Snelschaaktoernooi opnieuw goed voor landelijk succes Wereldwinkel houdt verkoopdag I CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Donateursvergadering Oud Zevenhuizen- Moerkapelle informatie over borstvoeding Mannenontbijt Imoerkapeu^^"^^!^1 DEZE WE Jacco Eltingh opent tennisseizoen Zie pagina 11 HART VAN Huldiging Trompetterleden Wielerronde Waddinxveen Zie pagina 8 Zie pagina 15 Bel voor een gratis informatie pakket! 24e j nummer 3 april 2002 aPSTUDIO r~ïbmE ZEVENHUIZEN- Tientallen volwassen schakers in gevecht met zichzelf, de tegenstander en de klok: de stukken vlogen ze soms letterlijk om de oren. hebben verbruikt, willen bij het zien van de klok in het eindspel wel eens blunderen. Moerkapelle De Schaakvereniging Moerkapelle is met 55 leden relatief groot en het. jaarlijkse Paastoernooi wordt door gaans goed bezocht, uit het hele land en deze keer zelfs uit België. De vereniging werd 26 jaar geleden opgericht door de bende van drie: Henk Doornhein, Wim Vroeginde- weij en Dick Bac, allen nog steeds actief lid. Waarom het schaken leeft, in Moerkapelle, weet mevrouw Van Elteren niet precies, "Er staat elke week een stukje over onze teams in Hart van Holland. Het eerste team van acht spelers, speelt landelijk 3e klasse en staat tweede. Niet slecht, voor een dorpsvereniging." Maar met deze verklaring is Marian ne van Elteren er nog niet. "We heb ben ook een goede jeugdopleiding. Van de totaal 55 leden zijn 25 jonger dan 14 jaar en wie eenmaal lid is, blijft dat meestal ook. Ze kunnen elk jaar een steeds moeilijker examen doen, totaal zes. We spelen elke vrij dagavond; de jeugd van zes tot acht en de senioren van acht tot twaalf, als de partijen wat uitlopen. Drie kwartier van de jeugdavond wordt besteed aan les, volgens het zes stappen systeem en dat stimuleert natuurlijk: elk jaar moeilijker, elk jaar beter." Bij de senioren werd Joost Marcus eerste, Ad van den Berg en Jesse van Elteren werden gedeeld tweede, Rick Lahaye derde. Bij de junioren gingen bekers naar Jeanine en Jeroen de Cloet en Peter Ypma, Justin Jacobse, Danny de Ruiter en Talitha Munnik Oud Verlaat - De stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle houdt donderdag 11 april vanaf 20.00 uur een donateurs vergadering in De Vierkap. Naast een huishoudelijk gedeelte waarin onder andere de jaarstuk ken behandeld worden en de bestuurssamenstelling aan de orde komt, zullen twee films over molens, waaronder die van de Molenviergang, worden vertoond. De zaal is open om 19.30 uur. Niet alleen donateurs zijn welkom maar ook anderen die geïnteres seerd zijn in het werk van de stichting. De koffie staat klaar. Dat de donateursavond In Oud Verlaat wordt gehouden heeft ook te maken met het feit dat de stich ting graag de (tijdelijke) beschik king krijgt over foto's uit vroeger dagen in Oud Verlaat. In het Histo risch museum van de stichting aan de Tweemanspolder is name lijk een opstelling aanwezig van foto's uit Zevenhuizen en Moerka pelle zowel van vroeger dagen als van de huidige situatie. Een derge lijke opstelling annex expositie wil de stichting ook over Oud Verlaat te maken. De aanzet daartoe zal I tijdens deze avond worden gege- ven. Heeft men dus foto's van oud id Verlaat, de stichting zal het r op prijs stellen als ze tijdens de donateursavond (tijdelijk) ter beschikking worden gesteld voor reproductie. Zij zal er voor zorg dragen dat ze daarna worden teruggegeven. Moerkapelle - Moeders en aan staande moeders kunnen maande lijks terecht op de informatiebij eenkomsten van Borstvoedingsor ganisatie L.L.L. Hier komen alle facetten van het geven van borstvoeding aan de orde en is er gelegenheid vragen te stellen. De eerstvolgende bij eenkomst is 9 april bij Sandra Marck aan de Abr. Kroesweg 29. Deze avond wordt een video ver toond. De bijeenkomst wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten voor deelname bedra gen €2,50. Wie telefonische hulp en/of informatie over borstvoe ding wil, kan bellen met Ria Kaas hoek, telefoon 079-5932689. Zevenhuizen - Er wordt een een mannenontbijt gehouden op zaterdag 13 april. Na het ontbijt komt het thema: "de man als gemeentelid" ter sprake. Het ont bijt wordt gehouden in het Her vormd Centrum, naast de Her vormde Kerk in Zevenhuizen en begint om 8.00 uur. Aanmelden kan tot donderdag 11 april bij Dirk Molenaar, telefoon 0180-634139 of per e-mail: daco.bouk@solcon.nl. De kosten voor deelname bedra- j gen 5,-. Het mannencomité Zevenhuizen- Moerkapelle is interkerkelijk. Het wil door het bezoeken van regio nale/landelijke mannendagen en °ok door het houden van deze mannenontbijten meehelpen om de visie van "Mannen in Bewe ging" uit te dragen in Zevenhuizen en Moerkapelle. Moerkapelle - Ze speelden dat de stukken de deelnemers om de oren vlogen. Niet alle 101 schakers, die zich afgelopen zaterdag hadden ingeschreven voor het zesde Rapid Toernooi Moerkapelle in Op Moer spanden zich zo in. Maar in tijd nood gekomen wisten sommigen - en met name de ouderen - hun bewegingen toch minder goed in bedwang te houden, als het vlag getje het eindpunt naderde en de schaakklok niet snel genoeg met een ferme pets tot zwijgen kon worden gedwongen. Ontspanning zou later wel komen; tijdens het toernooi van de 26-jarige Schaak vereniging Moerkapelle. Maar niet tijdens de korte rondetijden: 9 ron den van 15 minuten voor de jeugd, zeven ronden van 20 minuten voor de senioren. Dan moest het gebeurd zijn: winst of mat of een vallend vlaggetje: ook verlies. Ook is het nieuwe koffieservies uitgestald. Dit servies, gedeco reerd met authentieke motieven en symbolen uit de koffieprodu- cerende landen, kan voor het grootste deel bij elkaar gespaard worden met het Fair Trade Koffie Spaarplan. Er zijn folders beschikbaar, waarop de benodig de punten kunnen worden geplakt. Wie niet sparen wil kan het servies ook kopen. Alle stoffen, kleding en producten van de wereldwinkel worden vol gens het principe van eerlijke handel geïmporteerd uit ontwik kelingslanden. De kleding is ver vaardigd in het land van her komst of door de speciale textiel- werkplaatsen in Nederland, die ook werken volgens dit principe. Tijdens de verkoop op 12 april kan men genieten van stokbrood met een lekkere spread en/of een kopje thee. Door Frits Bromberg Secretaris Marianne van Elteren: "De jeugd, spelers tot 13, 14 jaar, hebben daar niet zo'n last van. Ze kijken en zetten, die spelen heel vlug en zijn meestal binnen de 15 minuten al klaar met hun partij. Ouderen niet. Die overwegen hun zetten meer, tot ze merken dat de tijd dringt." Voor alle duidelijkheid: clubscha kers spelen tijdens competitiepartij en of tijdens een toernooi met een dubbele schaakklok. Is de één aan zet, dan loopt zijn klok en staat die van de opponent stil. Heeft de speler die aan zet was zijn stuk verplaatst, dan kan hij met een klap op een knopje zijn klok stilzetten, waarna de klok van de ander gaat lopen. De meeste partijen zijn aan een tevoren afgesproken tijd gebonden: zoveel zetten in zoveel minuten. Wanneer de denktijd wordt overschreden, raakt de voortschrijdende wijzer een klein vlaggetje dat daardoor valt: einde partij en verlies voor de speler van het vallende vlaggetje. Zelfs grootmeesters die aan het begin van een partij te veel denktijd Zevenhuizen - Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle houdt vrijdag 12 april een verkoopdag van kleding, stoffen en modeac cessoires in het Hervormd Cen trum van 11.00 tot 17.00 uur.. Zes jeugdige bekerwinnaars die hun schaakvernuft misschien voor het grootste deel te danken hebben aan de prima jeugdopleiding van Schaakvereniging Moerkapelle.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1