MmBohd Jongerenklankbordgroep geïnstalleerd Diederik Verbakei presenteert collectie tijdens FashionUnCut Zomerfeest peuterspeelzaal Kaarten bij Zang en Kleur Fietstocht Vrouwen van nu Opbrengst collecte Anjer Fonds Driebandenteam naar NK biljarten Kijk op internet!! \2*a(bate THUISKAPPER NODIG?? pwe HejaargangN. I nummer 926 ^fij I '3juni 2001 www.hart-van-holland.nl Bedrijfvolleybal zevenhuizen lees pagina 17 Bedrijfsbezoek Coenecoopcollege lees pagina 8 Actiedag voor Ethiopië lees pagina 15 I Zevenhuizen - Moerkapelle Zevenhuizen - Op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 14.00 uur wordt het jaarlijks zomerfeest van peuter speelzaal "De Zeven Dwergen" georganiseerd, in de gereformeerde tok. Er zijn tal van activiteiten: clown Zizero komt optreden, er kan een ritje met de paardentram gemaakt worden, touwtje trekken, grabbe len, schminken, vissen, een hapje en een drankje, de verkoop van groenten en fruit, tweedehands speelgoed en nog veel meer. Zevenhuizen- Vrijdag 15 juni is er kaarten bij Zang en Kleur. De aan vang is om 20.00 uur. Zevenhuizen- Op woensdag 20 juni willen de dames (bij droog weer) gaan fietsen. Vertrek om 19.00 uur vanaf het gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom. Moerkapelle- De collecte voor het Anjer Fonds heeft in Moerkapelle ƒ1725- gulden opgebracht. Collec tanten van rolling 90 en gevers wor den bedankt voor hun medewer king. Moerkapelle - Het driebandente- van bijartvereniging Moerka pelle, bestaande uit Danny van leeuwen, Niels van der Vlist en Roberto van Blerkum neemt zater dag 16 juni deel aan het NK biljar ten in Sportcomplex Merwesteijn Ie Nieuwegein. Om 9.45 uur stoten z'i af en om 18.30 uur tween zij of ze de nieuwe Nederlandse Kampi- °enen zijn. W°k'liik, '"*9000 Door Karin Heeren Zevenhuizen - Met een eerste ken nismakingsgesprek in het gemeen tehuis is de Jeugdklankbordgroep een feit geworden. Nog wat onwen nig en aanvankelijk nogal stil komen vijf jongeren bijeen, samen met wet houder Zijderhand, de ambtenaar voor jeugdzaken Leo van Vliet en Jacqueline van Veen namens de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. De groep is nog niet op volledige sterkte, maar toch wordt de sfeer al snel wat losser en brengen de jongeren punten in die voor hen van belang zijn. Het voorstel om te komen tot de oprichting van een Jeugdklankbord groep dateert van september vorig jaar. In een bijzondere raadsverga dering werd op 23 september, de gemeentedag waarbij het jeugdbe leid centraal stond, het voorstel aangenomen. Wethouder Zijder hand blikte terug op het proces tot op heden: "Het heeft daarna nog lang geduurd, eigenlijk te lang." In de voorstelronde gingen ook Leo van Vliet en Jaqueline van Veen in op hun werk en wat de jongeren van hen kunnen verwachten. De samenstelling van de klankbord groep is breed. Er zijn vele organisa ties en scholen aangeschreven met de vraag of zij iemand vanuit hun organisatie kandidaat wilde stellen. Ook is geprobeerd om een even wichtig aantal jongens en meisjes te vinden die in de groep wilde komen en ook zijn verschillende leeftijds groepen vertegenwoordigd. Dins dag 5 juni waren aanwezig: Marieke Hoeijmakers namens O.S.S., de twin tigjarige Wilbert den Hollander namens de gezamenlijke kerken in Zevenhuizen (Wilbert: "Maar ik zit ook nog in veel andere groepen zoals voetbal dus daar heb ik ook veel binding mee"), Wietse Wigbol ders namens de Rehobothschool in Moerkapelle en Remco Huisman namens de jongeren die vaak op straat en ook in de JIP-JOP bus te vinden zijn, samen met zijn vriend Emond Hagens. Twee aangemelde leden waren verhinderd. Met deze jongeren is de klankbord groep nog niet compleet. Er komen nog twee meisjes, beide leerling van de openbare basisschool 't Reiger- bos en een jongen namens de Gere formeerde Gemeente in Moerkapel le. Het is deze organisaties nog niet gelukt om de afvaardiging geheel rond te krijgen, maar naar verwach ting zal dit bij de volgende bijeen komst wel het geval zijn. Met negen jongeren is de klankbordgroep dan compleet. Er is geen afvaardiging uit de kern Oud Verlaat. De Nes- sevliet is gevraagd een kandidaat voor te dragen maar bij hen waren er geen leerlingen die hier interesse voor hebben'. Bij de volgende bijeenkomst, eind vein deze maand, worden er nadere afspraken gemaakt. De groep gaat dat beslissen hoe vaak zij bijeen komen, of er een voorzitter moet zijn en wie dat dan gaat worden. De jongeren kregen de nota jeugdbeleid uitgereikt. Jacqueline van Veen: "Het is niet de bedoeling dat jullie die uit je hoofd leren, maar als we hier.pra- ten over het jeugdbeleid vinden wij dat jullie op zijn minst de nota in bezit moeten hebben." Gespreks onderwerpen waren er ook vorige week dinsdag al voldoende. Doeltjes op de trapveldjes, klachten over geluidsoverlast, de skatevoorzie- ning aan de Leliestraat en de bank jes aan het einde van de Fabricius- straat. Verbazing was er over het toch grote aantal speelterreintjes. "Zijn er echt zevenenveertig?" In deze eerste bijeenkomst zijn er nog geen concrete voorstellen gedaan. Wethouder Zijderhand heeft uitleg gegeven over de besluit vorming bij de gemeente en dan met name het verschil met de besluitvorming thuis. Hij beloofde beter uit te leggen waarom sommi ge dingen zolang moeten duren. De verwachting is dat het begrip groter is op het moment dat bekend is waarom het soms zo lang duurt. Met betrekking tot de herinrichting van de ruimte bij de Leliestraat werd afgesproken dat in het overleg dat zal plaatsvinden met de omwo nenden er ook een delegatie van de jongerenklankbordgroep aanwezig zal zijn om hun standpunten en inzichten toe te lichten. Eind van deze maand komt de klankbord groep weer bijeen. ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! Door Karin Heeren Zevenhuizen - Het begon alle maal vorig jaar toen geheel tegen zijn eigen verwachting in Diederik Verba kei met zijn inzending de Frans Mole naar-prijs won. Deze prijs, een bedrag van vijf entwintigdui zend gulden, moest gebruikt worden voor het maken van een eigen col lectie. Deze col lectie, 'Fashion Battle' gena- md, wordt nu door Diederik gepresenteerd tijdens de FashionUnCut, een serie presentaties van mode zoals mode bedoeld is door de ontwerper. Diederik was zelf nogal verbaasd over het feit dat hij gewonnen heeft. Mijn ontwerpen zijn niet echt 'cou- ture-couture'. Ik heb gewonnen omdat de jury vond dat ik toch het meeste talent in huis heb om een nieuwe collectie te maken en op ori ginaliteit." Zijn deelname aan de Frans Molenaar prijs werd vooral gestimuleerd vanuit zijn school waar hij toen net afgestudeerd was, de Academie in Arnhem. Het win nen kwam ook onverwacht, Diede rik had net een baan geaccepteerd in Italië waar hij voor Diesel de kin- derlijn ontwerpt. In Italië is dan ook zijn coljectie tot stand gekomen. Vele uren, avonden, nachten en weekenden zijn gaan zitten in het tekenen, uitwerken en stikken van de modellen. Uiteindelijk heeft hij twintig outfits gemaakt die tijdens de FashionUnCut gepresenteerd worden. Een deel van de modellen zijn vrijdag 8 juni gepresenteerd tij dens de volgende editie van de Frans Molenaar-prijs. De gepresen teerde modellen zijn daarbij met groot enthousiasme ontvangen. Hij verwacht dan ook veel enthousias me tijdens de presentatie morgen bij Baby in Amsterdam. Met enige verbazing kijkt Diederik terug op het succes wat hij nu heeft. Het is nog maar twee jaar geleden dat hij samen met een andere studente vertrok naar Italië, geheel op goed geluk. Na een zeer moeilijke aanlooptijd waarin huis vesting, financiën en de taal grote barrières waren, kwam dan toch de ommekeer. Nu heeft hij een goede baan bij een toonaangevend jeans merk, woont en werkt met veel ple zier in Italië en vindt het leuk dat er in Nederland zo enthousiast op zijn collectie wordt gereageerd. "Wat ik maak is nogal extreem. Ik krijg daar om altijd twee extreme reacties. Of mensen vinden het werkelijk afschuwelijk of fantastisch. Er zit niets tussen."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1