55-jarig huwelijksfeest in Waddinxveen Dienstverlening van banken aan ouderen Portefeuilleverdeling Waddinxveens College I 25 jaar Stichting De Gouwebloem Bingo in de Boog Darten in de Paddestoel Diplomazwemmen in de Sniep Trektochtdienst Wandeltocht voor senioren Hart van Holland 17 april 2002 wadpinxveen/boskoop J iiilifi medische weekenddienst Dmr Karin Jongkind Waddinxveen - Het was feest bij de familie Geluk dinsdag 9 april. Op die dag vierden zij hun 55-jarig huwelijksfeest. Het werd een leuke dag met bezoek van familie, ken nissen en veel bloemen en kaarten. Daags na de huwelijksdag bezochten burgemeester Jonk man en zijn vrouw het bruids paar. "Dat was reuze gezellig," ver telt Gerrit-Jan Geluk. "De burge meester nam alle tijd voor ons en hierdoor ontstond een geanimeerd gesprek. Ook mevrouw Jonkman was echt geïnteresseerd in onze ver halen." Aan het eind van de week deed het bruidspaar de huwelijks dag nog eens dunnetjes over. Samen met de kinderen en kleinkin deren genoten ze van een gezellig etentje. Actieve vakanties in Zwitserland "Onze trouwdag was minder luxu eus dan de viering van onze 55-jari- ge trouwdag," vertelt Corrie Geluk- Kalkman. Het was natuurlijk vlak na de oorlog en Nederland was in de ban van de wederopbouw. Toch werd het een fantastische dag, waar we nog met veel plezier aan terug denken." Het echtpaar Geluk trouw de in Gouda, de toenmalige woon plaats van de bruid. Na hun huwelijk gingen ze in Waddinxveen wonen, waar Gerrit-Jan Geluk geboren en getogen is. Kort na het huwelijk werd de oudste dochter geboren. Later volgden een zoon en nog een dochter. Inmiddels zijn er dertien kleinkinderen en wordt heel binnen kort het eerste achterkleinkind ver wacht. Tijdens zijn werkzame leven was Gerrit-Jan Geluk werkzaam in de houtbranche. In die tijd hielp hij regelmatig bij familie en kennissen bij het opknappen van allerlei klus sen in huis. Op zijn 62e maakte hij gebruik van de VUT-regeling. Corrie Geluk is altijd erg actief geweest bij kerkelijke activiteiten. Zij was lange tijd voorzitter van de vrouwenvere niging 'Maria Martha'. In die functie bezocht zij vaak ouderen en zieken. Tot vorig jaar hield het echtpaar samen met vrienden, nog lange en actieve vakanties in Zwitserland. Of ze dat dit jaar ook gaan doen, is nog twijfelachtig. Het echtpaar is er nog vitaal genoeg voor, maar de jaren gaan toch tellen, aldus de heer Geluk. Toch prijzen zij zich erg gelukkig met hun leven. Ze genieten van elke dag, kijken veel televisie en gaan er nog regelmatig op uit voor een boodschap of een bezoek aan één van de kinderen. Hoera, 22 april is Cees 37 jaar. Gefeliciteerd Gerard, Silvia, Monique Patrick KERKDIENSTEN - 21 april Waddinxveen R.K. kerk St. Victorkerk 9.30 uur Woord- en Communieviering; dins dag 23 april 19.00 uur Eucharistie viering. R.K. kerk Ontmoetingskerk zater dag 20 april 19.00 uur Woord- en Communieviering; zondag 21 april 11.30 uur E.H. Communieviering. Herv. kerk in Ontmoetingskerk donderdag 9.30 uur ds. F. Bos. Herv. kerk in Immanuelkerk 9.30 uur ds. C. de Jong. Geref. kerk vrijgemaakt 9.30 uur ds. K. de Vries; 16.30 uur ds. E. Brink. Herv. Gem. De Rank 10.00 uur ds. Romein; 18.30 uur ds. M. de Boer. Boskoop Herv. Gem. 9.30 uur ds. M.D. van der Giessen; 18.30 uur ds. K. de Ruiter in GK. De Stek 9.30 uur kand. mw. M. Ver- meij. Ger. Kerk 9. 30 uur ds. C. van der Linden; 18.30 uur ds. K. de Ruiter. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 17.00 uur ds. C.C. den Hertog. Ger. Gem. 9.30 en 16.30 uur ds. M. Golverdingen. Vrijz.Pro.Gel.Gem. 10.00 uur jjiw.ds. M. Nieuwenhuis-den Duik Evang. Gem. Parousia 10.00 uur D. Wijker. Benthuizen Ger. Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds. Gunst. Zevenhuizen-Moerkapelle Waddinxveen: voor spoedeisen de huisartsenhulp buiten kantoo ruren (17.00-8.00 uur, weeken den/feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat 4, Gouda «182-322488. Boskoop en Benthuizen Vrijdag 19 april van 18.00 uur tot zondag 21 april 24.00 uur dokter J en T Buiter, Dorpsstraat 53, Bent huizen, Tel. 079-3313737. en Waddinxveen - In de algemene ledenvergadering van de Algeme ne Nederlandse Bond voor Oude ren ANBO, afdeling Waddinx- veen/Boskoop woensdag 20 maart, kwam de verminderde dienstverle ning van de banken uitgebreid ter sprake. Een groot aantal ouderen in de wij ken - anders dan direct in het cen trum - voelt zich ernstig gedupeerd door het opheffen van de bankfili alen in deze wijken. Ook in de recente jaarvergaderingen van de overige plaatselijke ouderenorga- nisaties zijn terzake veel klachten geuit. Het Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties SWO te Waddinxveen, waarin naast de ANBO ook de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en de PCOB (Protes tants Christelijke Ouderen Bond) participeren en waardoor circa 1300 leden vertegenwoordigd worden - vraagt de gezamenlijke banken te Waddinxveen om aandacht voor deze klachten. Het moet toch moge lijk zijn om in overleg tot een aan vaardbare dienstverlening te komen. Ook landelijk zijn er veel klachten over het service- en pinbeleid van de banken. In het rapport "De balie geld(t) niet meer?" zijn ruim 5000 klachten van ouderen en visueel gehandicapten opgenomen. Bij het in ontvangst nemen van dit rapport heeft minister Zalm opgemerkt een aanpassing van de Mededingingswet te willen toestaan. De banken wor den dan niet meer belemmerd in het gezamenlijk oplossen van maat schappelijke problemen. Aan de ABN AMRO bank, de Fortis bank, de ING bank en de Rabobank wordt gevraagd nu alvast op plaat selijk niveau met elkaar en de oude renorganisaties en het Gehandicap tenplatform het overleg over dit onderwerp te beginnen. Door Karin Jongkind Waddinxveen - Vorige week hebben de collegepartijen overeenstem ming bereikt over de portefeuille verdeling van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. De samenstelling van het College is flink anders dan in de vorige peri ode. Ook de wijze waarop het col lege en het collegeprogramma werd samengesteld was anders dan in voorgaande jaren. Voor het eerst in de geschiede nis werd de burgemeester de 'technisch voorzitter' van de collegeonderhandelingen. Korte tijd later volgde de tweede verandering: twee partijen, die in de vorige raads periode zitting hadden in het college verlieten de besprekingen voortij dig. Alleen de PCW, die bij de verkie zingen 5 zetels toebedeeld kreeg, bleef 'over' uit het oude college. Onder leiding van burgemeester Jonkman trachtte de PCW met het CDA (4 zetels), D'66 (2 zetels) en nieuwkomer WeWa, die verrassend 4 zetels behaalde, tot overeenstem ming te komen over het collegepro gramma voor de komende 4 jaar. Dit lukte sneller dan verwacht. Ruim een week voor de geplande datum meldde de gemeente Waddinxveen vorige week, dat het programma en de portefeuilleverdeling voor het nieuwe college bekend was. Ook werden de namen van de nieuwe wethouders bekend gemaakt. Wie- brand Dijsterhuis (PCW, fulltime), Dorenda Gerts (CDA, fulltime), Titus van der Torren (WeWa, parttime) en Hans Barth (D'66, parttime) zullen samen met burgemeester Jonkman de komende jaren het gezicht vor men van de gemeentepolitiek. Hier mee werd de derde opmerkelijke wij ziging in de Waddinxveense politiek een feit: voor het eerst zullen partti me-wethouders deel gaan uit maken van het college. Het meest opvallen de bij de portefeuilleverdeling is ongetwijfeld de aanstelling van een aparte wethouder voor de centru montwikkeling van Waddinxveen. D'66 coryfee Hans Barth, die met een groot aantal voorkeursstemmen in de raad gekozen werd, zal deze taak gaan vervullen. De vorige plan nen voor het nieuwe centrum kostte WD-wethouder Maria Wientjens de kop bij de verkiezingen. Portefeuilleverdeling In het nieuwe college heeft Fedde Jonkman als burgemeester de ver antwoordelijkheid over: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Coördinatie van het collegebeleid, Openbare orde en veiligheid, Algemene aspecten van het handhavingsbeleid, Politie en brandweerzaken, Publiekszaken (waaronder de relatie met de bur gers en het burgerjaarverslag), Voorlichting en het communicatie beleid, Personeel en organisatie, Automatisering en ICT-beleid, Waddinxveen - Stichting De Gou webloem veranderde 25 jaar geleden haar naam van De Zon nebloem naar De Gouwebloem. Dat is 26 april precies 25 jaar geleden. Deze naamswijziging was destijds nodig omdat men de stichting vaak verwisselde met de landelijk Zonnebloem. Ter gelegenheid van 25 jaar "De Gouwebloem" wordt er een receptie gehouden op 27 april van 15.30 tot 17.00 uur in het gebouw van De Gouwebloem aan de Tollenslaan 161. De Gouwe bloem nodigt oud-bestuursle den, medewerksters en sponsors en iedereen die zich betrokken voelt bij de Gouwebloem van harte uit voor deze receptie. De Gouwebloem is een stichting die zich nuttig wil maken voor gehandicapten en chronisch zie ken in Waddinxveen en al diege ne in de gemeente die niet meer volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Waddinxveen - In buurtcentrum de Boog wordt vrijdag 19 april bingo gehouden. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. ledereen is welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2. Waddinxveen - In wijk- en speel tuinvereniging is iedere donder dagavond van 20.00 tot 23.00 uur gelegenheid om te darten voor liefhebbers vanaf 16 jaar. De entree bedraagt 1,- voor leden, nlet-leden betalen 1,25. Ondersteuning en facilitering van bestuur en organisatie, Economi sche en agrarische zaken (waaron der glastuinbouw) en Intergemeen telijke samenwerking. Wiebrand Dijksterhuis is de le vervanger van de burgemeester en is de verant woordelijke man voor Financiën en belastingen, Openbare werken en infrastructuur, Beheer Openbare ruimte, Parkeerbeleid, Verkeer en vervoer, Milieu, energie en duur zaamheid en Coördinatie van het wijk- en buurtbeheer. Dorenda Gerts zal optreden als 2e plaatsvervanger van de burgemeester. Zij heeft Volks gezondheid, Maatschappelijke dienstverlening, Welzijn (waaronder de Brede School en het jeugdbe leid), Onderwijs, Recreatie, Kunst en cultuur, Voorzieningen Gehandicap ten, Ontwikkelingssamenwerking en jumelage, Sociale Zaken, Accommo- datiebeleid en vrijwilligersbeleid in haar portefeuille. Titus van der Tor ren, die zoals gezegd zijn functie als wethouder parttime zal invullen heeft Ruimtelijke ordening, Volks huisvesting, Woningbouw en bedrijfsterreinen, Vastgoedzaken en grondbeleid, Monumentenbeleid en Sportbeleid in zijn portefeuille. Hans Barth tenslotte, behartigt als Pro jectwethouder alle belangen rond om de centrumontwikkeling. De nieuwe wethouders zullen tijdens de raadsvergadering van 24 april benoemd worden. Waddinxveen - In het Gouwebad de Sniep is dinsdag 9 april voor het B-diploma gezwommen. Er waren 13 kandidaatjes die allen zijn geslaagd: Stephanie Roskam, Dexter Versluis, Maikel van den Broek, Zanzibar Booy, Lisanne Hoogendoorn, Mariëlie Vermaat, Michelle Uittenbroek, Mariëlie Kölimann, Rolf Achterhof, Rutger Janssen, Silvana van Ofwegen, Barto Falkmann en Cantal Paapa. Waddinxveen - Er wordt een trektochtdienst gehouden op zondag 21 april in de Ontmoe tingskerk. Een trektochtdienst is een laagdrempelige dienst, die wordt georganiseerd door gemeenteleden, ledereen is wel kom. Op 21 april zal in navolging van het verhaal van De Emmaüsgan gers uit Lucas 24, dit gedeelte met elkaar worden bepraat, nagespeeld en beleefd. Aan het eind van deze dienst is er een collecte voor Albanese kinderen die na schooltijd door vrijwilli gers worden opgevangen, zodat ze niet op straat gaan zwerven. De dienst begint om 13.30 uur en duurt circa een uur. Na afloop is er iets te drinken en te eten in de hal. Waddinxveen - De afdeling senio- renwerk van de Stichting Wad dinxveens Welzijnswerk, houdt dinsdag 23 april een wandel tocht. Vooraf is er gelegenheid om 'n kopje koffie/thee te drin ken in de foyer van het Anne Frank-activiteitencentrum. Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto's richting Meijendel in Wassenaar. Daar start de tocht van ruim 10 kilometer. In boerde rij 'Meijendel' wordt een kof- fiestop gehouden. Bij terugkomst in Waddinxveen is er nog gele genheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. De tocht gaat door, indien het goed wandel weer is. Vooral inschrijven is niet nodig. Kosten voor deelname bedragen 2,50. Voor meer infor matie: 0182-615555 of 631932. De volgende wandeltocht is gepland op dinsdag 28 mei.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 11