Lampion optocht Drie scholen en één gedachte: samenwerken in Nesselande zint 'Kwekruimte' Laura Hordijk ver- CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Noordeinde krijgt beweegbare palen Oranje-expositie Kunstkring Zie pagina 16 Provinciale eer voor Waterrijk Boskoop Zie pagina 13 Zie pagina 13 Zevenhuizen- Voor de zomervakan tie is de gemeenschapsruimte van de christelijke basisschool de Een- dragt verbouwd en geschilderd. Het enige wat ontbrak aan deze ruimte was een nieuwe naam. Daarom is er een wedstrijd uit geschreven onder de leerlin gen om een naam te verzinnen. Alle kinderen mochten daarna stem men en konden kiezen uit tien ver schillende voorstellen. Uiteindelijk werd gekozen voor een naam die Laura Hordijk verzonnen had: De Kwekruimte. Deze naam is zo leuk, omdat het aansluit bij de naam van de school. Ook in het logo van de school komt de eend tot uiting. Laura mocht de nieuwe naam ont hullen en kreeg een cadeaubon uit gereikt door de directeur van de Een- dragt, de heer Wim de Roos. Drie van de vier leidinggevenden, v.l.n.r. Janneke Niemantsverdriet (Chr.), Judith Janssen De Kunstenmakers) en Lucie Alberts (r.k Zevenhuizen - De jaarlijkse lampi onoptocht wort ditmaal gehou den op zaterdag 02-02-02 en staat in het teken van het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander. Rond de optocht wordt een aan tal activiteiten gehouden. De optocht start om 19.00 uur vanaf het dorpsplein voor het gemeentehuis. De route gaat via de Boslaan, Lange Zijde, Dorps straat, Opril, Burg. Klinkhamer- weg, Schoolstraat (langs de bejaardenwoningen), Dahlia straat, Leliestraat, Noordelijke Dwarsweg, Wethouder Kreftlaan, Schielandsingel, Burg. Boerstraat weer naar het Gemeenteplein (de route kan iets worden ingekort wegens weersomstandigheden). Alle kinderen kunnen meedoen aan een verkleedwedstrijd: wie is de leukste Maxima of Willem- Alexander. Na afloop van de lam pionoptocht zal de loco-burge meester Zijderhand een korte toespraak houden en de prijzen uitreiken voor de verkleedwed strijd. Om het geheel een feestelijk tin tje te geven zal De Kleine Trom petter nog enkele nummers ten gehore brengen en zal er (zolang de voorraad strekt) warme cho colademelk, glühwein en erwten soep worden uitgedeeld en ook vuurwerk zal niet ontbreken. Door Frits Bromberg Nesselande - "Wat we samen kun nen, doen we samen." Op deze eenvoudige stelling is de werkwij ze gebaseerd van de scholen voor openbaar, rk en christelijk basis onderwijs onder één dak aan het Zuideinde 43 in Nesselande. Waar aan moet worden toegevoegd kin derdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang de 'Kunstenmakers'. De drie scholen voor basisonderwijs zijn respectie velijk Passe-partout, Het Tangram en Het Spectrum. O verdreven dichtbevolkt is de driedelige school nog niet, gehuisvest in een noodge bouw met zes klassen voor basis onderwijs en twee lokalen Kunsten makers. Zo'n dertig kinderen volgen er basisonderwijs, de Kunstenma kers hebben er ongeveer evenveel. Maar wat de buitenkant toont, omgeven door waaizand en bouw materiaal, staat niet in verhouding tot wat zich binnen de dunne muren afspeelt. Daar hebben alle medewer kers kleur aangebracht en de ruim ten voorzien van een vrolijke toon. Ruime speelhoekjes geven al aan dat het de bedoeling is kinderen van 0 tot 12 een tijd mee te geven waar aan op latere leeftijd met plezier kan worden teruggekeken. Toelichting op een drukke werkdag gaven Janneke Niemantsverdriet, locatiedirecteur Het Spectrum voor christelijk onderwijs, Judith Jans sen, locatiehoofd kindercentrum de Kunstenmakers en Lucie Alberts, directeur van de openbare basis school Passe-partout. Directeur Rien Geers van de rk-school was wegens werkzaamheden elders afwezig. Onbekend Dat het scholencomplex in de nood behuizing nog relatief onbekend is, ggggspai Nog liggen de drie scholen onder één dak nog in een onaantrekkelijke woestenij; de binnenzijde is heel wat kleuriger en fleuriger. over tien jaar vijfduizend woningen zijn." Mevrouw Janssen: Maar de school is niet alleen bestemd voor kinderen uit de directe omgeving. Er komen nu al kinderen uit omliggende wijken en gemeenten, Ommoord, Zevenhui zen, Zevenkamp. We moeten natuur lijk ook in aanmerking nemen, dat de eerste huizen in de Rotterdamse wijk Nesselande pas vorig jaar zomer zijn opgeleverd." Mevrouw Alberts is nog een streepje positiever: "In de verdere toekomst verwachten we gewoon een school een gestaag groeiend aantal leerlin gen. Mevrouw Janssen: "Dit scholen complex heeft het voordeel van een intensieve geïntegreerde samenwer king. Ik bedoel: we doen samen, wat samen kan. En ook niet onbelangrijk is het gegeven, dat kinderen in een volstrekt nieuwe wijk elkaar snel leren kennen. We vieren met ons allen Sinterklaas, we vieren samen kerst en behouden toch onze eigen heid, waar dat mogelijk is. Mevrouw Niemantsverdriet: "Wie de kinderen met drie keer achthonderd leerlin gen." Hoewel de school op dit moment niet echt centraal is gelegen in een drukke volksbuurt, menen de lei dinggevenden te kunnen rekenen op buiten ziet spelen, zal geen enkel verschil opvallen. Er is slechts één voorbehoud: wie voor het Dalton systeem kiest, kiest voor rooms- katholiek. Dat is een keuze die door ons is gemaakt." Dat de school nog geen bruisende indruk maakt, ligt onder de huidige omstandigheden voor de hand. Mevrouw Alberts: "Kom over twee jaar maar eens terug. Dan valt een heel ander verhaal te schrijven." Waarvan acte. verbaast de leidinggevenden niet echt. Mevrouw Niemantsverdriet: "Toen in deze wijk de eerste huizen gereedkwamen, was de gemeente Rotterdam van mening dat de eerste bewoners recht hadden op kinder opvang en onderwijsvoorzieningen. Daarom werd september van het vorig jaar deze noodvoorziening geopend. In het jaar 2004 wordt, een eindje verderop, een definitieve brede school gebouwd. Hoe snel de brede school zal groei en, hangt af van het aantal huizen dat er nog bijkomt. Dat moeten er

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1