Nieuwe vleugel gemeentehuis in gebruik Recreanten tellen mee in Rottemeren vers voordeel Voorleeshalfuurtje Finaleavond bedrijfsvolleybal Borstvoeding in de eerste weken Kinder- jeugddisco Taizé viering in Zevenhuizen Bridge &tennis DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Onderlinge wedstrijden O.S.S. Brandweercomman dant neemt afscheid Zie pagina 16 Zie pagina 11 i Boomkwekerij-kano- tocht in Boskoop Zie pagina 17 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYUSTES AAN HUIS ELKE DONDERDAG BIEFSTUKDAG! Aanbiedingen geldig donderdag 6 juni AH Roombrie 100 gram van 1,35 voor 0,99 AH Champignons fijn - 250 gramvan 0,99 voor 0,69 Bar Ie Due mineraalwater nu 6 halen/5 betalen van 3,58 voor 3.00 Vers uit eigen oven: Pane dolce vita, Pane dell'arte, Pane fortunato nu 2 halen/1 betalenvan 3,54 voor €1,77 Dorpsstraat 129, Zevenhuizen KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL Zevenhuizen - In de bibliotheek van Zevenhuizen ging 4 juni het voorleeshalfuurtje op de dinsdag morgen van start. Tot aan de zomervakantie wordt iedere dins dag van 11.00 tot 11.30 voorgele zen Peuters met ouders zijn van harte wélkom. Oud Verlaat - De finaleavond van het bedrijfsvolleybaltoemooi Zevenhuizen wordt zaterdag 8 juni gehouden in Party Sport Cen ter De Zevensprong. Na afloop van de wedstrijden staat een feestavond gepland, ledereen is welkom, de toegang is vrij. Zevenhuizen - 'De geboorte van de baby en het geven van borst voeding in de eerste weken'; dat is het onderwerp van de maandelijk se regionale informatiebijeen komst van de Borstvoeding Orga nisatie L.L.L. op dinsdag 11 juni bij Annuska Wauben aan de Burg. Klinkhamerweg 41. De bijeen- komst begint om 20.00 uur. De kosten bedragen 2,50 en ook baby's zijn welkom. Voor meer informatie 079-5932689. Zevenhuizen - In La Baraque wordt vrijdag 7 juni van 19.00 tot 23.00 uur een disco gehouden, georganiseerd door La Baraque, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en de Jeugdklankbordgroep Zevenhuizen. De disco is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. De entree bedraagt 2,50. De disco is alcohol en rookvrij. Voor meer informatie: 06-12839280. Zevenhuizen - In de Gereformeer de kerk wordt zondag 9 juni een oecumenisch avondgebed gehou den in de traditie van Taizé. De viering duurt van 19.00 tot 19.30 uur. Vooraf wordt 'ingezongen' vanaf 18.30 uur. De viering wordt georganiseerd door de Taizé werk groep, gevormd door leden van de RK Gemeenschap, Hervormde Gemeente, Vrijzinnig Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk te Zevenhuizen. Iedereen wordt har telijk uitgenodigd aan het avond gebed deel te nemen. Voor meer informatie: 0180-633905 of Her man Vos: 0180631912. Moerkapelle - Sinds twee jaar wordt in het tennis- en squash- centrum Moerkapelle een unieke competitie gehouden voor zowel de tennis- als de bridgespeler: de bridge/tenniscompetitie. I'lezier en gezelligheid staan voor op tijdens de competitie die om de week op woensdag gespeeld wordt. De ene keer speelt men bridge, de andere keer tennis 'dubbels). De competitie start in oktober en eindigt eind maart/begin april. Individueel opgeven is mogelijk, want er wordt met wisselende partners gespeeld. Voor meer informatie: 479-5933042. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Verhuisdozen bij de werkplekken wijzen erop dat de nieuwe vleugel net in gebruik is genomen. Nadat eerder al de bestuursvleugel was opgeleverd is nu de volgende fase van de omvangrijke verbouwing van het gemeentehuis een feit. Terwijl bui ten de eerste paal wordt 'geslagen' voor de nieuwbouw ten behoeve van de archiefruimte, betrekken de eerste werknemers in het gemeentehuis hun nieuwe werk plek. Bij het betreden van de nieuwe vleugel valt een aantal dingen direct op. Links en rechts van de gang zijn lichtdoorlatende wan den gemaakt waardoor er een mooi diffuusdicht in de gang valt. Wat ver der opvalt zijn de buizen langs het plafond die zeer wisselende reacties ontlokken. Van een vertwijfeld: "Blijft dat zo?" tot "Prachtig!" SERiaHDt De nieuwe wethou derskamer zal waar schijnlijk in gebruik genomen gaan worden door de kersverse wet houder de Jong. Aan de andere kant is het kantoor van hoofd grondgebiedzaken de heer Claes Oosterhoff. In een punt op het einde van de gang is een grote ruimte waar dértien ruime werk plekken zijn voor de ambtenaren van de afdeling VROM. De voormalige afde ling financiën, die momenteel gevestigd is in de Dorpsstraat, fungeert momenteel als 'schuifruimte'. Daar zijn werk plekken gecreëerd van afdelingen die nu gerenoveerd gaan worden. De werkzaamheden lopen naadloos in elkaar over. Overal in het gemeente huis is merkbaar dat er nog steeds volop gewerkt wordt aan een betere werkomgeving. Er is hier en daar ook goed zichtbaar waarom er nodig gerenoveerd moet worden. Nu wordt duidelijk hoe groot de scheu ren in sommige wanden zijn en blijkt dat opknappen een noodzaak is. De fundering voor het archief wordt vrijdag gelegd. Holle buizen worden voorzichtig in de grond gebracht, aan een volgend stuk gelast en als er voldoende lengte is ingebracht wor den deze buizen volgestort met beton. Doordat de heiwerkzaamhe den zo dicht bij de bestaande bouw moet gebeuren is gekozen voor deze wijze om zodoende eventuele beschadigingen aan het pand te voorkomen. Zie onze advertentie elders in deze krant! Regio - Het Recreatieschap Rotte meren laat momenteel een telefo nisch recreatieonderzoek uitvoe ren onder 6000 huishoudens in de regio, met de resultaten van het onderzoek kan het recreatieve aan bod in Rottemeren beter worden afgestemd op de wensen en behoef ten van recreanten. Recreatiegebied Rottemeren is een gebied waar elke recreant terecht kan. Zo kan de wande laar genieten in het Lage Bergse Bos en het Nessebos, de fietser kan prachtig door de Zevenhuizer Zoom fietsen, onder meer langs het natuurreservaat het Koornmolen- gat. Maar ook skaters, golfers, water sportliefhebbers komen volop aan hun trekken in het gebied. Juist omdat het gebied zoveel verschillen de aspecten heeft, wil het recreatie schap graag meer te weten komen over de recreanten. Wie zijn die mensen die in Rottemeren recreë ren, wat vinden ze ervan en wat kan er volgens hen verbeterd worden? En waarom komen andere mensen niet naar Rottemeren en wat zou er moeten verbeteren waardoor het gebied wel een bezoekje waard'is? Het recreatieschap Rottemeren is benieuwd naar de antwoorden op deze vragen. Daarom hebben zij besloten een grootschalig onder zoek te laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. Het bureau heeft willekeurig 6000 huishoudens in de regio geselec teerd die gebeld worden met de vraag mee te werken aan dit onder zoek. De geselecteerde huishoudens zijn via een brief op de hoogte gesteld van het onderzoek. Het onderzoek zal in de zomer een ver volg krijgen op verschillende loca ties in Rottemeren in de vorm van een mondelinge enquête. De resulta ten van het onderzoek zullen in het najaar bekend zijn. Albert Heijn filmweken: 2e bioscoopkaartje gratis bij iedere 25,- boodschappen.'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1