Open dag kinderboerderij Dierendal Fietspuzzeltocht Zonnig Zuid Zomerschaak: druk in de top 4-Daagse lopen voor blindenhulp Matige vangsten HSW Nieuwe gemeentesecretaris benoemd 'Vergroening' bij gemeente Waddinxveen Hart van Holland 3 juli 2002 I V EEN/ BO S K O O P Door Karin Jongkind Waddinxveen Kinderboerderij Die rendal hield afgelopen zaterdag haar jaarlijkse open dag. Het Warnaar- plantsoen stond de hele dag bol van activiteiten. Er waren kraampjes, bemand door onder andere Klasse- werk, de politie, de werkgroep Natuur- en milieueducatie, de vogel vereniging, de Kleindierensport Ver eniging Midden Holland, het plat form Duurzaam Waddinxveen, de Wereldwinkel en de dierenbescher ming. Ook werden er demonstraties van oude ambachten gegeven. Bij de pottenbakkerskraam konden kinde ren voor een klein bedrag hun naam in een potje van klei laten graveren. Verder waren er een klompenmaker, een wever en een imker actief. Leden van de kynologenclub Gouda gaven met hun honden ieder uur een demonstratie van hun vorderingen op het gebied van gedrag en gehoor zaamheid. Veel belangstelling was er voor de stichting RICO (Roofvogel Informatie Centrum). Leden van deze stich ting hadden onder andere een Siberische en Europese Oehoe meegebracht, maar ook een aantal kerkui len en een grote bui zerd. Kindervertier Hoewel de stands niet over belang stelling te klagen hadden ging de aandacht van de kinderen vooral uit naar attracties, die speciaal voor hen georganiseerd waren. Een wed strijdje water spuiten met een echte brandweerslang was veruit favoriet KERKDIENSTEN - 14 juli Waddinxveen RK. kerk St. Victorkerk 9.30 uur Woord Communiedienst; 16 juli 19.00 uur Eucharistieviering. RK. kerk Ontmoetingskerk 12 juli 10.00 uur Ouderenviering; 13 juli 19.00 uur Eucharistieviering; 11.15 uur Gezinsviering. Geref. kerk 9.30 uur ds. RA.C. Bon- gers. Herv. kerk 9.30 uur ds. C. de Jong. Geref. kerk vrijgemaakt 9.30 uur ds. K. de Vries; 16.30 uur ds. E. Brink. Herv. Gem. De Rank 10.00 uur ds. P Schalk; 18.30 uur Kand. RH. van Dam. Herv. Gem. 9.30 uur ds. P.A. Vlok; 18.30 uur ds. J.H. Langelaar. De Stek 9.30 uur ds. J.H. Langelaar. Gerei, kerk 9. 30 uur ds. J.A. van Hooidonk; 18.30 uur ds. J.H. Lan gelaar in HK. Chr. Geref. kerk 9.30 uur ds. B. van Smedenen; 18.30 uur student F.W. van der Rhee. Geref. Gem. 9.30 en 16.30 uur ds. M. Golverdingen. Wijz. Prot. Gel. Gem. 10.00 uur dr. KP- Meijering. Evang. Gem. Parousia 10.00 uur D. Wijker. Benthuizen Geref. Gem. 9.30 en 18.00 uur Lees- dienst. MEDISCHE WEEKENDDIENST tenthuizen, Boskoop en Wad dinxveen: voor spoedeisende ''uisartsenhulp buiten kantooru- 'en (17.00-8.00 uur, weeken- Oen/feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat 4, Gouda, 0182-322488. Waddinxveen - De traditionele fiets puzzeltocht van wijk- en speeltuin- verneiging Zonnig Zuid wordt zon dag 14 juli gehouden. Iedereen is welkom. Het is een mooie tocht van ongeveer 50 kilometer. Het gaat daarbij niet om de snelheid waarmee de route wordt gereden, maar om bij de meeste kinderen. Maar ook op het luchtkussen in de vorm van een kiepwagen, het ringsteken en de racebaan kwamen veel kinderen af. De open dag bij Dierendal wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die zich het hele jaar inzetten voor de kinderboerderij, sponsoren en donateurs. Boskoop - Fysiotherapeut Ronald Barends, zijn vrouw Willy en doch ter Linda zijn van plan over enkele weken de wandel Vierdaagse in Nij megen te lopen. Tien jaar geleden heeft Ronald, in het jaar dat hij veer tig werd, met enkele vrienden voor het goede doel (PleisterNet) voor de eerste maal 4 x 40 kilometer gelopen. Nu neemt hij de uitdaging aan om 4 x 50 kilometer te volbrengen samen met echtgenote (47) en dochter (15), die ieder voor 4 x 30 kilometer gaan. In totaal dus 440 kilometer voor een goed doel: het verbeteren van oog heelkundige hulp in ontwikkelings landen via Stichting Dark Light Blind Care. Ruim 90% van de mensen met een visuele beperking woont in een ontwikkelingsland; van deze aandoening is met goede hulp 80% te voorkomen of te verbeteren. Dit project is een onderdeel van een wereldomvattend programma van de Wereld Gezondheid Organisatie. De familie Barends vraagt een ieder één eurocent per te lopen kilometer, dus 4,40, over te maken op gironum mer 135556 ten name van R. Barends onder vermelding van "4-daagse". Waddinxveen - Na ronde 5 en 6, gespeeld op donderdag 4 juli, heb ben de toppers zich reeds een goede uitgangspositie verworven op de ranglijst. Alle van te voren ingeschatte favorieten bevinden zich binnen een marge van 6 pun ten van de toppositie. Aan de leiding gaat nog altijd Ronald Dannis die goede zaken deed op deze avond. In een treffen met Edo Pouwelse haal de Dannis met de zwarte stukken de Grob verdediging uit de oude doos. Een wat ongewone variant waardoor menig schaker zich zou laten verras sen. Pouwelse echter schoof het bord dicht en kon afwikkelen naar een puntendeling. Achtervolgers Evengroen en Jansen troffen elkaar ook deze avond Evengroen won. Ben van Geffen moest de tijd nemen om Arjan Hennink de baas te blijven Na een mooie slotcombinatie van Van Geffen kon Hennink het mat niet meer voorkomen en gaf op Herman Smitskamp verwierf zich een uitste kende positie tegen Wilbert Mourits In een eindspel met een loper meer zou Smitskamp de zaak moeten kun nen klaren. Met wat druk door de doortikkende klok greep Smitskamp volledig mis en gaf pardoes z'n dame weg en daarmee ook de partij. Uitslagen uit ronde 5:Hordijk - v/d Heiden 0-1, Wim Hennink -Nico Dan nis 1-0, Klein - van Nieukerke 0-1, v/d Hoek - van Meeteren 1-0, Weijer- mars -Hildebrand 1-0, v/d Starre - Hans v Offeren 1-0, Girdhari - den Hartog 1-0 en verrassend v Os- v Erk 0-1. In ronde 6 moet Ronald Dannis de aanval van Jan Evergroen pareren en hij deed dat bekwaam. Ben van Gef fen maakte zijn avond goed door z'n 2e overwinning te noteren: Pouwel se was zijn slachtoffer. Een slechte avond was het voor de kampioen van 2001, Barthold Jansen. Ook in de 6e ronde moest hij het onderspit delven, ditmaal tegen Wilbert Mou rits. Een goede prestatie was er te noteren voor Arjan Hennink die Wim Mulder de baas bleef. Enkele uitsla gen uit ronde 6 v/d Haven - v/d Hoek 0-1, Ranft- Weijermars 0-1, van Nieukerke - Wim Hennink 0-1, Van Meeteren - Erik Hennink 0-1, Smits kamp - v/d Starre 1-0, Nico Dannis - Doornhein 1-0, Steverink- Kraijesteijn 1-0 en Prins - van Erk 1- 0. Donderdag 11 juli zal de aanval op de koppositie van Ronald Dannis ongetwijfeld z'n vervolg krijgen Wie daarbij wil zijn is welkom vanaf 20.00 uur in het Zuidhonk. Waddinxveen - Hengelsportvereni ging Waddinxveen (HSW) viste afge lopen week de zevende wedstrijd voor de zomercompetitie. Er werd gevist in de Ringvaart nabij Oude Wetering en de vangst was zeer matig; dertien deelnemers vingen 31 kilo witvis. Winnaar werd Jan Rupke met een vangstgewicht van 13.700 gram. Tweede werd Aat van Leeu wen met 6.570 gr. De plaatsen drie tot en met vijf werden ingenomen door Henk Romeijn (2.880 gr), Rinus Reichard (2.090 gr) en John van Els- wijk (1.920 gr). De stand aan kop is nu: 1. Rinus Reichard 39.080 gr, 2. John van Elswijk 34.690 gr, 3. Wim Houtman 33.030 gr, 4. Jan Rupke 28.890 gr, 5. Rob Jenner 25.250 gr. De vierde wedstrijd van de zomer avondcompetitie werd gevist in de Oude Rijn bij Koudekerk. De uitslag was als volgt: 1. Aat van Leeuwen 2.940 gr, 2. John van Elswijk 2.930 gr, 3. Erwin Keizer 2.480 gr. De vijfde wedstrijd werd gevist in het Aarka- naal bij Ter Aar. Hier was de uitslag'. 1. Erwin Keizer 2.290 gr, 2. Aat van Leeuwen 2.280 gr, 3. John van Els wijk 1.820 gr. Met nog één wedstrijd te gaan is de stand aan kop: 1Erwin Keizer 8.370 gr, 2. Jan Verhoef 8.300 gr, 3. Aat van Leeuwen 7.530 gr. het zo goed mogelijk invullen van de vragen,- waarvan de antwoorden langs de weg te vinden zijn. Een pen of potlood moet dus worden meege nomen. De start is tussen 9.30 en 11.30 uur vanuit het wijkgebouw aan de St. Vic- torstraat. De prijsuitreiking staat gepland om 17.00 uur. Deelnamekosten: voor leden 1 euro per persoon, niet-leden betalen 2 euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar mogen gratis meedoen. Bij twijfelachtig weer kan men die dag vanaf 9.00 uur bellen naar het wijkgebouw (613001) om te informe ren of de tocht doorgaat. Waddinxveen - Het college van bur gemeester en wethouders heeft mevrouw drs. I.P.W.I. Wijers uit Til burg benoemd tot gemeentesecre taris als opvolgster van de huidige secretaris, de heer C.A.P.M. Loose. Mevrouw Wijers (38) is op dit moment één van de directie leden van de Directie Buiten ruimte van de Dienst Stadsbeheer van gemeente Breda; zij heeft daar onder andere de bedrijfsvoering in portefeuille. Hiervoor was zij onder meer werkzaam als projectcoördina tor bestuurs- en beheersinstrumen tarium bij de provincie Zeeland, als docente bestuurskunde en manage ment bij de Hogeschool 's-Hertogen- bosch en als senior organisatieadvi seur bij Deloitte Touche op het gebied van Overheidsmanagement Advies. Zij is afgestudeerd in Bestuurskunde aan de Erasmus Uni versiteit. De nieuwe gemeentesecretaris treedt op 1 november in functie na het formele vertrek van de heer Loose. Zij begint met haar werk zaamheden voor de gemeente Wad dinxveen als waarnemend secretaris op 1 oktober. Waddinxveen - De gemeente Wad dinxveen gaat over op 100% afname van groene stroom voor haar gebou wen en installaties. Daarmee draagt de gemeente bij aan een 'vergroe ning' van de energievoorziening. Voorbeeldfunctie gemeente De gemeente Waddinxveen gaat haar totale elektriciteitsverbruik (ruim 2 miljoen kWh) 'groen' inkopen. Hiermee wil de gemeente het goede voorbeeld geven aan bur gers en bedrijven. Samen met het Platform Duurzaam Waddinxveen zal het gebruik van groene energie vanaf begin september intensief worden gepromoot. Niet-fossiele bronnen Groene stroom is elektriciteit, opge wekt uit duurzame en niet-fossiele bronnen zoals wind, zon en biomas sa. Door groene stroom in te kopen, dragen energiegebruikers bij aan een 'vergroening' van de energie voorziening. Voor iedere afgenomen kWh groene energie is het energie bedrijf verplicht om een kWh groene energie in te kopen. Hierdoor neemt verhoudingsgewijs het aandeel 'grij ze' energie (elektriciteit opgewekt uit fossiele bronnen of kernenergie) in de energievoorziening af. Gewoon, via het elektriciteitsnet Groene stroom wordt net als gewo ne stroom via het bestaande elektri citeitsnet getransporteerd en gedistribueerd. Degenen die kiezen voor groene stroom krijgen geen aparte elektriciteitsaansluiting, maar krijgen hun elektriciteit gele verd als iedere andere afnemer. Groene stroom is momenteel vrijge steld van de alsmaar stijgende ener gieheffing. Vrije markt Op dit moment is de markt voor de levering van groene stroom gelibera liseerd. Dit betekent dat iedere afne mer van elektriciteit zijn eigen lever ancier van groene stroom mag kie zen. Inmiddels zijn er diverse aan bieders op de markt actief die groe ne stroom leveren, tegen een prijs die lager ligt dan 'grijze' stroom. Groene stroom uit windenergie Er wordt op verschillende manieren groene energie opgewekt, bijvoor beeld door verbranding van hout of door windkracht en zonnecellen. De gemeente Waddinxveen heeft beke ken wat het beste voor het milieu is en kwam daarbij uit op groene stroom uit windenergie Voor bio- energie worden weliswaar geen fos siele brandstoffen ingezet, maar er moet wel hout verbrand worden, hetgeen ook milieubelasting en C02- uitstoot met zich meebrengt. Uit milieuoogpunt verdient energie uit windkracht de voorkeur. Dit is dan ook de reden dat de gemeente hier voor gekozen heeft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 11