Taarten voor Oranjefans Coins For Care Bezoek TweeKamer leden aan Zuidplaspolder Plannen Moerkapelle West gepresenteerd Activiteiten-Agenda Meer geld nodig voor verbouw gemeentehuis? pagina 16 «if» ILE* De nationale actie voor 100 goede doelen Hart van Holland 13 februari 2002 ZEVENHUIZEN MüfcHKAPELLe"! M Zevenhuizen - De 7-jarige Ymre Gerding ("Willem-Alexander en Maxima gebruiken nu samen een tube tandpasta uit Zevenhuizen mevrouw van Vliet uit Moerkapelle, die dichtte met een knipoog naar een koninklijke ooievaar en mevrouw Stolk uit Waddinxveen (zij roemt het oranjebloed van Maxima in haar inzending), zijn de winnaars van een oranjetaart. Veel knutsel-, dicht- en slagzinwerk kwam binnen als reactie op de oranjeactie van Middenstandvereni ging Zevenhuizen. De heer van Diemen, voorzitter van deze vereniging, reikte maandag 11 februari de taarten uit. KERKDIENSTEN - 17 februari Zevenhuizen Herv. kerk 10.00 uur ds. D.H. Bosma; 19.00 ds. G.J. Robbemond. Oud Verlaat 10.00 uur Evang. G.J. van den Bos. Geref. kerk 9.30 uur W.J. Betten- haussen-Baak; 18.30 drs. J.W. v.d. Linden. Ver.vrijz.herv. 10.30 uur da. K. de Berg. R.K. gem. Moerkapelle-Zevenhuizen 10.15 uur Eucharistieviering. Moerkapelle Ger. Gem. 9.30 uur ds. H. Paul; 18.30 uur leesdienst Herv. Gem. 9.30 uur ds. W. Verboom; 18.30 uur M. Verduin. MEDISCHE DIENSTEN Zevenhuizen-Moerkapelle en Wad dinxveen: voor spoedeisende huis artsenhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekenden/feest dagen): HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP MH), Jan van Beau- montstraat 4, Gouda, 0182-322488. NPV Vrijwillige Thuiszorg: Mw. B. van Rooyen, 079-593.14.88 19.00- 20.00 uur); Mw. J. Snoep 079- 593.27.02 (13.30-14.30 uur); Mw. H.M.C. Cammeraat 079-593.21.49 (18.00-20.00 uur). Verslav ingszorg Midden-Holla nd, Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda, tele foon 0182-563500, fax 0182-563521. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. agenda van kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten in Zevenhuizen-Moerkapelle. Wie activiteiten te melden heeft kan ze uitsluitend doorgeven aan mevrouw G. Beunder, 0180-631733 Geef ook de activiteiten voor later in het jaar op. Juist een vroege vermelding j kan voorkomen dat er meerdere activiteiten op één datum plaatsvinden! I Zevenhuizen: I Iedere zaterdag: 10.00-16.00 uur: wereldwinkel op dorpsplein. I Woensdag 20 februari: Hervormd Centrum: ouderenmiddag "Dat al wat leeft Hem eert", lezing de heer Snijders uit Ter Aar. I Vrijdag I maart 19.30 uur: Vrijz. herv. kerk:Wereldgebedsdag oec. dienst I Zaterdag 9 maart 20.00 uur: dorpshuis Swanla: Feestavond V.O.O. I Zondag 24 maart 9 juni en 3 nov.: Taizeviering; voorbereid door gezam. kerken, in de I geref. kerk; 19.00 uur (inzingen 18.30 uur) Zeven Muzen: Vrijdag 15 maart vrijz. herv. kerk.: 20.00 uur: poëzieavond. 20 april: ger. kerk: 20.00 uur: amateur-muziekavond. De Zevenster: Lunchrestaurant de Hertenkuil geopend elke werkdag van 12.00- 13.30 uur; info 6371 I I; koffie-inloop elke morgen 10.00 uur; welfare handwerken I elke dinsdag 14.00 uur. Avondrestaurant de Hertenkuil: geopend elke Ie en 2e woensdag van de maand voor 55-plussers (vooraf reserveren 0180-6371 I I). ANBO: Spelmiddag: elke maandag Zevenster 14.00 uur; Soosmiddag (lx per 14 dagen op woensdag): 14.00 uur in De Zevenster; Fietsen: (lx per 14 dagen): verza melen bij dorpshuis Swanla vrijdagmiddag 13.30 uur; Gymnastiek: gebouw geref. kerk dinsdag 9.30 en 10.30 uur; Zwemmen: in zwembad De Koornmolen elke donderdag 9.00, 10.00, 13.30 en 14.30 uur. Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle: openstelling historisch centrum "Ons Verleden" aan de Tweemanspolder 15, Zvh: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur en zater- I dag van 13.30-16.00 uur: I Vogelvereniging Zang en Kleur: kaartschema: 15 febr., 15 mrt., 29 mrt. en 12 april. Moerkapelle: Ouderensoos Op Moer: 14 febr., 14 mrt, 11 apr.en 9 mei. Oud Verlaat Vierkap: Creatieve middag elke woensdag 13.30-15.00 uur; Soos: 14.30 uur:26 febr., 12,26 mrt., 9,23 apr., 7, 14 mei; Schakel: 20.00 uur: 26 mrt., 16 apr„ 7 mei; klaverjassen: 20.00 uur: 22 febr., 8 mrt; marathonkaarten: 14.00-02.00 uur: 9 mrt. (opge ven 010-4567036); I I apr.: 20.00 uru: jaarverg. stichting Oud Zevenhuiuzen-Moerkapel- I Ie; 27 apr.: 20.00 uur: bingo; 16-17 mrt: 20.00 uur: toneelvoorstelling Regio - Nog niet al uw munten kwijt! Hebben ze het blauwe zakje gevuld met resterende munten niet opge haald? Munten kan men nog altijd - tot 27 februari 2002 - naar de banken van ABN - Amro in Boskoop en Wad dinxveen, de Rabobanken in Bos koop en Zevenhuizen en de Bos- koopse Apotheek aan de Zijde bren gen en in de daar opgestelde boxen deponeren. Omdat ondermeer de Rotaryclub Boskoop deze actie samen met de plaatselijke en regionale banken actief ondersteunt, zal ook de opbrengst van de daar gebrachte munten de plaatselijk en regionaal opgezette goede doelen ten goede komen. Met uw kleingeld kunt u iets groots doen. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Vrijdag 8 februari heeft er een werkbezoek plaatsgevonden van kamerleden in west Nederland, waarbij men uitgebreid geïnfor meerd is over de ontwikkelingen in de Zuidplas polder. Het werkbezoek gaat vooraf aan de bespreking in de Tweede kamer van deel drie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening op 25 maart. De vaste kamercommissie van VR0M, en dan met name de woordvoerders hebben samen met de Commissaris van de Koningin en gedeputeerden van de Provincie Zuid Holland, vertegenwoordi gers van de Milieufederatie, het Hoogheemraad schap Schieland en de WLT0 een bezoek gebracht dat begon in Rotterdam. Wethouder Hans Kombrink van Rotterdam heeft een presentatie gegeven voor het gezelschap over de binnenstedelijke problematiek waarbij hij de zware opgave voor de gemeente Rotterdam heeft belicht. Hij gaf daarbij aan dat een deel van de woningbehoefte van Rotterdam gezocht moet worden in het buitengebied. Kombrink vermelde tijdens de presentatie met name de ontwikkelingen van de Eendragtspolder en de toezegging van Rotterdam om Zevenhuizen-Moerkapelle ter helpen met de ontwikkeling daarvan en het goede overleg met de buurgemeenten over de ontwikkelingen in de Zuid plaspolder. Vanuit de overheid werd na de presentatie ook aangegeven dat er voor gewaakt moet worden dat de Zuidplaspolder een vergaarbak wordt van ruimteclaims en dat er binnen anderhalf tot twee jaar een gebiedsperpec- tief moet liggen. Aansluitend heeft Hans Sytsema, projectmanager ruimte lijke en bestuurlijke ontwikkelingen van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, het hele gezelschap per bus rondgeleid door de omgeving. Hierbij is natuurlijk de hele Zuidplaspolder aangedaan en de grenzen van het Groene Hart zijn verkend. Hierbij heeft Sytsema kunnen aange ven dat de gemeente blij is dat de Eendragtspolder, de Tweemanspolder en de Wilde Veenen binnen het Groene Hart vallen en dat dat ook zo moet blijven. Na de rondrit was er een lunch in dorpshuis Swanla waar bij er nog even stevig gediscussieerd werd over de toe komst van de Zuidplaspolder. Wethouder Kombrink kwam daarbij met de stelling dat het zonde is om een mooi gebied als de Zuidplaspolder geheel te verglazen. Een standpunt dat het later door het WLTO niet in dank is afge nomen. De WLTO ziet juist veel toekomt in verglazing van de Zuidplaspolder. Na de lunch vertrok het gezelschap naar Utrecht, daarna naar Amsterdam en tot slot werd Almere aangedaan. Zevenhuizen - Tijdens de commissie I verga dering werd door Stedebouwkundigbureau Royal Haskoning een presentatie gegeven over de plannen voor Moerkapelle West. De plannen hebben betrekking op de Nam-loca- tie, het gezinsvervangendtehuis De Eerste ling, Zorgcentrum Beth San en een gedeelte van de Schapenweide. Er werden schetsen gepresenteerd, rekening hou dend met de ruimtelijke uitgangspunten waarbij de relatie met het buitengebied versterkt moet worden. De polder Wilde Veenen is op termijn nog een van de weinige open gebieden in deze regio en in het plan wordt daarom ook rekening gehouden met de recreatieve zone langs de Rotte. Naast de ver nieuwing voor de Eersteling en Beth San zal ook wor den voorzien in ongeveer dertig woningen op de Nam-locatie die geschikt zullen zijn voor jongeren en /of senioren. De commissieleden vonden de plannen van hoog ambitieniveau. Er werden vragen gesteld met betrek king tot het financiële plaatje, de haalbaarheid en het tijdspad. Wethouder Zijderhand gaf hierbij aan dat de plannen in de fase van stedenbouwkundige visie zijn en dat alles nog nadere uitwerking behoeft waar alle betrokken partijen deel aan nemen. De wethouder verwacht rond de zomer het financiële plaatje rond te hebben en dat na de zomer de RO-procedure kan starten. Zevenhuizen - Volgens niet bevestigde geluiden is er meer geld nodig voor de verbouw van het gemeentehuis. Het blijkt dat er onvoldoende ruimte is en dat er geld moet komen voor een extra uitbreiding. Dit item moet op politiek niveau nog behandeld worden en op ambtelijk niveau kunnen er nog geen mededelingen over worden gedaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 16