1 l,fH "Een bijzonder bank voor een bijzondere leefomgeving" Houden van en je gezond verstand gebruiken t n 4 - Echtpaar van der Hoek 60 jaar getrouwd Bibliotheek blijft open Open Dag kanocentrum DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Theaterprogramma dorpshuis Swanla Zie pagina 8 Boskoop wil meer sierteeltgrond Zie pagina 11 Leesvirus verspreid Zie pagina 13 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL STUDIO editie zevenhuizen- LnFRKAPELLE NESSELANDE 25e jaargang nummer 982 17 juli 2002 Bel voor eeri gratis informatie pakket! r QSjg» 'V lil Zevenhuizen - Voor het eerst is de bibliotheek tijdens de zomervak antie van de basisscholen meer open. Naast de maandag- en don derdagavond is de woensdagmid- dagopenstelling nieuw deze zomer, 's Avonds is de bibliotheek open van 19.00 tot 21.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor de boeken en tijdschriften geldt tijdens de vakantie een uit leentermijn van vier weken. Maxi maal aantal te lenen boeken is acht. Cd-rom's, video's en dvd's worden voor één week uitgeleend. ledereen die vakantie viert in Zevenhuizen is welkom in de bibli otheek. Kom gerust eens langs voor de mogelijkheden van een vakantie-abonnement, of voor het lezen van e-mail op één van de internetcomputers De gewijzigde openingstijden gaan in op maandag 22 juli. Vanaf maandag 2 september gelden de reguliere openingstijden. Wie tij dens de zomermaanden op de hoogte wil blijven van de activitei ten, kunnen kijken op: www.hol- landnet.nl/bibliotheek/zevenhui- zen. Naast interessante links is hier ook de catalogus te vinden en de nieuwe aanwinstenlijst. Zevenhuizen - Kanocentrum Key Adventure houdt zaterdag 20 juli van 11.00 tot 16.00 uur open huis. Iedereen kan, met of zonder instructeur, gratis in één van de boten stappen voor een tochtje door de omgeving. Gekozen kan worden uit Canadese kano's, tweepersoons kano's en kajaks. Het kanocentrum is te vinden voorbij camping Zevenhuizen aan de Tweemanspolder. Lions Club wint derde prijs Lokaal Initiatief: Door: Ron Krul Zevenhuizen - De Lions Club Zevenhuizen heeft op 17 juni de derde prijs gewonnen in de door de Rabobank Zevenhuizen-Moer- kapelle georganiseerde wedstrijd voor het beste lokale initiatief. De prijs, een cheque van €2.500 werd door Pieter van Loon in ontvangst genomen. Het lokaal initiatief is een finan ciële ondersteuning voor een initiatief dat de lokale gemeen schap of een deel daarvan, ten goede komt. Uit de vele inzendingen werd een selectie gemaakt van drie genomineerden waarvan de Lions Club Zevenhuizen er één was. Tij dens de algemene ledenvergadering kregen de genomineerden de kans hun inzending te presenteren waar na een stemming volgde en de prij zen werden uitgereikt. De Lions Club Zevenhuizen is opge richt in 1986. Het doel van de club is het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid en het dienen van het algemeen welzijn onder het motto "We Serve". Acti viteiten van de club berusten op onderlinge vriendschap, persoon lijke inzet en professionele inbreng. Het voorstel dat door de Lions Club ter gelegenheid van het Lokaal Initi atief werd ingediend, betrof het "Bankenproject". Bij dit project gaat het om bijzonde re zitgelegenheden op een bijzonde re locatie. Bij de keuze van de bank is door de Lions Club gekeken naar het ontwerp maar ook naar duur zaamheid. De bank moet een geheel eigen karakter hebben maar ook lang kunnen meegaan. Het doel van het "Bankenproject" is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving in de verschillende kernen van Zeven- huizen-Moerkapelle. De Lions Club Zevenhuizen is dit project gestart omdat er in de gemeente behoefte is aan meer zitgelegenheden voor min der validen en ouderen. Door intro ductie van dit project hoopt de Lions Club dat de sociale contacten tussen inwoners en bezoekers van de gemeente versterkt zullen wor den. Pieter van Loon Het "Bankenproject" kent een drie tal aspecten; praktisch, informatief en sociaal. Het praktische aspect houdt rekening met de bereikbaar heid en de plaats van de banken. Bij het informatieve aspect gaat het erom dat de banken zodanig gesitu eerd worden dat ze een verlengstuk vormen van de historische of maat schappelijke elementen van de gemeente. Het sociale aspect is erop gericht dat de contacten tussen de burgers onderling worden gestimu leerd. De realisatie van het "Bankenpro ject" zal door de Lions Club in nauw overleg met de gemeente geschie den. De eerste reac tie van de gemeen te was positief. Het project zal gefinancierd worden uit fondswerving dat inmiddels door het organiseren van diverse acti viteiten is gestart. Het voor het "Bankenproject" benodigde kapitaal zal zo'n 20.000 EURO bedragen. De Lions Club heeft drie jaar uitgetrok ken voor de financiering van het project. Met het initiatief "Een bijzondere bank voor een bijzondere leefomge ving" wordt door de Lions Club Zevenhuizen de oude glorie van de openbare zitgelegenheid in ere her steld. "In Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat mogen we straks weer genieten van de bank als rust punt en ontmoetingsplek. En daar naast is ie nog mooi ook en dat is wel heel erg uitnodigend." De gewonnen derde prijs bij het Lokaal Initiatief is volgens de heer van Loon een welkome financiële injectie voor dit initiatief. Interesse? bel: 0180-631206 Door Ron Krul Zevenhuizen - Adriaan en Christi na van der Hoek waren op 14 juli 60 jaar getrouwd. Op zaterdag, één dag voor hun officiële jubileum, werden ze flink in het zonnetje gezet door familie en vrienden. Burgemeester Westendorp en zijn vrouw boden namens de gemeente een cadeau aan. .e 89-jarige Adriaan en de 79- Jjarige Christina wonen sinds kort in Zorgcentrum De Zeven ster. Het jubilerende echtpaar heeft 6 kinderen, 12 kleinkinderen en één achterkleinkind. Christina was op 16-jarige leeftijd al een beetje ver liefd op Adriaan die toen nog een relatie had met een ander meisje. Toen Christina hoorde dat de verke ring van Adriaan uit was, kon ze haar blijdschap niet op. Hoewel het met aanloopjes gepaard ging, zo vertelt Christina, kregen ze verkering en dit resulteerde in een bruiloft in 1942. De trouwerij vond plaats in Zeven huizen waarbij het bruidspaar in een koetsje, dat geleend was van een boer, naar het gemeentehuis werd gereden. Burgemeester Brand van de gemeente Moordrecht die tevens waarnemend burgemeester van Zevenhuizen was, verbond Adriaan en Christina 'in den echt'. Hoewel het sombere oorlogsjaren waren vond er thuis zelfs nog een beschei den feestje plaats met eten en drin ken dat via het sparen van bonnen bij elkaar was vergaard. Volgens Adriaan is de beste eigen schap van Christina haar goedgeefs heid. "Ze staat altijd klaar voor mens en dier". Het meest in Adriaan waardeert Christina het feit dat 'ie nooit boos is. Trots is het echtpaar altijd geweest op hun gezinnetje en alles wat daaruit voortgekomen is. Hun jarenlange huwelijksleven is gebaseerd op "houden van en je gezonde verstand gebruiken", twee wijsheden die ertoe hebben geleid dat ze op 14 juli hun bijzondere jubi leum mochten vieren. Familie en vrienden hadden er een feestelijke dag van gemaakt en het echtpaar van der Hoek vond het allemaal prachtig. Eén wens heeft Adriaan nog en dat is ooit nog een rond vlucht maken per vliegtuig. De fami lie houdt dit in gedachten voor hun volgende huwelijksjubileum.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1