rLEXcam Jubilarissen brandweer krijgen onderscheiding "Concordia" Jaarvergadering Molenvrienden Vooijaars- concert Kleine Trompetter Oud papier actie Activiteiten Vrouwen van Nu CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. zie advertenie elders in deze krant K IN HET HART VAN HOLLAND Voorspoedige verbouwing dorpshuis Opening Blokker Zevenhuizen DEZE WEE Burgemeester shopt in buurtsuper Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! —^—TELECOMMUNICATIE professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Moerkapelle - De storm die vorige week over Neder land raasde heeft voor de nodige overlast gezorgd, zoals hier aan de Herenweg in Moerkapelle. V bent toch ook nieuwsgierig naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom in de conferen tiezaal van de Rabobank in de Dorpsstraat in Zevenhuizen. Door Karin Heeren Gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle Zie pagina 11 Zie pagina 13 Zie pagina 3 Tot 15 maart kunnen leden zich aanmelden (0180632396) voor de activiteit 'paasbloemstuk maken' op maandag 25 maart. Het dagreisje is op woensdag 15 mei. De dames gaan naar de FIo- riade in Hoofddorp. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de brand weerkazerne. Aanmelden kan tot 1 mei: 0180-632441 of bij 0180- 632775. vijfentwintig jaar gezamenlijke her inneringen. Vele branden en onge lukken, en ook vele wedstrijden pas seerden de revue. De gedachte "Wat zal het nu weer wezen?" elke keer als de pieper gaat was ook een gedach te die door vele aanwezige brand weermannen werd gedeeld. Voetbal len is ook een passie van de heren en vaak moest er dan ook gekozen worden tussen het voetbal en de brandweer. Namens de jeugdbrandweer, waar Ton van Helden tot 31 december vorig jaar leider van was, spreekt Henk Hertog de jubilaris toe. Vele jaren heeft Ton leiding gegeven aan de jeugdbrandweer en de brandweer kon tijdens dit jubileum ook dat feit niet voorbij laten gaan. Naast de oor konden en de onderscheidingen waren er cadeaus, bloemen en felici taties. Na het officiële gedeelte ging het feest nog geruime tijd door. Zevenhuizen - De Vereniging Molenvrienden in het Rotteme- rengebied vierde onlangs haar tweede lustrum. Reden om op de 10e Algemene Ledenvergadering hiervan kennis te nemen. Deze vergadering wordt gehouden op j 14 maart in de Conference Room van de Rabobank en begint om 19.30 uur. Alle leden en sponsors hebben voor deze vergadering - waarin belangrijke mededelingen wor den gedaan over de toekomst van de molens - een uitnodiging ontvangen. Introducés en andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. j Naast de gebruikelijke huishou- j delijke zaken en het toekomst- perspectief van de molens, zal de j heer J. Hofstra, technisch mede- j werker van de provincie Zuid- Holland, vertellen over werk- j zaamheden aan de molens. Zevenhuizen - Basisschool De Eendragt houdt, samen met de Wereldwinkeleen oud papier actie op 7 en 8 maart. Papier kan op donderdag van 12.00-19.00 uur en vrijdag van 8.00-13.15 uur gebracht worden bij De Een dragt, graag gebundeld of in ste vige kartonnen dozen aanleve ren. De opbrengst komt ten goede aan de school en wereld winkel Zevenhuizen-Moerkapelle. Moerkapelle - Een colonne van brandweerauto's met leden van de jeugdbrandweer en brandweer mannen in volledig tenue, vormen samen met een trekker een luid ruchtige stoet die vrijdagavond 1 maart door de straten van Moerka pelle trekt. Op deze wijze worden twee jubilarissen van de brand weer opgehaald om te vieren dat het die dag precies vijfentwintig jaar geleden is dat zij bij de vrijwil lige brandweer kwamen. Kleu mend van de kou, van het zitten achter op de ladderwagen, komen zij bij de brandweerkazerne aan. Ton van Helden en Dick Doorn- heim kwamen vijfentwintig jaar geleden op dezelfde dag bij de brandweer. Na de feestelijke intocht wacht burgemeester Westendorp met de oorkonde en onderscheiding voor de brandweerlieden. Burge meester Westendorp benadrukt trots te zijn op de brandweer, op het vele goede werk dat zij in de loop van de jaren hebben verricht. Ook voor de vrouwen en kinderen van de brandweermannen is er aandacht. Zij moesten immers vaak toezien hoe Ton en Dick elke keer weer opgeroepen konden worden. Brandweercommandant Kees Fyan stond vrijdagavond ook even stil bij Zevenhuizen - Het voorjaarscon cert op 23 maart zal dit jaar in het teken staan van de jaren 80. i Veel van de gespeelde stukken i hebben te maken met dit thema en zullen bij een ieder allerlei j herinneringen naar boven halen. Het concert zal plaatsvinden in dorpshuis Swanla en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en er is bal na. Zevenhuizen - Mevrouw Vos-van der Veen verzorgt een avondje "Kunst en Antiek" voor de leden van Vrouwen van Nu, afdeling Zevenhuizen. De dames mogen twee meegebrachte spulletjes laten taxeren (geen munten en postzegels). De avond wordt gehouden in De Zevenster; aan vang 20.00 uur. - Leden hebben gratis toegang, introducés beta len 3,25.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1