Derde brigdemarathon succesvol verlopen Toneelmiddag met Grimas Vrouwenforum Euroweek zwembad de Sniep enorm succes Avondsluiting bibliotheek Boskoop Bingo in de Boog Diplomazwemmen Kaartavond Gouwerijders Kinderbingo in de Boog Bewust bezig met Bach Hart van Holland 13 februari 2002 WA PDIN XV EEN/BOSKOOP pagina 13 Hi: 5 finnr Karin Heeren Waddinxveen - In het Anne Frank centrum werd zaterdag 9 februari de ING- Bridge Marathon gehouden. De bridgemarathon is de opvolger van de 'Nacht van Waddinxveen' en beleeft dit jaar zijn derde versie. De bridgemarathon wordt georgani seerd door de BrigdeClub Waddinx veen (BCW). Er was dit jaar veel belangstelling van buiten Waddinx veen,'het aantal deelnemers van bui ten overtrof het eigen ledenaantal. De inschrijvingslimiet van 80 paren was dan ook snel bereikt, maar om zoveel mogelijk aan de belangstel ling tegemoet te kunnen komen heeft de organisatie dit jaar wat extra paren toegelaten. In de ochtendzitting streden 88 paren om een plaats bij de 34 sterk ste spelers (A-groep) of een plekje bij de B-groep om de rest van de dag net zo enthousiast en met veel ple zier verder te bridgen. Opvallend was ook de grote leeftijdspreiding. Bridge heeft vaak de naam vooral een spel voor ouderen te zijn maar tijdens deze marathon was er leeftijd gevarieerd. Het jongste paar was 12 en 15 jaar oud. Deze twee jeugdige leden zagen hun kans om zoveel mogelijk te oefenen voor het Neder lands Kampioenschap voor de jeugd. Het hele toernooi werden door alle spelers dezelfde spellen gespeeld, waardoor een goed onderling verge lijk mogelijk was. Top-integraal, in bridgetermen. De spellen stonden voorgestoken klaar in grote koffers. Door alle paren werd dus hetzelfde, door de computer berekende, spel gespeeld. Na iedere zitting waren de spelverdelingen op papier beschik baar en werden de persoonlijke resultaten op strookjes uitgeprint. Het met elkaar kunnen vergelijken van de behaalde resultaten en het kunnen bekijken of een geboden contract er net wel of net niet inzat is voor veel bridgers een leuke extra dimensie van een toernooi. Het a leverde zoveel gespreksstof op, dat het toernooischema wat uitliep. De onderlinge sfeer was goed, men sen die op internet tegen elkaar brid gen zagen elkaar hier in levende lijve, en van rookoverlast (een veel gehoorde klacht bij sommige toer nooien) was geen sprake. Er was van tevoren door de organisatie gevraagd het roken aan de speltafels zoveel mogelijk te beperken en aan die oproep werd goed gehoor gege ven. Er werden spelletjes van een half uur gespeeld en door middel van een loopschema werden de paren onderling gewisseld. Er waren broodjes, soep en stamppot voor de inwendige mens. Dat ging er goed in en zo vloog de dag om. De ING bank had zowel de zaalver siering als wat materialen en de prij zen beschikbaar gesteld. Na de uit slagberekening werd de ranglijst als volgt vastgesteld: A-groep:le. Bpr Preuvers-Geerdink; 61.212 2e.Bpr Schippers-Schippers; 61.160 3e. Bpr. Storm-Baptiste; 59.669 B- groep: le. Bpr. vd Brugge-v.Roer- mund 63.542 2e Bpr Kampschreur - Schippers; 63.281 3e. Bpr. Sijt- hof-Alderliest 60.971 4e Bpr. wegh-Wegh 60.785 5e en 6e plaats ex aequo; Bpr Meijer-Kulk en Bpr Mol-Wiebenga 57.162 De organisatie kon na afloop terug kijken op een geslaagd toernooi en hoopt volgend jaar weer vele brid gers te ontvangen. In de tussentijd kan er gebridged worden bij een van de twee bij de bond aangesloten Waddinxveense clubs, of een van de vele andere bestaande clubjes waar altijd met veel plezier een kaartje gelegd wordt. Belangstellenden voor het bridgespel zijn altijd welkom om een kijkje te komen nemen; wie het spel wil leren kan terecht bij de cur sussen die regelmatig in Waddinx veen en omgeving worden gegeven. De volgende activiteit die openstaat voor alle bridgers, ook voor thuis- spelers die geen lid zijn van een club, is de zomercompetitie die op donderdagavonden wordt gespeeld van 6 juni tot 29 augustus in het Anne Frankcentrum. Boskoop - In verband met het poli tiek forum op dinsdagavond 19 februari is de bibliotheek deze avond voor uitleenwerkzaamhe den gesloten, ledereen is welkom op het politiek forum. Waddinxveen - In buurtcentrum de Boog wordt vrijdag 15 februari een bingo gehouden. De zaai gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2. Waddinxveen - In Gouwebad de Sniep is dinsdag 5 februari voor het B-diploma gezwommen. Er waren 14 kandidaatjes die allemaal zijn geslaagd: Twan Captein, Tom Brand, Evelyn Boot, Anne van der Eijk, Stef van der Voort, Tiemen van Daalen, Simeon, Stefana Ver- weij, Joyce Geneugelijk, Mirjam van Duijn, Kyle Muller, Niels Groe- neweg, Claire Pijnacker en Arend- Jan van der Spek. Waddinxveen - Autoclub de Gouwe Rijders houdt op donder dag 14 een kaartavond in De Unie aan de Kerkweg-Oost 226. Aanvang 19.45 uur. Tijdens deze avond wor den 4 rondes gespeeld. Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging; iedereen is welkom. Waddinxveen - In buurtcentrum de Boog wordt woensdag 20 febru ari een kinderbingo gehouden. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. De toe gang is vrij. Iedereen is welkom aan de C. Huygenslaan 2. KERKDIENSTEN - 17 februari Waddinxveen R.K. kerk St. Victorkerk zondag geen viering; dinsdag 19 februari 19.00 uur Eucharistieviering. Ontmoetingskerk zaterdag 16 februari 19.00 uur Woord- en Com munieviering; zondag 11.30 uur Eucharistieviering. Herv. kerk 9.30 uur ds. P.A.C. Bon- gers OK; 10.00 uur ds. mevrouw M.T. Reichman IM. Geref. kerk vrijgemaakt 9.30 ds. E. Brink; 16.30 uur ds. O.W. Bouw- sma. De Rank 10.00 uur ds. C. v.d. Berg; 18.30 uur ds. J.K. Verbree. Boskoop Herv. Gem. 9.30 uur ds. R. de Reu ver; 18.30 uur dhr. C. van Rijn, eugddienst in Ger. kerk. De Stek 9.30 uur ds. M.D. van der Giessen. Ger. Kerk 9.30 uur ds. J.H. Lange- laar, ds. M.D. van der Giessen; 18.30 uur dhr. C. van Rijn. Ev.Gem.Parousia 10.00 uur D. Wij- ker. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 17.00 uur ds. M.J. Oosting. Ger. Gem. 9.30 en 16.30 uur ds. M. Golverdingen. Vrijz.Pro.Gel.Gem. 10.00 uur ds. D.C. Peters. MEDISCHE WEEKENDDIENST Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen: oor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooru ren (17.00-8.00 uur, weekenden/ feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat 4, Gouda 0182-322488. Boskoop en Benthuizen Vrijdag 15 februari van 18.00 tot zondag 17 februari 24.00 uur dok ter H.P. de Noo, Voorofscheweg 15c, Boskoop, tel. 0172-215700. Waddinxveen - De Waddinxveense Vrouwenraad organiseert dinsdag 26 februari het traditionele vrouwenfo rum dat gericht zal zijn op de aan staande gemeenteraadsverkiezin gen. Vrouwen van de verschillende politieke partijen in Waddinxveen nemen hieraan deel. Dit zijn CDA, D66, PCW, PvdA, WD en WeWa. De vertegenwoordigsters hiervan hou den eerst een inleidend praatje over hun eigen verkiezingsprogramma en gaan daarna onderling en met de aanwezigen in de zaal discussiëren over de volgende 4 jaar gemeentepo litiek. De avond wordt geleid door journa liste Karin Heeren en begint om 20.00 uur in Kreater aan de Kerk straat 13. Waddinxveen - De culturele com missie van de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk organiseert zaterdag 16 februari een toneel middag. Omdat de vraag naar toneel erg groot is, is dit keer gekozen voor een middag en niet voor een avond. Senioren die bij avond liever niet weggaan, worden zo in de gelegen heid gesteld een dergelijk evene ment te kunnen bijwonen. De mid dag wordt verzorgd door de Gouder- akse toneelvereniging GRIMAS. Opgevoerd wordt de musical "De kleine parade" van Wim Sonneveld en Henriëtte van Eijk. Grimas is in Wadinxveen overbe kend, omdat deze vereniging in voorgaande jaren verschillende Waddinxveen - De euroweek, die van 4 tot en met 8 februari in Gou webad de Sniep werd gehouden, was een succes. Het zwembad was omgetoverd tot 'eurobad'. Overal hingen vlaggen met het euroteken maar ook vlaggen van de twaalf euro landen. Tijdens de lessen aquajog- gen, aquarobic, B.B.B. (buik, billen, benen), meer bewegen voor ouderen (Fifty fit), aquavaria en trimzwem- men galmden muzieknummers uit alle 12 eurolanden. De les werd gestart met het Eurovisie-lied. Voor Griekenland was er de sirtaki en voor Nederland "twee emmertjes waterhalen". Samen met de euroweek was het baby-, peuter- en kleuterzwemmen in een feestelijk jasje gestopt, of beter feestelijke pyjama gestopt. Alle baby en ouders kwamen in hun pyjama. Ieder jaar is er een thema pyjama party. Voor het komende jaar organi seert De Sniep meerdere themawe- ken. stukken met groot succes heeft opgevoerd. De Kleine Parade is een echt Nederlandse musical die in 1969 in première ging. Wim Sonne veld was naast componist ook regis seur en producent van De Kleine Parade, die meer dan 350 voorstel lingen haalde. De musical is gesitu eerd in 1933, de tijd van crisis en werkloosheid en neemt op humo ristische, maar zeker niet zachtzinni ge wijze de bespottelijkheid en het standenverschil op de hak. We zien een in luxe en verveling badend rij- keluiskringetje terwijl het gewone volk zoals de zilverman en Hein en de meiden in de keuken een schijntje verdienen. De musical wordt opge voerd door circa 20 spelers en speel sters. De middag begint om 14.00 uur. De zaal gaat open om 13,30 uur. De entree bedraagt €3. Waddinxveen - Vorming Toe rusting houdt donderdag 21 febru ari in de Immanuëlkerk een muziekavond onder leiding van organist Henk van Dijkhuizen. Aan vang 20.00 uur. Hij zal het vooral hebben over de Leipziger periode (1723- 1750) toen Bach tot zijn dood cantor was van de beroemde Thomaskirche, op kerkmuzikaal gebied ongetwij feld zijn vruchtbaarste periode. De aanwezigen luisteren naar frag menten uit een cantate en de Johannes Passion waarop deze avond het accent ligt. Informatie en aanmelding: 614401.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 13