Zevenhuizen-Moerkapelle Gemeente NATIONALE HERDENKING 4 MEI 2002 BESTEMMINGS PLANNEN VERKIEZING TWEEDE KAMER VERGADERSCHEMA HUISVESTING GEWIJZIGDE OPZET ZORGLOKET pagina 5 Hart van Holland 17 april 2002 WEEK 16 Aanmelding kranslegging Nationale Herdenking Op 4 mei a.s. vindt bij het herdenkingsmonument aan de Dorpsstraat te Zevenhuizen de Nationale Herdenking plaats. Organisaties, verenigingen, instellingen en inwoners worden in de gelegenheid gesteld om bij .het monument aan de kranslegging deel te nemen. Aanmelding voor de kranslegging kan t/m 1 mei a.s. plaats vinden bij mevrouw J.Groenveld van de sectie Welzijn, tel. 0180-637709. Programma Nationale Herdenking Bij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militai ren herdacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oor logshandelingen en terreur zijn omgekomen. De Nationale Herdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven verloren, maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst. Het programma voor de Nationale Herdenking op 4 mei 2002 ziet er als volgt uit. 18.00 uur: Vlag halfstok 19.00 - 19.40 uur: Herdenkingsdienst Nederlands Hervormde kerk Zevenhuizen 19.40 - 19.50 uur: Luiden klok Nederlands Hervormde kerk 19.50 - 19.53 uur: Muziek door "De Kleine Trompetter" 19.53 - 19.55 uur: Coen Matze leest gedicht voor 19.55 - 19.59.30 uur: Muziek door "De Kleine Trompetter" 19.59.30 - 20.00 uur: Trompetsignaal 20.00 uur: Stilte (klokslag Nederlands Hervormde Kerk 20.02 uur: Het Wilhelmus door "De Kleine Trompetter" Aansluitend Coen Matze leest gedicht voor Uitnodiging kransleggingen: - college van burgemeester en wethouders; - organisaties, verenigingen, instellingen en inwoners; - alle aanwezigen om langs het monument te lopen en even tueel bloemen te leggen. Vanaf 20.00 uur tot 2 minuten daarna wordt op de herden kingsplaats en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. Ook elders wordt men verzocht deze plechtige stilte in acht te nemen. Met het oog op het karakter van de Nationale Herdenking is het wenselijk dat in sportlokaties, kantines en horeca-inrichtingen van 19.30 uur tot 20.30 uur de exploitatie zodanig geschiedt, dat het vermakelijkheidsaspekt zo veel mogelijk ontbreekt. De winkels zijn vanaf 19.00 uur gesloten (Winkeltijdenwet, 21 maart 1996, artikel 2b). Goedkeuring uitwerkingsplan "Swanla 5e uitwerking" burgemeester en Wethouders van de gemeente ^evenhuizen-Moerkapelle maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Mening bekend, dat bij besluit van 3 april 2002, nr. NRGG/ARB/02/1499, Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland het uitwerkingsplan "Swanla 5e uitwerking" hebben goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit ligt vanaf 18 aPnl tot en met 29 mei 2002 ter inzage ter gemeentesecreta rie, sectie VR.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. 'egen het besluit van Gedeputeerde Staten kunnen belang hebbenden gedurende de beroepstermijn beroep instellen bij oe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 'ostbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij ue Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op "at beroep is beslist. Stemmen bij volmacht De burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 mei 2002 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stem men. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Machtiging door schriftelijke aanvraag 1Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 2 april 2002 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 2 april 2002 als kiezer zijn geregistreerd. 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart 6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen. 7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 2 april 2002 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft. 8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aanne men. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Stemmen in een stembureau naar keuze De burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 mei 2002 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Schriftelijke aanvraag l.Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deel nemen. De eerstvolgende commissie- en raadsvergaderingen vinden plaats op: 23 april 2002: Raad; 6 mei 2002: Commissie I; 7 mei 2002: Commissie II. Voor zover niet anders vermeld worden de vergaderingen gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en vangen om 19.30 uur aan. Leeshoek voor publiek in hal gemeentehuis In de hal van het gemeentehuis kunt u de agenda's, notulen, besluitenlijsten en voorstellen van respectievelijk raad en de commissies I en II inzien. Ook in de dorpshuizen "Op Moer" te Moerkapelle, "Swanla" te Zevenhuizen, "De Vierkap"te Oud Verlaat en in de Openbare Bibliotheek te Zevenhuizen is een plek ingericht met gemeente-informatie. 2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 2 april 2002 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de ver zoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. B. Mondelinge aanvraag 1De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepings kaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij Bureau verkiezin gen van zijn/haar woonplaats op dinsdag 2 april 2002. 2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. Stemmen in een voor mindervalide kiezers ingericht stembureau De burgemeester maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 mei 2002 onderstaande stemlokalen op zoda nige wijze zullen zijn ingericht, dat voor mindervalide kie zers de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te brengen. Nummer Aanduiding stemdistrict Adres stemdistrict 1 2 3 4 5 6 Hervormd Centrum Dorpsstraat 156 Basisschool't Reigerbos" Zaagmolenpad 1 Zorgcentrum "De Zevenster" Leliestraat 3 Wijkgebouw "De Vierkap" Vlietkade 37 Dorpshuis Op Moer Raadhuisstraat 40 Zorgcentrum "Beth San" Kerkplein 1 Een kiezer, die niet in één van de vermelde stemdistricten staat geregistreerd, dient, teneinde toch in één van die districten een stem te mogen uitbrengen, de oproepingskaart vooraf bij Bureau verkiezingen te laten omzetten in een kie zerspas. Dit kan geschieden tot uiterlijk dinsdag 2 april 2002. Let op: Stembureau I.J.P. Keijzerschool van stemdistrict 5 is verplaatst naar Dorpshuis Op Moer, Raaduisstraat 40 te Moerkapelle. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkie zingen, Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. In de raadsvergadering van 23 oktober 2001 is besloten om de koopsom van vergunningplichtige koopwoningen te ver hogen tot 181.512,—. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft dit besluit goedgekeurd. Dit besluit houdt in dat te verkopen woningen in de gemeen te Zevenhuizen-Moerkapelle tot een bedrag van 181.512,— de eerste 4 weken te koop moet worden aange boden aan personen met een binding aan onze gemeente. Na deze 4 weken kunnen woningzoekenden met een binding aan een gemeente in de regio Midden-Holland voor de woning in aanmerking komen. De woning kan worden gekocht door een woningzoekende zonder binding aan de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle of aan de regio Midden-Holland, nadat deze 13 weken vruchteloos is aangeboden aan de hiervoor genoemde woningzoekenden. Hiertoe dienen schriftelijke bewijsstuk ken te worden overgelegd waaruit blijkt wanneer en hoe de woning binnen de eerste 13 weken is aangeboden. Vanaf eind 2001 is er in zorgcentrum "De Zevenster" een spreekuur gerealiseerd op maandag- en woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Tijdens dit spreekuur kunnen ouderen hun vragen kwijt op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Gestelde vragen zullen zoveel mogelijk direct worden beant woord en worden voorzien van de nodige informatie en toe lichting, dan wel advies. Bedoeling was dit spreekuur uitein delijk onder te brengen in een zogenaamd zorgloket, waarin "De Zevenster", "De Vierstroom" en de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle samenwerken en waarbij de vra gen en behoeften van ouderen in de gemeente centraal staan. In plaats van de formele instelling van een Zorgloket zal met ingang van 1 mei a.s. gestart worden met het project oude- renvoorlichting, waarbij alle ouderen een aanbod zullen krij gen om thuis bezocht te worden. Gestart zal worden in de kern Zevenhuizen ten behoeve van ouderen vanaf 70 jaar. Daarnaast zal wekelijks op de woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur in "De Zevenster"een spreekuur in stand worden gehouden, dat zal worden bemenst door de huidige consulente, mevrouw R. Groenewegen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 5