Recreatieschap Rottemeren: 10.000e bezoeker Veerpont 't Verlaat Gemeente Boskoop zoekt oplossing voor bibliotheek Zevenhuizenaren hengelen.... Vleermuiswandeling Zwemvierdaagse slot zomerseizoen Afasie partner gespreksgroep Herdenking slachtof fer Nederland-Indië Afscheid van juf Noteboom DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND Vakantievermaak Moerkapelse jeugd NESSELAMDE Instroom asielkatten constant CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL 25e jaargang nummer 984 31 juli 2002 Zevenhuizen - Er is een wandeling door en rond Zevenhuizen op zaterdagavond 3 augustus, op zoek naar vleermuizen. Gidsen van Natuur- en Vogelwacht Rotta vertellen over de vleermuis. Daar naast is er door middel van een baddetector te horen dat er een vleermuis in de buurt is en van welke soort die is. Hoe dat werkt hoort men tijdens de wandeling. De start om 21.30 uur op het plein voor het gemeentehuis. De wan deling duurt ongeveer 2 uur. Bij regen gaat de wandeling niet door. Voor meer informatie: 0180- 632509. Waddinxveen - Het zomerseizoen is sinds enige tijd aan de gang in het subtropisch overdekte gouwe- bad De Sniep. De openingstijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Woensdag is het mogelijk van 10.00 tot 22.00 uur te zwemmen. Het zomerseizoen loopt tot en met 1 september. Van maandag 2 tot en met 6 sep tember organiseert het Gouwe- bad de 33e Nationale zwemvier daagse. De tijden zijn van 16.00 tot 18.00 uur of van 18.00 tot 20.00 uur. Na deze zwemvierdaagse- week, die gelijk valt met de eerste schoolweek van het basisonder wijs, start op maandag 9 septem ber het nieuwe winterprogramma. Regio - Op initiatief van de A.V.N. (Afasie Vereniging Nederland) wordt een gespreksgroep georga niseerd. In een aantal bijeenkom sten wordt gesproken over het omgaan als partner van iemand met afasie. Afasie, een niet aange boren taalstoornis veroorzaakt door een C.V.A. (Cerebro Vascu lair Accident) of ander hersenlet sel. Bij de partnergespreksgroep merkt men het belang om onder deskundige leiding met lotgeno- •en van gedachten te wisselen. De locatie wordt zo gekozen dat deze via openbaar vervoer te bereiken is en altijd overdag. De cursus beslaat zes dagdelen en de bijeenkomst wordt een keer per veertien dagen gehouden. Voor meer informatie: 0182-585307 of 9172-422378. Gouda - Het Verzetsmuseum zuid-Holland houdt zaterdag 17 augustus de jaarlijkse herdenking SMe slachtoffers in Nederlands- indië. Hieraan voorafgaand houdt de heer ir. B ussemaker om 11.00 "ur een lezing over zijn ervarin gen tijdens de bezetting. Om 12.00 uur begint de korte en sobere herdenkingsplechtigheid. In het aan de achterzijde van het museum gelegen lunchcafé start op deze datum een tentoonstel ling van het werk van mevrouw Judith Gobits. De expositie gaat °ver haar Indië-ervaringen. GijwilUgers gezocht "et Verzetsmuseum is op zoek naar vrijwilligers. Voor meer infor matie kan men hellen- 01K?- Zie pagina 9 Zie pagina 8 ÖliiTWER STUDIO Bel voor een gratis informatie pakket! ■635589 1 Zie pagina 13 [natie 'kan 320385. Zevenhuizen - Veerpont van 't Ver laat heeft donderdag 25 juli de 10.000e bezoeker overgezet. De bezoeker ontving uit handen van de dienstdoende schipper bloemen en kreeg een gratis lunch aangebo den. Veerpont 't Verlaat vaart voor het tweede seizoen en heeft inmiddels 10.000 mensen over gezet. Tijdens een wandel- of fietstocht door het recreatiegebied Rottemeren is een overtocht met veerpont 't Verlaat een leuke afwis seling en hier wêrdt vooral op 'mooie' dagen veel gebruik van gemaakt. De veerpont legt aan bij het Bleis- wijkse Verlaat. Vandaar vaart de pont naar de steiger bij de Zeven- huizer Zoom vlakbij de Tweeman spolder. Op verzoek en als de drukte het toelaat wordt ook naar de Roer domp gevaren. Het pontje wordt door vrijwilligers bediend. Deze schippers varen gemiddeld een keer in de veertien dagen. 't Verlaat? Waarom heet het pontje "'t Verlaat?" Om het verschil tussen de hooggele gen Rotte en de lagergelegen pol ders te overbruggen, werden vroe ger zogenaamd verlaten (sluisjes) gebouwd. Enkele verlaten zijn nog terug te vinden langs de Rotte. Bij de aanlegsteiger van het pontje aan de Bleiswijkse kant, ligt het Bleiswijks Verlaat. Het volledig houten ont werp van de sluis stamt uit 1774. Het pontje is vernoemd naar dit verlaat en overbrugt natuurlijk niet de ver schillen tussen de hooggelegen Rotte en de laaggelegen polders maar overbrugt wel de Rotte zelf. Hiermee is het mogelijk geworden fiets- of wandeltocht af te wisselen met een vaartochtje. De veerpont is ontwikkeld op initia tief van het Recreatieschap Rotte meren in samenwerking met de gemeenten Bleiswijk en Zevenhui- zen-Moerkapelle. De pont vaart van april tot en met oktober. In de maanden mei tot en met september vaart .de pont dage lijks van 11.00 tot 18.00 uur. In april en oktober vaart de pont alleen in het weekend van 11.00 tot 18.00 uur. Een enkele reis voor een overtocht bedraagt 0,50 per voetganger of fiet ser. Bij slecht weer vaart de pont niet. (foto Recreatieschap) i De Boskoopse bibliotheek, op losse schroeven. Naar een oplossing wordt gezocht. Interesse? bel: 0180-631206 Door Frits Bromberg Boskoop - De gemeente Boskoop heeft een externe deskundige in de arm genomen om een oplossing te vinden voor het groeiende conflict tussen bibliotheekbestuur en gemeente. Dit conflict bevindt zich thans in een patstelling. De voorzit ter van het bibliotheekbestuur houdt vol dat het bestuur er alles aan heeft gedaan om tot een gezon de financiële bedrijfsvoering te Zevenhulzen - De twaalfde wed strijd van de ouderencompetitie werd gevist in het Kromme Elle boogwetering bij de Noord AA. Negen deelnemers vingen 14.610 gram vis. Eerste werd J. Rijnbende met 3.750 gram, tweede mevrouw C de Zwart met 3.550 gram en derde K. Bos met 1.800 gram. De volgende wedstrijd wordt gevist in de Gouwe Onderlinge wedstrijd H.Z.M hield zaterdag 27 juli een onderlinge wedstrijd in de Rotte bij de molens. Het weer was goed, komen, de gemeente houdt vol, dat het bestuur daarin te kort is geschoten en er geen geld is om de huidige tekorten aan te zuiveren. Het voormalige college van B en W kwam zelfs tot de conclusie dat de bibliotheek dan maar moet worden gesloten. Alternatie ven als verplaatsing naar een ander dienstencentrum, een bibliobus, samenwerking met Waddinxveen werden door beide partijen als min der geschikt ervaren. Het meningsverschil heeft er niet toe geleid, dat de dreigende sluiting ook zou worden doorgevoerd. Partij en bleven praten, al dan niet met het mes op tafel en bleven op het stand punt, dat hoe dan ook een oplossing moet worden gevonden, die voor beide partijen acceptabel is. Het college van B en W heeft nu besloten een stuurgroep in het leven te roepen, die op korte termijn een visie moet ontwikkelen op grond waarvan de bibliotheek zich op een toekomst kan voorbereiden. Deze maar de vis liet het afweten, de vangst was matig tot slecht te noe men. Twaalf vissers vingen 18.960 gram vis. Eerste werd R Huisman met 3.380 gram, tweede J. van Don gen met 2.820 gram en derde Adr. van Erk met 2.360 gram. Er wordt nog een onderlinge wed strijd gevist zaterdag 10 augustus in het Lage Bergsche Bos. Vertrek om 6.00 uur vanaf de parkeerplaats bij La Baraque. Voor meer informatie: 0180-632654 of 06-22156429. visie moet duidelijkheid verschaffen inzake inhoud, functie, financiën en huisvesting van de Boskoopse bibli otheek. De stuurgroep zal in elk geval bestaan uit de de voorzitter van het huidige bibliotheekbestuur, een ambtenaar van de gemeente en een onafhankelijke voorzitter. Een externe deskundige moet de stuur groep met raad en daad bijstaan. Het ligt in de bedoeling, dat de stuurgroep dit najaar aan de slag gaat en in maart van het volgend jaar verslag/advies uitbrengt. In afwachting van dit advies worden de gelden die bestemd zijn voor de uit breiding van de bibliotheek bevro ren. De huidige financiële situatie van de bibliotheek wordt opnieuw nauwkeurig onderzocht. Zolang de stuurgroep bezig is een advies te formuleren wordt de komende maanden op bescheiden wijze de entree, de baliefunctie en klimaatbe heersing aangepakt. Dit, om te vol doen aan een aantal ARBO-eisen, die, wat betreft huisvesting, niet aan de normen voldeden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1