Land Kanaan is rijksmonument Lampionoptocht op huwelijksdag Maxima en Alexander Kaarten bij Zang en Kleur Evangelist bij koffieochtend Lunchconcert in 'kleine kerkje' Mannenontbijt Oud papier inzameling NESSELANDE CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L A N D N L DEZE WEEK Twaalfde editie Florarun HET HART VAN De klasgenoten van HOLLAND: Woonvisie Boskoop OWTWSRPSTUDIO EDITIE ZEVENHUIZEN- MOERKAPELLE I NESSELANDE neem ons verder in deze krant eens onder de loep! 24e jaargang nummer 956 16 januari 2002 ^jgsselandenl J Zie pagina 17 Zie pagina 8 Zie pagina 13 Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt op vrijdag 18 januari een kaartavond in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. Aanvang 20.00 uur. Geïnteres seerden zijn welkom ,om te komen klaverjassen of jokeren. Zevenhuizen - Evangelist Gert van den Bos is de spreker bij de koffieochtend op donderdag 24 januari in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat 156. Het thema van de ochtend is "Toewij ding". Aanvang 9.30 uur; vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. Er is kinderoppas aanwezig. Voor meer informatie: 010-2222345 of 079-5931520. Zevenhuizen - Gitarist Joost Klein Haneveld, docent van De Zeven Muzen, treedt op tijdens een lunchconcert op zondag 20 januari, samen met mezzo sopraan Nettie van Dijk. Zij zul len behalve werken van Franse en Spaanse componisten uit jftegin vorige eeuw ook modern Nederlands'Cubaans werk ten gehore brengen, onder andere composities van Debussy, Fauré en De Falla, De gitarist treedt ook solo op en door het concert heen zal het wiegelied de rode draad vormen. Iedereen is welkom in de Vrij zinnig Hervormde kerk aan de Dorpsstraat 139. Aanvang 13.00 uur; zaal open 12.45 uur. De toe gang is vrij. Moerkapelle - Het interkerkelijk mannencomité heeft voor zater dag 19 januari een mannenontbijt georganiseerd. Na het ontbijt bespreken de aanwezige mannen het thema: "de man en zijn bezit". Wat zegt de Bijbel over dit (voor mannen vaak gevoelig) onder werp? Het onbijt wordt van 8.00 tot 10.15 uur gehouden in "De Rank" aan Dorpsstraat 17. Dit 'mannenontbijt' wordt georgani seerd door het interkerkelijke comité Mannen in beweging Zevenhuizen-Moerkapelle. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 16 januari bij Dirk Mo lenaar (telefoon 0180-634139) of via e-mail daco.bouk@solcon.nl. Zevenhuizen - Op donderdag 24 januari en vrijdag 25 januari staat de oud papier container op de parkeerplaats bij de christelijke basisschool De Eendragt. Papier kan gebracht worden op donder dag van 12.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 13.15 uur. Men wordt verzocht het papier gebundeld of in stevige dozen aan te leveren. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Het Land Kanaan, een aan de Eendragtsdijk midden in de woonkern gelegen boerderij, is aangewezen als rijksmonument. Ruim twee jaar geleden werd het monumentaal pand door de pro vincie voorgedragen voor plaat sing op deze lijst. De boerderij is eigendom van de gemeente Zeven huizen-Moerkapelle en wordt bewoond door de familie Van Dorp. Mevrouw Van Dorp-Groen veld heeft bijna haar gehele leven op de boerderij gewoond. Ze is dan ook blij met het besluit dat het pand op de monumentenlijst wordt geplaatst omdat hiermee het voort bestaan wordt gewaarborgd. Het gehele complex dat samen Land Kanaan vormt, wordt ingeschreven in het register, binnen het kader van de Monumen tenwet. Het doel van de wet is om monumenten van bouwkunst en archeologie te behouden. Daarbij wordt het algemeen belang afgewo gen tegen het particulier belang. Het is dus niet zo dat aan het beschermd monument niets meer mag worden veranderd, maar wel dat voor iedere wijziging vergunning moet worden aangevraagd bij het college van bur gemeester en wethouders van de gemeente. Het Land Kanaaa is een monumen taal complex, bestaande uit een aan tal onderdelen. De boerderij van het type 'langhuis' met een zomerhuis en wagenschuur en het bij het complex behorende smeedijzeren hek beho ren tot de beschermde onderdelen. De boerderij werd in 1898 in 'Traditi oneel Ambachtelijke stijl 1' gebouwd, ter vervanging van een op dezelfde plaats gelegen afgebrande boerderij. Het complex ligt aan de rand van het oude centrum van Zevenhuizen op een door sloten omgeven terrein, iets terug van de weg waardoor een diepe voortuin kon ontstaan. Het erf is langs de noordzijde beplant met bomen, op het zuidelijke deel ligt een moestuin. Achter de boerderij is een boomgaard aangeplant. Waarschijn lijk was het erf vroeger toegankelijk via de achterzijde van de boerderij, gezien een hek dat toegang naar het erf biedt. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt dat het gehe le complex van algemeen belang is vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een agra risch bedrijf met kenmerkende en streekeigen bebouwing. Kenmerkend aan de boerderij is de decoratie met een 'getrapt fries' langs de dakrand. Glas in lood in de bovenlichten en een entree die te bereiken is via enkele stoeptreden, aan weerzijde van de entree een ven ster met luiken en de afwerking van de gevels is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van grote waarde beoordeeld. Het zomerhuis behorende bij de boerderij is gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het zomerhuis is behouden gebleven bij de brand die de eerdere boerderij in de as heeft gelegd. De wagenschuur is gaaf in vorm en materiaalgebruik en zodoen de ook van cultuur- en architectuur historische waarde, evenals het hek dat geplaatst is rond 1898 en toegang geeft tot het boerderijcomplex. De boerderij ziet er nog net zo uit als het originele bouwwerk maar is wel geheel opgeknapt en gerestaureerd. In 1936 kwam de familie Groenveld in Zevenhuizen wonen en nadien is er veel onderhoud aan Land Kanaan gepleegd. Het opknappen van het pand is met veel gevoel voor authen ticiteit gedaan. Het Land Kanaan is een van de nieu we rijksmonumenten waarvoor op dit moment de procedure van bezwaar loopt. Indien er geen bezwaar wordt ingediend vindt plaat sing op de monumentenlijst plaats. Zevenhuizen - Het Oranjecomité Zevenhuizen wil de huwelijksdag van Maxima en kroonprins Willem Alexander niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het comité heeft beslo ten de jaarlijkse lampionoptocht op de avond van de huwelijksdag, 2-2-2, te laten plaatsvinden met een extra feestelijke omlijsting. Er vindt een verkleedwedstrijd plaats, waarbij de leukste Maxima en de leukste Alexander een prijs winnen. De Klei ne Trompetter speelt tijdens de lam pionoptocht en daarna op het dorpsplein. Het comité zorgt even eens voor vuurwerk en voor jong en oud worden warme dranken uitge deeld (chocolademelk en glühwein). Het vertrek is om 19.00 vanaf het dorpsplein voor het gemeentehuis. In de krant van 30 januari volgt nadere informatie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1