Hobby show in Benthuizen Creatieve demonstratie in Molenhuis Broers van Elteren boven aan in Rapidschaak Bibliotheek en gemeente Boskoop kribbig overleg Koffieconcert Rossignol in Praathuis A! Op weg naar Pasen: 40 dagen anders Rijden onder invloed Vacaturelijnbus bezoekt werkgevers in Waddinxveen Diveka opent seizoen op 8000 m2 in Plantarium Informatieavond Huisartsenpost Midden-Holland nsnmmitï1*- Hart Hand 13 februari 2002 pagina 15 ^WAPDINXVbbN/BOSKOOP/REGIO Dag vlinders? 16 van de 70 soorten zijn uitgestorven Sluiting dreigt Onor Frits Bromberg Hazerswoude/Boskoop - Op 8000 vierkante meter Plantarium, Hazers woude/Boskoop heeft Diveka giste ren het seizoen geopend met een beurs, die ook vandaag wordt voort gezet. Gepresenteerd werd een nieuw, gezamenlijk beeldmerk, waar in de samenwerking tussen Plantari um en Diveka wordt gesymboli seerd. Tijdens de beurs, die in ver schillende vormen wordt gepresen teerd, ontmoeten alle Nederlandse producenten van sierteelt de inko pende bedrijven, tuincentra, groot handel en bedrijven. Om de nieuwe samenwerking een feestelijk tintje te geven, werd een taart aangesneden die het nieuwe beeldmerk weergaf. De aansnijders waren Leen Konijn uit Lunteren, kweker van het eerste uur, twintig jaar geleden en kweker André Bras penning uit Zundert die zich voor de eerste keer op de beurs present meldde. De taartpunten vlogen net zo snel weg als de gewassen, voor het merendeel aangevoerd op de karretjes, waaraan Diveka zijn naam ontleent: 'Directe Verkoop Karret jes'. Diveka presenteerde zich voor het zevende jaar, waarin maandelijks, behalve in december en januari, soortgelijke beurzen worden gehou den, alleen wisselend in grootte. Aan de beurs namen deze keer 65 losse kwekers deel en twee bemiddelings- bedrijven, goed voor 150 aangeslo ten producenten. Van de particuliere kwekers kwam een derde uit Bos- i! Biveka De heer Jos van Lint, directeur Beurzen bij het nieuwe beeldmerk voor Plantari um en Diveka. koop, de twee bemiddelaars deden zaken voor bijna 80% Boskopers. De slogan 'zien is kopen' is op deze beurs letterlijk op te vatten. De inko pers maken hun keus uit het aanbod en bestellen per partij of 'per karret je', bestemd voor de daghandel. Dat is er de reden van, dat de inkopers in hoofdzaak uit ons land komen. De jaarbeurs Plantarium is bestemd voor een Europees publiek, dat ook eerst wil zien, alvorens te kopen. De Diveka-beurs werd ook bezocht door het Boskoopse college van B en W, dat van plan is deze beurs vaker op te zoeken. Met deze werk bezoeken wil het college de band tussen gemeente en bedrijfsleven versterken. Dat ook de beurs Plantarium tevre den kon terugkijken op de afgelopen 19 jaren, zal de bezoeker niet verba zen. Internationaal of nationaal (Diveka), het totale aanbod wordt steeds fris en overzichtelijk gepre senteerd, met naam en toenaam. Ook over de prijzen bestaat van het begin af geen onduidelijkheid: de koper weet op het takje nauwkeurig, waar hij of zij aan toe is. Regio - Sinds begin december zijn patiënten in de regio Midden-Hol land voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantooruren aangewe zen op de Huisartsenpost Midden- Holland, de HAP. Nog niet iedereen blijkt bekend met het bestaan van de HAP en de manier waarop er daar met hulpvragen omgegaan wordt. Op 20 februari organiseert het Pati ënten Platform Midden-Holland een voorlichtingsavond over de HAP, waarbij informatie wordt gegeven door en namens de huisartsen. De introductie van deze nieuwe vorm van huisartsenzorg in de regio is niet in alle opzichten vlekkeloos verlopen en heeft vragen opgeroe pen. Er is onrust ontstaan bij patiën ten en gebruikers van de zorg. Bij het Patiënten Platform Midden-Hol land kwamen in korte tijd nogal wat meldingen binnen van mensen die klachten hadden over de telefoni sche bereikbaarheid van de huisart senpost. Mensen waren bang dat het moeilijker zou worden om een afspraak te maken en dat er niet snel Benthuizen - Wegens overweldigend succes houdt de stichting Evene menten Commissie Benthuizen op zaterdag 16 maart wederom een Hobbyshow. Van 12.00 tot 17.00 uur krijgen hobbyisten de gelegenheid hun liefhebberij te tonen in party centrum De Tas. Te denken valt aan verzamelingen van allerlei soort, resultaten van knutselen, schilderen, pottenbak ken, borduren, wenskaarten, dak pannen versieren en sieraden maken. Maar ook modelbouw, minia tuurvliegtuigen en oude bromfietsen showen. De entree voor bezoekers is gratis. Deelnemers betalen 2,50 per tafel. Voor meer informatie en aanmel ding: (tussen 19.00 en 20.00 uur: 079- 3410987 (vóór 8 maart). Benthuizen - In het Molenhuis wordt zaterdag 16 februari een crea tieve demonstratie gegeven. Leni Zuidwijk laat de kunst van het rollen zien: papier filigraan. De tentoon stelling 'Dokter over de vloer' is deze middag te bezoeken evenals de winkel van Sinkel. De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud van de vlinders. Stort uw gift op postgiro 5134425 of word donateur (G 20,40 f 45,-). Voor het te laat is... Bel 0317 467346 of mail: info@vlinder- stichting.nl. Schaken Door Frits Bromberg Boskoop - De Openbare Biblio theek Boskoop dreigt per 1 septem ber van dit jaar te worden gesloten. Of daartoe ook wordt besloten, ligt wat betreft het gemeentebestuur geheel aan de leiding van de bibli otheek. Kribbig overleg ging aan deze situatie vooraf. Zoals eerder gemeld is voorzitter W.A. van Deventer van de Stich ting Boskoopse Bibliotheek van mening, dat de stichting er alles aan heeft gedaan de bibliotheek financieel zo gezond mogelijk te houden. Daar toe zijn de nodige maatregelen geno men. Alleen een hogere subsidie zou behoud van de bibliotheek kunnen garanderen. "Meer kunnen en konden we niet doen", zei voorzitter Van Deventer destijds, "terwijl de subsi dies per jaar steeds lager worden." De afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden tussen gemeente en bibliotheek, waarbij de toon steeds afstandelijker werd. De bibliotheek wijst het gemeentebestuur op ondui delijkheden, waarop de gemeente vraagt waaruit die onduidelijkheden dan wel moeten bestaan, want daar in zou de bibliotheek weer onduide lijk zijn geweest. De gemeente verwijt de bibliotheek een te trage afhandeling van zaken, terwijl snelle reacties op hun plaats zouden zijn geweest. De gemeente: "Tijd is nu de storende factor geworden, dat hebben we uit gelegd in een brief van 15 januari. We hebben toen aangegeven dat de gevraagde extra subsidie van 63.000 euro niet aan de orde is. De biblio theek moet ook bedenken, dat Bos koop een artikel 12 gemeente is geworden, met alle financiële beper- - kingen vandien." De gemeente zegt al voldoende te hebben bijgedragen aan de verbou wingen die de Arbo-wet voorschrijft. "Voor het overige moet de biblio theek zelf maatregelen nemen". Als voorbeelden noemt de gemeente ont slag van medewerkers, contributie verhoging 'en anders maar sluiting'. Een definitief standpunt mag voor de komende gemeenteraadsverkie zingen worden verwacht. genoeg een huisarts ter plaatse zou zijn als die aan de buitengrens van de regio nodig is. Het Patiënten Plat form verwoordde die bezorgdheid en die angst in de pers en ging opnieuw in gesprek met het bestuur van de HAP. Hieruit concludeerde het Platform dat extra voorlichting aan het publiek wenselijk was. Woensdagavond 20 februari om 19.30 uur in de gehoorzaal van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleu- landweg 10 te Gouda. Boskoop - In het Praathuis wordt zondag 17 februari een koffiecon cert gehouden. Dit keer met een optreden van blokfluitiste Alice Gort-Switynk en luitiste Elly van Munster. Zij vormen samen het duo "Rossignol". Zij brengen het pro gramma "La Hortensia virtuosa", met virtuose muziek van Italiaanse en Franse meesters uit de zeven tiende en de achttiende eeuw. iii lice Gort-Switynk studeerde blokfluit aan het conservatori- .um van Enschede. Behalve het diploma Uitvoerend Musicus behaal de ze tevens het diploma Muziekthe rapie. Elly van Munster studeerde eerst gitaar, haalde vervolgens het Staatsexamen luit, maar rondde onderwijl ook een universitaire stu die Spaans en Algemene Taalweten schap af. De musici zullen zondag zelf een toe lichting geven bij de muziek die ze spelen. Het concert begint om 11.30 uur; de entree bedraagt 5,- voor vol wassenen, kinderen hebben gratis toegang. Waddinxveen - Vier kerken in Wad- dinxveen hebben een nieuw initiatief genomen. Er wordt aan parochianen en gemeenteleden van de Sint Vic- torparochie, de Immanuëlkerkge- meente, de Gereformeerde Kerk en de Remonstrantse Gemeente een oecumenische kalender aangeboden onder de titel '40 dagen anders'. Voor iedere dag die leidt naar Pasen wordt een bezinnende tekst, car toon, plaatje, kleurplaat of puzzel aangeboden. Ook staan er dagelijks bijbelteksten in vermeld en zijn de vieringen in de kerken er in opgeno men. Het initiatief van pastor Ad van der Helm is door de oecumenische werkgroep Samenspraak en de dominees P. Bongers en C. de Jong hartelijk ontvangen. Een werkgroep die uit leden van de deelnemende kerken bestond, is enthousiast aan de slag gegaan en heeft een 66 pagina's tellend boek werk gemaakt. Exemplaren zijn, zolang de voorraad strekt - tegen kostprijs van €1,=- ver krijgbaar bij de secretariaten van de kerken. Waddinxveen - Een 30 jarige automobilist uit Gouda is dinsdag 12 februari omstreeks 02.30 uur aangehouden op verdenking van alcoholgebruik. De man reed over de Kanaaldijk toen hij gecontroleerd werd. De aanleiding daarvoor was dat er een koplamp van de auto defect was. Bij controle bleek dat de man een ademalcoholgehalte had van 580. De man kreeg een rijverbod en een proces-verbaal. Bovendien werd zijn rijbewijs ingevor derd. Moerkapelle - De laatste jaren ver schijnt steeds vaker de naam van Elteren hoog in de klassementen van Schaakvereniging Moerkapelle. Zo is bijvoorbeeld Jesse van Elteren de verdedigende clubkampioen en snel schaakkampioen. De derde discipli ne in het schaakspel heet rapid schaak en dat zit tussen snelscha ken en serieus schaken in. Na de derde ronde van het rapidschaak- kampioenschap van Moerkapelle 2001-2002 gaat Jesse aan de leiding. Nieuw is, dat zijn broer Hugo van Elteren is opgerukt naar de tweede Positie in het klassement. Jesse ver sloeg in de hoogste vierkamp Maar- fen Vroegindeweij en Ben van Geffen (die in iets betere stelling zijn vlag zag vallen) en speelde remise tegen Gerard van Ommeren. Hugo kopte in de tweede groep Wouter Vroeginde weij, Jan Blok en Michiel Rensen. Andere goede prestaties op de derde speelavond waren de honderd procent van Christiaan Noorland en Boudewijn Weijermars, waaruit moge blijken dat de jeugd zich ook in de iets lagere regionen van haar beste zijde liet zien. Het klassement na de derde ronde bovenaan: 1. Jesse van Elteren, 39 punten; 2.Hugo van Elteren, 37; 3.Ben van Geffen, Gerard van Omme ren en Wouter Vroegindeweij, 35; 6. Wim Vroegindeweij, 33; 7.Dick Bac, 32; 8.Kevin Bakker, 31. Alle acht koplopers hebben nog een kans de titel rapidschaakkampioen van Moerkapelle te bemachtigen in de vierde en laatste ronde, die zal worden gespeeld op vrijdag 1 maart vanaf 20.00 uur in Op Moer. Waddinxveen - De mkb-vacature- lijnbus bezoekt op 27 februari bedrijventerrein Coenecoop. Een informatieconsulent informeert werkgevers over de mkb-vacature- lijn en de plaatsing van - bij voor keur - allochtoon personeel. Ook is materiaal beschikbaar over diverse personeelsvraagstukken. Werkge vers kunnen eventueel ook hun vacatures melden bij de consulent. De mkb-vacaturelijnbus maakt deel uit van het MKB-minderhedenpro- ject. In dit project werken MKB- Nederland, de CWI's (voorheen arbeidsbureaus) en de overheid samen om het personeelstekort in het mkb terug te dringen. Werkge vers die hun vacature(s) melden bij de gratis mkb-vacaturelijn 0800- 8001 kunnen rekenen op een snelle en intensieve bemiddeling door één van de 250 mkb-consulenten van het CWI. Succes De aanpak wordt sinds anderhalf jaar met groot succes toegepast. Er zijn inmiddels 56.000 vacatures bij de mkb-vacaturelijn gemeld. Circa 43.000 werkzoekenden hebben via het mkb-project een baan gevonden, waaronder 37.000 allochtonen. De mkb-vacaturelijn wordt op tal van manieren onder de aandacht van mkb-bedrijven gebracht. Dage lijks rijden drie vacaturelijnbussen - herkenbaar aan het groen-blauwe logo en de slogan: de MKB-vacature- lijn, dat werkt - langs bedrijventer reinen en winkelcentra om werkge vers te informeren over dit initiatief. Verder ontvangen mkb-werkgevers regelmatig nieuwsbrieven en bro chures en worden artikelen in bran che- en vakbladen geplaatst. Ook verschijnen regionale AanBodkran- ten met de profielen van geschikte en beschikbare kandidaten om de zoektocht van mkb-werkgevers naar personeel te vereenvoudigen. De vacaturelijnbus is op bedrijven terrein Coenecoop op 27 februari van 9.00 tot 17.00 uur. I» I i 1"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 15