WITTE LAKENS I Op vakantie? Stuur een kaartje naar de politie! Telefonische bereikbaarheid Politie Hollands Midden sterk verbeterd Lotgenotencontact via nieuwsbrief voor nabestaanden van donoren LAAT DE KOE IN DE WEI BERICHTEN Voor de kindermusical "Toffe Tommie' zoeken wij heel veel Wie heeft er nog liggen? Bel met Marina: 631965 of Doki: 633391 j|f 010 - 5222790 Hart van Holland 3 juli 2002 Familie TEL. 0182-615055 Opbaargeiegenheid o.a.: Uitvaartverzorging van den Boaerd Hoekeindseweg 50 A 2665 KE Bleiswijk fyiV dag en nacht bereikbaar bgg 06 - 12509217 Uitvaartbegeleidsters: Marian van den Bogerd - Kind Jeanne Matze - Koch www.koeindewei.nl www.koeindewei.nl 29.000 exemplaren Deze advertentie wordt aangeboden door de Haij van der Wende advocaten UITVAARTVERZORGING Voor Zevenhuizen en Moerkapelle Met eerbied en respect ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Zevenhuizen: Schoolstraat 18 Moerkapelle: Aula begraafplaats "Westhage" Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Boskoop: Bedrijfsinbraak In een bedrijf aan de Burgemeester Colijnstraat werd op woensdag 3 juli ingebroken. Omstreeks 3.55 uur werd een ruit aan de achterzijde van het pand ingegooid. Uit de zaak werden siga retten weggenomen. De politie is op zoek naar getuigen. Zevenhuizen Snelheidscontrole: De politie heeft donderdagmiddag 4 juli een snel heidscontrole gehouden op het Noordeinde. Er werd van 13.50 tot 16.00 uur gecontroleerd. Van de 496 passanten waren er 130 die te hard reden. De hoogstgemeten snelheid is 112 km/u. Waddinxveen Onder invloed: Agenten zagen zon dagnacht 7 juli rond 03.00 uur een 18-jarige bromfietser uit Gouda met hoge snelheid op de Brugweg rijden. De bromfiets had geen lichten aan en zowel de bromfietser als zijn pas- sagiere droegen geen helm. Hierop hebben de agenten hem op de Zwar- teweg laten stoppen. De Gouwenaar bleek gedronken te hebben (295 ug/1), droeg geen helm, had geen bromfietscertificaat, reed niet op de juiste plaats op de weg en voerde geen licht. Zijn boete bedroeg in totaal 240 euro. Autobanden lekgestoken: In de avond van vrijdag 5 juli en de nacht van zaterdag 6 juli is bij een aantal auto's op de Zuidplaslaan één of meerdere banden lekgestoken. Een aantal van de voertuigen is ook bekrast. Tot nu toe hebben negen personen aangifte gedaan. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Waddinx veen, telefoonnummer 0900 - 8844. Nieuwerkerk a/d IJssel Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle - De vakantietijd breekt aan. Veel mensen zullen voor langere tijd hun woning onbewoond achterlaten als zij elders in binnen- of buitenland van vakantie genieten. De politie biedt de mogelijkheid om dmv. een vakan- tiekaart te laten registreren dat u met vakantie bent, wie er een sleutel van uw woning heeft en waar u bereikbaar bent. Bij onregelmatigheden of bijzonder heden wordt een contactpersoon gewaarschuwd. Door de afwezig- heidskaart in te vullen en deze per soonlijk bij het politiebureau in te leveren, kunnen mensen aangeven van deze service gebruik te willen maken. Het politiebureau aan het Raad huisplein in Nieuwerkerk a/d IJssel is op werkdagen geopend van 08:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 09:00-17:00 uur. Het politiebureau aan de Dorps straat in Moordrecht is op maan-, woens- en vrijdag geopend van 09:00 tot 13:00 uur Het politiebureau aan de Dorps straat in Zevenhuizen is op maan-, woens- en vrijdag geopend van 14:00 tot 17:00 uur. Natuurlijk kan iedereen die op vakantie gaat zelf ook al een paar eenvoudige maatregelen treffen. Het is het beste om, ook als er niemand thuis is, de woning er toch 'bewoond' uit te laten zien. Dat de bewoners weg zijn, mogen familie en buren best weten. Maar het is onver standig de inbreker op een idee te brengen. Daarom deuren en ramen natuurlijk goed afsluiten, maar de overgordijnen kunnen beter open blijven. Als vanaf de straat te zien is dat alle planten op de huiskamerta fel zijn gezet, dan kan iedere voor bijganger bedenken dat de bewo ners op vakantie zijn. Wanneer toch al een afspraak wordt gemaakt voor het water geven van de planten of het verzorgen van huisdieren, kan die kennis meteen gevraagd worden ook de brievenbus te legen. De post kan het beste wor den opgestapeld op een plaats die vanaf buiten niet te zien is. Een lamp met een tijdschakelaar wekt 's avonds de indruk dat er mensen thuis zijn. Voor een inbreker kan het heel makkelijk zijn in te klimmen als de rolcontainer of de ladder al min of meer klaar staan. Om zo min mogelijk gelegenheid te geven, kun nen dergelijke zaken maar beter worden opgeborgen. En denk ook even aan de telefoonbeantwoorder. Voor bellers met minder goede bedoelingen kan de mededeling dat de familie de komende weken op vakantie is, een prachtige uitnodi ging zijn. En voor de buren geldt: hoort of ziet u iets waarvan u denkt dat dat niet in orde is, bel dan meteen de politie 0900-8844 Regio - In de maand april heeft onderzoeksbureau Telan het korps Hollands Midden doorgelicht omtrent de telefonische bereik baarheid. Landelijk gezien is het korps van rapportcijfer 4,5 naar 6,7 gegaan. Daarnaast is de kwalita tieve bereikbaarheid sterk verbe terd. Telecentra zijn volgens het eindrapport slagvaardiger en de medewerkers hebben een professio nelere houding. Verbeterpunten zijn de exacte for mulering van de probleemstelling, de gemiddelde doorverbindtijd en de bereikbaarheid van de rest van de organisatie, nadat 0900-8844 is gedraaid en de beller is binnengeko men bij de afdeling teleservice. Hollands Midden scoort in de meting met name goed in de eerste opname van de gesprekken. 86% van de gesprekken wordt binnen 20 seconden opgenomen. Dit was tij dens de vorige meting vorig jaar nog 71%. Daarnaast duurt het gemiddeld een halve minuut voordat kan wor den doorverbonden naar andere onderdelen in de organisatie. Met name het samenvatten van hef gesprek en het formuleren van de exacte probleemstelling van de mel der laat nog te wensen over. Hier moeten verbeteringen in worden aangebracht. Voor de medewerkers teleservice in Hollands Midden zijn inmiddels extra opleidingen gestart op het gebied van kennis over de organisa tie, juridische kennis en het afhan delen en interpreteren van telefoni sche meldingen. Daarnaast zal de bereikbaarheid van de teams en afdelingen worden ver beterd door een meer eenduidige afhandeling van het totale proces van telefonie. De techniek, organisa tie en communicatie hierover wordt aangepast. ee' nabestaanden van orgaan- of weefseldonoren hebben na de donatieprocedure behoefte aan ®eer informatie over hun situatie, bit blijkt uit reacties en vragen van nabestaanden die de Stichting lonorvoorlichting (SDV) krijgt. Om aan de informatiebehoefte tege moet te komen en een vorm van J'tgenotencontact te readiseren, Beeft SDV een nieuwsbrief uit spe- ilfk' voor deze nabestaanden: Nabestaanden Contact'. De nieuwsbrief komt twee keer per '®ar u't en kam gratis aangevraagd orden bij de Stichting Donor- v°orlichting. fjazorg nabestaanden et rouwproces bij nabestaanden an donoren verloopt over het alge- ,een n'et anders dan van nabe- aanden waarbij geen donatie heeft P aatsgevonden. Toch is er sprake ont een bilzondere situatie. Deze staat door het vaak onverwachte geval 'n combinatie met de La?g om toestemming voor) dona- e zorg voor nabestaanden tij dens de donatieprocedure is een taak van het ziekenhuis. Echter, wanneer nabestaanden van donoren het ziekenhuis hebben verlaten, val len de contacten met deze hulpver leners vrijwel weg. Door middel van de nieuwsbrief 'Nabestaanden Con tact' hoopt SDV een vorm van nazorg te geven aan nabestaanden. Inhoud en opzet 'Nabestaanden Contact' De redactie van de nieuwsbrief bestaat uit een SDV-medewerker, een transplantatiecoördinator, donatiefunctionaris en een nabe staande. In de nieuwsbrief is veel aandacht voor de persoonlijke verhalen van nabestaanden over hun beleving van verlies en donatie. Daarnaast geven deskundigen op het gebied van rouwverwerking informatie en vertellen getransplanteerde patiën ten hun verhaal. Ook is er aandacht voor actualiteiten en mensen die beroepsmatig te maken hebben met orgaan- en weefseldonatie. De eerste nieuwsbrief is als bijlage meegezonden in het weekblad 'Medisch Contact'. Ook zullen de transplantatiecoördinatoren de nieuwsbrief eenmalig aan de nabe staanden van de afgelopen drie jaar sturen. Doelgroepen SDV Nabestaanden van donoren zijn één van de doelgroepen waarop SDV zich richt. Jaarlijks zijn er gemiddeld 240 orgaandonoren (postmortaal en non-heart-beating) en 1600 weefseldonoren. Het exacte aantal nabestaanden is moeilijk aan te geven, maar wel af te leiden uit deze cijfers. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen rondom donatie en meningsvorming van familie en vrienden. SDV vindt het belangrijk dat zij hun ideeën en gevoelens kun nen delen met anderen. Met Nabe staanden Contact wil SDV nabe staanden dan ook een stem geven in de discussie rondom orgaan- en weefseldonatie. Steeds meer koeien worden het hele jaar op stal gehouden. Voer samen met Wakker Dier actie om de koe in de wei te houden en stuur uw protest mail via: of vraag nu een gratis actiepakket aan en bel 020-4638924 Steun Stichting Wakker Dier: GIRO 4868 Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Boskoop, Bent huizen, Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud-Ver laat en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Drukkerij Elgersma Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Tel. 0180-632289* - Fax. 0180-633503 e-mail: hartvanholland@box.nl www.hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 12.00 uur SI ui tings termijn a d verten ties: Maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar materiaal (indien gereserveerd) tot dinsdag 10.00 uur. De uitgever stelt zich NIET verantwoor delijk voor eventuele onjuistheden in telefonisch opgegeven advertenties!! Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en inge zonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Voor klachten over de bezorging van Hart van Holland in Zevenhuizen en Moerkapelle: Drukkerij Elgersma, telefoon 0180-632289. Overige klachten: Netwerk VSP telefoon 070-3209898

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 3