Gemeentelijke monumentenlijst gereed Zevenhuizenaar promoveert cum laude Informatieavond Huisart senpost Midden-Holland Zevenhuizen in Kinder- en jeugddisco in La Baraque Afdelingsavond Vrouwen van Nu Kaarten bij Zang en Kleur Ook Hotel Vos op lijst Kleine kernen in de knel!? DEZE WE Succesvolle bridge- marathon Zie pagina 13 HET HART VAN HOLLAND: Euroweek in Gouwe- bad De Sniep Zie pagina 13 Oranjetaarten voor oranjefans Zie pagina 15 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYUSTES AAN HUIS KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLIAND.NL Zevenhuizen - La Baraque orga niseert in samenwerking met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk op vrijdag 15 februari een kinder en jeugddisco voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. De avond wordt gehouden van 19.00 tot 23.00 uur en de toegang bedraagt €2,-- De disco is alcohol- en rook vrij. Voor meer informatie: 06- 12839280. Moerkapellè - De Vrouwen van Nu houden woensdag 20 februari een afdelingsavond in dorpshuis Op Moer; aanvang 20.00 uur. Spreekster op deze avond is Elty Nederpeld; zij spreekt en toont dia's over het thema 'Textiel als mode-artikel'. Introducés zijn van harte welkom tegen betaling van €3,40. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt een kaart avond op vrijdag 15 februari in het clubgebouw aan de Zuidplas- ■veg. ledereen is welkom te komen klaverjassen en jokeren vanaf 20.00 uur. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Na een jarenlange inventarisatie en procedures is de gemeentelijke monumentenlijst gereed. Dertig monumenten zijn opgenomen op de lijst die binnen kort door college en raad behan deld zal worden. Ook Hotel Vos staat nog op de lijst, het voormalige hotel op de hoek Dorpsstraat /Noordelijke Dwarsweg. Voor dit object komt de bescherming te laat. Het hotel is vorig jaar gesloopt en inmiddels zijn op die locatie vier luxe woningen opgeleverd. De sloop van Hotel Vos heeft in de zomer van 2000 veel stof doen opwaaien toen een fors aantal inwoners van de kern Zeven huizen zich verzette tegen de op handen zijnde sloop. Een in het leven geroepen commissie heeft geprobeerd het hotel te behouden en dan geschikt te maken voor appartementen voor jongeren en senioren. Handtekeningenacties en speciale hoorzittingen mochten niet baten, het proces was niet meer te keren. In 1998 heeft de gemeente de opdracht voor inventarisatie gege ven aan een Cultuurhistorisch Adviesbureau voor Monumenten zorg en Toerisme. Jn aansluiting hierop is in samenwerking met een gemeentelijke commissie een lijst opgesteld van 142 karakteristieke en beeldbepalende objecten binnen de drie kernen op basis van een pun tensysteem. Besloten werd om de eerste veertig voor te dragen als gemeentelijk monument. Het betreft objecten met een regionale of lokale betekenis. Inmiddels lag er een advies van de provincie om een vijftal op de lijst voorkomende objecten voor te dra gen als rijksmonument. Voor deze vijf objecten is de procedure door lopen en zij zullen worden toege voegd aan de lijst met rijksmonu menten. Van de veertig objecten van de aanvankelijke lijst voor gemeen telijke monumenten bleken ook een vijftal onvoldoende kwaliteit te heb ben om voorgedragen te worden. Van de resterende dertig is in 1999 besloten deze voor te dragen als gemeentelijk monument. Al deze monumenten zijn uitvoerig beschre ven, waarbij de cultuurhistorische waarde is bepaald. Op de lijst met potentiële gemeente lijke monumenten zijn vele karakte ristieke panden opgenomen. Veel boerderijen in deze landelijke omge ving, maar ook de graanmaalderij, de herberg, karakteristieke woon huizen, de schutsluis aan het Koorn- molengat, de ophaalbrug, het hulp- gemaaltje aan de Rotte en het schoolgebouw in Oud Verlaat staan op de lijst. In het Hart van Holland zullen in de komende tijd een aantal van deze objecten nader worden belicht. Zevenhuizen - De zesentwintigjari ge Zevenhuizenaar Wilfred van der Wiel (natuurkundig ingenieur) is onlangs cum laude gepromo veerd in de Technische Natuurkun de aan de Technische Universiteit Delft. Een enthousiast applaus weerklonk in de Senaatszaal van de TU Delft toen de rector magnificus Wilfred van der Wiel bevorderde tot doctor in de technische natuurkunde en wel cum laude. Weliswaar geheel tegen het strakke protocol in, maar De bescherming, door plaatsing op de monumentenlijst, komt voor Hotel Vos te laat. Zie onze advertentie elders in deze krant! het publiek kon dit moment niet voorbij laten gaan zonder iets van zich te laten horen. In 1998 begon Van der Wiel aan zijn promotiewerk aan de TU Delft na daar - eveneens cum laude - te zijn afgestudeerd. In de vier jaar die volgden, hield hij zich bezig met fun damenteel onderzoek op het gebied van elektrontransport door halfge leiderstructuren met een omvang van slechts een mikrometer of klei ner. "Deze structuren zijn zo klein dat de klassieke natuurkunde van alledag geen afdoende beschrijving geeft voor de fenomenen die zich hier afspelen. We kunnen het gedrag van elektronen op deze schaal alleen begrijpen als we gebruik maken van de quantummechanica", aldus Van der Wiel. Het onderzoek vond niet alleen plaats in Delft, maar een groot deel van zijn promotie, bijna een jaar, bracht Van der Wiel door in Japan. De samen werking tussen Delft en Japan resul teerde in tal van publicaties in gezag hebbende wetenschappelijke tijd schriften zoals Science en Nature. Het onderzoek in Delft en Japan vormt één van de wegen die kan lei den naar bijvoorbeeld kleinere, maar ook fundamenteel andere elektronica. Het realiseren van een quantumcomputer vormt daarbij een grote droom. Wilfred van der Wiel werkt de komende jaren verder aan deze droom bij de Universiteit van Tokyo in Japan. Hoe dan ook, mocht er een doorbraak komen, dan weten we het in Zevenhuizen als één van de eersten, zo verzekert hij. Regio - Sinds begin december zijn patiënten in de regio Midden-Hol land voor spoedeisende huisart senhulp buiten kantooruren aange wezen op de Huisartsenpost Midden-Holland, de HAP. Nog niet iedereen blijkt bekend met het bestaan van de HAP en de manier waarop er daar met hulpvragen omgegaan wordt. Op 20 februari organiseert het Patiënten Platform Midden-Holland een voorlichtings avond over de HAP, waarbij infor matie wordt gegeven door en namens de huisartsen. De introductie van deze nieuwe vorm van huisartsenzorg in de regio is niet in alle opzichten vlekkeloos verlopen en heeft vragen opgeroepen. Er is onrust ontstaan bij patiënten en gebruikers van de zorg. Bij het Patiënten Platform Midden-Holland kwamen in korte tijd nogal wat meldingen binnen van mensen die klachten hadden over de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpost. Mensen waren bang dat het moeilijker zou worden om een afspraak te maken en dat er niet snel genoeg een huisarts ter plaatse zou zijn als die aan de bui tengrens van de regio nodig is. Het Patiënten Platform verwoordde die bezorgdheid en die angst in de pers en ging opnieuw in gesprek met het bestuur van de HAP. Hieruit conclu deerde het Platform dat extra voor lichting aan het publiek wenselijk was. Woensdagavond 20 februari om 19.30 uur in de gehoorzaal van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleuland- weg 10 te Gouda. Regio - De negen CDA-afdeiingen uit de regio's Oostland en de Zuid- plaspolder organiseren woensdag 20 februari in Zevenhuizen een open bare verkiezingsbijeenkomst met het thema "Kleine kernen in de knel!?". Sprekers op deze avond zijn Tweede Kamerlid Maria van der Hoeven, tweede op de landelijke CDA-kandidateniijst en de Zuid-Hol landse Gedeputeerde Dirk Dekker. Na de sprekers zal uitgebreid gelegenheid zijn vragen te stellen en de discussie aan te gaan. De bijeenkomst wordt gehouden in de gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 106. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1