müjmJMkd Jachthaven "De Eendragt" feestelijk heropend Kijk op internet! Informatie over borstvoeding Buitenbad de Koorn- molen open Opbrengst collecte Astma Fonds Kaarten bij Zang en Kleur Opbrengst collecte Nationaal Fonds Kinderhulp THUISKAPPER NODIG?? 23e jaargang nummer 924 30 mei 2001 www.hart-van-holland.nl Grootmeester per parachute naar schaakjubileum lees pagina 11 Meivin Kok Neder lands kampioen trampolinespringen lees pagina 23 Trouwen in de lucht! lees pagina 21 Editie Zevenhuiz! irkapelie ?°ocr, Regio - Moeders en aanstaande moeders uit Zevenhuizen, Moer- kapelle en Bleiswijk kunnen maandelijks terecht op de infor matiebijeenkomsten van Borst voedingsorganisatie L.L.L. Baby 's zijn van harte welkom. Alle facetten van het geven van borstvoeding komen aan de orde en de aanwezigen krijgen ruim schoots de gelegenheid om vra gen te stellen of ervaringen uit te wisselen. De informatiebijeenkomsten worden gehouden in series van vier. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 5 juni bij Yvette Verkuil, Gruttostraat 25, Bleis wijk. Deze avond zal gaan over borstvoeding geven in de kraam tijd. De bijeenkomsten worden ge houden van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie: 079- 5932689. Zevenhuizen - Met de zomer in zicht hebben enkele bezoekers van zwembad De Koornmolen op hemelvaartsdag een voorproefje gehad toen het buitenbad voor een dagje open was voor publiek. Met ingang van het komende Pinksterweekeinde is het buiten bad voor het seizoen 2001 open tijdens de middaguren. In. de zomervakantie is het zwembad 'de gehele dag geopend. Zevenhuizen - De onlangs gehouden collecte voor het Astma Fonds heeft in Zevenhui zen en Oud Verlaat ƒ4174,25 opgebracht (ƒ571,75 in Oud Ver laat) De organisatie bedankt gevers en collectanten voor hun medewerking. Zevenhuizen - Vrijdag 1 juni is er een kaartavond (klaverjassen en jokeren) bij vogelvereniging Zang en Kleur. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplas- weg, ledereen is welkom. Moerkapelle - De onlangs gehou den collecte voor het Nationaal jonds Kinderhulp heeft in Moer- kapelle ƒ1802,70. De organisatie hedankt alle gevers en de 21 col- actanten voor hun medewer king. Het ingezamelde geld is bestemd v°or kinderen in Nederland, die Meestal door problemen thuis, e 'naken krijgen met jeugdhulp verlening. Kinderhulp financiert jet de opbrengst bijvoorbeeld jen schommel bij het kinderte- nu's. een fietsje, het lidmaat- sjhap van een sportclub, of een "cckje kamperen. Met deze extra's brengt het Nationaal ends Kinderhulp wat kleur in 'et leven van kinderen die het in jn leven niet gemakkelijk heb- Door Karin Heeren Zevenhuizen - Burgemeester Westendorp knipte vrijdag een symbolisch lint door waar mee hij jachthaven "De Eendragt" heropende. In het bijzijn van de eigenaar van de jachtha ven, de firma Aquadam, de nieuwe haven meester en vele ligplaatseigenaren werd onder begeleiding van muziek en een drankje voornamelijk vooruit gekeken. Met de nieuwe steigers die zijn gerealiseerd en de golfbre kers in aanbouw, werd naar de toekomst geke ken, de positieve impuls voor de watersport en de goede samenwerking tussen Aquadam en de gemeente. In maart 1999 nam de gemeente raad het voorbereidingsbesluit om mee te werken aan het ver lenen van vergunning voor de plannen die er waren voor de jachthaven. Boothuisjes, een restaurant, een botenloods en een winkel moesten er komen aan de haven, waardoor deze een gro tere aantrekkingskracht zou krij gen en daardoor een sterke recre atieve functie zou vervullen. Het recreatieschap had voor de priva tisering van de jachthaven aan bieders gezocht die de exploitatie voor hun rekening konden nemen en uit veel aanbieders werd het contract getekend met Aquadam, een firma uit Amsterdam. Aqua dam had diverse ideeën voor uit breiding en het winstgevend maken van de jachthaven. Deze plannen konden echter geen doorgang vinden omdat er bij het maken van de plannen te weinig rekening was gehouden met de biotoop van de molen. De provin cie en het hoogheemraadschap staken een stokje voor de plan nen: bouw bij de molen zou de windgang verstoren. Hierna brak een tijd aan van onrust in de jachthaven, onzekere tijden voor de ligplaatseigenaren en werk zaamheden die steeds toegezegd en niet nagekomen werden. Een tijd van speculaties en geruchten, die nog eens aangewakkerd wer den toen de havenmeester, die een groot aantal jaren in dienst van het recreatieschap aan de haven had gewoond, moest ver trekken. Ook de watersportvere niging was niet gelukkig met de situatie omdat de jachthaven lange tijd in slechte onder- houdstoe- stand ver keerde, in de tus sentijd is er een periode van twee jaar verstreken. Directeur Nuisse van Aquadam erkent dat er nogal wat te doen is geweest rondom de jachthaven in Zevenhuizen. Er werd door een van zijn (inmiddels ontslagen) medewerkers een zeer ongunstige deal gesloten met het recreatie schap. Al snel bleek dat er geen sprake kon zijn van een rendabele onderneming. Naar zijn zeggen heeft Aquadam inmiddels ruim een miljoen gulden geïnvesteerd, in de aanleg van nieuwe steigers en de golfbrekers waarvoor op dit moment heiwerkzaamheden wor den verricht. De opbrengsten zijn echter niet hoger dan 150.000 gul den per jaar, waarover ook nog BTW afgedragen moet worden. Over de kwestie met de haven meester wil hij kwijt dat het recre atieschap onvoldoende opening van zaken heeft gegeven op het moment van de overdracht en dat dat wel degelijk de afspraak was. Hij erkent daarbij ook dat de pri vatisering gevolgen heeft gehad voor de burger, de ligplaatshou ders in dit geval. "Men verwacht dat ik blijf investeren terwijl daar niets tegenover staat en dat kan dus niet." Bovendien stelt de directeur van Aquadam vast dat de trend op dit moment is dat watersport voor iedereen haal baar moet zijn en dat daarom de voorzieningen goedkoop en tege lijkertijd optimaal gehouden moe ten worden. Zo is er door het recreatieschap gesteld dat er bij de jachthaven een afsluitplaats moet komen. Een dok waar boten uit het water gehaald kunnen worden om te worden afgespoten waarbij de nodige milieuvoorzie ningen genomen zijn. De heer Nuisse is niet van plan een derge lijke plaats aan te leggen omdat er op korte afstand voldoende ande re mogelijkheden zijn en in zijn visie de jachthaven niet geschikt is voor de aanleg van een afspuit- plaats. Tijdens de feestelijke herope ning blijkt wel dat zowel de gemeente als Aquadam op positieve voet met elkaar verder willen gaan. Beide partijen en het recreatieschap zijn gezamenlijk nog in overleg over de mogelijke realisatie van het zogenaamde 'botel' wat de recreatie in het Rot- temerengebied ten goede moet komen. IZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! Momenteel worden heiwerkzaam heden ver richt voor de aanleg van de golfbrekers rondom de ligplaatsen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1