs. Voor alle deelne- makelaardij o.g. NVM mers ligt op het eindpunt een medaille klaar. De allerkleinsten van 0 tot 4 jaar kunnen op vrijdagavond mee, dan is het puppyavond. De voorinschrijving begint op zaterdag 9 juni van 11.00 uur tot 13.30 uur op het Dorpsplein. Bij de inschrijving ontvangt men een informatieboekje, waarin de rou tes en de stempelkaart zijn opge nomen. De kosten voor deelname bedra gen bij voorinschrijving ƒ5,- per persoon, bij latere inschrijving ƒ6,- per persoon, puppies ƒ2,50. De start is iedere avond tussen 18.15 en 18.30 uur vanaf het Dorpsplein. Op de slotavond starten de deel nemers om 18.30 uur, zodat met alle deelnemers de intocht gehou den kan worden. Voor meer informatie: 0180- 633365 of 632883. De grond waar nu nog de parkeerplaats is, wordt bouwrijp gemaakt. gemeentebestuur lees pagina 15 Steppen voor Bolivia lees pagina 19 lees pagina 12 h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1