Jong en oud verenigd op reünie de Eendragt m Geraniummarkt Lionsclub 4 mei 1 orclisJ Gebedsavond 30 april Jeugdbrandweer Moerkapelle in de prijzen Voorrondewedstrijd NK jazzdans Koninginnedag in de Zevenster Opbrengst Zoa-collecte Geraniums in ruil voor microscopen Dei HHM9 ZIE PAGINA 15 T/M 23 24e jaargang nummer 970 24 april 2002 DEZE WEEK IN Bevlogen predikant in Zevenhuizen Zie pagina 8 HET HART VAN HOLLAND: Melkert debatteert aan de Rottemeren Zie pagina 27 Turks feest in Waddinxveen Zie pagina 24 4 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYLISTES AAN HUIS Jambon de Bayonne „100 gramvan 2,26 voor 1,26 Vers uit eigen oven: Witte/bruine pistolets 4 stuks van 1,24 voor 0,99 Holl. aardbeien250 gram van €1,99 voor 1,49 Oranje burgers 5 stuksvan 4,24 voor €3,40 gratis lot met kans op fles wijt Aanbiedingen alleen geldig op 25 april Dorpsstraat 129, Zevenhuizen KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L L A rfnITIE ZEVENHUIZEN LoERKAPELLE NESSELANDE Moerkapelle - Christenen uit ver schillende kerken komen in de avond van 30 april (22.30-00.30 uur) bijeen in De Rank naast de Nederlands Hervormde Kerk om met elkaar te lezen, bidden en zin gen als antwoord op vervloekin gen en bezweringen van sata- nisten. ledereen is welkom. Voor meer informatie: Gert Mulder, 079- 5931625, Boukeline Bac, 079- 5931684. Jessica Freeke, 079- 5932273 of Els Sinke, 079-5932355. Moerkapelle - De jeugdbrandweer van Moerkapelle heeft zaterdag 13 april meegedaan aan de jeugd brandweer wedstrijden in Hel mond. De groep, bestaande uit een junioren- (11-15 jaar) en een aspiranten (15-18 jaar) ploeg deden mee aan de eerste voor rondes voor het landskampioen schap. Er deden zowel bij de juni oren als bij de aspiranten 12 ploe gen mee. De junioren hebben een tweede plaats en de aspiranten de eerste plaats behaald. De halve finales worden gehouden op 15 iuni in Capelle aan den IJssel. Moerkapelle - De meisjes van Jazz- tar Moerkapelle hebben tijdens de voorrondewedstrijd NK jazzdans in Leiden de volgende plaatsen behaald: mini's met 'Ain't it funny' van Jennifer Lopez, een 4e plaats met 12.00 punten; mixi's met 'Paid my dues' van Anastacia een 3e plaats met 12.70 pnt; maxi's met l'amour toujour' van Gigi d'a- gostino een 5e plaats met 14,12 pnt. Het was een drukke en heel geslaagde dag met mooie resulta ten, zeker voor de kleinsten, die voor de eerste keer aan zo'n grote wedstrijd meededen. 10.15 uur: Koffiedrinken voor de bewoners in de recreatiezaal; 10.45 uur: Oranjeserenade van de Kleine Trompetter; 14.00 uur: Zaal open; 14.30 uur: Opening en optreden van Amusementsgroep "Op Gezel lige Toeren"; 15.00 uur: Pauze en optreden van tafelgoochelaar Frans Schiereck; i .30 uur: Vervolg optreden Amu sementsgroep "Op Gezellige Toe ren"; 16.00 ^uur: Afsluiting met Oranje- Moerkapelle - De onlangs gehou den collecte ZOA-viuchtelingen- Z(rrg heeft in Moerkapelle 1388,29 opgebracht. In Zevenhuizen bracht de collecte 747,91 op. die gevers en collectanten wor den door de organisatie hartelijk bedankt voor hun medewerking. Door Ron Krul Zevenhuizen De christelijke basisschool de Eendragt bestond 28 februari 100 jaar. Afgelopen zaterdag is de viering van dit heug lijke feit begonnen met een reünie waar alle oud-leerlingen en leer krachten van harte welkom waren. Naast de mogelijkheid om elkaar weer eens te ontmoeten was er door de school in samenwerking met de Stichting "Oud Zevenhuizen" een tentoonstel ling ingericht waarin oude schoolfo to's te bewonderen waren. Daar naast werd er een tweetal lokalen ingericht met oude voorwerpen. Deze waren afkomstig uit een museum maar ook leerlingen, ouders en grootouders hadden een en ader ter beschikking-gesteld. De oudste reünist was mevrouw Roseboom die van mei 1931 tot maart 1932 als onderwijzeres bij de Eendragt werkzaam was. Deze perio de was relatief kort omdat mevrouw Roseboom in die periode trouwde metde heer Keizer die in 1933 als leerkracht werd aangesteld en tot 1950 is gebleven. Overigens is mevrouw Roseboom nog wel heel lang aan de school verbonden geweest omdat zij zich vrijwillig inzette voor het zogenaamde 'nuttig handwerken'. Het was leuk te zien hoe na afloop van de oud-leerkrachten lunch, Barend Fieret, met 24 jaar momen teel de jongste onderwijzer van de Eendragt, naast de 91-jarige mevrouw Roseboom ging zitten om even van gedachten te wisselen. Op de reünie waren ook enkele per sonen uit de lichting 1950-1960 aan wezig. Daarnaast had ook een aantal emigranten vanuit Canada en Ameri ka de weg naar hun oude school weer gevonden. De reünie werd goed bezocht, was heel gezellig en vele reünisten maakten afspraakjes om elkaar in de toekomst vaker te De reünie werd goed bezocht en was heel gezellig. Zevenhuizen - Lionsclub Zevenhui zen houdtzaterdag 4 mei voor de negende keer een geraniummarkt op het gemeentehuisplein. Een week voor moederdag staan wederom duizenden geraniums en andere tuin- en perkplanten te kijk en te koop. In alle vroegte worden de planten rechtstreeks van een gerenommeerde kweker vers aan gevoerd en uitgestald. Het kleuren- spektakel begint om 8.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Dubbele opbrengst Het streven van Lionsclub Zevenhui zen is om op zaterdag 4 mei mini maal 1135 euro (ƒ2500,-) te vergaren ten behoeve van het project 'Herin richting Poliklinieken Suriname', waarvoor dit jaar een aantal micros copen op het programma staat en waaraan de medische zending in het gebied boven Brokopondo zeer drin gend behoefte heeft. In voorgaande jaren is dit ruimschoots gelukt, reden om ook dit jaar optimistisch te zijn. Dit soort projecten wordt van harte ondersteund door het Bilance Serv ice Fonds dat hiervoor de opbrengst verdubbelt. Zo worden 1135,- ineens 2270,- (ƒ5000,-) en tezamen met het geld van eerdere acties kan de aan schaf van de microscopen ter waarde van 4538,- 10.000,=) onmiddellijk na 4 mei gerealiseerd worden! Wat is het Bilance Service Fonds? Het Bilance Service Fonds is een ini tiatief van Cordaid (www.cordaid.nl) in samenwerking met Serviceclubs in Nederland en stimuleert particu liere initiatieven voor ontwikkelings samenwerking. Het is goed te weten dat elke gerani um, iedere fuchsia, lobelia, verbena, elke vlijtige lies, maar ook alle ande re soorten goed zijn voor een dubbele opbrengst zonder dat het u extra geld kost! 4 Mei op het Gemeentehuis plein, aanvang 08,30 uur. Met dank aan het Bilance Service Fonds, (www. bilanceservicefonds. nl De jongste onderwijzer van de Eendragt naast de 91-jarige voormalig onder wijzeres mevrouw Roseboom. TELEFOON 079-362 31 67

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1