L WW) AAI De euro is van ons allemaal! Kijk op internet!! Popkoor Mikado zoekt zangers/ zangeressen ïïfêföaÉfe üüMÏ SILOOS 'Bïl Seniortrainers blijven bij Floreant Coming-out weekend 30+ Dier vermist of gevonden? Kaartverkoop 'Boskoop in Classic' 'C2°0 24e jaargang nummer 954 3 januari 2002 www.hart-van-holland.nl CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Wintershow Rolling '90 Kraamzorg Gouda e.o. draait succesvol heeft nieuwe voorlichter Boskoop - De heren Cees Verbree en Bert Kouer zijn voor het twee de jaar werkzaam als trainer bij de zaterdagafdeling van voetbal vereniging Floreant. In de gesprekken met de technische commissie en het bestuur is overeengekomen minimaal een jaar door te gaan. Bas Janssens, die de zondagselectie onder zijn hoede heeft, besloot eveneens nog een jaar door te gaan. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 februari wordt door het CHJC, vereniging van Christelijke Homo's en Lesbiennes, een Coming-out-weekend gehouden. Het is bedoeld voor iedereen van 30 jaar en ouder, die uit wil komen voor zijn/haar homo- of lesbisch-zijn. Voor meer informatie en/of aan meldingen: 030-2899546 of 0182- 610995 (Zie ook: www.chjc.nl) Bel Amivedi: 010-5121937. Boskoop - De voorverkoop van toegangskaarten voor het licht- klassieke concert "Boskoop in Classic" aanstaande zaterdag 5 januari, is inmiddels in volle gang. Aan dit concert doen de solisten Lisette Emmink (sopraan), Carla Bos (harp) en Den Kramer (orgel) mee, alsmede de koren 'Cantare' en de Chr, Gem. Zangvereniging 'Hosanna'. De algehele leiding is in handen van Ben Kramer. Kaarten voor dit concert ad euro 7,94 zijn verkrijgbaar bij de voor verkoopadressen, te weten: 'Pri- mera Groenendijk' in de passage aan de Koninginneweg lid en bij de 'VVV Boskoop* aan de Reijers- koop 54. De eventuele overgeble ven kaarten worden verkócht aan de zaal (open vanaf 19.15 uur). Het concert vindt plaats in de 'Boskoopse Veiling' aan de Middelburgseweg 88a en begint om 20.00 uur. Benthuizen/Regio - Popkoor Mikado bestaat uit een groep mensen die het gewoon leuk en gezellig vindt om bekende num- mers te zingen. Zingen als ont spanning. Het koor verzorgt af en toe een optreden. Een stemtest doen of de nood zaak noten te lezen, daar hebben we bij Mikado nog nooit van gehoord. Eenvoudig thuis met een oefencassette je eigen stem- partij oefenen. Elke dinsdag avond zingt de groep van 20.00 tot 22.00 uur in partycentrum De Tas aan de Dam 3. Voor nieuwsgierigen wordt op dinsdag 15 januari een inloop avond gehouden. Voor meer informatie: Thea Ver geer, Zevenhuizen, 0180-632899. Jonkman kijkt terug op 2001 Door Karin Jongkind Waddinxveen - 2001 is een veelbewogen jaar geweest! Het eerste jaar van dit nieuwe millennium was soms schokkend. De terroristische aanvallen van 11 september op het World Trade Center in New York vormen hierin natuurlijk het tragische dieptepunt. Maar ook dichter bij huis gebeurde er veel. Gelukkig waren de nieuwsfeiten van 2001 in het algemeen positief, ook in onze regio. Met burgmeester Jonkman blikten we terug op een bijzonder jaar, met hoogte- en dieptepun ten. Maar Jonkman is een man, die graag voor uitkijkt. "Je moet leren van je fouten, maar daar niet té lang bij stil blijven staan. Waar nodig verbeteringen toepassen en positief denken. Er komen in deze tijd ongelooflijk veel zaken op ons af. Nieuwe ontwikke lingen op ICT gebied maken de wereld steeds kleiner. Tegelijkertijd worden mensen steeds afhankelijker van elkaar. De terreur ligt om de hoek. Dat heeft 11 september ons wel geleerd. Ik hoop dat we met z'n allen in 2002 wat vaker positief denken, praten én doen. Dat kan je dicht bij huis zoeken. In je eigen straat, buurt of gemeente. Waddinxveen is een prachtig dorp met veel kwaliteiten. Niet té klein, maar zeker ook niet té groot. Je herkent de mensen en de cohesie in de gemeenschap is groot. Het bloeiende verenigingsleven is hiervan een uitstekend voor beeld." Hoogtepunten Waddinxveen kende een aantal hoogtepunten in 2001. Een aantal daarvan heeft een infrastructureel karakter. De aanleg en uitbreiding van de 'Lightrailverbinding' tussen Gouda-Waddinxveen- Alphen en Lei den was in 2001 een 'hot item'. In december 2002 wordt met deze Rijn- Gouwelijn een proef gedaan. Hier mee krijgt de regio een betere open baar vervoerverbinding. Ook werd er een nieuwe impuls gegeven aan de plannen voor de nieuwbouwwijk Triangel. Jonkman: "De ontwikkeling van Triangel leek op provinciaal niveau weggeschoven te gaan wor den. Wij hebben de handen ineen geslagen met Gouda, dat vecht voor de aanleg van de wijk Westergouwe en onze acties zijn gehonoreerd. In januari van het afgelopen jaar kre gen zowel Waddinxveen als Gouda groen licht van de Commissaris van de Koningin. Triangel zal in de toe komst een grote rol gaan spelen in ons dorp, met name voor starters en doorstromers. Maar er zijn ook plannen om een aantal bedrijven naar Triangel te verplaatsen. Uiteraard moet dit allemaal nog nader uitgewerkt worden." Wad dinxveen heeft momenteel 2700.0 inwoners. Met de komst van Trian gel zullen daar in de komende twin tig jaar ruim 6000 mensen bijkomen. In het veelbesproken centrumplan werd ook een doorbraak bereikt in 2001. Op 4 juli keurde de gemeente raad het ambitieuze 'nieuwe' plan goed. Jonkman: "Over het centrum van Waddinxveen is al veel gezegd en geschreven. Er wordt al jaren met man en macht gewerkt. Waar ik blij mee ben is dat er nu een plan ligt dat het hele centrum betreft. Niet alleen de Passage, maar het hele gebied van de Gouwe tot de Petteplas. Het is een aansprekend plan, dat met realiteitszin is ontwik keld. Het behelst zowel winkels als woningen, parkeervoorzieningen en een multifunctioneel centrum." Leefbaarheid en beheersing De leefbaarheid stond in Waddinx veen centraal in het afgelopen jaar. De jaarlijkse gemeentedag én de schoonmaakdag in septembér moe ten wat Jonkman betreft zeker een vervolg krijgen. "Er is in 2001 een start gemaakt met het wegwerken van achterstanden in het wegenon- derhoud en het onderhouden van groenvoorzieningen. Er is een beheerskwaliteitsplan ontwikkeld, wat in 2002 verder gestalte zal krij gen. Uiteraard zal dit ook gevolgen hebben voor de veiligheid in ons dorp." In het kader van de veiligheid werden ook nog andere acties geno men. Het rampenplan werd geactua liseerd en de gebruiksvergunningen voor de horecagelegenheden aange scherpt. Deze werden in 2001 ook ingevoerd bij verenigingen en scho len. Een ander aspect wat de leef baarheid sterk vergroot is het ver enigingleven. Jonkman is trots op het bloeiende verenigingsleven in Waddinxveen, dat voor een groot gedeelte draait op vrijwilligers. De avond, die uit waardering voor deze vrijwilligers georganiseerd werd in sporthal De Dreef was een groot succes. "Het verenigingsleven moet een plek krijgen in het gemeentebe leid. Er worden steeds strengere eisen gesteld op het gebied van horeca- en milieuvoorzieningen en verenigingen moeten daarbij onder steund kunnen worden vanuit de gemeente. Dit zou wat mij betreft in een nieuw collegeprogramma opge nomen moeten worden." Toekomstvisie Burgmeester Jonkman kijkt graag vooruit. Binnen het college van B W en in de gemeenteraad wordt volop gediscussieerd over de toe komst. Waddinxveen is bezig een toekomstvisie te ontwikkelen voor de komende vijftien jaar. In het komende half jaar worden ook de burgers en maatschappelijke organi saties bij deze discussie betrokken. Jonkman: "in 2002 moet duidelijk worden, waar de gemeente wil staan in 2015. Handen en voeten geven aan een gemeenschappelijke droom, noem ik dat altijd maar. De leefbaarheid en duurzaamheid van onze omgeving staan daarbij cen traal. Daarom is het een discussie die iedereen aangaat." ,nderdaij 3 januari 2002 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie jftaaisV voor inwoners, verenigingen en besturen, ondernemers en winkeliers uit Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verloot. 9e receptie wordt gehouden in Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 in Moerkopelle tussen 19.30 en 21.30 uur. IVij hopen u hierbij graag te ontmoeten en 2002, een jaar van verwachte veranderingen officieel in to luiden! vlaast'het uitwisselen van nieuwjaarswensen onder het genot van een hapjej m een drankje kunt u rekenen op een feestelijk programma. ^Wtffsf-de nieuwjaarstoespraken door burgemeester drs. J.D. Westendorp ejj p^clc voorzitter van de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle, dhr. A Lamot zijn er optredens door viswijvenkoor Sootjeviscli en de Zeven (Muzen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Fotoclub Moerkapelle de i immcht met haar jubileumfototentoonstelling. Het is een overzicht^ toonst^j^^C^^ftt am^tew^^^ftf^ "A' ...maar euro's kwamen oudejaars nacht nog niet uit de pinautomaten. Echt een probleem was dit niet voor het uitgaanspubliek. Het nachtleven hield het deze avond nog bij de gul den. in de loop van de de volgende dag waren er bij de geldautomaat wel euro's beschikbaar, in de afgelopen drie euro-dagen heb ben zich voor het winkelend publiek geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Ach, die euro, die went snel genoeg!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1