F Extra geld voor gemeentehuis beschikbaar gesteld Gelijkspel TZM Boekenweekactiviteiten in Bibliotheek Zevenhuizen 11 Zevenhuizen Brug omgedoopt tot 'Hotel Vosbrug' Nog niets gedaan aan brandgevaarlijke plafonds Vernielzucht treft affiches PvdA Natuurwandeling «sr "ssr Brief ambtenaren zet college onder druk Gem Zevenhuizen-Mcterkap pagina 8 Hart van Holland 6 maart 2002 ZEVENHUIZEN M oTrToH^HT Door Karin Heeren Zevenhuizen - De gewijzigde voorstellen voor de verbouw van het gemeentehuis heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergade ring opnieuw voor veel discussie geleid. Maandag 25 februari werd in een extra commissievergadering het voorstel van het col lege behandeld om extra middelen beschikbaar te stellen omdat nu, tijdens de verbouwing, al bleek dat de plannen zoals die wer den uitgevoerd, onvoldoende waren. In ieder geval zeven ambte naren konden niet naar behoren gehuisvest worden en het plan voldoet niet aan de Arbo-wetgeving. De heer Mebius (Gemeentebelangen) wilde voor de beroodslagingen weten of het gevraagde krediet van 285.000 euro een raming van de kosten of een offerte betreft. Hij stelde vast dat het gaat om een raming en stelde dat zijn fractie dit een belangrijke onzekere factor vindt. De heer Mebius hield een onaangenaam gevoel over van de gevolgde pro cedure, hij stelde vast dat vier dogen geen redelijke termijn is om een der gelijk besluit te nemen. Ook de andere fracties waren kritisch. Mevrouw Te Meij (VVD) sprak over 'een treurige symfonie' en vroeg zich af of er nog financiële consequenties voortvloeien uit het concept Arbo-rapport zoals het er nu ligt en de heer De Jong (CDA) stelde vast dat er tijdens het gehele proces velen hebben geblunderd. De heer Freeke (ChristenUnie) vroeg zich af wie er verantwoordelijk is en wat daarbij de rol is geweest van de Stichting Gemeentehuis. De heer Bac (SGP) is van mening dat het Arbo-rapport aangeeft dat na deze verbouwing er nog steeds punten voor verbetering zijn. "We staan met de rug tegen de muur en gaan daarom akkoord". Mevrouw Spekman (PvdA) bracht in herinnering dat al lang geleden de fractie van de PvdA het voor stel heeft gedaan om de bibliotheek uit te plaatsen en stelde nu vast dat het jammer is dat destijds niemand had willen luisteren. De fractie van de PvdA ging met het plan ook akkoord omdat ook zij het van groot belang vinden dat de ambtenaren adequaat gehuisvest worden. Voorzitter Westendorp stelde vast dat het voorstel akkoord is na de beraad slagingen, wat leidde tot een spontaan applaus van de aanwezige ambtena ren. Druk van het ambtelijk apparaat Uitgelekte berichten vertellen dat het college onder enorme druk heeft gestaan om het voorstel tot het beschikbaar stellen van het extra krediet nog voor de gemeenteraadsverkiezingen te behandelen. In een brief werd het college in onomwonden taal meegedeeld dat het voorstel behandeld moest worden en als aan deze oproep geen gehoor werd gegeven had de gemeen tesecretaris, de heer Mes, de gemeenteraad verzocht om hem met onmiddel lijke ingang te ontheffen van zijn verantwoordelijkheden, met andere woor den: de heer Mes had zijn ontslag ingediend. Ook een aantal andere leden van het Managementteam zouden zich nader beraden over hun positie binnen de organisatie en zowel het Management team, de Ondernemingsraad als de ambtelijke vertegenwoordigers in het Georganiseerd Overleg zouden geen vertrouwen meer hebben in de zorg die het college als werkgever heefi voor het goed kunnen laten functioneren van de ambtelijke organisatie en het welzijn van dë door haar benoemde medewerkers. Naar verluidt is genoemde brief aanleiding geweest Voor verhitte discussies binnen het college en heeft deze brief eraan ten grondslag gelegen dat er een extra commissievergadering is ingelast. Hiermee wordt duidelijk dat voor de ambtenaren, met de heer Mes aan het hoofd, de kwestie heei hoog werd opgenomen met verstrekkende consequenties. vaarlijke plafonds op de basisscholen in de gemeente en die van openbare basisschool 't Reigerbos in het bijzonder. Ouders van deze basisschool hebben inmiddels een brief ontvangen van de Ouderraad van de school over het feit dat er nog niets is gebeurd met deze kwestie. evrouw Te Meij (VVD) reageerde daarop met de opmerking dat er een blanco cheque is gegeven en dat zij vaststelt dat er nog niets is Igedaan. Wethouder Zijderhand reageert daarop met de opmerking dat er momenteel afstemming plaats vindt over wat gedaan moet worden. Bovendien zijn er, volgens wethouder Zijderhand, geen acuut gevaarlijke situaties aangetrof fen. De heer De Jong eist daarop van de wethouder dat het initiatief bij de gemeente moet liggen om ouders in te lichten over de verkeerde voorstel ling van zaken. De wethouder is dat met hem eens en meldt dat inmiddels is besproken met de ambtenaren dat er gecommuniceerd zal worden met ouders. Mevrouw Spekman vraagt zich af of 'niet acuut brandgevaarlijk' inhoudt dat het dan ook niet brandgevaarlijk is? Burgemeester Westendorp reageert hierop met de mededeling dat onderzoek heeft uitgewezen dat andere scho len geen acuut gevaarlijke situatie kennen. Zevenhuizen - Tijdens de raadsvergadering van 26 februari heeft de fractie van de Partij van de Arbeid een initiatiefvoorstel inge diend. Het voorstel had tot doel de naam "Hotel Vos" te hand haven en te bewaren voor de toekomst door de brug, voorheen gelegen naast Hotel Vos, de 'Hotel Vosbrug' te noemen. Het beeldbepalende gebouw op de hoek van de Dorpstraat Noordelijke Dwarsweg werd in 2001 gesloopt om plaats te maken voor vier dure villa's. Dit tot grote woede en teleurstelling van veel inwoners van Zevenhuizen. Een speciaal opgericht actiecomité en een handtekeningenac tie heeft de sloopvergunning niet kunnen stoppen. De fractie van de PvdA is in de raadsdebatten altijd fel tegenstander geweest van de sloop en herbestemming op deze manier: Het gebouw had in de visie van deze fractie kunnen worden ingericht als appartementencomplex voor jongeren en /of ouderen. Maar het gebrek aan cultuurhistorisch besef in de Raad bezegelde het lot voor Hotel Vos. Het initiatiefvoorstel werd mede ondertekend door de fracties van het CDA en de ChristenUnie en raadsbreed aangenomen. Zevenhuizen - De heer De Jong (CDA) vraagt naar aanleiding van de notulen van de raadsvergadering van 18 december 2001 hoe het staat met het onderzoek en de vervanging van de brandge- »»u*1 mmm Zevenhuizen - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen worden door de gehele gemeente heen posters en affiches opgehangen van de cam pagne voerende politieke partijen. De afgelopen tijd treft vernielzucht steeds de Partij van de Arbeid. Alle aangeplakte posters worden stelselmatig ver wijderd, soms binnen een uur na opplakken. Hoewel een aantal leden van de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid hier en daar de wacht heeft gehouden na het aanbrengen van nieuwe posters, slaan de daders steeds ongezien hun slag. «ST""%wir Tafeltennis Moerkapelle - In de uitwedstrijd tegen Smash 2 uit Schoonhoven heeft het eerste team van TZM een gelijkspel behaald. Ad van Heijnin- gen en Guus van Amerongen won nen respectievelijk 3 en 2 partijen. De dubbel ging verloren. Dico Bac was niet in staat een partij te win nen waardoor de einduitslag bij 5-5 bleef steken. Door dit resultaat kan TZM zich nog steeds handhaven in de koppositie. Het tweede team speelde een uitwedstrijd tegen de degrada tie concurrent ILAC 7. Ook dit werd een gelijk spel. Na een verbe ten strijd zat er niet meer in. ILAC, die op de laatste plaats staat bleek een geduchte tegenstander. Bart Klos en Hans Hol zagen nog wel kans twee partijen te winnen. Gerard Reijm kwam niet verder dan één winstpartij. De dubbel ging kansloos verloren. Team 3 speelde een thuiswedstrijd tegen Kwiek 7 uit Waddinxveen. Het \yerd een grote overwinning. De pun ten waren dan ook zeer welkom omdat dit team ook in de onderste regionen verkeert. Coerd van Kasteel en Patrick van der Meer wonnen beiden drie partijen. Evert de Bie won één partij. Ook werd de dubbel gewonnen waardoor de eind uitslag 8- 2 werd. Het vierde team speelde een thuis wedstrijd tegen Reeuwijk 5. Hier kwam men niet verder dan 3 winst- partijen die allen door Harm Roden boog werden binnen gehaald. Walter Micke en Henk Doornhein wonnen beiden geen partij. Ook ging de dub bel verloren. Einduitslag 3-7. Lauren van harte gefeliciteerd met je zwem diploma. Oma Oom Gertjan Manuel van harte gefeliciteerd. Opa en Oma 8 maart zijn Sjon en Diana 12,5 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd van Niels, Lars Demi t.k. 4 rieten eetkamerstoelen 636610 Bas Hofman wordt 50 jaar, dus tel en felici teren maar: 079-5931118 Zevenhuizen - Natuur- en Vogel wacht Rotta houdt zaterdag 9 maart een natuurwandeling rond de Zeven- huizerplas. De start is om 14.00 uur bij restaurant De Strandgaper aan de Zevenhuizerplas. Deelnemers wordt aangeraden laarzen of goede water dichte schoenen aan te trekken en een verrekijker mee te nemen. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Voor meer informatie: 010-4213432. Zevenhuizen - Van 13 tot en met 23 maart is het boekenweek. Thema is dit jaar "Hebban olla vogala nestas", verhalen en gedichten over de liefde. De boekenweek staat dus in het teken van de liefde in de literatuur. Iedereen koestert wel mooie herin neringen aan liefdesverhalen die hij of zij ooit las. Maar hoe goed kent u de liefdesromans uit de litera tuur? De "boekenweektest" biedt de kans om uw kennis te testen. De boekenweektest is een uitgave van de Stichting CPNB, die dit jaar voor het eerst verschijnt. De test bestaat uit vijfentwintig korte fragmenten uit vijfentwintig meesterwerken uit de literatuur waarin de liefde een centrale rol speelt. Peter van Straa- ten voorzag elk fragment van epn typerende illustratie. Nu is de vraag: welk fragment hoort bij welke titel? Voor de eerste honderd volwassen leden die vanaf 13 maart de biblio theek bezoeken ligt een boekje klaar. In de bibliotheek is tijdens de boe kenweek een presentatie ingericht over het thema en over Anna Enquist, de auteur van het boeken weekgeschenk. Op vrijdag 15 maart wordt in samenwerking met de Zeven Muzen een avond rondom poëzie georganiseerd in het kerkge bouw van de Vereniging van Vrij zinnig Hervormden, dorpsstraat 139 te Zevenhuizen. Voor meer informatie Bibliotheek Zevenhuizen, tijdelijke ingang via het gemeentehuis, dorpsstraat 89. Telefoon 0180-63 83 88

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 8