pbrengst sponsorloop voor krottenwijk in senioren op kunstoezoek Addis Abeba Jazztar naar voorronde NK Provinciale finale Nationale Voorleeswedstrijd Zangschool Zuid-Holland Kraambeurs Begoniarit Varen en wandelen tussen weidevogels Rommelmarkt in Waddinxveen Hengelen tijdens Sportweek Jeugdbingo Prijzen sjoelen Koppelklaveijassen Sportweeek Langs de velden van WSE pagina 15 REGIO Waddinxveen - De opbrengst van de sponsorloop, die de Kerngroep Ontwikkelings-samenwerking Wad dinxveen woensdagavond 24 april houdt, is bestemd voor de verbete ring van de levensomstandigheden van de bewoners van een sloppen wijk in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het gaat om wijk nummer 8 in het 23e district van Addis. In de wijk wonen zo'n 6000 men sen in een uitzichtloze situatie. De huizen zijn slecht tot zeer slecht, zonder eigen drinkwater en sanitaire voorzieningen. De helft van de men sen heeft geen werk, een kwart van de kinderen gaat niet naar school. De gezondheidssituatie is slecht en de kindersterfte is hoog. Men woont met teveel mensen in te kleine huis jes en rioleringen ontbreken. De organisatie IHA (Integrated Holistic Approach) werkt aan verbetering in nauwe samenwerking met de bewo ners van de wijk. Aan het eind van het project worden de programma's van IHA dan ook overgenomen door de opgerichte buurtorganisaties. Vorig najaar heeft de Kerngroep besloten dit project - via Novib - te gaan steunen. Het project van IHA bestaat uit drie onderdelen: Gemeenschapsopbouw, waarbij het erom gaat de mensen hun waardigheid en respect terug te geven. Zo zijn er programma's voor dagopvang van bejaarden en gehan dicapten, basisonderwijs voor kin deren, opvang van probleemjonge ren etcetera; De verbetering van de leefomge ving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van onbewoon baar verklaarde huizen en de bouw van gemeenschappelijke keukens, latrines, een school en een gezond heidscentrum; Gezondheidszorg. De verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven staat centraal. Dit wil IHA onder andere bereiken door het aan leggen van riolering, voorzieningen voor veilig en schoon drinkwater en programma's op de gebieden van moeder en kind, voeding en gezins planning en overdraagbare ziekten met de nadruk op HIV/A1DS. IHA kiest dus voor een gelijktijdige aanpak van vele problemen. Alleen dan kunnen de mensen weer zelfres pect krijgen en gaan geloven in hun toekomst. De afgelopen jaren heeft een tweetal leden van de Kerngroep een bezoek gebracht aan het IHA- project. Ze hebben daar toen kennis gemaakt met het enthousiasme en de daadkracht van sister Jember Teferra die sinds 1989 leiding geeft aan IHA. Een belangrijk onderdeel van het project wordt ook gevormd door de Yellow Girls: jonge vrouwen in gele jassen die, als een soort maatschappelijke werksters, de wijk in trekken om met mensen te praten en hen bij allerlei problemen te hel pen. Om dit project te steunen zullen kin deren van de Waddinxveense basis scholen op 24 april hun rondjes lopen rond de singel aan de Beatrix- laan. Geef ze steun en moedig ze Om half zeven lopen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4, om kwart over zeven zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Moerkapelle - De voorronde wed strijd voor het NK Jazzdans vindt plaats op zaterdag 20 april. Jazztar doet hieraan mee met 35 leden. De mini's dansen op muziek van Jenni fer Lopez met 'Ain't it funny', de mixi's op muziek van Anastacia met 'Paid my dues' en de maxi's op muziek van Gigi d'agostino metL'a- mour toujour'. De wedstrijd begint om 9.45 uur (tot 17.00 uur) in de Drie October Hal aan de Smaragdlaan 99 in Leiden. Een wedstrijd voor groepen én voor individuele deelnemers. De entree voor volwassenen bedraagt 3,40 en voor kinderen t/m 12 jaar 2,30 Juf Trisja van 't Wout en de meisjes van Jazztar hebben een drukke tijd want er wordt ook volop geoefend voor de Jazzshow, die wordt gehou den op zaterdag 15 juni om 19.00 uur in dorpshuis 'Op Moer'. Regio - Merel Dohle van basisschool 't Schrijverke in Zoetermeer heeft de provinciale finale van de nationale voorleeswedstrijd op 10 april ge wonnen. Op woensdag 14 mei zal zij de provincie Zuid-Holland vertegen woordigen tijdens de landelijke fina le in muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Merel las een fragment voor uit het boek "Iep" van Joke van Leeu wen. Tijdens de voorrondes in de provincie Zuid-Holland streden 10 kinderen om de titel provinciaal voorleeskampioen. Eerst op school, daarna in kwart- en halve finales en tijdens de provinciale finale. Regio - De zangschool Zuid-Holland beschikt over een speciale voorbe reidende klas oor de groepen 1 en 2 van de basisschool om jonge kinde ren de kans te geven spelenderwijs de zangstem te ontwikkelen. De spe ciale kleuterklas heeft les op maan dagmiddag in de Livingstoneschool te Gouda. In deze klas zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. De kin deren uit groep 2 kunnen doorstro men naar de "Zangklas" gericht op kinderen van groep 3 waar wordt begonnen met noten lezen. Voor meer informatie 070-3249778. Gouda - Informatie over borstvoe ding, kraamzorg, uitzet, veiligheid en zwangerschap. Óp de kraambeurs 27 april van 11.00 tot 16.00 uur in de Gouwe Inn, Groenhovenpark 1 te Gouda vindt u een gevarieerd aan bod van producten en diensten met betrekking tot zwangerschap, beval len en de kraamperiode. De toegang is gratis. Nieuwerkerk a/d IJssel - Automobiel club The Skymasters houdt vrijdag 19 april de Begoniarit. Voor diegene die eens kennis willen maken met een autopuzzelrit is er een beginners reglement C-klasse). Voorafgaande wordt er uitleg gegeven omtrent het rijden van een puzzelrit. Voor de A en B-klassers geldt het NRF/KNMV 2000 en DRR reglement. Inschrijving vindt plaats in Restau rant Van Rijcke Vorsel golfbaan Hit land), Blaardorpseweg 1 tussen 19.45 en 20.30 uur. Voor meer infor matie: 0180-312200-320361. Kees de Zwart is op 13 april 40 geworden! H.G. Jeannette, Remco en Iris Gratis af te halen: grind- en betontegels afm. 60x40 - Tel. 079-5936885 t.k. magnetron 45,- 0172-217092 t.k. massief eiken boekenkast h 150 b 105 d 30 - 150,- eiken secretaire 079-3316595 gratis af te halen: 60 grindtegels 40/60; 34 grindtegels 6 kant. 0180-633549 gratis af te halen: 60 grindtegels 40x60 tel. 0172-210518 of 0172-218877 leder voorjaar zijn ze er weer, de weidevogels. Kievit, grutto, tureluur, WU|P en scholekster zijn de meest voorkomende soorten. Ook diverse eendensoorten, zoals de wilde eend en slobeend en kleine zangvogels, zoals de veldleeuwerik en graspie- Per, vinden in weilanden voedsel en brengen er hun jongen groot. Daar naast broeden weidevogels op I, er)b°uwland, met name veel kieviten en scholeksters. Met hun m tsvluchten en kenmerkende geluiden vormen weidevogels in het voorjaar voor veel mensen een aan trekkelijk onderdeel van het land schap. Zij horen daar net zo thuis als koeien. Bescherming van weidevogels gebeurt onder andere in reservaten en beheersgebieden. In de polder Ruige Weide, tussen Oudewater en Woerden ligt een reservaat van Staatsbosbeheer. Door een bijzonde re vaartocht in het midden van het Groene Hart, kan men een bezoek brengen aan het weidevogelreser vaat van Staatsbosbeheer. De tocht begint met een stuk varen over de Dubbele Wiericke, met uit leg over de geschiedenis van het polderlandschap en de waterbe heersing. Dit gebied heeft bijvoor beeld een belangrijke rol gespeeld ten tijde van de Oude Hollandsche Waterlinie. In het weidereservaat van 1 Staatsbosbeheer worden de Waddinxveen - De Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk, afdeling seniorenwerk, organiseert zaterdag 27 april 'een reis' naar een concert in De Doelen in Rotterdam. Het Radio Kamerorkest,- het Nederlands Thea terkoor, dirigent Frans Brüggen en pianist Micael O'Rourke verzorgen die avond het programma. De commissie 'kunstbezoek' van de S.W.W. heeft een aantal plaatsen gereserveerd in de zaal van 'de Doe len'. Op de tweede ring is bovendien een speciale ruimte gecreëerd voor rolstoelgebruikers. Ook daar is een aantal plaatsen gereserveerd. Senioren (55 jaar of ouder) kunnen gebruik maken van dit aanbod en zich tot en met 22 april opgeven bij de S.W.W., telefoon 0182 - 631932. Waddinxveen - Op het evenemen tenterrein aan de Dreef wordt zater dag 20 april van 9.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden van de Centrale Hervormde Gemeente. Met de opbrengst wordt jeugd- en evangelisatiewerk in binnen- en buitenland gesteund. Muzikale ondersteuning wordt ver leend door gospelband Desire. Deze band treedt om van 10.00 tot 10.30 uur en van 11.00 tot 11.30 uur. De gastkraam wordt bezet door de stichting Ocna Sibiului, die een tehuis voor wees- en zwerfkinderen in Roemenië gerealiseerd heeft. Het aanbod van tweedehands goe deren zal als vanouds ongekend groot zijn. Ook worden bomen, strui ken en planten verkocht en is er volop gedacht aan de inwendige mens: vis, oliebollen, broodjes ham burger en stroopwafels. Voor de kinderen is er een groot aan bod van spellen wordt er geschminkt. De twee kapster zullen, wegens groot succes, weer aanwezig zijn en 's middags ontbreekt het Rad van Avontuur niet. ledereen is welkom. Waddinxveen - Hengelen staat ook dit jaar op het programma van de Waddinxveense Sportweek. Op don derdag 30 mei kunnen visliefhebbers hun hengel uitgooien in het Gouwe kanaal van 19.00 tot 21.30 uur. Belangstellenden kunnen zich tot en met 25 mei aanmelden bij M. Rei- chard, Wingerd 7, 2742 SB Waddinx veen, telefoon (0182) 61 71 19 of via e-mail: rreichard@zonnet.nl Er kan zowel individueel worden deelgenomen, als in teamverband. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- per persoon. Voor teams is géén extra inschrijfgeld verschuldigd. Een team bestaat uit vijf deelnemers, bijvoor beeld van dezelfde vereniging, het zelfde bedrijf, uit dezelfde straat of van één familie. De hengelaar en het team met het hoogste vangstge wicht ontvangen voor een jaar de wisseltrofee. Individueel zijn ook prijsjes te verdienen (verdeling 1:4). De kantnummers kunnen op 30 mei bij het Gouwekanaal aan de Broek- weg vanaf 18.00 uur worden afge haald. De prijsuitreiking is direct na de wedstrijd aan de waterkant. Wacldinxveen - Stichting Wijkwerk de Zuidpias houdt vrijdag 19 april een jeugdbingo in het Zuidhonk. Deze avond is bedoeld voor de jeugd van 8 tot en met 15 jaar. Er worden 5 rondes gespeeld en een superronde. Ook is er een loterij. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De zaal gaat open om 18.45 uur. Waddinxveen - Klasse A: André van Gemeren, Teus Visser en Henk van Beek. Klasse B: Frans Bötger, David Sinnema en Adrie Faas. Klasse C: Otto Supusepa, Dirk Faas en Corry 't Hart. Klasse D: Frans, Corry Treffers en Dick Esveldt. 2e ronde: Mien van Renesse, Kees Kuypers, Ronald Meyer, Guus van Renesse, Pascal van Gils, Cor Kersbergen, Dirkjan van Drunen, Marius Kersbergenen Simon den Oude. Waddinxveen - De Stichting Sport weekcomité Waddinxveen organi seert in samenwerking met Hotel Café Restaurant De Unie zaterdag 8 juni een koppelklaverjastoernooi. Het evenement begint om 10.00 uur en zal omstreeks 17.00 uur zijn afge lopen. Er worden minimaal zeven partijen gespeeld. Het inschrijfgeld per koppel bedraagt 22,-. Belangstel lenden kunnen zich tot donderdag 6 juni opgeven bij Hotel Café Restau rant 'De Unie', Kerkweg-Oost 206, 2741 HA Waddinxveen, telefoon (0182) 61 69 65 of bij de heer A.A. Boer, Stekelbaarssloot 16, 2724 AS Zoetermeer, telefoon overdag 06-23 67 15 49, 's avonds (079) 331 52 05, alwaar men ook verdere inlichtingen kan verkrijgen. Bij de inschrijving dient tevens het inschrijfgeld te wor den voldaan. Voetbal benen gestrekt voor een wandeling met de boswachter, die zal vertellen over het natuurbeheer en de vogels. De 3 uur durende tocht start op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 mei om 9.30 uur naast café Goejan- verwelle, bij de Goejanverwellesluis in Hekendorp. De kosten bedragen 16,- per persoon (kinderen tot 12 jaarl3,-). Onderweg krijgt men koffie of thee met koek. Reserveren kan bij Watersnip Natuuractiviteiten op telefoon 0182 395 460 of via e-mail info@dewatersnip.nl. Er kunnen maximaal 25 personen per tocht meedoen. Aangeraden wordt stevige schoenen te dragen en een verrekij ker mee te nemen. Waddinxveen - WSE El speelde een super wedstrijd tegen DWO E2. Het als derde geplaatste DWO verspeel de hiermee de (zij het minieme) kans op het kampioenschap. WSE nestelt zich door deze 2-3 overwin ning op een knappe derde plaats in de tweede klasse. WSE Dl leed een zeer gevoelige nederlaag (1-0) bij Moordrecht Dl. De kans om te prom overen lijkt hierdoor vrijwel verke ken. WSE D2 pakte 3 punten bij Meerburg D3. Het werd 0-2. WSE E2 ging op bezoek bij Be Fair E4. WSE trok aan het langste eind in en gelijk- opgaande strijd. Uitslag 2-4. WSE E3 heeft het zwaar dit seizoen. Ook tegen Olympia E6 waren zij niet opgewassen. Het werd 1-5. WSE F1 weerde zich prima tegen Stolkwijk Fl. Toch konden zij een 2-0 neder laag niet voorkomen. WSE F2 knok ten zich prima terug na een 3-0 rust stand bij DSO F8. Desondanks ble ven de punten bij DSO dat nipt met 4-3 wist te winnen. Koploper RVC '33 F2 moest hard werken tegen WSE F3 dat de punten vandaag niet cadeau gaf. Pas 5 minuten voor tijd viel de beslissende treffer voor het opge- lust RVC. De Mini Fjes kregen DSO op bezoek. WSE Al liet de punten bij Altior Al (6-0) en WSE BI verloor met 3-0 bij Rohda '76 BI. De meisjes junioren pakten de punten weg van de junioren van Gouderak door een 2-3 overwinning. Last but not least WSE Cl. Zij gingen voor de overwin ning tegen Rohda '76 Cl en zij pak ten deze ook. Mede dankzij 3 treffers van Kevin Zwinkels werd Rohda vol ledig van de mat gespeeld. De eind uitslag werd uiteindelijk 4-0.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 15