HKM 100 jaar school met een missie Bondstest bij Rolling'90 Open Dag Zorg emeente elangen Bouwen in vertrouwen Collecte Jantje Beton Jaarvergadering NPV Wereldgebeds dienst I naar 2006 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 2 maart K I J W W H A R T - V A N - H O LI A N D N l 24e jaargang nummer 962 DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Wethouder Trimp geridderd Zie pagina 11 De Nessevliet maakt wereldreis Zie pagina 21 f Helden bij 13e Lionsloop Zie pagina 23 MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYLISTES AAN HUIS zie advertentie elders in deze krant ITh TIE ZEVENHUIZEN- Loe^kapeu^^ssel^nde 4 h pas ïSSSSag sj AjHKp^Hjwg au fc Gebedsbijeenkomst Christenunie Moerkapelle - Onder het motto "Bouwen in vertrouwen"houdt de politieke vereniging de ChristenUnie Zevenhuizen-Moer- kapelle een gebedsbijeenkomst voor de aanstaande gemeente raadsverkiezingen. Deze bijeen komst wordt dinsdag 5 maart gehouden van 20.00 tot 21.00 uur in de kantine van Rooker-Plant aan de Bredeweg 55. ledereen is welkom. Zevenhuizen-Moerkapelle - De nationale collecteweek van Jan tje Beton wordt gehouden van 4 tot en met 10 maart. In Zeven huizen collecteert peuterspeel zaal De Zeven Dwergen, in Moer kapelle peuterspeelzaal Het Hob belpaard. De helft van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal zelf, die van dat geld nieuw spel materiaal wil aanschaffen. Dit jaar wil De Zeven Dwergen bij voorbeeld de opbrengst gebrui ken voor de aanschaf van een nieuw klimrek voor binnen. De andere helft is voor het jeugd- fonds Jantje Beton. Jantje Beton besteedt het geld aan verschil lende projecten voor kinderen in heel Nederland. Moerkapelle - De jaarvergade ring van de Nederlandse Patiën ten Vereniging, afdeling Zeven huizen-Moerkapelle, wordt don derdag 28 maart gehouden in zorgcentrum Beth-San aan het Kerkplein 1. Aanvang 20.00 uur, i zaal open 19.45 uur. Er wordt een lezing gehouden door dr. R. Seldenrijk, directeur van de NPV. met als titel "Medi sche macht", over het gebruik van nieuwe technieken in de gezondheidszorg. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. wijk. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open. Zevenhuizen - In de vrijzinnig hervormde kerk aan de Dorps- straat 139 wordt vrijdag 1 maart een wereldgebedsdienst gehou den. Aanvang 19.30 uur. Het thema van de dienst is 'Verzoe ning: een uitdaging'. De liturgie is samengesteld door vrouwen uit Roemenië. Door de Werkgroep Wereldgebedsdag Zevenhuizen e.o. is deze dienst voorbereid. Het oecumenisch gelegenheids koor verleent medewerking aan de dienst. Door Ron Krul Zevenhuizen - In de schoolgids 2001/2002 van christelijke basis school de Eendragt wordt de mis sie van de school als volgt vermeld: "De Eendragt staat voor een school waar we ons handelen van uit het gebod der Liefde in praktijk brengen in school en schepping. Van groot belang vinden we dat de kinderen zich in een veilige omge ving ontplooien, zowel verstande lijk, emotioneel als creatief. Deze missie vindt zijn oor sprong in 1893, het jaar waarin de Gereformeerde kerk van Zevenhuizen werd opgericht. Omdat de gereformeerden nu geregeld bij eenkwamen en de band onderling hechter werd, voelde men het gemis van een christelijke school voor de gemeente Zevenhuizen. Een derge lijke school moest er komen en aldus werd er tijdens een bijeen komst in 1898 in het kerkgebouw van de gereformeerde kerk onder lei ding van dominee Sieders een voor lopige commissie gekozen die aan de basis stond.van de oprichting van christelijk onderwijs. In de eerste jaren van de twintigste eeuw was er nog geen gelijkstelling tussen het openbaar en het bijzon der onderwijs en in dit geval dus ook het christelijk onderwijs. Indien men een christelijke school wilde oprich ten, moest men dit zelf bekostigen. De voorvaderen van de huidige leer lingen hebben er veel voor overge had om tot de oprichting van de school te komen. Vele van de toch al spaarzame vrije uren werden besteed aan vergaderingen hoe men tot de verwezenlijking van de plan nen kon komen en men ging avond aan avond op pad om geld in te zamelen. Het benodigde kapitaal werd met centen, halve centen en dubbeltjes bijeengebracht. Het benodigde geld kwam uit collec tes maar ook bijvoorbeeld uit de verkoop van lammeren. Uiteindelijk werd in maart 1899 voor 2000 gulden een woonhuis gekocht, Dorpsstraat 81, een voormalige burgemeesters woning, "Panopticum" genaamd, met de bedoeling dit huis in te rich ten als school. Toch besloot men later om achter het woonhuis de school te bouwen. Architect Fyan uit Nieuwerkerk a/d Ijssel ontwierp een schoolgebouw van twee lokalen die later nog uitgebreid zou worden met een derde en vierde lokaal. MRIS R.l. 1JKG tiAtilSSCBQÖL Aan het einde van 1901 moest er per soneel worden aangetrokken en ver scheen er een oproep voor een Hoofd der School. Uit meer dan 70 sollicitanten werd uiteindelijk de heer van Stralen gekozen als Hoofd onderwijzer voor een jaarsalaris van 800 gulden plus 'vrij wonen'. Wel was aan het salaris van de hoofd onderwijzer de voorwaarde verbon den dat zijn vrouw of diegene die hij daarvoor aanstelde, nuttige hand werken zou verrichten. "En dan brak eindelijk aan, die voor ons onvergetelijke vrijdagmiddag, 28 februari 1902, de dag en de ure waar op meester van Stralen, na door ds. Broekstra uit Waddinxveen tot zijn werk te zijn ingeleid, met een keurige en ernstige toespraak, zich aan de school en een 35 tal leerlingen ver bond. Er was reden te over om de Heere onze God ootmoedig saam te danken voor de grote bemoeienissen met ons gehouden en voor de ver vulling onzer wensen ons gegeven", aldus beschreven in het jaarverslag uit 1927, het moment dat de school 25 jaar bestaat. Er werd uitbundig feest gevierd waarvan de onkosten 26,95 en een halve cent bedroegen. Dit is slechts een klein stukje van de lange fascinerende geschiedenis van de school de Eendragt. Aanstaande donderdag is het precies honderd jaar geleden dat de Christelijk Natio nale Basisschool de Eendragt werd geopend en is er reden om even stil te staan bij dit bijzondere jubileum. In april zal de Eendragt uitgebreid aandacht besteden aan dit heugelijke feit en zullen vele festiviteiten elkaar opvolgen. Als eerste wordt 20 april een reünie gehouden waarop alle oud leerlingen, meesters en juffen van harte welkom zijn. Voor meer informatie hierover: 0180-632140. Hoewel de laatste jaren de wereld sterk veranderd is en harder gewor den, is de school ondanks het feit dat zij uiteraard alle ontwikkelingen vol gen, zichzelf gebleven. De gezellige sfeer tussen de leerkrachten onder ling, de betrokkenheid van de ouders maar vooral de kinderen die met groot plezier naar school gaan, is de kracht van de school. Vanuit de visie dat de school een gemeenschap is waarin de liefde tot God en de naaste centraal moet staan, staat de missie van de Christelijke basisschool de Eendragt al honderd jaar overeind en dat is iets om trots op te zijn. TELEFOON 079-362 31 67 -c - Moerkapelle - Rolschaatsvereni- ging Rolling'90 heeft Vrijdag 22 februari een officiële bondstest gehouden in dorpshuis Op Moer. Er werden figuur-, vrijrij- en paar- rijtesten afgenomen. Dit zijn onder delen van het kunstrolschaatsen solo of als paar. De score was 95%. De geslaagden: Test 1 figuren: Christel Holstege, Cheaska van der Poel, Elja Kamp, Denjse Koorevaar; Test 2 figuren: Maxime Disseldorp, Shirley van der Poel; Test 3 Figuren: Tamara Bontebal, Stefanie Hathie; Test 4 figuren: Mark Bakker; Test 5 figuren: Ingrid Oskam. Test 1 Vrijrijden: Martijn Robbe- mond, Naomi Gnocchi, Dianne van Erk, Nicky Boer, Michael Bontebal, Suzanne Hendrikse; Test 2 vrijrijden: Colin Hoogendoorn, Chantal Hertog, Denise Koorevaar, Ruben Peek; Test 3 vrijrijden: Tamara Bontebal, Vale rie Krijgsman, Colette Kamp; Test 4 vrijrijden: Iris Dijkema, Sjoukje van Haastert. Paarrijden test 1: Valerie Krijgs- man/Stephan Hertog; Paarrijden test 2: Elja Kamp/Colin Hoogendoorn; Maaike Vonk/ Ruben Peek; Paarrij den test 3: Tamara Bontebal/ Mark Bakker. Allen mogen nu in een hogere klasse uitkomen op de wedstrijden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1