Groen links blij met krakers Taizé-vieringen 1 Kinderboekenweek feestelijk van start NBvP Vrouwen van Nu isco in "De Paddestoel" NBvP Vrouwen an Nu Sprekende Stenen Koffieochtend in Benthuizen Herfstwandeling NEFIT- Rabobank onderzoekt communicatiekracht advertentiepagina Vraagtekens bij noodbehuizing scholen Zuidpias Commissaris van de Koningin bezoekt Rijnwoude www.eitens.nl makelaardij o.g. CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. THUISKAPPER NODIG?? u&IestBiS, NVM Waddinxveen - Vrijdag 12 oktober 47 a.s. beginnen de Taizé-vieringen weer in de Sint Victorkerk. Om 19.30 uur begint het inzingen, de j viering om 20.00 uur. Via de zij ingang kunt u de kerk binnengaan, j Door Karin Heeren Regio - Met verschillende activiteiten door de gehele regio is woensdag 3 oktober de Kinderboekenweek van start gegaan. Op vele scholen bij de verschillende bibliotheken binnen de regio wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan het thema van dit jaar:hobby en vrije tijd'. Moerkapelie - Wanneer iemand door ziekte of ongeval volledig doof wordt verandert het leven volkomen. Hoe ga je daarmee om? ommuniceren met mensen die plotseling doof worden hoe doe je dat? Heeft het leven na het doof worden nog wel zin? Vrouwen van nu in Moerkapelie organiseert op woensdag 17 oktober een lezing j ver piotsdoofheid. Mevr. Y. Kemink komt uit eigen ervaring vertellen hoe zij daar mee om gaat. "et belooft een interessante en leerzame avond te worden. Intro- j ducés betalen f. 7,50. addinxveen - Voor de jeugd van 9 i tot en met 14 jaar is er vrijdag 19 ktober weer disco in "De Padde stoel". "De Paddestoel" wordt deze keer net een echte discotheek met extra veel goede muziek en een extra grote lichtshow, ook is er weer een loterij. Géén voorverkoop van kaartjes en de openingstijden zijn an 19.30-10.00 uur. Entree 2 gulden. Benthuizen - De voordracht over Belie van Zuylen op de oktober afdelingsavond van Vrouwen van Nu afd. Benthuizen gaat niet door. De knutselavond met de Tuinclub wordt een maand naar voren geschoven. Daarom wordt men verzocht een mesje mee te nemen op 10 oktober. Voor inlichtingen 079-3427646. Boskoop - Aan de hand van sym bolen op de grafstenen van de uit 1614 stammende begraafplaats in Ouderkerk a/d Amstel, zal de heer Hagenaar op dinsdag 16 oktober vertellen over de geschiedenis van de Portugese Joden in Nederland. De avond wordt gehouden in de Brug" aanvang 20.00 uur. De toe gang is gratis voor NWH leden, niet leden betalen 5,-. Benthuizen - Er zal weer een koffie ochtend worden gehouden op woensdag 17 oktober in "De Bron", Dorpstraat 48 (achter de Ned. Herv. Kerk) in Benthuizen van 9.30- 11.15 uur (vanaf 9.00 uur is er kof- ne). De spreekster is Tjitske Lem- stra en het onderwerp is: "Moeder zi;n tussen ideaal en werkelijk heid". Er is kinderoppas aanwezig ®h er wordt gecollecteerd voor de ■DK, er zal ook een "kado-tafel" van de VBOK aanwezig zijn. Voor nlichtingen 079-3313817. addinxveen - De werkgroep Na- uur- en Milieu-Educatie in Waddinx- veen organiseerd op zaterdag 13 oktober een wandeling onder bege- eiding door het Gouwebos en langs de Voorofsche polder. De wandeling neemt ongeveer 2 uur in beslag en begint om 14.00 uur aan het "einde van de Alberdingk Thijmlaan in Waddinxveen. Aangeraden wordt een verrekijker mee te nemen. In Zevenhuizen werden de jongste kinderen van openbare basisschool 't Reigerbos voorgelezen door een groot aantal ouders. In groepjes zaten de kinderen ademloos te luisteren naar prachtige verhalen. Het voorleesontbijt werd afgesloten met een plakje koek en een lekker glaasje limonade. Het thema hobby is voor de allerkleinsten nog een moeilijk begrip. Veel kinderen den ken dat stofzuigen een hobby is omdat zij het hun vader of moeder vaak zien doen. Een aantal ouders komt tijdens de kinderboekenweek de kinderen wat vertellen over hun hobby zodat het voor de kinderen wat duidelijker wordt wat nu precies een hobby is. Een ouder komt bij voorbeeld iets vertellen over schil deren en weer een andere ouder over molens en molenaar zijn. De kinderen van de eerste twee groe pen brengen ook nog een bezoek aan de bibliotheek in Zevenhuizen. Bij de Waddinxveense bibliotheek was woensdagmiddag de stripteke naar Peter Koch te gast. Hij heeft een groot aantal kinderen de fijne kneepjes van het striptekenen uitge legd. Het uitvergroten van de uiter lijke kenmerken en het benadrukken van de emotie. En hoe een groot aantal plaatjes uiteindelijk een ver haal wordt. De figuren moeten dui delijk herkenbaar zijn en het verhaal kort en simpel. Ook vertelde hij zijn publiek dat de omgeving van de stripfiguren zo simpel mogelijk moet zijn omdat de grap dan gelijk opvalt. Hij hield zijn leerlingen voor een uurtje voor dat een strip begint met een stripfiguur die een duidelijk her kenbaar voorkomen moet krijgen. Daarna mochten de kinderen zelf ook aan de slag. Zij kregen de op- Zoekt u een gebruikte auto? Kijk op: Boskoop - "Ik ben blij met de kra kers die thans het pand Zuidkade 151 bewonen. Zonder deze mensen zou deze voormalige directeurswo ning van het Gasbedrijf allang zijn ingestort". Tot deze uitspraak komt Wim van Breemen, fractievoorzitter van Groen Links in Boskoop, die zich niet kan vinden in het plan van de gemeente om het pand te slopen om ruimte te maken voor een nieuw te bouwen wijk. Gemeentesecretaris J. Perfors: "Ik kan niet ontkennen dat het gaat om een pand met cultuurhistorische en architectonische waarde en ik begrijp ten volle de tegenstand, die sloop van dit pand oproept. Het is echter financieel niet haalbaar." Vrijwel iedere Boskoper die een warm kloppend hart heeft voor cul tuur en historie, ontsteekt in woede bij het horen van het woord 'sloop'. Een andere Boskoper, zoals tijdens de inwonersavond van vorige week in het gemeentehuis, vat zijn mening aldus samen: "Slopen en bouwen." Tijdens de gemeenteraadsvergade ring van 18 oktober wordt een defi nitief oordeel gevormd. Het touwtrekken begon in de jaren zeventig, toen het aanvankelijk riante, maar nu nogal verpauperde hoekpand aan de Gouwe door de toenmalige directeur van het Gasbedrijf werd verlaten. Het stond op een stuk GEB- grond, ter grootte.van 0,85 ha, verge lijkbaar met twee voetbalvelden. Alles in eigendom van de gemeente Bos koop, die ook het oog heeft laten val len op een even groot, belendend stuk grond, in eigendom van het Hoog- heemraadschap Rijnland. Vervelende bijkomstigheid is, dat de grond van de GEB-kavel zwaar is verontreinigd, evenals het grondwater. Van Breemen: "Ik weet niet of de grond onder die directeurswoning nu ook zo'n last heeft van verontreini ging. Dat pand kun je in mijn visie rustig laten staan en integreren in nieuwbouw. Een architect die dat niet kan, is in mijn ogen een slechte archi tect. Er zijn in Nederland voorbeelden genoeg, waarin het goed gebeurde." De gemeente, per definitie voorstan der van sluitende begrotingen, heeft nu in de HBG een ontwikkelaar gevonden die de grond gratis wil opschonen, maar in ruil daarvoor wel de vrijgekomen grond wil bebou wen. Bij voorkeur beide kavels. Perfors: "Er waren inderdaad twee gegadigden, die de voormalige di- h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 Ook 's avonds bereikbaar 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR dracht om hun buurman te tekenen met zo weinig mogelijk lijnen en zo veel mogelijk uitdrukking. Nadat de kinderen hun tekening weer hadden ingeleverd kreeg degene waarom het hardst geklapt werd een prijs. Uiteraard een stripboek. Peter Koch is freelance striptekenaar. Hij heeft onder andere gewerkt voor de studio van Jan Kruis die bekend is geworden met zijn strip Jan, Jans en de kinderen. Peter Koch komt tijdens de kinderboekenweek ook in de bibli otheek in Boskoop op vrijdag 12 oktober van 15.45 tot 16.45 uur en in Zevenhuizen op zaterdag 13 oktober van 11.30 tot 12.30 uur. 0180-631206 Zevenhuize recteurswoning wilden kopen en restaureren. De gemeente is daar echter niet op ingegaan, gezien de kosten die voor de verontreinigde grond moeten worden betaald. De HBG doet het gratis." Van Breemen: "Wanneer de HBG gaat bouwen en dus slopen, bete kent dat voor de gemeente meer winst. Blijft het omstreden pand behouden, dan moet de gemeente genoegen nemen met minder winst. En of de grond onder dat keurig bewoonde pand nu ook zo ernstig vervuild is, geloof ik niet. Het staat ver van de voormalige bedrijfster reinen. Dat zal toch ten minste goed moeten worden onderzocht." Gemeentesecretaris Perfors voorziet nog een lange weg te gaan. "Eerst moet het pand worden ontruimd, want ook krakers hebben rechten en daarin moet worden voorzien. Dan volgt overleg met het Hoogheemraad schap en dan pas kan worden beke ken of beide kavels in één keer kun nen worden bebouwd, of gefaseerd." Wim van Breemen: "Groen Links is niet tegen bouwen. Juist niet, omdat er sprake is van dure, exclusieve woningen. Daarin kan de voormali ge directeurswoning uitstekend worden opgenomen." ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! --r*r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1