fti1ÈH LAATSTE KEER Extra korting! Startschot voor een jaar van veranderingen tijdens druk bezochte nieuwjaarsreceptie Ipg GROOT AANTAL MEUBELEN CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. VAN BEKENDE MERKEN! Ons magazijn: Verbreepark 10 Benthuizen Voorverkoop jeugddisco CDA-nieuwjaars- bijeenkomst Jaarvergadering Vrouwen van Nu Kindermiddag in De Tas Laatste kaarten Mega Streetdance Manifestatie 2002 DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: SWW geeft computers weg ml A 'Bronzen Conifeer' Boskoop uitgereikt Parklaan in Boskoop vrijdag 11 januari 2002, 19.00 - 21.00 uur Leolux, Cispen, Montis, Artifort, Harvink, Minotti, Gelderland, Pastoe, Lattoflex, Zevenslaper, jade, Dunfopillo, Heidense, 3B, Muileman, Roskam, Potter en Wade. tel. (079) 33112 00 Zie pagina 11 Zie pagina 13 Zie pagina 13 Een optreden van Sootjevisch was onderdeel van de receptie. Zuidpias zal volgens de burge meester bepalend zijn voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapel- le. Samenwerking zal in dit project de rode draad vormen. vervolg op pagina 8 °ferie^ Waddinxveen - Vrijdag 18 januari van 19.30 tot 22.00 uur is er een disco in De Paddestoel voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar. De voorverkoop van entreekaar tjes vindt plaats op maandag 14 januari van 19.30 tot 20.00 uur in het gebouw van De Paddestoel. De entree bedraagt 1 -. Regio - De CDA-afdelingen van Bergschenhoek, Berkel en Roden rijs, Pijnacker-Nootdorp, Bleis- wijk en Zevenhuizen-Moerkapelle en het CDA-Oostland houden zaterdag 12 januari een nieuw jaarsreceptie. Belangstellenden zijn van harte welkom van 16.00 tot 18.00 uur in het Parochiehuis aan de Hoefweg 53 in Bleiswijk. Zevenhuizen - De jaarvergade ring van de Vrouwen van Nu, afdeling Zevenhuizen, wordt gehouden op maandag 14 januari in zorgcentrum De Zevenster. Aanvang 20.00 uur. Na de pauze vertellen de heer en mevrouw Hordijk-Vis over homeopathie en de werking van Reiki. Benthuizen - De stichting Evene menten Commissie Benthuizen begint dit jaar met een kinder middag. Op woensdagmiddag 16 januari word partycentrum De Tas omgetoverd tot een spelletje sparadijs. Er zullen deze middag verschillende spellen te spelen zijn zoals Mikado, Twister, Vier op een Rij etcetera. Alle kinderen van zes jaar en ouder zijn welkom vanaf 14.00 uur. De entree bedraagt 2. Regio - De kaartverkoop voor de AA-Drink Mega Streetdance Mani festatie die op zondag 24 februari in de Goudse Schouwburg wordt gehouden loopt als een trein. Op dit moment is er slechts een beperkt aantal kaarten beschik baar bij de kassa aan de schouw burg of bij Fit Fun Sports in Moordrecht. Aan deze streetdance manifesta tie doen 12 sport- en dansscho len uit/ie regio mee met in totaal meer dan 500 dansers. Streetdan ce is nog steeds heel erg populair en het niveau in Nederland is hoog. Dit jaar heeft de Mega Streetdan ce Manifestatie voor het eerst een thema, zodat alle groepen hun dans, kleding en muziek hier op afstemmen. Het thema "The Nightmare" zal worden vertolkt door heksen, spoken, mummies, maffia, kortom allerlei figuren die in nachtmerries rondspoken. Voor meer informatie: www.fitenfunsports.nl Door Ron Krul Moerkapelle - De jaarlijkse nieuw jaarsreceptie voor inwoners, vere nigingen en besturen, onderne mers en winkeliers uit Zevenhui zen, Moerkapelle en Oud Verlaat was een druk bezochte. De organisatoren hadden voor donderdag 3 januari een feestelijk programma vastgesteld waarbij er naast de nieuwjaarstoespraken van burgemeester Westendorp en de voorzitter van de Ondernemers kring Zevenhuizen-Moerkapelle, de heer Lamot, een optreden was van het Viswijvenkoor "Sootje visch" en de "Zeven Muzen" en er gelegenheid was om de jubileum tentoonstelling van Fotoclub Moer kapelle te bekijken. Burgemeester Westendorp, die zijn eerste nieuwjaarstoe spraak hield, voelt zich al aardig ingeburgemeesterd in de gemeente en had net zijn eerste Zevenhuizen-Moerkapelse jaarwis seling achter de rug waarbij hij zijn dank uitsprak voor de inzet van poli tie, brandweer en de inwoners van de gemeente die een voor iedereen gezellige en veilige nieuwjaarsnacht gewaarborgd hebben. Over de ruimtelijke en bestuurlijke toekomst van de gemeente, betreur de de burgemeester dat de met Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht opgestelde regiovisie voor nog al wat beroering heeft gezorgd in het Goudse en in Wad dinxveen. Dit was namelijk nooit de bedoeling geweest. Het doel van dit beleid was en is om zelf onze toe komst als gemeente te bepalen en als je klein bent doe je dat samen want dan heb je meer invloed. De burgemeester was verheugd over het feit dat op hoog niveau de opge stelde "voorzetvisie" gewaardeerd is en zelfs is opgenomen in de vijfde nota ruimtelijke ordening. "Hoewel deze nota nog niet door de kamer is vastgesteld, staan er wel een aantal zaken in waar we als gemeente blij mee zijn", aldus de burgemeester. Zo zullen de Wilde Venen en de Twee manspolder onaangetast in het Groene Hart behouden blijven. De Eendragtspolder blijft ook in het Groene Hart, verandert wel maar blijft groen en er komt water. Kort om geen verstedelijking maar veel groen, water en recreatie. De vierde polder, de Zuidpias, zal als de plan nen van de minister doorgaan, bui ten het Groene Hart worden gebracht en een grote verandering ondergaan. Hoewel over de precieze invulling van de Zuidpias nog nage dacht wordt, is de burgemeester positief over de eerste plannen. De gemeente heeft immers behoefte aan woningen en een kleinschalig industrieterrein en in de ontwikke ling van de Zuidpias ligt een van de kansen om tot herstructurering te komen van de over een groot gebied verspreid liggende kassen die ook voor de gemeente een zeer belang rijke sector vormen. De ruimtelijke ontwikkeling van de Burgemeester Westendorp en de heer Lamot brengen met de aanwezigen een toast uit op het nieuwe jaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1