Tm fit Ondernemers en winkeliers vragen om hart in Boskoop "Waar zijn onze doden" rcfa voordeel if NEFIT-DEALER Playbackshow O.S.S./Be Fit Inzameling oud papier Koppelklaveijassen Kledinginzameling Concordia 24 uurs actie voor 'Kinderen in de Knel' Bel voor een gratis informatie pakket! 24e jaargang nummer 974 22 mei 2002 DEZE WEEK IN "Jeugd van nu valt reuze mee" Zie pagina 10 HET HART VAN HOLLAND Enthousiaste Jeugd- klankbordgroep Zie pagina 8 Expositie amateur kunst bij Kreater Zie pagina 15 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 3-631206 bel- 0180- MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYLISTES AAN HUIS ELKE DONDERDAG BIEFS Greenfield biefstuk 100 gram van 1,73 voor 1,50 Greenfield kogelbiefstuk 100 gram van 1,95 voor 1,75 AH Goudse lichtbel. kaas kilo van 6,99 voor 5,99 Perla Mild snf. koffie3x 250 gram van 4,47 voor 3,99 Aanbiedingen geldig donderdag 23 mei Oft Dorpsstraat 129, Zevenhuizen KIJK OOK OP WWW,HART-VAN-HOLLAND,NL STUDiO Zevenhuizen - In dorpshuis Swan- la wordt Saterdag 25 mei de jaar lijkse playbackshow van gym nastiekvereniging O.S.S. gehou den. Vijftien groepen hebben zich inmiddels aangemeld en zullen een daverende show verzorgen. Tussendoor worden 4 demon straties gegeven door de kinde ren (3 tot en met 14 jaar) van de jazzdans. De show begint om 14.00 uur. De prijsuitreiking vindt plaats tussen 16.00 en 16,30 uur. Iedereen is welkom. Zevenhuizen - De papiercontai ner staat donderdag 30 en vrijdag 31 mei op de parkeerplaats bij de christelijke basisschool De Een- dragt. Papier kan gebracht wor den op donderdag van 12.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.15 uur. Men wordt ver zocht het papier gebundeld en/of in stevige dozen aan te leveren. Waddinxveen - In buurtcentrum de Boog wordt vrijdag 24 mei een koppelklaverjasavond gehouden. Aavang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- per koppel, ledereen is welkom. Waddinxveen - In het kader van de nieuwbouwplannen voor een nieuw clubgebouw voor muziek vereniging Concordia, startte deze vereniging met de inzameling van kleding. Bruikbare kleding, schoe nen, dekens en gordijnen gaan naar de Oostbloklanden en Derde Wereldlanden. De opbrengst (berekend aan de hand van het aantal kilo's) komt ten goede aan het nieuwe clubgebouw. Artikelen voor deze inzameling kunnen het gehele jaar ingeleverd worden bij Concordia op de donderdagavon den van 19.00 tot 22.00 uur bij het clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg. Voor meer informa tie: 0182-619569. Boskoop - De GJV en Jovac hou den van vrijdag 31 mei 19.00 uur tot zaterdag 1 juni 19.00 uur, ten gunste van 'Kinderen in de Knel', een 24 uurs race. Tijdens deze 24 uur zullen de jongeren geld inza melen door middel van sponso ring, door deze uren wakker te blij ven. Ook wordt er geld ingezameld door vele activiteiten die in het centrum van Boskoop zullen plaatsvinden. Zo zal er bijvoor beeld een marktkraam staan waar in zowel etenswaar als planten- stukjes worden verkocht. Verder kunnen de kinderen zich laten schminken en kunnen Boskopers hun schoenen laten poetsen. Ook de auto kan gepoetst worden ach ter de wereldwinkel. Bovendien kan iedereen zijn/haar boodschap pen laten doen. Opgeven voor deze 'dienstverleningen' kan tot vrijdag 31 mei 18.00 uur via de24uursactie@hotmail.com Door Frits Bromberg Boskoop - "Geef Boskoop een klop pend hart, een winkelcentrum van 3000 m2 en de daarbij benodigde parkeerplaatsen. Je verkleint daar mee de uitstroom van Boskopers die elders hun boodschappen gaan doen en je vergroot de instroom. Boskoop hoeft geen stadje te wor den als Alphen. Maar een klop pend hart zou deze gemeente niet misstaan." Zo ziet de voorzitter van de Ondernemingsvereniging C. van den Broek dat, die met voorzitter G. Koetsier van de Vereni ging Dorpskern Winkels Boskoop, gisteren het college van B en W een parkeerstudie heeft aangeboden. Die studie betreft 77 parkeerplaat sen, tevens een antwoord op het advies van politiek Boskoop het cen trum van de gemeente aantrekkelij ker te maken door het aantal par keerplaatsen te verruimen. Zowel advies als studie kunnen tot verwarring leiden. De Boskoper die boodschappen met de auto wil doen, hoeft geen uren om te rijden om een parkeerplaats te vinden. Die zijn er immers voldoende. Van den Broek: "Klopt. Dat wil zeg gen: nu nog wel. Maar als straks de Rabobank weg is en niemand betwij felt de sloop ervan, ontstaat een heel ander verhaal, met alle vrije bouwruimte die er ook nu al is. Je kunt straks hier een winkel bouwen en een onderneming daar, maar daarmee ontneem je de gemeente de mogelijkheid in één keer een totaalplan te ontwikkelen." Het toeval wilde, dat een bouwkun dig aannemer de ontwikkelingen in Boskoop nauwlettend had gevolgd en zo z'n ideeën had. En onderne mend Boskoop beschikte over de financiën om een studie op te laten stellen. Van den Broek: "Geld van een soort Anjerfonds, maar dan voor ondernemers. Zo ontstond het idee om een winkelcentrum te ont wikkelen voor het gehele gebied, aan weerszijde van de Zijde, de Blokkerkant aan de Burgemeester Colijnstraat en de Albert Heijnkant aan de Koninginneweg. Ja; het pro bleem van de Zijde die heel Boskoop doorsnijdt is een aanvaard pro bleem, dat alleen met een rondweg is te bestrijden. Later. In een verre toekomst. Maar de Zijde staat op dit moment ons totaalplan niet in de weg." Aannemer en winkeliers/onderne mers gaan thans uit van een winkel oppervlakte van 3000 m2. "Aanvan kelijk ging de aannemer zelfs uit van, ik geloof 4000 m2, maar dat was ons weer te gortig. Niet alleen omdat je dan voor Boskoop een te veel aan winkels krijgt, maar meteen ook een tekort aan parkeerplaatsen. Die drie duizend vonden we precies goed, mits er 75 parkeerplaatsen bij kwa men. Zo ziet ons totaalplan er nu uit." Ondernemers en winkeliers en de aannemer hebben elkaar kunnen vinden in dit plan. Van den Broek: "Een hart in Boskoop. We hopen dat de raad nog dit jaar een besluit kan nemen, waarna in elk geval de Blok kerkant kan worden aangepakt. De Koninginneweg volgt dan later wel." De Burgemeester Colijnstraat, de 'Blokkerhelft'. TELEFOON 079-362 31 67 Zevenhuizen - De werkgroepen "Mannen in Beweging" en "Vrouwen voor Gods Koninkrijk" in Zevenhui- zen-Moerkapelle houden de derde avond voor mannen en vrouwen. Op vrijdag 31 mei zal dominee J.D.F. Langhenkel, legerpredikant B.d., spreken over het thema "Waar zijn onze doden". Dominee Langhenkel weet moeilijke bijbelse thema's hanteerbaar te maken, door helder taalgebruik en concrete voorbeelden. Iedereen die hierover meer wil horen en/of hiero ver vragen heeft, is van harte wel- iom in de Gereformeerde Kerk in Zevenhuizen aan de Dorpsstraat 106. Aanvang 20.00 uur. Ter bestrij ding van de onkosten wordt €2,50 entree gevraagd. Voor meer informa tie: 079-5931520 of mpl@solcon.nl. Iedereen is welkom. De Koninginneweg, de 'Albert Heijnkant'.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1