Badmintonvereniging Zevenhuizen viert 25-jarig bestaan Politiesurveillanten blijven ra wfoaftte mm if"1 K'ïk op internet! Room 101 Orange Sunshine in De Tunnel Cursus EHBO Borstvoeding en voeding Oliebollen op de kerstmarkt in Benthuizen Rommelmarkt Concert |jn kerstsfeer 24ë jaargang nummer 951 5 december 2001 qqöq www.hart-van-holfand.nl OUW «FTJ CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Nieuwe aanpak www.eitens.nl MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYLISTES AAN HUIS Politie Hollands Midden wil contracten met gemeenten afbouwen Een tuin met een zilveren randje makelaardij o.g. Vincent Geert wint de Comedy Talent Tour Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar NVM r> Boskoop - Zaterdag 8 december zijn de bands "Room 101" en "Orange Sunshine" in de Tunnel. "Room 101" is een Rotterdams trio. De sound doet denken aan die van een punkband, maar zij brengen meer dan punk alleen. "Orange Sunshine" is een band van doorgewinterde rockers. Entree vanaf 22.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle - Het Rode Kruis Zevenhuizen/Moerka pelle start een nieuwe cursus EHBO op maandag 7 januari. Voor informatie 079-5932161. Moerkapelle - De voeding van de moeder en de overgang van borst voeding naar vast voedsel voor de baby. Daarover wordt gespro ken tijdens de maandelijkse regio nale bijeenkomst van de Borst voedingorganisatie LLL op dins dag 11 december bij Ria Kaas hoek, Abr. Kroesweg 10 in Moer kapelle. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, kost vijf gulden en ook baby's zijn welkom. Voor tele fonische hulp bij en informatie over borstvoeding 079-5932689. Benthuizen - Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december wordt een kerstmarkt gehouden in molen en romdom molen De Haas. De bekende oliebollen, gebakken naar het oude, beproefde recept met origineel molenmeel, worden ook dit jaar gebakken en ver kocht. (Bestellingen kan men doorbellen: 079 3410249 of 079 3415699). De opbrengst is voor "Hart voor Malawi", een HGJB/GZB project v°or één van de armste landen ter wereld. Het project richt zich I °P het aids-preventiewerk. [tegio - De rommelmarkt van Kiwanis Club Gouda is 10 decem ber geopend van 9.00-13.00 uur, *est 13-19, Gouda. De leden zet ten zich belangeloos in zodat de opbrengst kan worden bestemd voor een goed doel. Overtollige spullen kunnen inleverd worden. H-J.J. Overgaauw 0180-638168 of W.P. Wildeman 0186-602965. ',;:'1dinxveen - Op vrijdag 14 december organiseert muziekver- en|ging Concordia een kerstcon cert met medewerking van het jjJgemeen gemengd koor Krea Musica en het themakoor His Revolution van de St. Victorkerk. Pe lwee koren en het harmonieor- est zullen tijdens deze avond een oeervol en gevarieerd programma en gehore brengen, waarbij geza menlijke muziekwerken in kerst eer afgewisseld zullen worden °w samenzang en door het ten gehore brengen van muziekwer- n door het orkest of de koren een. Daarnaast treden drie s°bsten op. fw concert wordt gehouden in de "ntmoetingskerk aan de Groens- »oorde en begint om 20.00 uur, de is open vanaf 19.30 uur. De zün8^8 bedraaSt /10,-. Kaarten ain !e ^erkrÖgen bij de Mulder (lij, Passage 57 of telefonisch: de( f r en aan de deur °P 14 Door Ron Krul Zevenhuizen - Afgelopen zaterdag pakte badmintonvereniging Zeven huizen flink uit. In verband met haar 25-jarig bestaan was er in dorpshuis Swanla voor jong en oud van alles te doen. Peter Alkemade en Roos Klootwijk hadden er wer kelijk alles aangedaan om een groots feest te organiseren. De badmintonvereniging Zevenhui zen telt zo'n 60 leden die bijna alle maal op het feest aanwezig waren. De festiviteiten begonnen met een spellencircuit waarbij de voor deze gelegenheid samengestelde teams, het tegen elkaar opnamen bij spel len zoals stokvangen, darten, puzze len en sjoelen. Uiteraard waren er ook enkele badmintonactiviteiten waarbij de nodige vaardigheid ver eist was. De teams streden om prij zen die speciaal voor dit jubileum ter beschikking waren gesteld door enkele sponsoren. Na dit sportieve gebeuren was er tijd voor een verrassing. Twee zeer goede badmintonspelers die uitko men in de le en 2e divisie waren uit genodigd om een demonstratie te geven. Dit werd zeer gewaardeerd gezien de vele open doekjes dié de spelers ten deel vielen. Badmintonvereniging Zevenhuizen is in principe een recreatieve vereni ging. Het plezier van de leden staat te allen tijde voorop. Toch wordt nihil «jen ook aan diverse competities meege daan. De leden van de vereniging worden getraind door Patricia van Daal. Naast trainingen en deelname aan de competitie, organiseert de vereniging voor haar leden allerlei toernooien. Na de badmintondemonstratie had den de meesten toch wel trek gekre gen. Ook daar was door Peter en Roos op gerekend. Voor iedereen was er lekker eten beschikbaar waar van goed gebruik werd gemaakt, 's Avonds kon men zich uitleven in het spelletje "hints" en zijn of haar zangtalenten presenteren via het populaire karaoké. Het was tot in de late uurtjes erg gezellig. Wie de komende 25 jaar wil meema ken bij deze badmintonvereniging, kan zich opgeven bij Roos Klootwijk: 0HM228835 of bij Peter Alkemade: 0180-631826. Zoekt u een gebruikte auto? Kijk op: Zie onze advertentie elders in deze krant! Regio - "Politiesurveillanten doen goed werk. We willen helemaal niet van ze af. Wel blijkt na enkele jaren dat de contracten, die Politie Hollands Midden met verschillen de gemeenten heeft afgesloten over de inzet van deze politie medewerkers, niet werken. Van die contracten willen we wel af. Natuurlijk moet dan nog wel beke ken worden hoe we toezichttaken dan gaan regelen. "Commissaris Van Ooik, portefeuillehouder poli tiesurveillanten van Politie Hol lands Midden, vindt het onverant woord om elkaar tegen elke prijs aan de afgesloten contracten te houden. Met verschillende gemeenten heeft Politie Hollands Midden in het verle den afspraken gemaakt over de inzet van politiesurveillanten. Naar het toezicht dat zij uitoefenen is heel veel vraag. En daar is vorig jaar een probleem ontstaan. Een aantal sur veillanten is doorgestroomd naar de functie van agent - een functie waar ook sterke behoefte aan is. De wer vingsinspanningen om nieuwe sur veillanten te vinden, hebben niet genoeg resultaat. Er zijn daarom onvoldoende surveillanten om de in de contracten met gemeenten afge sproken uren ook echt in te vullen. Wanneer de partners elkaar toch aan de contracten binden, ontstaat de situatie dat agenten de toezichttaken in de gemeenten gaan uitvoeren, ter wijl politiewerk met een hogere prio riteit, zoals woninginbraken of geweldsaangiften, moet wachten. Een dergelijke situatie vindt Politie Hollands Midden onverantwoord. Bovendien blijkt dat de in de contrac ten afgesproken vergoeding de kosten van de inzet niet dekken. Geld dat Politie Hollands Midden liever aan andere zaken zou besteden, gaat op aan de inzet op toezichttaken. Politiesurveillanten blijven deel uit maken van Politie Hollands Midden. En ook de werving van politiesurveil lanten gaat door. Een bestuurlijke werkgroep buigt zich over hoe op een andere manier aan de vraag om toe zicht tegemoet kan worden gekomen. h ovens Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1