N I E U S [raadsvergadering Gemeente i week 16 i Zevenhuizen-Moerkapelle BOUWZAKEN BURGERLIJKE STAND THEMAMIDDAG VEILIGHEID BESLUITEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING pagina 4 Hart van Holl and 17 april 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenhui- zen-Moerkapelle maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat zij de volgende aanvragen om bouwvergunning/meldingen bouwvoornemen hebben ont vangen: - aanvraagdatum 8 april 2002, nr. 077: P.Treurniet, voor het plaatsen van een transformatorstation aan het Zaaipad achter Bredeweg 88 te Zevenhuizen; - aanvraagdatum 8 april 2002, nr. 078: J.W. Janssen, voor het plaatsen van een tuinhuis op het perceel De Leeuwe rik 51 te Zevenhuizen; - aanvraagdatum 8 april 2002, nr. 079: D.W. Schrader, voor het plaatsen van een hobbykas op het perceel Hollevoe- terlaan41 te Moerkapelle; - aanvraagdatum 10 april 2002, nr. 080: Kwekerij Hasselt B.V., voor het uitbreiden van een tuinbouwkas op het per ceel Van Hasseltweg 9 te Moerkapelle; - aanvraagdatum 12 april 2002, nr. 081: V.A.W. van Win den, voor het bouwen van een bedrijfswoning met garage op het perceel Knibbelweg tussen 9 en 9A te Zevenhui zen; - aanvraagdatum 12 april 2002, nr. 082: G.Clazing, voor het uitbreiden van de woning met een kantoor op het per ceel Bierhoogtweg 15 te Zevenhuizen. Verleende vrijstellingen/bouwvergunningen/beschikkin gen bouwmelding - P. Coemaet te Moerkapelle, bouwvergunning voor het vergroten van de woning door middel van een uitbouw aan de achterzijde, plaatselijk bekend Reigershof 5 te Moerkapelle (verzonden 9 april 2002); - C.A. Greeve te Zevenhuizen, bouwvergunning voor de bouw van een bedrijfsruimte en het vernieuwen van de kassen, plaatselijk bekend Julianaweg 6 te Zevenhuizen (verzonden 9 april 2002); - J. Stassen te Zevenhuizen, bouwvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning, plaatselijk bekend Noordelijke Dwarsweg 124 te Zevenhuizen (ver zonden 9 april 2002); - G. van der Velden te Moerkapelle, bouwvergunning voor het vernieuwen van een tuinbouwkas, plaatselijk bekend Oogstpad 14 te Moerkapelle (verzonden 9 april 2002); - R.K. van der Vlies te Moerkapelle, bouwvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een garage, plaatselijk bekend Bredeweg 11 te Moerkapelle (verzonden 9 april 2002); In de periode van 2 april 2002 t/m 15 april 2002 is/zijn de volgende sloopvergunning(en) verleend: - P.F. Slegtenhorst (SA 20020010), voor het slopen van een berging annex opslagruimte, op de locatie Wollefoppe- weg 65 te Zevenhuizen (verzonden 12 april 2002). Bezwaar verleende (sloop)vergunningen Indien u zich niet met genoemd besluit kunt verenigen, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar aantekenen. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na toe zending/uitreiking van het desbetreffende besluit aan de aanvrager. Indien u direct belang heeft bij de gevolgen van de verleende vergunning/beschikking, kunt u bij de presi dent van de rechtbank Den Haag vragen om een voorlopige voorziening (dit betekent dat hij een speciale regeling kan treffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is). Het adres van de rechtbank is: Postbus 20302, 2500 EA Den Haag. De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis, sectie V.R.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. Tervisielegging bouwplannen Burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle maken bekend, dat vanaf 18 april 2002 gedurende vier weken, ter gemeentesecretarie, sectie VR.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen, de volgende bouwplannen ter inzage liggen van: - F. Hoogendijk, voor het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning Staringstraat 21 te Zevenhui zen; - Fam. Bos, voor het vergroten van de woning door middel van een aanbouw aan de achterzijde op het perceel Sta ringstraat 29 te Zevenhuizen. De bouwplannen liggen in het bestemmingsplan "Dorpsge- bied Zevenhuizen" en zijn in strijd met de bestemmings planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan. Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan de bouwplannen via een vrijstellingsprocedure. Alvorens hieromtrent een beslissing te nemen wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om gedurende de termijn van de tervisielegging. i.e. van 18 april 2002 t/m 15 mei 2002 tegen het verlenen van de vrijstelling bedenkingen bij ons in te dienen. gadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden de vol gende punten aan de orde gesteld. A. Vragenuur B. Raadsvergadering 1Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Spreekrecht. 4. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 26 februari 2002, 11 en 14 maart 2002. 5. Ingekomen stukken en mededelingen. 6. Verslag van de collegevorming. 7. Aanbieding van en gelegenheid tot reageren op het collegeprogramma voor de periode 2002-2006. 8. Benoeming en beëdiging van wethouders. 9. Benoeming van een onderzoekscommissie, het onderzoek van de geloofsbrieven alsmede de beëdiging van de nieuw benoemde leden van de raad. 10. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend voorzitter van de raad. 11Benoeming van de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de (voorlopige) raadscommissies I en II. 12. Benoeming van de voorzitter alsmede leden en plaatsvervangende leden van de rekeningcommissie. 13. Voorstel tot het aanwijzen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen c.a. 14. Afscheid van de heer R. de Gooijer als wethouder. 15. Sluiting. Geboren Caroliene Wilhelmina Olijve, dochter van Erik J. Olijve en Kea J.R. Willering, op 9 april 2002; Elisabeth Ada Theodora van der Knijff, dochter van Hendrik van der Knijff en Elisabeth Krijgsman, In het kader van het project "Ouderen werken aan Veilig heid" wordt op 24 april a.s. in het Zorgcentrum "De Zeven ster" een themamiddag rond veiligheid georganiseerd voor alle ouderen in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Aanvangstijd van deze middag is 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).Genoemd project is een samenwerkingsproject van het Regionaal Zorgberaad, de politie Hollands Midden en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden- Holland en wordt in alle Midden-Holland gemeenten uitge voerd. Hoofddoel van het project is het informeren van ouderen over inbraak- en ongevalpreventie en het verbete ren van de onveilige woon- en leefomgeving van oude ren, waardoor deze zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.Voor de komende themamiddag is het Theaterproduktiebureau Marij van den Heuvel uitgenodigd, die de productie "Samen Veiliger" zal opvoeren. De voor stelling duurt circa 45 minuten. Aansluitend aan deze opvoering zal een discussie plaatsvinden over wat aan vei ligheid in de eigen woon- en leefomgeving kan worden gedaan. Hiervoor zijn tevens verte genwoordigers van politie, brandweer en gemeente uitge nodigd. Ouderen, die afhan kelijk zijn van ver voer kunnen telefo nisch contact opne men met: - de heer G. Ziel- huis, tel. 0180- 631889 (voor de kernen Zevenhui zen en Oud Ver laat); - de heer A. Ver- weij, tel. 079- 5931446 (voor de kern Moerka pelle). Geboren Caroliene Wilhelmina Olijve, dochter van Erik J. Olijve en Kea J.R. Willering, op 9 april 2002; Elisabeth Ada Theodora van der Knijff, dochter van Hendrik van der Knijff en Elisabeth Krijgsman, op 12 april 2002. Gehuwd Johannes Roland Kievit en Patricia Boeve, op 8 april 2002. Overleden Albertus van der Wel, op 8 april 2002, oud 84 jaar; Jan Pak, echtgenoot van Adriana J. Kool, op 9 april 2002, oud 78 jaar. Burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle hebben besloten de navolgende vergunning/ ontheffingen te verlenen aan: - Vereniging Openbaar Onderwijs te Zevenhuizen, voor het houden van een evenement - pijl- en boogschieten in een afgesloten ruimte - op 30 april 2002; - Het Oranjecomité Moerkapelle, voor de activiteiten in het kader van de Koninginnedag op 30 april 2002; - Het Oranjecomité Moerkapelle, voor het schenken van zwakalcoholische drank tijdens de hiervoor genoemde activiteiten. Tegen deze besluiten kan een ieder die rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 30, 2760 AA Zeven huizen. Is een bezwaarschrift ingediend, dan kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EA Den Haag. TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN 112 0182-550550 Alarmering Algemeen alarmnummer Brandweer alarm Politie Zevenhuizen-Moerkapelle melding 0900-8844 Openingstijden politiebureau Dorpstraat 154, Zevenhuizen maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur Zorgloket ouderen p.a. De Zevenster, Leliestraat 3, Zevenhuizen. Consulente Riek Groenewegen. Tel. 0180-637111. Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Medische hulp Ambulancedienst Artsen: Van Bruggen Onderwater Vroegindeweij/ Kwakernaak 0182-545580 0180-631783 0180-631204 079-5931687 Storingsdiensten Gas en Elektra Water C.A.I. 0800-1890 015-3691100 0900-8896 gratis 015-8881905 06-65178147 0182-545700 0900-885? 0180-637777 0180-637728 0180-637747 0180-637748 0180-637764. info: storingen: Riolering Milieutelefoon Lijntaxi Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Kadastrale balie Voorlichting en redactie gemeentepagina Abonnement raads- en commissiestukken Leerplichtspreekuur: 1e en de 3e dinsdag van iedere maand op afspraak van 10.15 uur- 11.15 uur in het gemeentehuis te Zevenhuizen, mw. N. Boin Openingstijden Gemeentesecretarie, Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen elke werk dag van 8.30-12.00 uur. Sectie Burgerzaken is daarnaast elke dinsdagmiddag geopend van 14.00-18.00 uur. Spreekuur college burgemeester en wethouders Telefonisch afspraak maken met mw. K. van den Broek-Kersse- boom van 8.30-12.00 uur. Klachtencommissie Secr. Postbus 30, 2760 AA Zevenhuizen e-mail: klachtencommissie@zevenhuizen-moerkapelle.nl Gemeentewerkplaats Zuidplasweg 14b in Zevenhuizen, telefoon 0180-634275 Melding onderhoud: ma t/m vr 12.00-14.00 uur Reiniging Huishoudelijk afval grijze minicontainer in de even weken; groene minicontainer in de oneven weken; Voor weeknummer zie bovenaan deze pagina. Uw container dient uiterlijk 07.30 uur 's-morgens op de aanbiedplaats te staan. Grof huishoudelijk afval Aanmelden t.b.v. ophaaldienst dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur, telefoon 0182-547500. Niet aangemeld afval wordt niet meegenomen I Afvalbrengstation, Zuidplasweg 14b te Zevenhuizen. Geopend op dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. Inzameling oud papier kern Zevenhuizen: Iedere derde vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 uur aanbieden op inzamelplaats waar normaa de wekelijkse containers staan. Inzameling oud papier kern Moerkapelle: Iedere vierde zaterdagmorgen van de maand. Aanbieden op de inzamelplaats van de minicontainers. Chemocar: Elke tweede zaterdag van de maand Vc\ 09.00 - 12.00 uur bij de gemeentewerkplaats aan de Zui plasweg 14b te Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 4