NIEUWS Gemeente i week7 i Zevenhuizen-Moerkapelle BOUWZAKEN SLUITING SECTIE ZORG MILIEU VERGADERSCHEMA SLUITING SECTIE VROM BURGERLIJKE STAND paqjna4 Hart van Holland 13 februari 2002 Ingekomen bouwmeldingen/aanvraag bouwvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenhui- zen-Moerkapelle maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat zij de volgende aanvragen om bouwvergunning/meldingen bouwvoornemen hebben ont vangen: - aanvraagdatum 4 februari 2002, nr. 028: Kwekerij Rozen hof b.v., voor het vergroten van een warenhuis ten behoeve van de teelt van tuinbouwproducten op het per ceel Van Hasseltweg te Moerkapelle; - aanvraagdatum 6 februari 2002, nr. 029: M. van L'eeuwe, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en ach terzijde van de woning op het perceel De Fazant 21 te Zevenhuizen; - aanvraagdatum 6 februari 2002, nr. 030: G.R van der Niet, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning op het perceel De Fazant 15 te Zevenhuizen; - aanvraagdatum 6 februari 2002, nr. 031F. Hoogendijk, voor het vergroten van de woning door middel van een aanbouw op het perceel Staringstraat 21 te zevenhuizen; - aanvraagdatum 6 februari 2002, nr. 032: RC. van Rijt, voor het vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel van Hogendorpstraat 24 te Moerkapelle; - aanvraagdatum 7 februari 2002, nr. 033: G. van der Vel den, voor het vernieuwen van kassen op het perceel Oogstpad 14 te Moerkapelle; Verleende vrijstellingen/bouwvergunningen/beschikkin gen bouwmelding - A. Bouwmeester te Moerkapelle, vergunning voor het vergroten van de woning door middel van ben aanbouw (wijziging op de eerder afgegeven vergunning), plaatse lijk bekend Noordeinde 97 te Moerkapelle (verzonden 5 februari 2002); - A. Krijgsman te Zevenhuizen, vergunning voor het aan brengen van een luifel aan een tuinhuis (wijziging op de eerder afgegeven vergunning), plaatselijk bekend Rotte- kade 16 te Zevenhuizen (verzonden 5 februari 2002); Verleende sloopvergunningen In de periode van 16 januari t/m 8 februari 2002 is/zijn de volgende sloopvergunning(en) verleend: - B.N. Mulder/Th.M.C. Kennepohl (SA 20020002), voor het slopen van een woonhuis op de locatie Rottekade 15 te Zevenhuizen (verzonden 5 februari 2002); - O.T. van der Vorm (SA 20020003), voor het slopen van een schuur op de locatie Bredeweg 21 te Moerkapelle. (verzonden 8 februari 2002); Bezwaar verleende (sloop)vergunningen Indien u zich niet met genoemd besluit kunt verenigen, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar aantekenen. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na toe zending/uitreiking van het desbetreffende besluit aan de aanvrager. Indien u direct belang heeft bij de gevolgen van de verleende vergunning/beschikking, kunt u bij de presi dent van de rechtbank Den Haag vragen om een voorlopige voorziening (dit betekent dat hij een speciale regeling kan treffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behan deling is). Het adres van de rechtbank is: Postbus 20302, 2500 EA Den Haag. De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis, sectie V.R.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. Tervisielegging bouwplan Burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle maken bekend, dat vanaf 14 februari 2002 gedurende vier weken, ter gemeentesecretarie, sectie VR.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen, het volgende bouwplan ter inzage ligt van: - de heer J. van der Sar, voor het vergroten van de kassen op het perceel Middelweg 8 te Zevenhuizen. Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1990" en is in strijd met de gebruiksvoorschriften van het geldende bestemmingsplan. Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit bouwplan via een binnen- planse vrijstellingsprocedure. Alvorens hieromtrent een beslissing te nemen wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om gedurende de termijn van de tervisielegging. i.e. van 14 februari 2002 tot en met 13 maart 2002 tegen het verlenen van de vrijstelling ziens wijzen bij ons in te dienen. Tot 1 april 2002 is de sectie Zorg (sociale zaken) op vrijdag gesloten. Gedurende deze periode kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel. 0180-637777. Zij noteren uw telefoonnummer en u wordt op een later tijdstip door een medewerk(st)er van de sectie Zorg teruggebeld. Van maandag tot en met donderdag kunt u op de sectie tij dens de normale openingstijden van 08.30 - 12.00 uur terecht. Melding Wet Milieubeheer Burgemeester en wethouders geven openbaar kennis van de volgende melding: Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieube heer - Zuidplasweg 12-14 (Zevenhuizen), La Baraque, ontvan gen d.d. 1 februari 2002. Deze melding ligt vanaf donderdag 14 februari t/m woens dag 13 maart 2002, elke werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur, ter inzage in het gemeentehuis van Zevenhuizen-Moer kapelle, sectie VROM, Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. Voor inzage buiten bovengenoemde tijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt, telefoon 0180-637731 De eerstvolgende commissie- en raadsvergaderingen vinden plaats op: 25 februari 2002 Extra commissie vergadering 26 februari 2002: Raad 11 maart 2002: Raad (afscheid gemeenteraad) 14 maart 2002: Raad (installatie gemeenteraad) Voor zover niet anders vermefd worden de vergaderingen gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en vangen om 19.30 uur aan. Leeshoek voor publiek in hal gemeentehuis In de hal van het gemeentehuis kunt u de agenda's, notulen, besluitenlijsten en voorstellen van respectievelijk raad en de commissies I en II inzien. Ook in de dorpshuizen "Op Moer" te Moerkapelle, "Swanla" te Zevenhuizen, "De Vier- kap"te Oud Verlaat en in de Openbare Bibliotheek te Zeven huizen is een plek ingericht met gemeente-informatie. MELDINGSFORMULIER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 0180-634275. MELDINGSBON MHEDEN Tot 1 april 2002 is de sectie V.R.O.M. (Bouwzaken en Volkshuisvesting) - in verband met het volgen van een cur sus door de medewerk)st)ers - op vrijdag gesloten. Gedurende deze periode is de sectie geopend op de dins dagmiddagen van 14.00 - 16.00 uur. Van maandag tot en met donderdag kunt u op de sectie tij dens de normale openingstijden tijden van 08.30 - 12.00 uur terecht. Geboren Owen van Helden, zoon van Harold D. van Helden en Suzette D.van der Ham op 16 oktober 2001 (rectificatie); Jason van Helden, zoon van Harold D. van Helden en Suzette D. van der Ham op 16 oktober 2001 (rectificatie); Isabel Moreno Coca, dochter van Aurelio Moreno Coca en Antonia D.J. Coenen op 31 januari 2002; Mike Blijleven, zoon van Martin L.M. Blijleven en Roza Blom op 3 februari 2002. Overleden Fredrika Willemina Oosterhuis, weduwe van J. van Helden op 3 februari 2002, oud 86 jaar; Janna Averesch, weduwe van D.J. Seppenwoolde op 6 februari 2002, oud 89 jaar; Martinus van der Vegt, echtgenoot van A. Lowie op 8 febru ari 2002, oud 87 jaar. TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN Om de twee weken plaatst de gemeente op deze pagina een meldingsbon onderhoudswerkzaamheden. Via onderstaande meldingsbon kunt u onderhouds werkzaamheden aan wegen, straatmeubilair, riolering, openbaar groen en straatverlichting aan de gemeente doorgeven. Let op, de meldingen worden op basis van urgentie afgehandeld en er wordt niet schriftelijk op gereageerd. U kunt ook telefonisch een melding door geven van maandag t/m vrijdag van 12.00-14.00 uur, Omschrijving van de melding: naam: adres: woonplaats: telefoon*: *ik wil wel/niet teruggebeld worden (doorhalen wat niet van toepassing is) Zevenhuizen/Moerkapelle, Handtekening: .2001 Alarmering Algemeen alarmnummer Brandweer alarm 112 0182-550550 Politie Zevenhuizen-Moerkapelle melding 0900-8844 Openingstijden politiebureau Dorpstraat 154, Zevenhuizen maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur Zorgloket ouderen p.a. De Zevenster, Leliestraat 3, Zevenhuizen. Consulente Riek Groenewegen. Tel. 0180-637111. Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Medische hulp Ambulancedienst Artsen: Van Bruggen Onderwater Vroegindeweij/ Kwakernaak Storingsdiensten Gas en Elektra Water C.A.I. 0182-545580 0180-631783 0180-631204 079-5931687 0800-1890 015-3691100 0800-0692 (gratis) 015-8881905 06-65178147 0182-545700 0900-8853 0180-637777 0180-637728 0180-637747 0180-637748 0180-637764. info: storingen: Riolering Milieutelefoon Lijntaxi Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Kadastrale balie Voorlichting en redactie gemeentepagina Abonnement raads- en commissiestukken Leerplichtspreekuur: 1e en de 3e dinsdag van iedere maand op afspraak van 10.15 uur- 11.15 uur in het gemeentehuis te Zevenhuizen, mw. N. Boin Openingstijden Gemeentesecretarie, Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen elke werk dag van 8.30-12.00 uur. Sectie Burgerzaken is daarnaast elke dinsdagmiddag geopend van 14.00-18.00 uur. Spreekuur college burgemeester en wethouders Telefonisch afspraak maken met mw. K. van den Broek-Kersse- boom van 8.30-12.00 uur. Klachtencommissie Secr. Postbus 30, 2760 AA Zevenhuizen e-mail: klachtencommissie@zevenhuizen-moerkapelle.nl Gemeentewerkplaats Zuidplasweg 14b in Zevenhuizen, telefoon 0180-634275 Melding onderhoud: ma t/m vr 12.00-14.00 uur Reiniging Huishoudelijk afval grijze minicontainer in de even weken; groene minicontainer in de oneven weken; Voor weeknummer zie bovenaan deze pagina. Uw container dient uiterlijk 07.30 uur 's-morgens op de aanbiedplaats te staan. Grof huishoudelijk afval Aanmelden t.b.v. ophaaldienst dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur, telefoon 0182-547500. Niet aangemeld afval wordt niet meegenomen Afvalbrengstation, Zuidplasweg 14bjte Zevenhuizen. Geopend op dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. Inzameling oud papier kern Zevenhuizen: Iedere derde vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 uur aanbieden op inzamelplaats waar normaal de wekelijkse containers staan. Inzameling oud papier kern Moerkapelle: Iedere vierde zaterdagmorgen van de maand. Aanbieden op de inzamelplaats van de minicontainers. Chemocar: Elke tweede zaterdag van de maand van 09.00 - 12.00 uur bij de gemeentewerkplaats aan de Zuid plasweg 14b te Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 4