Peuterspeelzaal Zeven Dwergen trakteert kinderen op Grote Ezel Trucktrekken en meer spektakel op Koninginne dag in Zevenhuizen r k» Dc in der da f UI J ir ets voorden l N EFIT-DEALER Bridgen in Moerkapelle Borreluurtje Ondernemerskring 100 jaar "School met de Bijbel" Vrijdag afsluiting Reigerbosproject Muziekavond door amateurmusici Shoarmavlees Koffiebroodjes Holl. spinazie Fricandeau CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. bel bel: 0180-631206 Zevenhuizen I .1 kilo van 8,60 voor 4,99 Vers uit eigen oven: .4 stuksvan 2,27 voor 1,69 .1 kilo van 0,99 voor 0,75 .1 ons van 1,81' voor€ 1,25 Aanbiedingen alleen geldig op 18 april OT Dorpsstraat 129, Zevenhuizen 3 24e jaargang's nummer 969 17 april 2002 DEZE W Echtpaar Geluk 55 jaar getrouwd Zie pagina 11 Zie pagina 15 Zie pagina 17 Bel voor een gratis informatie pakket! HART VAN Opbrengst sponsor loop voor Ethiopië Raadselachtig apparaat in museum KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL Moerkapejle - Voor bridgeliefheb- bers bestaat in Moerkapelle iede re dinsdagmorgen de gelegenheid deze denksport te beoefenen. Voor informatie over plaats en data kan men terecht bij mevrouw van Kasteel, telefoon 079-5931980. Moerkapelle - De Ondernemers kring Zevenhuizen-Moerkapelle houdt donderdag 25 april een bor reluurtje in het tennis- en squash- centrum van 17.00 tot 19.00 uur. Een mogelijkheid voor onderne mers om op informele wijze met elkaar te overleggen en bij te pra ten. Een dergelijk bijeenkomst biedt tevens de mogelijkheid voor ondermers een korte presentatie te houden. Zo kan men ontwikke lingen melden, het bedrijf presen teren of aandacht vestigen op zaken van algemeen belang. Voor de komende periode heeft de Ondernemerskring onder andere een bijeenkomst met het gemeentebestuur over de toe komst van de Zuidplaspolder en de regio Rotterdam op het pro gramma staan, evenals een spor tief evenement en een informatie ve bijeenkomst over waterbeheer sing. Voor meer informatie: 0180- 631554. Zevenhuizen - Ter gelegenheid van het 100-jarig jeubileum zijn er van 20 tot en met 26 april allerlei teestactiviteiten in de sinds de jaren '70 christelijke basisschool 'De Eendragt" hetende school. 20 April is er van 13.00 tot 17.00 uur een reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Die dag en ook de dagen erna zijn circa 300 klas- senfoto's te bezichtigen. Zondag 21 april is er in de hervormde en in de gereformeerde kerk om 10.00 uur een schoolkerkdienst. Maandag 22 april wordt tussen 8.30 en 9.00 uur in aanwezigheid van burgemeester Westendorp de feestweek voor de leerlingen van de school geopend. Zevenhuizen - De afsluiting van het project "De euro in bedrijf" op de openbare basisschool 't Rei- gerbos is vervroegd van zaterdag 20 naar vrijdag 19 april van 17.00 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom. Zevenhuizen - De 22e muziek avond voor amateurmusici, geor ganiseerd door De Zeven Muzen, wordt zaterdag 20 april gehouden 111 de gereformeerde kerk. Aan vang 20.00 uur. De toegang is vrij. Er zal op vele manieren muziek gemaakt worden. Behalve zang met piano, dwarsfluit met piano en quatremains op piano kan men ook genieten van accordeonspel en van een duo op gitaar. Verder een optreden van een blokfluit kwartet en het koor De Zingerij. Het repertoire bestaat uit klassiek tot modern, maar ook uit volks- en dansliedjes, ledereen is welkom. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - Omdat de kinderen niet naar de bibliotheek konden - verbouwing - kwam de openbare bibliotheek in de persoon van Gil lian de Koning naar peuterspeel zaal de Zeven Dwergen. Dat was afgelopen donderdag, in het kader van 'april - peutermaand in de bibliotheken'. En zo kwamen twee goede doelen tezamen: Want de bibliotheken willen niets liever dan dat kinderen op heel jonge leeftijd vertrouwd raken met de begrippen lezen en boeken, terwijl de peuterspeelzalen kinderen van 2,5 - 4 jaar vertrouwd raken met samenwerken in de groep, ter voorbereiding op de sprong in het ondiepe van de basisschool. Het lukte allemaal wonderwel bij die dwergen, toepasselijk uitgedost met ezelsoren, omdat Gillian de Koning het bekroonde peuterboek 'De grote ezel' van Rindert Kromhout had meegenomen om daar uit voor te lezen, met plaatjes uit het boek. Ver moedelijk om de aandacht vast te houden want, zoals beroeps peuter leidster en vrijwillig bibliothecares se Els Boersma toelichtte: "Kinderen houd je vijf tot tien minuten bezig. Daarna gaan ze zich met andere kin deren bemoeien of wat ze ook maar voor de vingers komt." De Zeven Dwergen vangt peuters op in vier groepen van elk twintig kin deren, twee halve dagen per week op maandagochtend en donderdag middag, dinsdagochtend en vrijdag middag, donderdagochtend en maandagmiddag en vrijdagochtend en dinsdagmiddag. Per kind wordt een ouderbijdrage per maand gevraagd van 33,58 euro. Mevrouw Boersma: "Ik denk niet dat er ouders zijn die hun kinderen brengen onder het motto: 'opge ruimd staat netjes'. Ze zijn zich er heel goed van bewust, dat het omgaan met andere kinderen een positieve uitwerking heeft op de ver bale ontwikkeling van het kind. Het kind komt immers in de kring vertel len wat het heeft meegemaakt of gedaan. Ze worden handvaardig gemaakt en worden vertrouwd gemaakt met de groep, al zal de peu terspeelzaal altijd een verlengstuk blijven van de vertrouwde huiska mer." En zo zag het er ook naar uit. Zevenhuizen - Het Oranjecomité heeft voor Koninginnedag een trucktrekkerswedstrijd georgani seerd. Het is de bedoeling met een team van 5 personen een truck over een afstand van 50 meter te trekken. Het winnende team ont vangt 250,-. Opgeven tot 26 april bij Lies Voskuilen tussen 18.00 - 20.00 uur, telefoon 633081. Er zijjn nog veel meer activitei ten georganiseerd, bijvoorbeeld Puenting:de Superswing. Deze activiteit vindt zijn oorsprong in Zuid-Afrika. Het is bungeejumpen aan een touw. Het geheim van Puen- ting is dat het touw aan de ene kant van de brug (over de Burg. Boer- straat) vastzit en de deelnemer aan de andere kant van de brug springt. Na de sprong volgt eerst een vrije val naar beneden om daarna in de slingerboog van het touw gestopt te worden. De durfals kunnen dus volop aan hun trekken komen, zeker als ze ook nog meedoen met het Rad des doods: 7 meter over de kop schommelen. Er zijn ook wat minder spectaculaire activiteiten georganiseerd. Men kan kanovaren in de Ringvaart (instruc teurs aanwezig), een fototentoon stelling over privaten bezoeken, eiervergooien en een helikopter rondvlucht maken boven Zevenhui zen (boeken kan vanaf heden bij de Zwaluw). i - i EDITIE ZEVENHUIZEN- IMOERKAPEU^NES^ HRPSTUDIO 01 BO-63agRq

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1