Bewoners 'De Bruggen' vieren 1-jarig bestaan Molenaar Tineke van Tol helpt bij beperking wateroverlast Kyk op internet!! 24e jaargang nummer 941 26 september 200 ïïfêöaftfè GlD<SQ www.hart-uan-holland.nl THUISKAPPER NODIG?? Kaartavond Smurfenvoetbal Avondopenstelling streekarchief Nieuw seizoen in buurt centrum 'de Boog' Middenstand Boskoop trekt zonnig kopend publiek tijdens 23e braderie Nieuw clubhuis scouts St. Victor officieel geopend 'Van de Straat' wint Leids Festival van het Levenslied ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! Waddinxveen - Autoclub "De Gouwe Rijders" organiseert don derdagavond 27 september haar traditionele kaartavond. Het kla verjassen begint om 20.15 uur,! inschrijven vanaf 19.45 uur. Tij dens deze avond worden 4 rondes gespeeld. Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging, iedereen is van harte welkom. Na het kaarten zal er een prijsuitreiking plaatsvinden met leuke prijzen. Inschrijven bij: Hotel Café Restaurant "De Unie", Kerkweg-Oost 226 Waddinxveen Waddinxveen - Het voetbalseizoen weer begonnen, dus ook het smur fenvoetbal voor de allerkleinsten. Ben jij tussen de 3 en de 5 jaar dan kan je nu op een leuke manier alvast wat van het voetballen Ieren bij WSE. Onder professionele bege leiding van onze trainers kan men gaan proberen een bal te schop pen, te koppen, hoog te houden en nog veel meer. Het seizoen begint op zaterdag 29 september. Vanaf 11:00 uur kan iedereen weer het veld op voor een uurtje voetballen (geheel vrij blijvend). Voor informatie kunt u contact opnemen met Rianne van Leeu wen: 06-10470805 of met WSE: 0182-614710. Regio - Vanaf 1 september is het Streekarchief Hollands Midden aan Ide Groeneweg 30 weer op dinsdag avonden geopend van 18.30 tot |s21.00 uur. Belangstellenden voor I Kregionaal) historisch of genealo- l gvsch onderzoek, kunnen daarvoor I terecht in het streekarchief. De stu diezaal van het streekarchief is van 'dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 1 tot 17.00 uur geopend en op dins dagavond van 18.30 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden in de geschiede nis van voorouders die geleefd hebben in Waddinxveen of Zeven- huizen-Moerkapelle, kunnen hier voor de akten van de Burgerlijke Stand en de uitgebreide doop-, trouw- en begrafenisregisters raad plegen. Daarnaast zijn er in de stu diezaal vele foto's te bekijken en staan er jaargangen van plaatse lijke en regionale kranten op microfiche. Een uitgebreide biblio theek met regionale, historische en algemene naslagwerken staat vrij ter beschikking. Wie toegang heeft tot internet kan van tevoren veel voorbereidend werk op zijn bezoek aan de studiezaal doen. Op de website van het Streekarchief staan vele toegangen en indices op onder meer archieven, bouwteke ningen, foto's en de uitgebreide bibliotheek. Archiefstukken of boe ken, die uit de depots gehaald moeten worden, kunnen ingezien worden, mits zij dinsdag vóór 16.00 uur 's middags telefonisch of schriftelijk zijn aangevraagd. Het Streekarchief is gratis toegankelijk, oor meer informatie: 0182-521821 of www.rsnet.nl/sahm. Waddinxveen - Vanaf oktober zijn er volop activiteiten in buurtcen trum 'de Boog'. Op de 2e en 4e woensdag van de maand is er kin- aerinstuif van 13.30-15.00 uur voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De eer ste instuifmiddag zal in het teken van de herfst staan. De toegang bedraagt ƒ1,50. Op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur is er voor meisjes van 10 tot 14 jaar de mei denclub. De toegangsprijs is ƒ2,- Per keer. Woensdagmorgen is 'de joog' gereserveerd voor de hob- jyschilders. Iedere le en 3e vrij- 'lag van de maand is er bingo in de oog. De zaal gaat om 19.30 uur ;ipen„en de le bingoronde begint !m ^.00 uur. Op de 4e vrijdag van e maand is er klaverjassen. De zaal gaat dan open om 20.00 uur. invang 20.30 uur. Door Karin Jongkind Waddinxveen - Bijna een jaar geleden werd 'De Bruggen', het tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap, in de wijk Zuidpias feeste lijk geopend. Om dit heugelijke feit te vieren organiseerden de medewer kers van 'De Bruggen' afgelopen zaterdag een groot feest. Niet alleen voor de eigen bewoners, maar ook voor de bewoners uit de buurt. Met straattheater, Oudhollandse spelletjes, een rommelmarkt, muziek en veel kramen voor versterking van de inwendige mens werd het voor veel bewoners van 'De Bruggen' een onvergetelijke dag. Maar ook de kin deren uit de buurt beleefden veel plezier aan het ballengooien, pijl en boog schieten en de popcorn- en suikerspinkraam. Ook de zon liet zich geregeld zien, wat het spelple- zier uiteraard vergrootte. Naast de bewoners en hun familieleden en (veelal jonge) buurtbewoners bracht ook burgemeester Jonkman een bezoek aan 'De Bruggen'. Integratie De vestiging van 'De Bruggen' in Waddinxveen is onderdeel van een Stichting die ook in onder andere Zwammerdam en Nieuwveen ver zorging biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. De Wad- dinxveense instelling is de hoofd vestiging van deze Stichting en biedt plaats aan ongeveer tachtig verstandelijk gehandicapten. De gehandicapten wonen in een gewo ne woonwijk en maken veelal gebruik van reguliere diensten en voorzieningen. Integratie met de buurtbewoners is daarom van groot belang. Om die reden is het com plex, wat naast de woonblokken ook een dag- en activiteitencentrum ook een aantal speelvoorzieningen be slaat, voor iedereen toegankelijk. Kinderen uit de buurt spelen vaak in deze speeltuinen en voor een aantal dagelijkse activiteiten zoals een bezoek aan tandarts of zwem bad of het geven van eten wordt regelmatig een beroep gedaan op vrijwilligers uit de buurt. De bewo ners kunnen op die manier een zo normaal mogelijk leven leiden. Door Ron Krul Zevenhuizen - Door de enorme re genval op woensdag 19 september waren met name in het westen van Nederland de waterstanden sterk gestegen. Ook in het gebied van Schieland was sprake van waterover last. Hoewel het hoofdafvoersysteem van Schieland op zich goed functio neerde is door het Hoogheemraad schap een beroep gedaan op o.a. de molens van de molenviergang om extra capaciteit te leveren bij het afvoeren van het overtollige water. Tineke van Tol is één van de weini ge vrouwelijke molenaren die ons land rijk is en sinds 1995 verbonden aan de onder-middel molen van de molenviergang. Ook haar molen draait al een aantal dagen op volle toeren om de sterk gestegen water stand terug te dringen. De liefde voor de poldermolen zit bij Tineke erg diep. Na een opleiding van 2,5 jaar zag ze dan eindelijk midden jaren negentig haar droom in ver vulling gaan. Het leuke aan het vak molenaar vind ze o.a. het werken met een oud werktuig dat op basis van natuurlijke krachten haar werk doet. Tineke heeft dan ook iets met de wind en dan met name de zuid westenwind. In Tineke's monumen tale woonkamer waar elke wiekslag te horen en te voelen is, krijg je inderdaad respect voor deze natuurlijke krachtbron. Normaliter draait de molen van Tineke van Tol eens in de 14 dagen, enerzijds voor het behoud van de molen en anderzijds ten behoeve van het toerisme. Tineke vindt het een eer om molenaar te zijn. Daar naast is een zeer prettige bijkom stigheid dat de sfeer tussen de molenaars van de molenviergang uitstekend is. Tineke wordt dan ook erg gewaardeerd door haar collega molenaars. Eén van de andere molenaars (ondermolen) is Jan Springer. Ook de molen van Jan draait al een aan tal dagen op volle toeren. Daar waar de bovenmolen, de onder-middel en boven-middel molens een gemaal hebben, heeft de onder-molen van Jan een pomp. De 4 molens bij elkaar hebben de laatste dagen de waterstand al aardig doen afnemen. Jan vertelt dat het vak molenaar eigenlijk een hobby is. Daar waar Tineke van Tol overdags werkzaam is in de bejaardenzorg, oefent Jan het beroep van docent uit. De molens vallen zo vertelt Jan onder het Hoogheemraadschap die de molens en bijbehorende zomer huisjes in stand moeten houden. Aangezien de molens en biotopen veel onderhoud behoeven en het Hoogheemraadschap niet altijd de benodigde financiën ter beschikking heeft, werd destijds door oud burge meester van Gent van Zevenhuizen, de Molenvriendenclub opgericht. Deze club met een paar honderd leden springt waar nodig financieel bij en bewaakt zodoende mede de staat van onderhoud van de molens. De molens zijn alle monumenten en zijn gebouwd tussen 1722 en 1792. Het is prachtig om te zien hoe al deze molens hun steentje nog bij kunnen dragen bij de beperking van de wateroverlast. Met het zicht op de molens met hun krachtige klap pende wieken in een half bewolkte hemel, begrijp ik ineens de twinke ling in de ogen van Tineke van Tol en Jan Springer als zij vertellen over het mooie van hun molenaarsvak.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1