Bejaardentehuis Zevenster wil nieuwbouw in centrum mm. Groeneweg - Stolwijk (Remco Anker): 1-3 Balken ende in de regio Bedrijfs- volleybal Zevenhuizen Ledenvergade ring Rode Kruis Oranje- tentoonstelling in Historisch Centrum m i DEZE Voortgang renovatie gemeentehuis WEEK IN HET HART Dokter over de VAN HOLLAND: Zie pagina 13 vloer Zie pagina 9 Toekomst Zuidplasgemeenten Zie pagina 8 IA J®* J j!fc CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L L A N D N L Zevenhuizen - Het is dit jaar de 13e keer dat het bedrijfsvolley- baltoernooi Zevenhuizen georga niseerd wordt. Ter toernooi vindt ditmaal plaats op de zaterdagen 25 mei en 8 juni in het Party Sportcenter De Zevensprong aan de Zevenhuizerplas. Alle bedrijven met een vestiging in de deelgemeenten Zevenhui zen, Oud Verlaat en oud Zeven huizen (Groeneweg en Wollefop- penweg) kunnen hieraan deelne men. De organisatie streeft naar een zo breed mogelijke vertegen woordiging van bedrijven en zal de inschrijving sluiten bij 50 teams of op 2 maart. Voor meer informatie: Martien Zijderhand, telefoon 632550 (avonduren). „Moerkapelle - Op dinsdag 19 februari wordt de jaarlijkse alge mene ledenvergadering van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Ze venhuizen-Moer kapelle, ;ehouden. Aanvang 20.00 uur in et gebouw van het Rode Kruis, loerveen 1. den en belangstellenden zijn welkom. Voor meer informatie: s 0180-631641 of 0180-632423. Belangstellenden voor een agen- da en/of jaarverslag kunnen deze jöphalen bij de secretaris aan de Asterstraat 9 te Zevenhuizen. Zevenhuizen - De Stichting Oud Ze venhui zen-Moer kapelle houdt op 29 januari van 19.00 tot 21.00 uur open huis in het Historisch Centrum "Ons Verle den" aan de Tweemanspolder. Het open huis staat ditmaal in het teken van de oranje-tentoon stelling ter ere van het huwelijk van Méxima en kroonprins Wil lem Alexander. Tijdens deze avond is tevens het nieuwe onderkomen te bewonde ren van de genealogische werk groep. Op de bovenverdieping is de molengeschiedenis van de droogmakerijen rond de Rotte te vinden evenals een stand van de Vereniging Molenvrienden in het Rottemerengebied. Verder is daar de verzameling van de Stichting Jan. C. Lunenburg te zien. De toegang is vrij, echter een vrij- willge bijdrage voor niet-leden is van harte welkom. {WdCflltlïVnsn Door Frits Bromberg Zevenhuizen - De Stichting bejaardenhuisvesting Zevenhui zen wil een nieuw complex in het centrum van Zevenhuizen. Over een geschikte locatie is de stich ting met het gemeentebestuur sinds kort in bespreking. De huidige locatie van de Zeven ster aan de Leliestraat voldoet niet langer aan de eisen die deze tijd aan een dergelijk bejaardencentrum worden gesteld. Nieuwbouw blijkt om uiteenlopende redenen te verkiezen boven grondi ge renovatie. De besprekingen met het gemeentebestuur worden ge voerd door mevrouw Ch. M. Staal, directeur van de Zevenster, stich tingsvoorzitter Piet Hoogendoorn en drs. R.J. Mascini, directeur bestuurder van Woonpartners Midden-Holland. De planning en overige voorbereidingen nemen ten minste vijf jaar in beslag. De kosten van nieuwbouw worden, met alle benodigde voorzichtigheid, ge raamd op zo'n 5 miljoen euro. Voorzitter Hoogendoorn: "De Zeven ster is ruim dertig jaar oud. Sinds de stichting ervan blijken bejaarden steeds langer op zichzelf te willen en kunnen wonen. De gemiddelde leef tijd van de 80 bewoners van de Zevenster is dan ook enorm toege nomen. Het accent is van verzorging verlegd naar verpleging. Willen we toekomstige nieuwe bewoners huis vesting bieden, dan zal elke woon- eenheid twee keer zo groot moeten worden. Het huidige pand biedt die mogelijkheid niet." Nieuwbouw is ook financieel aan trekkelijker, afhankelijk van de vraag waar een nieuw centrum kan wor den gerealiseerd. Drs. Mascini: "Het is ons duidelijk geworden dat een nieuw centrum centraal in een woongebied moet komen, met hulp diensten in de directe omgeving en in de directe omgeving van aange paste woningen voor bejaarden, inderdaad denken we aan een dorp Voetbal mbMMI» Directeur mevrouw Ch. M. Staal: "Deze entree verdwijnt niet. in een dorp. Maar aan elk stuk grond hangt een ander prijskaartje." Regionaal De betrokkenen houden rekening met de regionale functie die de Zevenster nu al heeft, ook al zijn er plannen om in Moerkapelle een zorgcentrum te vestigen. Van de vestiging in Zevenhuizen worden de woonfuncties gesloopt. Voor zorg en verpleging zal dit pand beschikbaar blijven. Hoogendoorn: "In het huidi ge pand hebben een tandarts, een verloskundige en een maatschappe lijk werkster al praktijk, gedeeltelijk voor de bewoners, gedeeltelijk voor mensen in zo'n zestig huizen in de omgeving. Die kun je niet zo maar in de steek laten. Maar nu, met nog een blanco vel op de tekenplank, kun je natuurlijk een volstrekt nieuw cen trum plannen, gericht op de te ver wachten ontwikkelingen." Dat de eerste paal voor nieuwbouw pas over enkele jaren de grond in kan, houdt verband met de nog te voeren besprekingen met de gemeente en met de rijksoverheid, die recentelijk om een onderbouwde toekomstvisie heeft gevraagd. Drs. Mascini: "Een antwoord op de vraag waar het nieuwe complex moet komen, kan nog niet worden beantwoord. Er zijn, centraal in Zevenhuizen, diverse geschikte locaties. Het punt is, dat ook het gemeentebestuur van Zevenhuizen partner in de besprekingen is. Ze zullen daar onze rapporten vast al wel hebben gelezen en tot dusver hebben we uitsluitend positieve reacties gekregen." Voorzitter Hoog endoorn: "En dan zijn er natuurlijk ook de omwonenden nog. Niet ieder een zit te springen om een bejaardencomplex aan gene zijde van de straat." Zevenhuizen - Meestal maakt het niet zoveel uit als er in een elftal één speler, om welke reden dan ook, niet kan meedoen. Zo niet in het elftal van Stolwijk, de tegen stander van Groeneweg afgelopen zondag. Sinds de geroutineerde aanvaller Remco Anker deel uit maakt van het eerste team van Stol wijk heeft dit team alle wedstrijden gewonnen en heeft het in Anker inmiddels de topscorer van de 5e klasse in huis. Met zijn drie doel punten tegen Groeneweg is zijn totaal inmiddels op 9 gekomen in 6 wedstrijden. Hij maakte dan ook heel duide lijk het verschil tussen de beide kampioenskandidaten. Daarnaast had Groeneweg de pech dat zijn beste speler Léon v. Vliet, kort voor de rust bij de stand 0-0, het veld geblesseerd moest verla ten. In het veld was Groeneweg namelijk niet echt de onderliggende partij. Zeker in de tweede helft was het veldspel beter verzorgd en zelfs het aantal kansen op een doelpunt was groter dan van de Stolwijkers. Waar Remco Anker voor de rust (2x) en direct na de rust geen moeite had om het net te vinden wist alleen Gido Stuurman voor Groeneweg te scoren. Toen direct na rust Remco Anker het verschil op drie had gebracht gaf niemand Groeneweg nog een kans op een beter resultaat. De spelers van Groeneweg dachten er echter anders over. Met redelijk goed voetbal en een tomeloze inzet werd het doel van de tegenstander gezocht. En met het doelpunt van Stuurman kwam er een sprankje hoop bij de Zevenhuizenaren. Mauri ce Eckhardt en twee maal Bart Eind hoven konden de aansluitingstreffer echter niet scoren. Beide spelers misten vrij voor de keéper. Het probleem ligt bij Groeneweg in het feit dat men te snel en te veel tegen een achterstand moet opbok sen. Komt Groeneweg voor dan zal de tegenstander moeten aanvallen en dan komt er ruimte voor de snel le aanvallers. Voor Groeneweg is er geen man over boord. De plaats die op dit moment wordt ingenomen geeft nog altijd recht op promotie wedstrijden. Het is dan ook belang rijk dat de eerstkomende twee wed strijden, uit tegen RVC en thuis tegen Ammerstol, gewonnen wor den. Het is waar wat de voorzitter van Stolwijk zei, het is natuurlijk prachtig als je bij een directe con current drie punten weghaalt maar als je die tegen de mindere ploegen weer weggeeft dan schiet je er niets mee op en verspeel je tegen dat soort tegenstanders de promotie. Misschien een les voor Groeneweg? Nieuwerkerk aan den IJssel - Op woensdag 30 januari zal Jan Peter Balkenende, lijsttrekker van het CDA voor de 2e Kamerverkiezin gen, als gast van de afdelin gen van het CDA te Capelle en Nieuwerkerk aan den IJs sel, zijn opwachting maken in eht Hitlandbos en wel in restaurant golfclub Van Rijke Vorsel aan de Blaardorpseweg 1De avond begint om 20.00 uur. Zowel leden als niet-leden van het CDA zijn welkom. fifv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1