Boomkwekerijmuseum op zoek naar zes vrijwilligers M; Standplaatsen Jip/Jopbus Jeu de boulesnieuws Discotrain en opblaasfeest Rhododendrons Vooijaarsmarkt Actie Coins for Care Afsluiting cultureel seizoen SWW Koppelkaarten Kindermiddag in de Paddestoel Survivallessen voor kinderen Goede vangst HSW MWAnDINXVEEN/BOSKOOP Hart van Holland 17 april 2002 - pagina 17 lYinr Frits Bromberg Boskoop - Belangstellenden die afgelopen (museum)weekeinde het Boskoopse Boomkwekerijmuseum bezochten, waren ook de eersten, die het pand Reijerskoop 52 moch- ten betreden. Van dit vrijstaande is heeft het museum de bene- I denverdieping in gebruik geno- I men. De bovenverdieping gebruikt de Historische Vereniging Boskoop archief. Speciale aandacht [werd en wordt gevraagd voor de [maquette die, onder gleis, in dit toegevoegde gebouw ten toon is gesteld. [useumbeheerder Jan Blom: "Deze maquette geeft ons toekomstplan weer. Drie I gebouwen aan de Reijerskoop, de J nummers 52, 54 en 56 moeten in de toekomst een cultuureiland vormen, [het Boomkwekerijmuseum met het kantoor van de VVV. Want het blijft [niet bij drie gebouwen. Er moet een [afgesloten loopbrug komen tussen I de nummers 52 en 54, een zitje voor [koffie en thee en een historische [tuin, tot een eenheid is ontstaan." [Nummer 52 is door de stichting Het Boomkwekerijmuseum aangekocht [en het afgelopen weekeinde in gebruik genomen. Maar wanneer aan het 'cultuureiland' kan worden begonnen is nog onduidelijk. De vol- tooiing ervan ligt in een grijs ver- schiet. Jan Blom: "De totale kosten [worden begroot op anderhalf mil- I joen euro. Daarvan hebben we bijna [de helft binnen. Maar zelfs als het [totale bedrag binnen is, kunnen we nog niets beginnen. Dat kan pas, als [zich vijf of zes vrijwilligers hebben [gemeld. Van hen zijn we volledig afhankelijk." Een maquette toont aan, hoe de stichting over de toekomst denkt: een cultuureiland aan de Reijerskoop. Ook Blom geeft toe, dat het museumkantoor niet representatief kan worden genoemd voor het hui dige museum en zeker niet als de plannen kunnen worden gereali seerd. Er moet dus danig worden verbouwd voor betere publieks voorzieningen, voldoende ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en een goede toegankelijkheid tot de historische tuin. Wat nu nog kantoor is, moet een centrale entree worden, met een winkel en een ruimte waar in groepen kunnen worden ontvan gen. Zo zal het mogelijk worden om speciale evenementen te organise ren, zoals educatieve programma's voor scholen, lezingen en work shops. De historische tuin wordt ook toegankelijk gemaakt voor rol- stoelgangers. Blom: "Het Boomkwekerijmuseum moet internationale uitstraling krij gen, een status die het museum in feite al heeft. Niet voor niets is de halve bevolking van Boskoop betrokken bij de sierteelt, of zoals wij het noemen, de boomkwekerij. En ook in het buitenland is Boskoop synoniem voor gewassen van hoog staande kwaliteit. Zo is het eeuwen geweest en zo moet het nog eeuwen blijven." Het museum heeft de afgelopen tien tallen jaren veel van de ondergang kunnen redden en veel wordt al geëxposeerd. Maar de inrichting laat nog te wensen over, al'zijn de te exposeren voorwerpen in vitrines bijeen gebracht. Veel is herkenbaar, veel niet onmiddellijk. Zoals de spe ciale handboren die voor boten wer den gebruikt. Blom: "Nee, niet om ze lek te boren, maar om gaten te maken waarin onderdelen moesten passen". Apart staat een apparaat, dat destijds als 'zeer vernuftig' zal zijn betiteld. Wat het is, wil Blom niet verklappen. Aan een spoeltje met garen is te zien, dat het vermoede lijk is gebruikt om gewassen te bun delen. Ja? Nee? Blom vertelt het niet. "De bezoekers krijgen tot sep tember de tijd om te raden wat het is en waar het voor werd gebruikt. Wie het goed raadt, valt een prijsje te wachten". Het Boomkwekerijmuseum beschikt over een raadselachtig apparaat. Wie weet wat het is, krijgt tot september de tijd om dat te vertellen. Er is een prijsje aan verbonden. Boskoop - Jongerencentrum De Tun- I nel staat vrijdag 19 en zaterdag 20 [april in het teken van feesten, vrij- ®g komy de Discotrain, zaterdag is "et themafeest, dat in het teken [staat van alles wat opblaasbaar is, vandaar dat deze avond zal worden aangekondigd als Opblaasfeest. Beide avonden beginnen om 22.00 uur. De entree op vrijdag is gratis, zaterdag 3,- Voor meer informatie: www.detunnel.net Boskoop - Van de duizenden soorten cultivars rhododendrons laat de |,a C. Esveld er op zaterdag 27, maandag 29 en dinsdag 30 april meer dan duizend zien. De rhodon- oendron in al haar verschijningsvor men wordt van vele kanten belicht, er zijn dialezingen, rondleidingen en een boekentafel. De dialezingen wor den om 11.00 en 14.00 uur gehouden op het adres Rijneveld 72, Boskoop, tel. 0172-213289. Waddinxveen - Jongeren in Wad- dinxveen kunnen ook in het twee de kartaal van 2002 terecht in JIP/JOP bus. De JIP/JOP bus (Jongeren Informatie Plek/Jongeren Ontmoetings Plek) is in de periode april-juni op verschil lende plaatsen in Waddinxveen te vinden. Elke maandag van 19.00 tot 21.30 uur staat de bus bij Sporthal de Duike laar aan de Zuidplaslaan. Op zater dag staat de bus van 12.00 tot 21.30 uur op het evenemententerrein bij zwembad de Sniep. Tussen 14.30 en 15.30 en 18.00 en 19.00 uur is de bus gesloten. Op 4 mei 's avonds is de bus er niet in verband met dodenherdenking. In de bus kunnen jongeren informa tie krijgen over uiteenlopende onderwerpen, zoals scholen, sport, drugs, hulpverlening en gezondheid, maar ook andere jongeren ontmoe ten voor een computerspelletje, een tijdschrift lezen of tafeltennissen. Boskoop - De activiteitencommissie 'an de Chr.Geref.Kerk te Boskoop ''rganiseert op vrijdag 19 april van TOO tot 20.00 uur en zaterdag 20 I aPhl van 10.00 tot 13.00 uur een ^oorjaars- en curiosamarkt in het erenigjngsgebouw de Schakel, Nieuwstraat 77 te Boskoop. Het aan bod is groot in huis- en tuindecora- tie, boeken, platen, puzzels en nog veel meer nieuwe en 2ehandsartike- len. De opbrengst is voor het bouw fonds van de kerk. '«koopp|et js get)ieken dat er nog eeds behoefte is om 'oude mun- ®n. zoals guldens, kwartjes, dubbel- Rs en munten uit het buitenland in Care^eren V°°r C'6 act'e "Coins for P'aatselijke Rabobank en ABN- jwiKO bank en de Boskoopse Apo- ri„ee^ hebben daarom besloten om boxen die bij de balies staan opgesteldnog niet te verwijderen. Er is tot nader bericht gelegenheid om het 'oude geld' in te leveren en te bestemmen voor de actie Coins For Care, de actie om met klein geld iets groots te doen, te weten het onder steunen van 100 goede doelen. Deze actie is een samenwerking tus sen de plaatselijke banken, de Bos koopse Apotheek en de Rotaryclub Boskoop. Waddinxveen - De start van de com petitie voor het jeu de boules afde- lingskampioenschap 4 tegen 4 was zaterdag 13 april. In deze competitie spelen teams van 4 spelers per dag 7 wedstrijden tegen elkaar, 1 maal tri- plette, 3 maal doublette en 3 maal tête-a-tête. Waddinxveen komt met 5 teams uit in de hoogste klasse, die weer in 2 poules is verdeeld. Op de eerste dag is het altijd broeder moord, want dan moeten de teams van dezelfde vereniging die in dezelf de poule zijn ingedeeld tegen elkaar spelen om competitievervalsing in de loop van het toernooi te vermij den. Ie klasse A: Waddinxveen 2 (Wim van Bockom Maas/Nel Oudijk/Norbert Schifferling/Rob van Dijken) tegen Waddinxveen 4 (Peter Rubeling/Ton en Jopy Hulskamp/ Waddinxveen - De culturele com missie van de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk houdt dins dag 23 april de laatste avond van het winterseizoen. Er zijn dan zeven evenementen georganiseerd, die allemaal in het Anne Frank Centrum zijn gehouden. Bij elkaar trokken deze optredens ongeveer 700 bezoekers en het bezoekersaan tal is nog steeds groeiende. Oor zaak hiervan is dat getracht wordt avonden te organiseren die voldoen aan de eisen die door de bezoekers worden gesteld. Dè afsiuitavond is het een plaat selijke aangelegenheid door het optreden van "De Hawaiian Selection" onder leiding van Jan de Roode uit Waddinxveen. Deze avond krijgt het publiek zang en dans te zien uit het gebied van de Stille Zuidzee. Het optreden begint om 20.00 uur en de zaal gaat open om 19,30 uur. De entree bedraagt 3,- Marja van Sonsbeek) 3-4. Ie klasse B: Waddinxveen 3 (Imca Matla/Luc van Krieken/Arnold en Marco Jans sen) tegen Waddinxveen 1 (Wout Versluis/Elly Nieuwland/Leen en Andries Roos) 1-6. Waddinxveen 5 (Barend en Corrie Monster/Ron van Dijken/Alex van Ofwegen) tegen Vlaardingen 1 2-5. De eerstvolgende wedstrijddag is op 27 april in Gouda. Op het terrein aan de Alberdinck Thijmlaan wordt zaterdag 20 april het open voorjaarstoernooi voor doubletten gespeeld. Hiervoor heb ben zich al een team of 15 inge schreven. De dag daarna, zondag 21 april, wordt gestreden voor de Nationale Competitie. Waddinxveen - Bij klaverjasvere- niging de Springplank wordt 23 april een koppeikaartavond gehouden. Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging, iedereen is welkom vanaf 20.00 uur in het tenniscentrum aan de Sniepweg. De volgende data waarop kaart avonden worden gehouden zijn 7 en 21 mei en 4 juni. Het Koninginnedag-koppelkaar- ten wordt gehouden op dinsdag 30 april van 10.00 tot 16.00 uur in het tenniscentrum. Er worden 6 rondes gespeeld. De kosten voor deelname bedragen 10,- per kop pel. De inschrijving dient vooraf te geschieden via telefoon: 0182- 616947. Waddinxveen - Bij wijk- en speel tuinvereniging De Paddestoel wordt iedere woensdag van 13.30 tot 15.00 uur een kindermiddag gehouden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens deze middag worden spelletjes gedaan, geknutseld of naar een film gekeken. De entree bedraagt 0.60 voor leden en 0.80 voor niet leden. Waddinxveen - Het baby-, peuter en kleuterteam van Gouwebad De Sniep organiseert voor 16, 18 en 19 april 'Survival' -les sen voor de laatste twee groepen van de dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend om 10.15 uur en de kinderen van de dinsdag avond. De lesstof staat ie dagen in het teken van 'Survival'; de kinderen gaan geheel gekleed in het water vallen/gooien, op de rug drijven, roepen om hulp, in een bootje zitten, onder een bootje zitten, op de kant klimmen enzovoort. Voor meer informatie: Waddinxveen - Hengelsportvere niging Waddinxveen viste afge lopen zaterdag de tweede wed strijd van de zomercompetitie in het Voornsekanaai. De harde wind schuin tegen belemmerde de 14 deelnemers om secuur met de vaste hengel te vissen. Verre weg de meeste vis werd dan ook gevangen met de feeder (met voerkorf op afstand). Gezamen lijk werd 56 kilo, meest grove brasem, op het droge gehaald, een goede vangst. De op kop van het concours vissende Aat van Leeuwen bereikte met zijn 6 vis sen een gewicht van 8.650 gram, genoeg voor de overwinning. Op de tweede plaats eindigde Rinus Reichard met 6.990 gram en derde werd Jan Brouwer met 6.180 gram, beiden vingen ook 6 vissen. Vierde en vijfde werden Herman Kraan en Rob Jenner met respectievelijk 5.730 en 5.490 gram.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 17